CHƯƠNG III Luận về sinh tử trọng đạ

23 Tháng Chín 20165:00 CH(Xem: 2316)
CHƯƠNG III Luận về sinh tử trọng đạ

LỜI VÀNG 
ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC 
 

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm 
Phiên dịch & thi kệ toát yếu 2015

Ấn Quang Gia Ngôn Lục - Phần II

CHƯƠNG III
Luận về sinh tử trọng đại

Sinh mạng vô thường 

Vạn vật trong mỗi sát na hiện tướng lưỡi rộng dài thuyết pháp

Mạng mạng vô thường huống chi phú quý vinh hoa

Việc tử sinh phải được chuẩn bị lâu xa

Tu sửa thân tâm khi tuổi còn thơ dại

Nghiệp lực chồng chất từng ngày qua tháng lại

Cán cân đời chưa biết ngả về đâu

Có kẻ lúc lâm chung thân xác đớn đau

Tâm thần tán loạn biết nơi nào nương dựa

Người xưa nói,

“Kẻ thông minh không thể dùng thông minh thắng nghiệp

Người giàu sang chẳng tránh khỏi chuyển luân” [1]

Nên biết kính tin vào Phật lực đã trải ân

Như mưa pháp thấm nhuần trong ba cõi

Người không kính tin phải đành lạc lối

 Người kính tin nhưng ngày có, ngày không

Tín-Hạnh-Nguyện không khắc cốt ghi tâm

Thì chẳng khác kẻ không tin kia vậy.

Lại có kẻ cầu vãng sinh nhưng sợ mốt mai phải chết

Cầu thì cầu những chưa muốn xả bỏ thân

Không như người:

“Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam tâm”[2]

Tâm tham luyến lại trở thành chướng ngại

Hãy tùy nghiệp xưa như thuyền theo mái đẩy

Tránh tạo nghiệp kiếp này, lánh dữ làm lành

Nếu thọ mạng kéo dài cả đến trăm năm

Hoặc kết thúc ngày mai, đều chẳng bận

  Nghiệp trả cõi phàm, đài sen chín phẩm

Phật thọ ký một đời viên mãn đạo tâm.

 

Khuyên chuyên cậy vào Phật lực

Ấn Quang tôi du hóa từ nam bắc đến tây đông

Duyên đưa đẩy cùng muôn người qua lại

Gặp gỡ nhiều kẻ xưng tinh thông tông phái

Khinh thường Tịnh tông như tà mị giáo môn

Lúc lâm chung thân run rẩy, miệng cuống cuồng

 Kẻ thì kêu khóc, gào cha gọi mẹ

Quang tôi cũng gặp những người lặng lẽ

Niệm Phật danh lúc sắp bỏ xác thân

Dù hạnh nguyện chưa đến được chỗ tận cùng

Tướng lành không hiện nhưng an nhiên quá vãng.

Bởi vì sao?

Tâm như nước hồ sóng yên gió lặng

Niệm Phật danh vọng thức chẳng trào dâng

Không giống như người chới với giữa sóng thần

Thiếu định tuệ mặc phong ba cuồng nộ.

Có kẻ ngu cho rằng Lăng Nghiêm phá trừ Tịnh độ

Người tinh thông biết kinh pháp tương đồng

Buổi mạt thời mấy ai chứng được viên thông

Riêng pháp niệm Phật như con thơ gọi mẹ

Tịnh niệm liên tục thì nhập tam-ma-địa[3]

Dụng công tu hành vì muốn vượt tử sanh

Nếu đã dụng công mà công chẳng thể thành

Nên tự hỏi đã đúng cơ, đúng pháp?

Tất cả pháp môn đều phải đoạn hai thứ Hoặc

Kiến Hoặc trừ, chứng sơ quả [4], vẫn tử sinh

Bảy lần sinh cõi trời, bảy lần vào cõi thế tình

Mới có thể phá tan dòng Tư Hoặc

Tư Hoặc đoạn trừ, chứng liền tứ quả[5]

Nếu vì người lại phát khởi đại bi tâm

Vào luân hồi hóa độ khắp thế nhân

Tâm rộng lớn, tự tồn và tự lực.

Khác với phàm phu mê tâm chưa dứt

Bắt chước tiền nhân muốn vào chợ độ người

Có biết đâu là bậc Đại Sĩ Pháp Thân[6]

Chỉ thấy thân tướng, biết được đâu tâm tướng.

