Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

QUYỂN THỨ TƯ

11 Tháng Giêng 20172:42 CH(Xem: 2443)
QUYỂN THỨ TƯ

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

QUYỂN THỨ TƯ

Trên trời dưới trời không bằng Phật.
Mười phương các cõi cũng chẳng sánh.
Trong đời chỗ có ta đều thấy.
Hết thảy không ai bằng Phật ấy.
Nam mô Hữu Trí Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Nguyệt Phật.
Nam mô Thiện Diệt Phật.
Nam mô Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Tập Công Đức Phật.
Nam mô Thánh Hạnh Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Vô Cấu Phật.
Nam mô Hoa Phước Đức Phật.
Nam mô Tràng Lạc Thuyết Quốc Độ Phật.
Nam mô Cung Kỉnh Ái Phật.
Nam mô Vô Lượng Sư Tử Lực Phật.
Nam mô Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Tín Phật.
Nam mô Bình Đẳng Tư Duy Phật.
Nam mô Bất Động Tịch Tịnh Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Bình Đẳng Hạnh Phật.
Nam mô Bất Trược Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Bất Nhiễu Phật.
Nam mô Thiện Hạnh Phật.
Nam mô Thiện Trụ Điều Trí Phật.
Nam mô Thuyết Tự Tại Phật.
Nam mô Đại Thiên Phật.
Nam mô Thâm Ý Phật.
Nam mô Vô Lượng Phật.
Nam mô Pháp Lực Phật.
Nam mô Cúng Dường Hoa Quang Phật.
Nam mô Tam Giới Cúng Dường Phật.
Nam mô Ứng Cúng Phật.
Nam mô Nhất Tạng Phật.
Nam mô Tha Cúng Dường Phật.
Nam mô Giải Thoát Tràng Phật.
Nam mô Khoái Kiết Phật.
Nam mô Cam Lồ Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Kim Cang Kiên Phật.
Nam mô Bảo Tụ Quang Minh Phật.
Nam mô Khoái Bộ Phật.
Nam mô Nhựt Thanh Tịnh Quang Minh Phật.
Nam mô Công Đức Tích Phật.
Nam mô A Lầu Na Thắng Phật.
Nam mô Sư Tử Khứ Phật.
Nam mô Thắng Thượng Phật.
Nam mô Hoa Đức Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Trí Ái Phật.
Nam mô Khoái Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bất Không Hạnh Phật.
Nam mô Hiệp Giải Phật.
Nam mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam mô Lạc Tâm Phật.
Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.
Nam mô Trí Tịnh Phật.
Nam mô Văn Tuệ Hải Phật.
Nam mô Bảo Trụ Trì Phật.
Nam mô Câu Tuấn Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Khổng Tước Thinh Phật.
Nam mô Bất Thuộc Phật.
Nam mô Đoạn Ái Căn Phật.
Nam mô Nguyệt Khởi Phật.
Nam mô Hải Thắng Phật.
Nam mô Bất Động Hiệp Khứ Phật.
Nam mô Lạc Công Đức Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Giáo Thinh Phật.
Nam mô Địa Chủ Phật.
Nam mô Oai Đức Phật.
Nam mô Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Trụ Trí Tuệ Sắc Phật.
Nam mô Thiện Nguyệt Phật.
Nam mô Giác Hoa Phật.
Nam mô Thiện Tán Thán Phật.
Nam mô Thiện Xứ Phật.
Nam mô Lực Trí Oai Đức Đa Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Kiên Cố Phật.
Nam mô Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thiên Thinh Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Phật.
Nam mô Nhựt Diện Phật.
Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.
Nam mô Giới Quang Minh Phật.
Nam mô Trụ Hành Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Kiên Cố Khởi Phật.
Nam mô Lạc Trí Tự Tại Phật.
Nam mô Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Quảng Quang Minh Phật.
Nam mô Niệm Tự Tại Phật.
Nam mô Cam Lồ Khí Phật.
Nam mô Vô Ngại Tràng Phật.
Nam mô Cầu Thắng Bồ Đề Phật.
Nam mô Tín Hạnh Phật.
Nam mô Bảo Tàm Huy Phật.
Nam mô Pháp Dụng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Oai Đức Phật.
Nam mô Đại Thân Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Hạnh Phật.
Nam mô Cam Lồ Tăng Thượng Phật.
Nam mô Di Lưu Quang Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lông trắng giữa mày như Đâu la miên, con và  chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Thánh Tán Thán Phật.
Nam mô Sanh Oai Đức Phật.
Nam mô Quang Minh Kiến Phật.
Nam mô Thiện Tu Quả Báo Phật.
Nam mô Thiện Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Công Đức Bộ Phật.
