Giải Thoát Trong Lòng Tay

30 Tháng Tám 20163:36 CH(Xem: 3899)
Giải Thoát Trong Lòng Tay
GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY

Một bài giảng khúc chiết về con đường đạt đến giác ngộ
(Liberation in the Palm of Your Hand- Aconcise discourse on the path to enlightenment)
Pabongka Rinpoche- Edited by Trijang Rinpoche
Translated by Michael Richards Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải dịch