Đường tu tập như trèo sào trăm thước [7]

Thánh nhân sơ quả 14 lượt khó khăn

Huống chi phàm phu nghiệp lực đa đoan

Mà từ chối không nương vào Phật lực.

Trở lại chuyện nhỏ như y trang, ẩm thực

Hàng xuất gia từ tăng lữ đến ni sinh

Hàng tại gia cư sĩ giữa thế tình

Ai là kẻ tự sinh và tự sống?

Nếu không phải là cha mẹ chăm lo dưỡng dục

Khi lớn lên thầy tổ dạy xuất gia

Vội vàng lấy câu tự lực, độ tha

Chẳng lượng sức hóa ra người ngã mạn.

Đó là chuyện nhỏ như cơm ăn, áo mặc

Việc lớn như lập đức đến lập ngôn

Sự nghiệp lưu truyền, vì nước lập công

Tất cả việc đều cùng chung thiên hạ.

Không một việc nào chỉ mình ta gây tạo

Không một điều gì chẳng nhờ kẻ lạ hoặc người thân

Sao lại muốn tỏ ra phong cách phi thường

Lập chí lớn, hỏi đức tài có lớn?

Nên phải biết,

Thiên Thai Trí Giả[8], chẳng thể suy lường bản địa[9]

Nhưng hiện thân chưa đoạn Kiến Hoặc chứng chân

Ngũ Phẩm Đệ Tử [10] là quả vị lúc lâm chung

Dù chỗ ngộ của đại sư đồng chư Phật

Bởi quên mình, lo hậu sinh chỉ chuộng minh tâm kiến tánh[11]

Thường khuyên người chớ bỏ nguyện vãng sinh

Kiến tánh là đại triệt, đại ngộ, tức tâm minh

Là bậc thượng thượng căn, khi ngộ là khi chứng.

Bằng không,

Như Viên Trạch vẫn tái sanh khi duyên đến

1970. Ngũ Tố Giới lại sinh làm quan thứ sử họ Tô

Thảo Đường Thanh là thân của Lỗ Công

Hải Ấn Tín là con gái Châu Phòng Ngự

 Tần Cối từng là tăng nhân trong núi Nhạn.

 

Nên biết rằng,

Giáo pháp Như Lai khi thuyết sâu, khi thuyết cạn

Nhưng không một pháp nào tương tự Tịnh tông

Khiến kẻ còn đầy dẫy Hoặc Nghiệp, trầm luân

Lại có thể thoát ngoài vòng sinh diệt

Đới nghiệp vãng sinh nương vào Phật lực

Ngày một tiến tu chứng được vô sanh

Bất thoái Bồ tát, Phật đạo viên thành

Riêng tự lực há dễ làm nên đại sự.

Muốn thoát tử sinh phải từ thực chứng

Nếu không thường tự quán chiếu Bản Tâm

Công phu càng cao nhân ngã càng tăng

Phàm tình khởi vì nặng mang Kiến Hoặc

Dù đại ngộ đã đồng như chư Phật

Kiến Tư Hoặc chưa trừ thì phải gìn giữ chân tâm

Kẻo lúc ngộ, lúc mê, uổng phí bao công

Phàm tình dứt, cắt ngang vòng sinh diệt

Ví như người què đi đường xa, sức kiệt

Nếu được ngồi luân bảo của thánh vương

Trong chớp mắt qua lại bốn đại châu[12]

Bởi nương đức Chuyển Luân Vương[13] mà được đó

Người què ví cho người từng gây nghiệp khổ

Thập ác[14], ngũ nghịch[15], tội lỗi nặng nề

Lúc lâm chung tướng địa ngục hiện về

Nếu biết chí tâm niệm Phật, Phật liền tiếp dẫn.

Phật thương chúng sinh như con thơ lầm lẫn

Đứa hiền hòa thì dưỡng dục, chỉ đường

Đứa cang cường, phiêu bạc lại càng thương

2002. Hằng kêu gọi con ơi mau quay lại!.

 

(Hết phần II, xin xem phần III và các chương kế tiếp.)


[1] Thông minh bất năng địch nghiệp. Phú quý khởi miễn luân hồi.

[2] Triêu văn đạo, tịch tử khả hỹ.

[3] Định, Tam muội.

[4] Quả vị đầu trong Thập Tín của Viên giáo

[5] Quả vị thứ 7 trong Thập Tín của Viên giáo.

