Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Hôn lễ

28 Tháng Năm 20164:54 SA(Xem: 1244)
Hôn lễ
Hôn lễ:

Các Phật-Tử muốn xin làm lễ cưới và ký giấy hôn-thú (Marriage Certificate) xin liên lạc Đạo-Hữu Hội-Trưởng Trí-Viên (điện thoại nhà: (651)483-2737, Cel. (651)334-4724 ) Ít nhất một tháng trước ngày lễ.

Mọi thắc mắc khác xin liên lạc với Đạo-Hữu Hội-Trưởng Trí-Viên điện thọai nhà (651) 342-7460, Cell. (651) 334-4724 hoặc qua điện-thư (email) chua_phatan@yahoo.com