Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Mục Lục

25 Tháng Bảy 20169:19 CH(Xem: 2530)
Mục Lục

ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN  
Tác Giả: Kimura Taiken
 
Hán Dịch: Thích Diễn Bồi - Việt Dịch: Thích Quảng Độ 
Xuất Bản: Viện Đại Học Vạn Hạnh 1969 - Phật Học Viện Quốc Tế, USA1986

MỤC LỤC

Vài Nét Về Tác Giả 
THIÊN THỨ NHẤT: ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG SỬ 
CHƯƠNG THỨ NHẤT
TỔNG LUẬN
 
Tiết thứ nhất: Địa vị Phật Giáo trong tư trào Ấn Độ. 
Tiết thứ hai: Điểm tương đồng giữa tưởng Ấn Độ và tư tưởng Phật Giáo. 
Tiết thứ ba: Đặc tính của tư tưởng Phật Giáo. 
CHƯƠNG THỨ HAI
TƯ TRÀO CỦA CÁC BỘ PHÁI TRƯỚC NGÀY ĐẠI THỪA HƯNG KHỞI
 
Tiết thứ nhất: Nguyên ủy của các Bộ phái. 
Tiết thứ hai: Sự bất đồng về lập trường chủ yếu giữa Nguyên thủy Phật giáo và Bộ phái Phật giáo. 
Tiết thứ ba: Phật Đà Quan. 
Tiết thứ tư: Hữu tình quan. 
Tiết thứ năm: Tu chứng luận. 
CHƯƠNG THỨ BA 
ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO ĐẾN THỜI ĐẠI LONG THỤ 

Tiết thứ nhất: Nguồn gốc và đặc chất của tư tưởng Đại Thừa. 
Tiết thư hai: Những kinh điển và tư tưởng chủ yếu của Đại Thừa trước thời Long Thụ. 
Tiết thứ ba: Phật giáo quan của Long Thụ. 
CHƯƠNG THỨ TƯ 
ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TỪ SAU THỜI ĐẠI LONG THỤ ĐẾN THỜI ĐẠI VÔ TRƯỚC VÀ THẾ THÂN 

Tiết thứ nhất:Ý nghĩa sự kết tập những kinh điển chủ yếu của Đại Thừa đương thời. 
Tiết thứ hai: Các loại kinh mới và lịch trình thành lập. 
Tiết thứ ba: Đặc chất tư tưởng của các kinh điển. 
Tiết thứ tư: Các kinh điển kể trên với Tiểu Thừa Giáo. 
CHƯƠNG THỨ NĂM 
PHẬT GIÁO Ở THỜI ĐẠI VÔ TRƯỚC VÀ THẾ THÂN 

Tiết thứ nhất: Tổng luận. 
Tiết thứ hai: Phật giáo thuộc Vô Trước, Thế Thân (Du Già Phật Giáo). 
Tiết thứ ba: Như Lai Tạng_Phật giáo của Thế Thân. 
CHƯƠNG THỨ SÁU 
PHẬT GIÁO Ở THỜI ĐẠI VÔ TRƯỚC VÀ THẾ THÂN (THẾ KỶ VI-VIII) 