[6] (大士) I. Đại sĩ. Phạm: Mahàpuruwa, Pàli: Mahàpurisa. Một trong những tiếng tôn xưng đức Phật, đồng nghĩa với Vô thượng sĩ, hàm ý là bậc sĩ phu hơn hết. Kinh Tạp a hàm quyển 48 chép, từng có tám vị thiên thần khen ngợi sa môn Cù đàm, trong đó, vị Thiên tử thứ hai khen rằng (Đại 2, 355 trung): Đại sĩ là rồng lớn, Đại sĩ là ngưu vương, Đại sĩ phu là người có sức mạnh, Đại sĩ phu là con ngựa hay, Đại sĩ phu là bậc đứng đầu, Đại sĩ phu là người hơn hết. [X. Vô lượng thọ Như lai hội Q.thượng]. II. Đại sĩ. Phạm:Mahàsattva. Tiếng tôn xưng Bồ tát. Dịch âm: Ma ha tát đỏa, cũng gọi Ma ha tát, cùng nghĩa với Bồ tát. Trong kinh thường nối liền: Bồ tát ma ha tát. Vì Bồ tát là bậc có đại hạnh, đại nguyện cứu độ chúng sinh nên gọi là Ma ha tát đỏa. Thông thường, khi Ma ha tát đỏa được dịch thành Đại sĩ thì Bồ tát phần nhiều được dịch thành Khai sĩ, nhưng đều chỉ cho Bồ tát cả. [X. kinh Độ thế phẩm Q.4; Pháp hoa văn cú Q.2; Thích thị yếu lãm Q.thượng Xưng vị điều]. (xt. Bồ Tát).

[7] Bách Xích Can Tụng.

Xin trưng dẫn bài kệ của Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày 5 tháng 9, 1970

 

Tu đạo như đăng bách xích can,

Hạ lai dong dịch thượng khứ nan.

Nhược năng can đầu cánh tiến bộ,

Thập phương pháp giới nhậm vãng hoàn

 

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm phiên dịch:

Bài tụng cây sào trăm trượng

 

Tu đạo như trèo trăm trượng sào

Xuống thì quá dễ, khó lên cao

Đến được đầu sào thêm tiến bộ

Mười phương pháp giới mặc ra vào.

 

[8] (天臺大師) Biệt hiệu của đại sư Trí giả, người Hoa dung, Kinh châu (nay là huyện Hoa dung, tỉnh Hồ nam), họ Trần, tự Đức an, tên là Trí khải. Năm 18 tuổi, sư xuất gia ở chùa Quả nguyện tại Tương châu. Sau, sư đến núi Đại tô ở Quang châu theo ngài Tuệ tư tu tập 4 hạnh an lạc.ỞKim lăng, sư lần lượt giảng kinh Pháp hoa, luận Đại trí độ và xiển dương Thiền pháp. Năm Thái kiến thứ 7 (575), sư đến núi Thiên thai, tăng tục theo về rất đông. Năm Khai hoàng 11 (591), sư truyền giới Bồ tát cho Tấn vương Quảng (tức vua Tùy Dạng đế sau này) ở Dươngchâu, vương ban cho sư hiệu Trí Giả. Tháng 11 năm Khai hoàng 17 (597), sư thị tịch, thọ 60 tuổi, người đời gọi sư là Thiên thai Đại sư. Một đời sư xây dựng 36 ngôi chùa, viết được 15 tạng kinh, tạo 10 vạn tôn tượng(có thuyết nói 80 vạn tôn), độ trên 1000 vị tăng, 32 vị học sĩ được truyền nghiệp. Trong số đệ tử của sư, các ngài Quán đính, Trí việt, Trí tảo... là nổi tiếng hơn cả. Sư để lại các tác phẩm: -Diệu pháp liên hoa kinh huyền nghĩa, 20 quyển. -Diệu pháp liên hoa kinh văn cú, 20 quyển. -Duy ma kinh lược sớ, 10 quyển. -Kim quang minh kinh văn cú, 6 quyển. -Nhân vương hộ quốc bát nhã kinh sớ, 5 quyển. -Bồ tát giới nghĩa sớ, 2 quyển. -Ma ha chỉ quán, 10 quyển. (Từ điển Phật Quang )

