Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

29 Tháng Bảy 20162:01 CH(Xem: 6149)
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT 

BỔN NGUYỆN 

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng

 Việt dịch dưới thể thi kệ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm


45
Thay lời tựa
 

Như một sự tình cờ, bản dịch kinh “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” dưới hình thức thi kệ này được hoàn thành trong thời gian 49 ngày.

Con số 49 trong bản kinh này là một con số huyền bí, qua những câu kinh trong phẩm “Lợi Ích Cho Kẻ Sống Người Chết” như sau: “Người chết đó khi chưa thọ sanh, trong 49 ngày luôn mong mỏi hàng cốt nhục quyến thuộc tạo phước để cứu giúp cho người ấy. Quá ngày ấy rồi thì cứ y theo nghiệp đã gây tạo mà thọ nhận quả báo”.

Nhất nguyện hồi hướng và cúng dường phước báu thấy, nghe, phiên dịch, ghi âm kinh Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai về khắp mười phương pháp giới. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 

(Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm)

XEM NỘI DUNG: kinh-dia-tang-bo-tat-bon-nguyen