Nam mô Công Đức Hải Phật.
Nam mô Chủng Chủng Sắc Phật.
Nam mô Hàng Phục Ma Phật.
Nam mô Bế Tắc Ma Phật.
Nam mô Độ Nhứt Thiết Nan Phật.
Nam mô Bất Phá Cảnh Trí Phật.
Nam mô Hải Văn Sức Phật.
Nam mô Đắc Thắng Chúng Giải Thoát Vương Phật.
Nam mô Ái Phật.
Nam mô Đại Tràng Phật.
Nam mô Trí Thinh Phật.
Nam mô Thiện Thắng Phật.
Nam mô Tịnh Mạng Phật.
Nam mô Trí Báo Phật.
Nam mô Như Ý Tràng Phật.
Nam mô Thế Giới Tự Tại Kiếp Phật.
Nam mô Địa Trụ Trì Phật.
Nam mô Nhựt Ái Phật.
Nam mô La Hầu Nguyệt Phật.
Nam mô Hoa Quang Minh Phật.
Nam mô Minh Tăng Thượng Phật.
Nam mô Oai Đức Trụ Trì Phật.
Nam mô Lạc Công Đức Phật.
Nam mô Thiện Thinh Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Đại Chí Trí Tuệ Phật.
Nam mô Đại Thí Phật.
Nam mô Nguyệt Xưng Phật.
Nam mô Tràng Phật.
Nam mô Xưng Nhơn Thinh Phật.
Nam mô Thọ Vương Phật.
Nam mô Diệt Ám Phật.
Nam mô Thiện Tinh Phật.
Nam mô Thiện Quang Phật.
Nam mô Vô Lượng Lạc Thuyết Tràng Phật.
Nam mô Khoái Hành Phước Đức Phật.
Nam mô Độ Hệ Phật.
Nam mô Vô Úy Ái Phật.
Nam mô Thế Gian Ái Phật.
Nam mô Diệu Hạnh Phật.
Nam mô Ưu Ba La Hoa Man Phật.
Nam mô Vô Lượng Lạc Thuyết Quang Minh Phật.
Nam mô Tín Thánh Nhân Phật.
Nam mô Tinh Tấn Công Đức Phật.
Nam mô Kiên Cam Lồ Tăng Thượng Phật.
Nam mô Cao Bảo Tín Phật.
Nam mô Đắc Công Đức Phật.
Nam mô Phước Đức Tuệ Phật.
Nam mô Hỏa Diêm Phật.
Nam mô Vô Lượng Oai Công Đức Oai Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam mô Bất Động Tín Phật.
Nam mô Quá Hữu Vô Phật.
Nam mô Long Vương Thinh Phật.
Nam mô Trụ Trì Luân Phật.
Nam mô Thắng Sắc Phật.
Nam mô Thế Ái Phật.
Nam mô Pháp Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Lượng Lạc Xưng Phật.
Nam mô Vân Tràng Phật.
Nam mô Công Đức Khứ Phật.
Nam mô Thiện Thệ Phật.
Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.
Nam mô Hư Không Thiên Phật.
Nam mô Ma Ni Vương Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Trân Bảo Hống Thinh Phật.
Nam mô Nhơn Tự Tại Vương Phật.
Nam mô La Hầu Hộ Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam mô Bảo Xưng Phật.
Nam mô Biện Nghĩa Kiến Phật.
Nam mô Thế Gian Hoa Phật.
Nam mô Cao Bộ Phật.
Nam mô Đẳng Nguyệt Vương Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Vương Phật.
Nam mô Sai Biệt Trí Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Phật.
Nam mô Sư Tử Xỉ Phật.
Nam mô Khoái Bộ Phật.
Nam mô Công Đức Nhiên Đăng Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Ưu Quốc Độ Phật.
Nam mô Ý Tứ Trí Tuệ Phật.
Nam mô Pháp Thiên Diêm Tôn Phật.
Nam mô Hiệp Điều Phật.
Nam mô Tăng Thượng Lực Phật.
Nam mô Trí Tuệ Hoa Phật.
Nam mô Kiên Cố Thinh Phật.
Nam mô Thường Lạc Phật.
Nam mô Thuyết Nghĩa Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng nhục kế trên đảnh như lọng trời, con vàchúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.(3 lạy)

Trên đây ba ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Tín Ái Tác Phật.
Nam mô Sư Tử Nghiệp Kiết Phật.
Nam mô Ly Bố Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân hay thọ trì đọc tụng danh ngàn Phật kiếp Hiền này, ắt thấy Di Lặc Thế Tôn và thấy Phật Lư Chí, xa lìa các nạn....

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Đa Dà La Hương Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Tràng Phật.