[9] (本地) Chỉ thực tướng Pháp thân của Phật Bồ tát. Tức đối với Hóa thân sở hiện mà gọi Bản thân năng hiện là Bản địa. Bản, là căn bản; địa, là nghĩa sở y (chỗ nương tựa); ý nói thực tướng Pháp thân là gốc của vạn hóa, cũng như đất là chỗ nương tựa của muôn vật, vì thế gọi là bản địa. [X. Pháp hoa văn cú Q.9]. (Từ điển Phật Quang)

[10] (五品弟子位) Ngũ phẩm đệ tử vị. Chỉ cho giai vị Ngoại phàm trước Thập tín, là hành vị thứ nhất trong 8 hành vị của Viên giáo do tông Thiên thai lập, tương đương với vị Quán hành tức trong Lục tức vị. Vì giai vị này chia ra 5 phẩm và chuyên tâm vào sự tu hành thực tiễn của chính mình, nên gọi là Ngũ phẩm đệ tử vị. Năm phẩm là: 1. Tùy hỉ phẩm: Nghe pháp thực tướng viên dung vi diệu mà trong lòng tin hiểu vui mừng, nên bên trong dùng 3 quán để quán xét cảnh của 3 đế, bên ngoài thì dùng 5 hối mà siêng năng tinh tiến sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỉ, phát nguyện và hồi hướng. 2. Đọc tụng phẩm: Sau khi tin hiểu thì đọc tụng và thuyết giảng kinh pháp mầu nhiệm sâu xa. 3. Thuyết pháp phẩm: Thuyết pháp để dẫn dắt người khác, cũng lại nhờ công đức ấy mà quán xét tâm mình để tiến tu. 4. Kiêm hành lục độ phẩm: Ngoài việc quán xét tâm còn tu thêm 6 pháp: Bố thí, giữ giới, nhịn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. 5. Chính hành lục độ phẩm: Khi công phu quán xét tâm đã tiến triển thì thực hành hạnh hóa tha, lí sự đầy đủ và đến đây thì lấy việc thực hành 6 độ làm chính yếu. Ngũ phẩm đệ tử vị có xuất xứ từ phẩm Phân biệt công đức trong kinh Pháp hoa, còn trong Pháp hoa kinh huyền nghĩa quyển 5, phần đầu, thì Ngũ phẩm đệ tử vị được so sánh với Ngũ đình tâm vị của Tam tạng giáo. Ngoài ra, Pháp hoa văn cú kí quyển 27 đem Ngũ phẩm đệ tử vị phối hợp với Tam tuệ vị, trong đó, Tùy hỉ, Đọc tụng và Thuyết pháp phối với Văn tuệ vị, Kiêm hành lục độ phối với Tư tuệ vị, còn Chính hành lục độ thì phối với Tu tuệ vị. Theo truyền thuyết, Đại sư Trí khải tông Thiên thai từng tự xưng mình là Ngũ phẩm đệ tử vị. [X. Thiên thai tứ giáo nghi; Thiên thai tứ giáo nghi tập chú Q.hạ; Phật tổ thống kỉ Q.6]. (xt. Lục Tức). (Từ điển Phật Quang )

[11] (冥心) Tâm thầm khế hợp với Như lai tạng thanh tịnh sẵn có. Thiền giới thiên ghi: Mười giới, 3 tụ không phân biệt thể tài, đều trở về nơi Tam bảo như đã thệ nguyện. Khi chân thật trở về rồi, thì thầm hợp với nguồn tâm (minh tâm), giới tâm không đâu khác, chỉ là con người ấy thầm hợp nguồn tâm (minh tâm) thôi, tất cả đều bình đẳng. Kiến tánh là thấy Phật tánh rõ ràng trong mỗi chúng sinh.

[12] Bốn lục địa tạo nên thế giới mà con người, muông thú sinh sống. Đó là: 1. Nam thiêm bộ châu; 2. Đông thắng thần châu; 3. Tây ngưu hoá châu; 4. Bắc Câu-lư châu. Bốn châu nầy bao quanh núi Tu-di, được bao bọc quanh bởi vô số biển và nhiều dãy núi.

