Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN

09 Tháng Giêng 20177:15 CH(Xem: 4156)
BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN

BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN 

Prajnã-pradipa
Luận giải Đèn Bát Nhã

Thanh Biện Bhàvaviveka

Trích dịch: Cao Dao