Nam mô Bảo Tụ Phật.
Nam mô Trầm Thủy Hương Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Hỉ Thắng Phật.
Nam mô Sơn Hải Phật.
Nam mô Đại Hải Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Đại Hương Phật.
Nam mô Đại Thành Tựu Phật.
Nam mô Đại Bảo Luân Phật.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô Đại Cao Thắng Phật.
Nam mô Đại Kim Đài Phật.
Nam mô Đại Luân Phật.
Nam mô Ngữ Tác Phật.
Nam mô Đại Nhơn Phật.
Nam mô Đại Thủ Phật.
Nam mô Sư Tử Hương Xưng Phật.
Nam mô Cúng Dường Thắng Phật.
Nam mô Tự Tại Hỏa Phật.
Nam mô An Lạc Tác Thắng Phật.
Nam mô Sư Tử Hoa Thắng Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Tràng Phật.
Nam mô Giới Vương Phật.
Nam mô Phổ Thắng Phật.
Nam mô Bố Tượng Phật.
Nam mô Vô Ưu Thắng Phật.
Nam mô Ưu Ba La Hương Phật.
Nam mô Đại Địa Phật.
Nam mô Đại Long Thắng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam mô Đại Lạc Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Xả Câu Tô Ma Phật.
Nam mô Long Diệu Phật.
Nam mô Hoa Tụ Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Thường Quan Phật.
Nam mô Chánh Tác Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Ni Câu Luật Vương Phật.
Nam mô Thường Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hạnh Phật.
Nam mô Nhật Tạng Phật.
Nam mô Thắng Tạng Phật.
Nam mô Tu Di Lực Phật.
Nam mô Như Ý Tạng Phật.
Nam mô Kim Cang Vương Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Đại Thắng Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Tinh Tấn Đức Phật.
Nam mô Đại Hải Phật.
Nam mô Phổ Tá La Phật.
Nam mô Tú Thắng Phật.
Nam mô Phật Thiên Phật.
Nam mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam mô Cam Lồ Thắng Phật.
Nam mô Vô Lượng Thắng Phật.
Nam mô Công Đức Tuệ Hậu Thắng Phật.
Nam mô Hoa Tràng Phật.
Nam mô Thủ Thắng Phật.
Nam mô Tinh Tấn Thắng Phật.
Nam mô Long Thắng Phật.
Nam mô Thắng Thành Tựu Phật.
Nam mô Bảo Tích Phật.
Nam mô Thắng Túc Phật.
Nam mô Đại Sư Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Bảo Đa La Phật.
Nam mô Phổ Chí Phật.
Nam mô Cung Kỉnh Thắng Phật.
Nam mô Đại Niệm Phật.
Nam mô Đoạn Nhứt Thiết Chúng Sanh Nghi Vương Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Phổ Cái Phật.
Nam mô Đại Cái Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam mô Bảo Hoa Bộ Phật.
Nam mô Chúng Thắng Phật.
Nam mô Tràng Tuệ Phật.
Nam mô Ni Câu Luật Vương Phật.
Nam mô Thượng Thắng Phật.
Nam mô Phổ Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Phổ Thắng Phật.
Nam mô Long Vương Hộ Chúng Phật.
Nam mô Tịch Diệt Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tướng không thấy đảnh, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây ba ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Viễn Ly Cấu Phật.
Nam mô Pháp Bảo Phật.
Nam mô Đại Tụ Phật.
Nam mô Đại Cúng Dường Phật.
Nam mô Đại tướng Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Thượng Thắng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Âm Luân Oai Đức Phật.
Nam mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Năng Nhơn Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Di Lưu Sơn Phật.
Nam mô Đại Diện Phật.
Nam mô Vô Nhiễm Phật.
Nam mô Long Thiên Phật.
Nam mô Sơn Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Phật.
Nam mô Kim Tạng Phật.
Nam mô Hỏa Quang Phật.
Nam mô Thọ Đề tự Tại Vương Phật.
Nam mô Địa Tịch Phật.
Nam mô Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật.
Nam mô Nguyệt Tượng Phật.
Nam mô Nguyệt Thinh Phật.
Nam mô Tán Hoa Quang Minh Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Hải Sơn Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Kim Cang Quang Phật.
Nam mô Đại Hương Quang Phật.
Nam mô Viễn Ly Sân Hận Tâm Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Thượng Quang Phật.
Nam mô Thắng Lưu Ly Khoái Trí Tuệ Cu Tô Ma Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Hoa Man Sắc Vương Phật.
Nam mô Hoa Thông Phật.
Nam mô Thủy Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Phá Vô Minh Ám Phật.
Nam mô Đắc Lạc Thuyết Phật.