[13] (轉輪聖王) Phạm: Cakra-varti-ràjan,Pàli: Raja cakkavattin. Dịch âm là Chước cu la phạt lạt đề át la xà, Già ca la bạt đế, Già gia việt. Dịch ý là Chuyển luân vương, Chuyển luân thánh đế, Phi hành hoàng đế. Nghĩa là ông vua quay chuyển bánh xe báu (tương đương với chiến xa). Vua có bảy thứ quí báu (bánh xe, voi, ngựa, ngọc, nữ, cư sĩ, bề tôi chủ binh), đầy đủ bốn đức (sống lâu, không đau ốm, dung mạo hồng hào, kho báu phong phú), thống nhất bốn châu Tu di, dùng chính pháp trị đời, đất nước giàu có, nhân dân hòa vui. Thuyết Chuyển luân thánh vương xuất hiện và thịnh hành ở thời đại đức Thích tôn, trong các kinh luận, có rất nhiều chỗ đem đức Phật so sánh với vị vua này. Kinh Tạp a hàm quyển 27, luận Đại trí độ quyển 25, đem bảy thứ quí báu và sự hóa trị của Chuyển luân thánh vương nêu ra song song với bảy giác chi của Phật. Hoặc gọi sự thuyết pháp của đức Phật là Chuyển pháp luân (quay bánh xe pháp) sánh với sự quay bánh xe báu của Chuyển luân thánh vương. Lại luận Đại tì bà sa bảo bánh xe báu của Chuyển luân thánh vương có bốn thứ là vàng, bạc, đồng, sắt, đều có luân vương. Kinh Nhân vương bát nhã quyển thượng phẩm Bồ tát giáo hóa, kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp quyển thượng phẩm Hiền thánh học quán, căn cứ theo các loại bánh xe trên đây mà phối với hành vị Bồ tát, lấy Luân vương sắt làm ngôi Thập tín, Luân vương đồng làm ngôi Thập trụ, Luân vương bạc làm ngôi Thập hành, Luân vương vàng làm ngôi Thập hồi hướng. Pháp uyển châu lâm quyển 43, nêu Luân vương có Quân luân vương, Tài (của cải) luân vương và Pháp luân vương. A dục vương là Quân (việc binh) luân vương, bốn luân vương từ vàng đến sắt là Tài luân vương, còn Như lai là Pháp luân vương. Xét về Chuyển luân thánh vương thì phần nhiều đã xuất hiện ở thời thái cổ, các kinh luận có đề cập đến rất nhiều tên, Đính sinh vương, Đại thiện kiến vương, Dân chủ thiện tư vương v.v... đều là những vua thực sự đã ra đời tại Ấn độ vào thời thái cổ. Ngoài ra, Trường a hàm quyển 6 kinh Chuyển luân thánh vương tu hành chép, trong vị lai, khi Phật Di lặc ra đời, sẽ có Nhương già Chuyển luân thánh vương xuất hiện. Kinh Bi hoa quyển 3 phẩm Đại thí chép, trong kiếp San đề lam giới thiện trì, có vô lượng Tịnh chuyển luân thánh vương ra đời. Kinh Như lai trí ấn chép, khi đức Phật Nguyệt kế ra đời thì có Tuệ khởi chuyển luân thánh vương xuất hiện. Lại luận Câu xá quyển 12 chép, khi Chuyển luân thánh vương ra đời thì người ta thọ vô lượng tuổi đến tám vạn tuổi. Nhưng Pháp hoa kinh huyền nghĩa quyển 4 thì nói, khi Luân vương vàng ra đời thì người ta nhất định thọ tám vạn tuổi, còn Luân vương bạc cho đến Luân vương sắt thì không nhất định, như khi A dục vương là Luân vương sắt ra đời thì người ta thọ một trăm tuổi. [X. kinh Tạp a hàm Q.15 - Trung a hàm Q.11 kinh Tứ châu, Q.41 kinh Phạm ma - Trường a hàm Q.15 kinh Cứu la đàn đầu, Q.18 phẩm Chuyển luân thánh vương - kinh Đại bảo tích Q.59, Q.75, Q.76 - kinh Hiền ngu Q.8, Q.13 - luận Đại tì bà sa Q.30, Q.150, Q.183 - luận Đại trí độ Q.4, Q.24, Q.82 - Đại đường tây vực kí Q.1]. (Từ điển Phật Quang )

 

[14] (s: daśākuśala-karma-pathāni, 十惡): còn gọi là Thập Ác Nghiệp Đạo (十惡業道), Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo (十不善業道), Thập Bất Thiện Căn Bổn Nghiệp Đạo (十不善根本業道), Thập Hắc Nghiệp Đạo (十黑業道); là 10 hành vi ác, không tốt của ba nghiệp thân, miệng và ý; gồm:

(1) Sát sanh;

(2) Trộm cắp;

(3) Tà dâm;

(4) Nói dối;

(5) Nói hai lưỡi, tức nói lời ly gián;

(6) Nói thô ác, tức mắng nhiếc thậm tệ, nói lời ác độc;

(7) Nói lời thêu dệt;

(8) Tham dục;

(9) Sân si;

(10) Tà kiến.