THIÊN THỨ HAI: ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO LÝ LUẬN 
CHƯƠNG THỨ NHẤT 
BẢN CHẤT CỦA TÔN GIÁO VỚI PHẬT GIÁO 
Tiết thứ nhất: Sự quan hệ giữa lý luận và thực tiễn trong Phật Giáo. 
Tiết thứ hai: Phật Giáo có phải là tôn giáo không. 
Tiết thứ ba: Phật Giáo với sự thực tôn giáo. 
Tiết thứ tư: Bản chất của những đòi hỏi tôn giáo. 
Tiết thứ năm: Sự mong muốn một sự sống vô hạn và yêu cầu giải thoát. 
Tiết thứ sáu: Sự thỏa mãn yêu cầu tôn giáo với nhất tâm. 
CHƯƠNG THỨ HAI 
GIẢI THOÁT LUẬN 
Tiết thứ nhất: Gợi ý. 
Tiết thứ hai: Ý nghĩa và các giải thoát quan Ấn Độ. 
Tiết thứ ba: Đặc chất của giải thoát quan Phật Giáo. 
CHƯƠNG THỨ BA 
ĐẶC CHẤT PHẬT GIÁO TẠI BA QUỐC GIA 
Tiết thứ nhất: Nguyên thủy Phật giáo và Bộ phái Phật giáo. 
Tiết thứ hai: Đặc chất của Đại Thừa Phật Giáo. 
Tiết thứ ba: Đặc chất của Phật Giáo Trung Quốc và Phật Giáo Nhật Bản. 
CHƯƠNG THỨ TƯ 
TINH THẦN CỦA ĐẠI THỪA 
Tiết thứ nhất: Tiểu Thừa là gì? 
Tiết thứ hai: Chủ nghĩa tinh thần của Đại Thừa. 
Tiết thứ ba: Đứng trên lập trường hình thức để quan sát Tiểu Thừa và Đại Thừa. 
Tiết thứ tư: Sự bất đồng về nội dung. 
Tiết thứ năm: Chân không diệu hữu với lập trường của các kinh điển Đại Thừa. 
Tiết thứ sáu: Thực hiện tinh thần Đại Thừa. 
CHƯƠNG THỨ NĂM 
CHÂN NHƯ QUAN CỦA PHẬT GIÁO 
(Đặc biệt lấy Bát Nhã làm trung tâm) 
Tiết thứ nhất: Lời tựa. 
Tiết thứ hai: Sự triển khai của tư tưởng Chân Như đến thời kỳ Bát Nhã. 
Tiết thứ ba: Lập trường toàn bộ của Bát Nhã. 
Tiết thứ tư: Chân như quan của Bát Nhã. 
CHƯƠNG THỨ SÁU 
THIỀN VÀ Ý NGHĨA TRIẾT HỌC 
Tiết thứ nhất: Ý nghĩa của Thiền. 
Tiết thứ hai: Các loại Thiền. 
Tiết thứ ba: Tự ngã là gì? 
Tiết thứ tư: Cái ta tuyệt đối. 
Tiết thứ năm: Phương pháp thực hiện Đại-ngã và Thiền. 
Tiết thứ sáu: Đặc sắc của Đạt Ma Thiền. 
CHƯƠNG THỨ BẢY 
SỰ KHAI TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO VÀ SỰ KHẢO SÁT VỀ THIỀN 
Tiết thứ nhất: Địa vị của Thiền trong Phật Giáo. 
Tiết thứ hai: Thiền quán: Mẫu thai của giáo lý. 
Tiết thứ ba: Nội dung của Thiền. 
Tiết thứ tư: Sự phổ biến hóa nội dung Thiền quán. 
Tiết thứ năm: Thiền quán là phương pháp nhận thức. 
CHƯƠNG THỨ TÁM 
TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO VỚI VĂN HÓA SỬ 
Tiết thứ nhất: Đức Phật với tư trào thời đại. 
Tiết thứ hai: Kinh điển Đại Thừa với bối cảnh văn hóa sử. 
Tiết thứ ba: Kinh điển Đại Thừa với sự biểu hiện nghệ thuật. 
CHƯƠNG THỨ CHÍN 
KINH PHÁP HOA 
(Đại biểu cho đạo Bồ Tát) 
Tiết thứ nhất: Ý nghĩa sự xuất hiện kinh Pháp-Hoa. 
Tiết thứ hai: Sự tổ chức của kinh Pháp-Hoa. 
Tiết thứ ba: Quan niệm chủ yếu của kinh Pháp-Hoa. 
Tiết thứ tư: Quyển Hội Tam Quy Nhất, Thụ Ký Thành Phật (quan niệm chủ yếu của Tích Môn). 
Tiết thứ năm: Phật Pháp vĩnh viễn (tư tưởng trung tâm của Bản Môn) 
Tiết thứ sáu: Đạo Bồ Tát: Pháp thân hoạt động cụ thể (lấy kinh Quan Âm làm trrung tâm). 
THIÊN THỨ BA: ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN 
CHƯƠNG THỨ NHẤT 