Nam mô Vô Úy Vương Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Sư Tử Ý Phật.
Nam mô Tinh Tấn Kiên Cố Phật.
Nam mô Bất Hoại Tinh Tấn Phật.
Nam mô Kiên Cố Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Nhơn Nguyệt Phật.
Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam mô Diêm Phù Thượng Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đại Thế Phật.
Nam mô Khoái Thinh Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam mô Diệu Quang Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Thượng Thắng Phật.
Nam mô Lạc Hống Phật.
Nam mô Kiến Thật Phật.
Nam mô Cúng Dường Tích Phật.
Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam mô Thinh Đức Phật.
Nam mô Thiện Hương Phật.
Nam mô Điển Đăng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Quang Phật.
Nam mô Đại Đăng Phật.
Nam mô Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Phá Nghi Phật.
Nam mô Vô Biên Oai Đức Phật.
Nam mô Xa Thi Diện Phật.
Nam mô Vô Lượng Danh Phật.
Nam mô Diệu Oai Đức Phật.
Nam mô Vô Lượng Tạng Phật.
Nam mô Tán Dị Nghi Phật.
Nam mô Phuo Đức Đăng Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Oai Đức Phật.
Nam mô Ái Oai Đức Phật.
Nam mô Quang Minh Phấn Tấn Phật.
Nam mô Quảng Xưng Phật.
Nam mô Dị Tràng Phật.
Nam mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam mô Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Kiên Cố Phật.
Nam mô Diệu Xưng Phật.
Nam mô Vô Lượng Sắc Phật.
Nam mô Đại Tín Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Bất Động Bộ Phật.
Nam mô Vô Lượng Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Oai Đức Vương Tụ Quang Minh Phật.
Nam mô Trụ Trí Tuệ Phật.
Nam mô Kim Kiên Phật.
Nam mô Ái Giải Thoát Phật.
Nam mô Năng Dữ Vô Úy Phật.
Nam mô Cam Lồ Tạng Phật.
Nam mô Phổ Quan Phật.
Nam mô Đại Tu Phật.
Nam mô Sơn Oai Đức Phật.
Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mũi cao thẳng lỗ chẳng hiện, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây ba ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Thuyết Trọng Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Quang Minh Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam mô Dị Kiến Phật.
Nam mô Biến Kiến Phật.
Nam mô Cam Lồ Bộ Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Xưng Cúng Dường Phật.
Nam mô Hộ Căn Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Luân Phật.
Nam mô Ly Sanh Phật.
Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.
Nam mô Không Oai Đức Phật.
Nam mô Công Đức Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Sắc Phật.
Nam mô Đại Lực Phật.
Nam mô Hiệt Tuệ Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Kiến Vô Chướng Ngại Phật.
Nam mô Sư Tử Hương Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Phổ Đức Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Thiện Sắc Phật.
Nam mô Tuệ Xưng Phật.
Nam mô Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Diệu Quang Phật.
Nam mô Giải Thoát Phấn Tấn Phật.
Nam mô Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tất Cánh Trí Phật.
Nam mô Trí Cao Phật.
Nam mô Bất Động Trí Phật.
Nam mô Thiện Oai Nghi Phật.
Nam mô Khoái Sắc Phật.
Nam mô Bảo Thinh Phật.
Nam mô Hỏa Thinh Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Vô Lượng Oai Đức Phật.
Nam mô Diệu Tư Duy Phật.
Nam mô Ái Xưng Phật.
Nam mô Công Đức Hoa Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Diệm Phật.
Nam mô Nan Hàng Phục Phật.
Nam mô Diệu Thinh Hống Phật.
Nam mô Nhơn Trung Tôn Phật.
Nam mô Chúng Sanh Khả Kỉnh Phật.
Nam mô Hỏa Minh Phật.
Nam mô Vô Tỷ Bộ Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam mô Khoái Thinh Phật.
Nam mô Hỏa Chiếu Phật.
Nam mô Nguyệt Chiếu Phật.
Nam mô Trí Hóa Phật.
Nam mô Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Phước Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Tác Phật.
Nam mô Đoạn Hữu Kiến Phật.
Nam mô Kiến Ái Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam mô Thắng Thinh Phật.
Nam mô Chủng Chủng Nhật Phật.
Nam mô Giới Bộ Phật.
Nam mô Thiên Diện Phật.
Nam mô Phóng Cái Phật.
Nam mô Ba Bà Sa Phật.
Nam mô Tinh Tú Phật.
Nam mô Giác Tuệ Phật.
Nam mô Tăng Thượng Sư Tử Chủng Chủng Tượng Hống Thinh Phật.
Nam mô Tượng Hống Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Long Hống Phật.
Nam mô Thế Tự Tại Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Vô Cấu Cái Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Thiên Oai Đức Diện Phật.
