Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Mục Lục

05 Tháng Tám 201611:00 CH(Xem: 1385)
Mục Lục
DUY THỨC HỌC
Dịch Giả: HT. Thích Thiện Hoa
In Lần Thứ Hai 1962 - Hương Đạo Xuất bản
Ban Hoằng Pháp Phật Giáo Nam Việt chủ trương

MỤC LỤC

DUY THỨC HỌC NHẬP MÔN 
Lời nói đầu 
Bài 1. Luận Đại thừa trăm pháp 
Bài 2. Luận Đại thừa trăm pháp (tiếp theo) 
Bài 3. Tâm vương 
Bài 4. Ý thức 
Bài 5. Mạt na thức 
Bài 6. A lại da thức 
Bài 7. Tâm sở 
Bài 8. Tuỳ phiền não 
Bài 9. Bất định tâm sở 
Bài 10. Tâm bất tương ưng hành pháp 
DUY THỨC HỌC TẬP I 
Bài 1. Duy Thức Phương tiện đàm 
Bài 2. Thành lập tám thức 
Bài 3. Nói lược các Tâm sở 
Bài 4. Kinh nghiệm Duy Thức 
Bài 5. Đem việc chiêm bao để xét nghiệm lý Duy Thức 
Bài 6. Lược giải lời vấn nạn của ngoại nhân 
Bài 7. Kết luận 
DUY THỨC HỌC TẬP II 
Bài 1. Nói về Duy Thức và Thiền Tôn 
Bài 2. Nói về yếu chỉ của Duy Thức 
Bài 3. Nói về Chơn vọng và Sanh diệt 
Bài 4. Nói về tướng của thức chia và hiệp 
Bài 5. Tâm vương và Tâm sở tương ưng 
Bài 6. Giải thích 4 phần 
Bài 7. Nói về chủng tánh và huân tập 
DUY THỨC HỌC TẬP III 
Bài 8. Nói về 10 duyên, 4 nhân và 5 quả 
Bài 9. Nói về 3 lượng và 3 cảnh 
Bài 10. Nói về tướng trạng của thức biến 
Bài 11. Nói về tướng “sở biến” của các thức 
Bài 12. Nói về 2 “Đế” và 3 “Tánh” 
Bài 13. Dẫn sách thế tục để so sánh 
DUY THỨC HỌC TẬP IV 
LUẬN A ĐÀ NA THỨC 
DUY THỨC HỌC TẬP V 
DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI