Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Mục Lục Chi Tiết

09 Tháng Giêng 20174:47 CH(Xem: 2464)
Mục Lục Chi Tiết

Abhidhammattha Saṅgaha - A Manual of Abhidhamma 
VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU
 
Nārada Mahā Thera - Phạm Kim Khánh dịch

Mục Lục Chi Tiết

Lời Mở Đầu 
Chương 1 -- Tâm Vương 
Câu kệ mở đầu. Đề Tài. 
Bốn Loại Tâm Vương 
Tâm Bất Thiện Thuộc Dục Giới 
Tâm Vô Nhân 
Đồ Biểu 1,2,3 
Tâm "Đẹp" 
Tâm Thuộc Sắc Giới. Thiền (jhāna) 
Tâm Thuộc Vô Sắc Giới 
Tâm Siêu Thế 
121 Loại Tâm 
Sự Chứng Ngộ Niết Bàn 
Đồ Biểu 4,5,6,7,8,9. 
Chương 2 -- Tâm Sở 
Lời Mở Đầu. Định Nghĩa 
Năm Mươi Hai Loại Tâm Sở 
Những Sự Phối Hợp Khác Nhau Của Các Tâm Sở 
Tâm Sở Bất Thiện 
Tâm Sở "Đẹp" 
Tâm Siêu Thế 
Tâm Cao Thượng 
Tâm "Đẹp" Thuộc Dục Giới 
Tâm Bất Thiện 
Tâm Vô Nhân
Chương 3 -- Phần Linh Tinh 
Thọ 
Nhân 
Tác Dụng 
Tốc Hành Tâm (Javana) 
Tử Tâm 
Môn 
Đối Tượng 
Thời gian 
Siêu Trí 
Căn. 
Chương 4 -- Phân Tách Tiến Trình Tâm 
Tiến Trình Tâm xuyên Qua Năm Căn Môn 
Những Tiến Trình Tâm 
Tiến Trình Tâm Xuyên Qua Ý Môn 
Tiến Trình Tâm Appanā 
Phương Thức Diễn Tiến Của Chặp Đăng Ký Tâm 
Phương Thức Diễn Tiến Của Tốc Hành Tâm (javana) 
Diệt Thọ Tưởng Định 
Phân Hạng Chúng Sanh 
Những Cảnh Giới 
Đồ Biểu 9. 
Chương 5 -- Phần Không Có Tiến Trình 
Bốn Cảnh Giới Sinh Tồn 
Cảnh Trời 
Bốn Phương Cách Tái Sanh 
Bốn Loại Nghiệp 
Nghiệp Bất Thiện 
Nghiệp Thiện 
Nghiệp 
Những Loại Nghiệp Khác Nhau 
Hiện Tượng Chết Và Tái Sanh 
Chết 
Biểu Tượng Lâm Chung 
Dòng Diễn Tiến Của Tâm 
Đồ Biểu 10, 11, 12. 
Chương 6 -- Phân Tách Sắc Pháp 
Lời Mở Đầu. Câu Kệ Nhập Đề 
Liệt Kê Các Sắc Pháp 
Phân Loại Các Sắc Pháp 
Sự Khởi Sanh Của Các Sắc Pháp 
Các Nhóm Sắc Pháp 
Phương Thức Khởi Sanh Của Các Sắc Pháp 
Niết Bàn 
Đồ Biểu 13. 
Chương 7 -- Toát Yếu Những Phân Loại 
Câu Kệ Nhập Đề 
Những Loại Bất Thiện Pháp 
Đồ Biểu 14 
Những Loại Pháp Linh Tinh 
Những Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ 
Đồ Biểu 15 
Tổ Hợp Tổng Quát 
Tóm Lược. 
Chương 8 -- Toát Yếu Về Những Duyên Hệ 
Câu Kệ Nhập Đề 
Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh 
Định Lý Tương Quan Duyên Hệ 
Những Duyên Hệ Của Danh Và Sắc 
Khái Niệm. 
Chương 9 -- Đề Mục Hành Thiền 
Câu Kệ Nhập Đề 
Khái Lược Về Thiền Vắng Lặng 
Những Giai Đoạn Luyện Tâm 
Những Ấn Chứng Của Công Trình Luyện Tâm 
Thiền Sắc Giới 
Thiền Vô Sắc 
Siêu Trí 
Những Bẩm Tánh 
Những Pháp Thanh Tịnh Khác Nhau 
Sự Chứng Ngộ 
Giải Thoát 
Những Bậc Thánh Nhân 
Thanh Tịnh Đạo 
Những Sự Chứng Đắc 
Ước Nguyện.