Nam mô Cụ Chúng Đức Phật.
Nam mô Quang Minh Thắng Vương Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Trí Tuệ Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Khả Lượng Hoa Phật.
Nam mô Hạ Hoa Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Thắng Tán Hoa Phật.
Nam mô Vô Lượng Hoa Phật.
Nam mô Lô Xá Na Trí Tuệ Trang Nghiêm Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Chúng Thượng Thủ Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Oai Đức Phật.
Nam mô Thắng Thành Tựu Phật.
Nam mô Nhựt Ma Ni Quang La Võng Phật.
Nam mô An Ổn Phật.
Nam mô Cao Hạnh Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Kiên Cố Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.
Nam mô Lục Thập Nhị Đồng Danh Thi Khí Phật.
Nam mô Thiện Sanh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mày như trăng non, màu lưu ly cám (xanh đỏ), con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.  (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Tịnh Thánh Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Thượng Thắng Phật.
Nam mô Thượng Tu Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Tịch Tịnh mạng Phật.
Nam mô Bất Yểm Túc Pháp Phật.
Nam mô Đắc Công Đức Phật.
Nam mô Dương Diệm Phật.
Nam mô Xưng Thượng Phật.
Nam mô Kiết Sa Phật.
Nam mô Tinh Tú Phật.
Nam mô Liễu Kiến Phật.
Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam mô Kiến Nghĩa Phật.
Nam mô Cao Sơn Phật.
Nam mô Kim Thánh Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Xứ Tự Tại Phật.
Nam mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam mô Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Nhơn Thinh Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.
Nam mô Bảo Diệm Phật.
Nam mô Đại Bảo Phật.
Nam mô Bát Thập Thiên Ức Đồng Danh Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Bát Thập Ức Na Do Tha Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Nhứt Vạn Bát Thiên Đồng Danh Ta La Vương Phật.
Nam mô Cửu Vạn Đồng Danh Ni Câu Luật Vương Phật.
Nam mô Ngũ Thiên Đồng Danh Ba Đầu Ma Vương Phật.
Nam mô Lục Thiên Đồng Danh Thượng Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Đồng Phật Danh Phật.
Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Thắng Thượng Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Trí Giới Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Thắng Vương Phật.
Nam mô Diêm Phù Đàn Tu Di Sơn Vương Phật.
Nam mô Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thường Phóng Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Xưng Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Ái Tượng Sơn Hoan Hỉ Vương Phật.
Nam mô Bảo Trượng Công Đức Vương Quang Phật.
Nam mô Vô Tận Trí Tuệ Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Tạng Phật.
Nam mô Phấn Tấn Cung Kỉnh Xưng Vương Phật.
Nam mô Cao Sơn Vương Thắng Phật.
Nam mô Vân Hộ Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Hộ Diệu Pháp Tràng Bảo Phật.
Nam mô Bảo Luân Oai Đức Phật.
Nam mô Thắng Quang Minh Công Đức Phật.
Nam mô Vô Lượng Quốc Độ Phật.
Nam mô Ái Tinh Tú Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam mô Hữu Đức Phật.
Nam mô Thập Phương Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam mô Thắng Ma Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thắng Tâm Phật.
Nam mô Tâm Trí Phật.
Nam mô Hoa Tạng Phật.
Nam mô Đại Lực Phật.
Nam mô Thường Thích Trí Tuệ Phật.
Nam mô Na La Diên Tạng Phật.
Nam mô Thường Quyết Định Trí Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Diệu Trí Phật.
Nam mô Phước Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Thượng Thủ Quang Phật.
Nam mô Khoái Thân Phật.
Nam mô Vô Cấu Nghĩa Phật.
Nam mô Ưng Oai Đức Phật.
Nam mô Thành Tựu Trí Phật.
Nam mô Đức Hống Phật.
Nam mô Xá Địa Phật.
Nam mô Diệu Quang Phật.
Nam mô Quyết Định Tư Phật.
Nam mô Thật Nhựt Phật.
Nam mô Oai Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Hoa Oai Đức Phật.
Nam mô Thắng Thành Phật.
Nam mô Xưng Cao Phật.
Nam mô Tín Công Đức Phật.
Nam mô Pháp Đăng Phật.
Nam mô Tín Thắng Phật.
Nam mô Thượng Ái Diện Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam mô Chúng Sơn Thiên Phật.
Nam mô Hải Trí Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Phật.
Nam mô Hoa Tạng Phật.
Nam mô Bảo Tiên Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tai chấu bánh xe sấp nhau thành, con  và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lạy)

Trên đây ba ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Ta La Vương Phật.
Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.
Nam mô Thú Bồ Đề Phật.
Nam mô Tịch Căn Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Phân Đà Lợi Hương Phật.
Nam mô Di Lưu Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Diệu Bộ Phật.
Nam mô Quán Thập Phương Phật.
Nam mô Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Giới Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Phật.
Nam mô Vô Biên Bộ Phật.
Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam mô Phổ Trí Phật.
Nam mô Tịch Quang Phật.
Nam mô Nhơn Oai Đức Phật.
Nam mô Công Đức Kiều Lương Phật.
Nam mô Kiên Cố Tu Phật.
Nam mô Xưng Thánh Phật.
Nam mô Xưng Tràng Phật.
Nam mô Bất Dị Tâm Phật.
Nam mô Phổ Tín Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Ứng Cúng Dường Phật.
Nam mô Thượng Công Đức Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Tu Hành Phật.
Nam mô Ái Cúng Dường Phật.
Nam mô Phổ Hộ Phật.
Nam mô Tín Bồ Đề Phật.
Nam mô Tâm ý Phật.
Nam mô Xuất Trí Phật.
Nam mô Xuất Thinh Phật.
Nam mô Tánh Nhật Phật.
Nam mô Vân Thinh Phật.
Nam mô Đại Diệm Tụ Phật.
Nam mô Thắng Tích Phật.
Nam mô Vô Ưu Phật.
Nam mô Thiên Quốc Độ Phật.
Nam mô Sư Tử Hỉ Thinh Phật.
Nam mô Vô Lượng Minh Phật.
Nam mô Ái Kiến Phật.
Nam mô Đăng Vương Phật.
Nam mô Thắng Cao Phật.
Nam mô Thập Phương Văn Danh Phật.
Nam mô Ái Nhãn Phật.
Nam mô Nguyệt Cao Phật.
Nam mô Năng Dữ Vô Úy Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Thiên Phật.
Nam mô Quang Minh Nhật Phật.
Nam mô Đại Xưng Phật.
Nam mô Chơn Thinh Phật.
Nam mô Ái Thuyết Phật.
Nam mô Xưng Thượng Phật.
Nam mô Thiên Vương Phật.
Nam mô Cam Lồ Minh Phật.
Nam mô Lạc Thinh Phật.
Nam mô Tâm Ý Phật.
Nam mô Địa Trụ Phật.
Nam mô Tịch Quá Phật.
Nam mô Đa La Vương Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam mô Năng Phá Nghi Phật.
Nam mô Từ Thắng Phật.
Nam mô Thắng Thượng Phật.
Nam mô Chủng Chủng Nhật Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Kiến Nguyệt Phật.
Nam mô Hàng Phục Ma Phật.
Nam mô Đại Thủ Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.
Nam mô Oai Đức Quang Phật.
Nam mô Phổ Hộ Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Oai Đức Phật.
Nam mô Quang Minh Nhựt Phật.
Nam mô Kiến Tụ Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Ý Phật.
Nam mô Hương Sơn Phật.
Nam mô Ma Ni Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Công Đức Minh Phật.
Nam mô Nhật Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Thành Tựu Quang Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Pháp Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật.
Nam mô Phổ Hiện Kiến Phật.
Nam mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam mô Khổ Hạnh Phật.
Nam mô Đại Bộ Phật.
Nam mô Liên Hoa Nhãn Phật.
Nam mô Chiếu Quang Phật.
Nam mô Tín Vô Lượng Phật.
Nam mô Vô Lượng Sắc Phật.
Nam mô Cái Thiên Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Thân Vị Phật.
Nam mô Đức Vị Phật.
Nam mô Nhật Diện Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân cứng dầy như Na La Diên, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lạy)

Trên đây ba ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam mô Hiền Trí Phật.
Nam mô Kiên Cố Phật.
Nam mô Đại Đăng Phật.
Nam mô Sanh Thắng Phật.
Nam mô Tín Công Đức Phật.
Nam mô Phước Đức Tăng Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Thiên Ái Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Nguyệt Ái Phật.
Nam mô Trí Thắng Phật.
Nam mô Oai Đức Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Đức Phật.
Nam mô Công Đức Tụ Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô An Lạc Phật.
Nam mô Xưng Tràng Phật.
Nam mô Quang Minh Hống Phật.
Nam mô Phổ Công Đức Phật.
Nam mô Thượng Tràng Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Bảo Tín Phật.
Nam mô Phổ Tư Duy Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Thiện Trí Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Oai Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Tý Phật.
Nam mô Quang Minh Ý Phật.
Nam mô Vương Thiên Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Thiện Trụ Ý Phật.
Nam mô Vô Lượng Thiên Phật.
Nam mô Thánh Hóa Phật.
Nam mô Đại Công Đức Phật.
Nam mô Đại Tràng Phật.