[15] (五逆) Cũng gọi Ngũ nghịch tội. Chỉ cho 5 cái tội cực ác trái với đạo lí. Cứ theo thuyết của Tiểu thừa thì 5 tội nghịch là: 1. Hại mẹ, cũng gọi giết mẹ. (Phạm: Màtf-ghàta). 2. Hại cha, cũng gọi giết cha (Phạm: Pitfghàta). 3. Hại A la hán, cũng gọi giết A la hán (Phạm: Arhad-ghàta). 4. Ác tâm làm thân Phật ra máu, cũng gọi làm thân Phật ra máu (Phạm: Tathàgatasyàntike duwỉa-cittarudhirotpàdana). 5. Phá tăng, cũng gọi Phá hòa hợp tăng, Đấu loạn chúng tăng (Phạm: Saôghabheda). Trong 5 tội trên đây, 2 tội trước là bỏ ruộng ân nghĩa, 3 tội sau là hủy hoại ruộng đức, vì thế gọi là Năm tội nghịch, Năm tội nặng. Vì hành vi của 5 tội là nguyên nhân làm cho người vi phạm phải rơi vào địa ngục Vô gián nên cũng gọi là Năm nghiệp Vô gián (Phạm: Paĩca anantarya-karmàịi), gọi tắt là Năm vô gián hoặc 5 tội không cứu được. Ba tội trước là tội cố ý giết hại cha, mẹ và A la hán. Còn tội Phá hòa hợp tăng thì chia làm 2: a) Phá yết ma tăng: Li khai giáo đoàn mà mình vốn là 1 thành viên để thành lập giáo đoàn mới thực hành các việc bố tát, yết ma riêng rẽ. b) Phá pháp luân tăng: Tôn thờ thầy khác, lập học thuyết khác, tổ chức giáo đoàn riêng. Ngoài ra, theo luận Câu xá quyển 18, thì Ngũ vô gián đồng loại nghiệp (Phạm:Paĩca Upànantarìyaịi), cũng gọi Cận ngũ vô gián, Ngũ vô gián đồng phận, Cận ngũ nghịch, Loại tự ngũ nghịch, là 5 tội cùng loại với 5 nghiệp Vô gián nói trên. Tức là: 1. Ô nhiễm ni A la hán (Phạm:Màtur arhantyà dùwaịam). 2. Giết bồ tát Trụ định địa (Phạm: Niyatabhùmisthitasya bodhisattvasya màraịam). 3. Giết bậc thánh Hữu học (Phạm: Zaikwsasya màraịam). 4. Phá hòa hợp tăng (Phạm: Saôghàyadvàraharaịam). 5. Phá hoại tháp (Phạm: Stùpabhedanam). Kinh Đại tát già ni kiền tử sở thuyết quyển 4 thì nêu 5 tội nặng là: 1. Phá hoại chùa tháp, thiêu hủy kinh tượng, chiếm đoạt tài sản của Tam bảo, hoặc sai bảo người khác làm các việc ấy. 2. Chê bai Thanh văn, Duyên giác và pháp Đại thừa. 3. Cản trở người tu hành hoặc giết hại người xuất gia. 4. Vi phạm 1 trong 5 tội nghịch của Tiểu thừa.5. Chủ trương không có nghiệp báo, thực hành 10 nghiệp bất thiện; hoặc không sợ quả báo đời sau, khuyến khích người khác làm 10 điều ác. Trong Kim quang minh tối thắng vương kinh sớ quyển 5, ngài Tuệ chiểu hợp tội giết cha và giết mẹ trong 5 tội nghịch của Tiểu thừa làm 1 và thêm tội phỉ báng Phật pháp mà lập thành 5 tội nghịch chung cho cả 3 thừa.[X. kinh Tăng nhất a hàm Q.47; kinh Kim quang minh tối thắng vương Q.3; kinh Đại tập địa tạng thập luân Q.3; luật Tứ phần Q.46; luật Thập tụng Q.36; luận Câu xá Q.17; luận Thuận chính lí Q.43; Du già luận kí Q.3, thượng, Q.5; Du già sư địa luận lược toản Q.4; Câu xá luận quang kí Q.18]. (Từ điển Phật Quang )