Ý NGHĨA ĐẠO ĐỨC 
Tiết thứ nhất: Gợi đề. 
Tiết thứ hai: Ý nghĩa đạo đức trong Phật Giáo Nguyên Thủy. 
Tiết thứ ba: Đại Thừa giáo tổng hợp. 
Tiết thứ tư: Chân Không Diệu Hữu. 
Tiết thứ năm: Bất trụ Niết Bàn. 
Tiết thứ sáu: Kết luận. 
CHƯƠNG THỨ HAI 
QUAN NIỆM VỀ NGHIỆP CỦA PHẬT GIÁO VỚI TỰ DO Ý CHÍ 
Tiết thứ nhất: Phạm vi của vấn đề. 
Tiết thứ hai: Căn cứ của tính cách và ý chí tự do. 
Tiết thứ ba: Tư tưởng Đại Thừa với những quan niệm trên. 
CHƯƠNG THỨ BA 
CHỦ NGHĨA TỰ LỰC VÀ CHỦ NGHĨA THA LỰC 
Tiết thứ nhất: Tự lực và Tha lực của ngoại giáo. 
Tiết thứ hai: Sự triển khai của thuyết Tự lực và Tha lực trong Phật Giáo. 
Tiết thứ ba: Bản chất hoạt động của sinh mệnh. 
Tiết thứ tư: Yêu cầu vô hạn của sinh mệnh với ý thức tôn giáo. 
Tiết thứ năm: Sự thực hiện sinh mệnh vô hạn với thuyết tự lực và tha lực. 
Tiết thứ sáu: Sự quan hệ giữa tự lực và tha lực. 
Tiết thứ bảy: Phương pháp điều hòa giữa tự lực và tha lực. 
CHƯƠNG THỨ TƯ 
Ý NGHĨ CUỘC ĐỜI 
Tiết thứ nhất: Yêu cầu xác lập nhân sinh quan. 
Tiết thứ hai: Tiêu chuẩn phê phán giá trị cuộc đời. 
Tiết thứ ba: Chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa yếm thế. 
Tiết thứ tư: Hai phương diện mâu thuẫn của cuộc đời. 
Tiết thứ năm: Sự mâu thuẫn của cuộc đời với quan niệm khổ. 
Tiết thứ sáu: Giá trị cuộc đời theo quan niệm Phật Giáo. 
Tiết thứ bảy: Ý nghĩa cuộc sinh hoạt với quan niệm khổ. 
Tiết thứ tám: Văn hóa dùng phương pháp tiêu cực để khắc phục khổ. 
Tiết thứ chín: Xét về ý nghĩa văn hóa theo quan niệm Phật Giáo 
Tiết thứ mười: Sự cải tạo tâm với bạt khổ dữ lạc. 
Tiết mười một: Sự ức chế những cảm giác tham cầu với sự diệt khổ. 
Tiết mười hai: Đạo Bồ Tát: phương pháp diệt khổ. 
Tiết mười ba: Tinh thần căn bản của đạo Bồ Tát. 
Tiết mười bốn: Bồ Tát đạo với Tịnh Độ 
Tiết mười lăm: Thế giới lý tưởng và Tịnh Độ. 
Tiết mười sáu: Sự kiến thiết Tịnh Độ và luân hồi. 
Tiết mười bảy: Kết luận. 
CHƯƠNG THỨ NĂM 
SỰ TRIỂN KHAI CỦA TƯ TƯỞNG BẢN NGUYỆN VÀ Ý NGHĨA ĐẠO ĐỨC VÀ VĂN HÓA CỦA NÓ 
Tiết thứ nhất: Lời mở đầu. 
Tiết thứ hai: Sự khai triển của tư tưởng bản nguyện (Lấy số nguyện làm tiêu chuẩn). 
Tiết thứ ba: Ý nghĩa đạo đức, văn hóa và tôn giáo trong tư tưởng bản nguyện. 
CHƯƠNG THỨ SÁU 
TỊNH ĐỘ QUAN NIỆM, TỊNH ĐỘ THỰC TẠI VÀ TỊNH ĐỘ SINH THÀNH 
Tiết thứ nhất: Thiền Định và Tịnh Độ. 
Tiết thứ hai: Điểm lợi, hại của thuyết quan niệm và thuyết thực tại. 
Tiết thứ ba: Thuyết sinh thành thống hợp hai thuyết trên. 
CHƯƠNG THỨ BẢY 
HIỆN THỰC VÀ TỊNH ĐỘ 
Tiết thứ nhất: Hai sứ mệnh của Phật Giáo. 
Tiết thứ hai: Lý tưởng Tịnh Độ kết hợp hai sứ mệnh lớn. 
Tiết thứ ba: Quán chiếu Tịnh Độ. 
Tiết thứ tư: Tha phương Tịnh Độ. 
Tiết thứ năm: Tịnh Độ tương lai trên cõi này. 
Tiết thứ sáu: Kết luận. 
CHƯƠNG THỨ TÁM 
Ý NGHĨA CHÍNH TRỊ 
Tiết thứ nhất: Căn cứ chính trị quan của Phật Giáo. 
Tiết thứ hai: Nguồn gốc Quốc Gia. 
Tiết thứ ba: Chính trị đối với các quốc gia đối lập 
Tiết thứ tư: Quốc gia lý tưởng và chính đạo.