Nam mô Đại Quang Nhật Phật.
Nam mô Chơn Pháp Phật.
Nam mô Thắng Thiên Phật.
Nam mô Quán Giải Thoát Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Khổng Tước Thinh Phật.
Nam mô Phổ Hành Phật.
Nam mô Thành Tựu Quang Phật.
Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam mô Xưng Ái Phật.
Nam mô Thiện Hộ Phật.
Nam mô Tín Thiên Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Bộ Phật.
Nam mô Đại Oai Phật.
Nam mô Tâm Trí Phật.
Nam mô Hóa Bộ Phật.
Nam mô Nguyệt Hình Phật.
Nam mô Hỏa Tụ Phật.
Nam mô Đại Tu Phật.
Nam mô Hỏa Bộ Phật.
Nam mô Thắng Thiên Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật.
Nam mô Nguyệt Ái Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Tín Thuyết Phật.
Nam mô Trí Quang Phật.
Nam mô Hoa Oai Đức Phật.
Nam mô Quang Minh Tụ Phật.
Nam mô Thần Thông Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Lượng Oai Đức Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam mô Thắng Tạng Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Xưng Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Nhựt Tràng Phật.
Nam mô Đại Di lưu Phật.
Nam mô Cúng Dường Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thế Gian Văn Danh Phật.
Nam mô Thắng Đức Phật.
Nam mô Thắng Xưng Phật.
Nam mô Thành Tựu Bộ Phật.
Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam mô Bảo Tịnh Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Xưng Phật.
Nam mô Ưng Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Đăng Phật.
Nam mô Hành Oai Nghi Úy Phật.
Nam mô Phấn Tấn Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Kiến Phật.
Nam mô Ly Nghi Phật.
Nam mô Đại Hạnh Phật.
Nam mô Bất Thất Bộ Phật.
Nam mô Thiên Quốc Độ Phật.
Nam mô Hỉ Lực Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Năng Dữ Quang Minh Phật.
Nam mô Thiên Ái Phật.
Nam mô Giải Thoát Quang Minh Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Tác Công Đức Phật.
Nam mô Thành Trí Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, chân xương như móc xiềng, con và  chúng sinh nguyện đều thành  tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Đạo Quang Phật.
Nam mô Hải Vương Phật.
Nam mô Hỉ Bồ Đề Phật.
Nam mô Pháp Quang Phật.
Nam mô Đại Thiên Phật.
Nam mô Thâm Trí Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Đại Tín Phật.
Nam mô Tâm Ý Phật.
Nam mô Trí Quang Phật.
Nam mô Bất Mậu Tư Phật.
Nam mô Khởi Phước Đức Phật.
Nam mô Vô Lậu Xưng Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Thiên Quang Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.
Nam mô Công Đức Ái Phật.
Nam mô Sư Tử Ý Phật.
Nam mô Địa Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Khoái Quang Minh Phật.
Nam mô Chủng Chủng Nhựt Phật.
Nam mô Nguyệt Ái Phật.
Nam mô Nguyệt Cái Phật.
Nam mô Phổ Quán Phật.
Nam mô Vô Nhiễm Phật.
Nam mô Xưng Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Long Thiên Phật.
Nam mô Công Đức Tụ Phật.
Nam mô Công Đức Trí Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Thế Ái Phật.
Nam mô Cam Lồ Oai Đức Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.
Nam mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam mô Thuyết Pháp Ái Phật.
Nam mô Ưng Ái Phật.
Nam mô Địa Quang Phật.
Nam mô Công Đức Tác Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Công Đức Tý Phật.
Nam mô Pháp Đăng Phật.
Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Giải Thoát Nhựt Phật.
Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Phật Quang Minh Phật.
Nam mô Công Đức Xưng Phật.
Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Sư Tử Ái Phật.
Nam mô Công Đức Bộ Phật.
Nam mô Thượng Thiên Phật.
Nam mô Quan Hành Phật.
Nam mô Nhựt Thiên Phật.
Nam mô Điển Quang Phật.
Nam mô Thắng Ái Phật.
Nam mô Di Lưu Tràng Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Thượng Ý Phật.
Nam mô Hương Sơn Phật.
Nam mô Công Đức Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thắng Ý Phật.
Nam mô Tín Thánh Phật.
Nam mô Bảo Châu Phật.
Nam mô Thượng Oai Đức Phật.
Nam mô Tối Hậu Kiến Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Công Đức Tạng Thắng Phật.
Nam mô Vô Cấu Kính Phật.
Nam mô Oai Đức Lực Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Trí Hạnh Phật.
Nam mô Bất Mậu Túc Phật.
Nam mô Thánh Nhãn Phật.
Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.
Nam mô Đại Thinh Phật.
Nam mô Thượng Quốc Độ Phật.
Nam mô Tu Hành Quang Minh Phật.
Nam mô Niệm Nghiệp Phật.
Nam mô Tín Công Đức Phật.
Nam mô Lô Xá Xưng Phật.
Nam mô Chiếu Ám Phật.
Nam mô Ái Tự Tại Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Thượng Thinh Phật.
Nam mô Công Đức Thắng Phật.
Nam mô Nhiếp Thọ Trạch Phật.
Nam mô Tướng Vương Phật.
Nam mô Ly Nhiệt Bệnh Trí Phật.
Nam mô Năng Dữ Thánh Phật.
Nam mô Pháp Châu Phật.
Nam mô Cam Lồ Công Đức Phật.
Nam mô Vô Sân Hận Phật.
Nam mô Cam Lồ Hương Phật.
Nam mô Nguyệt Nhãn Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật tốt theo hình, quày mình như tượng Chúa, con vàchúng sinh nguyện đều thành  tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Hống Thinh Phật.
Nam mô Vô Úy Nhựt Phật.
Nam mô Đắc Vô Úy Phật.
Nam mô Hỉ Ái Phật.
Nam mô Bất Thố Trí Phật.
Nam mô Tín Thánh Phật.
Nam mô Thế Ái Phật.
Nam mô Thiên Đăng Phật.
Nam mô Thiên Cái Phật.
Nam mô Long Quang Phật.
Nam mô Thắng Bộ Phật.
Nam mô Pháp Oai Đức Phật.
Nam mô Kiến Hữu Phật.
Nam mô Tàm Quý Diện Phật.
Nam mô Thắng Sắc Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Phật.
Nam mô Công Đức Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Định Thiệt Phật.
Nam mô Công Đức Tràng Phật.
Nam mô Thế Tự Tại Kiếp Phật.
Nam mô Vô Úy Thân Phật.
Nam mô Nhiếp Trí Phật.
Nam mô Hàng Oán Phật.
Nam mô Khứ Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Tích Phật.
Nam mô Nhứt Niệm Quang Phật.
Nam mô Lực Sĩ Phấn Tấn Phật.
Nam mô Sư Tử Túc Phật.
Nam mô Giới Ái Phật.
Nam mô Tín Thế Gian Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật.
Nam mô Vô Cấu Khứ Phật.
Nam mô Quyết Định Trí Phật.
Nam mô Ly Vô Minh Phật.
Nam mô Công Đức Tụ Phật.
Nam mô Nhiếp Tuệ Phật.
Nam mô Đại Trí Vị Phật.
Nam mô Bảo Bộ Phật.
Nam mô Tâm Nhựt Phật.
Nam mô Quán Phương Phật.
Nam mô Tín Thuyết Phật.
Nam mô Tư Duy Nhẫn Phật.
Nam mô Pháp Cái Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Nguyệt Phật.
Nam mô Thiên Hoa Phật.
Nam mô Thiên Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Phổ Oai Đức Phật.
Nam mô Nguyệt Minh Phật.
Nam mô Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tướng Vương Phật.
Nam mô Xưng Tư Duy Phật.
Nam mô Thọ Tràng Phật.
Nam mô Tịnh Hạnh Phật.
Nam mô Oai Đức Bộ Phật.
Nam mô Tín Chúng Phật.
Nam mô Thiện Hương Phật.
Nam mô Trí Giả Tán Thán Phật.
Nam mô Trí Tuệ Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Khải Phật.
Nam mô Oai Đức Lực Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Phật Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Thắng Tín Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Ái Phật.
Nam mô Ly Chư Phật.
Nam mô Tư Nghĩa Phật.
Nam mô Đại Cao Phật.
Nam mô Thánh Nhơn Diện Phật.
Nam mô Hiệt Tuệ Tín Phật.
Nam mô Nhiếp Bồ Đề Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Lạc Sư Tử Phật.
Nam mô Phổ Bảo Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thế Ái Phật.
Nam mô Phân Kim Cang Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Quá Hỏa Phật.
Nam mô Đạo Sư Phật.
Nam mô Nhơn Nguyệt Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Khoái Kiến Phật.
Nam mô Phổ Ma Ni Hương Phật.
Nam mô Tịch Hạnh Phật.
Nam mô Nhiếp Xưng Phật.
Nam mô Phạm Cúng Dường Phật.
Nam mô Đại Hống Phật.
Nam mô Ứng Cúng Dường Phật.
Nam mô Hiệt Tuệ Tín Phật.
Nam mô Vô Lượng Nguyện Phật.
Nam mô Thế Quang Phật.
Nam mô Kiên Nhẫn Phật.
Nam mô Đại Hoa Phật.
Nam mô Hữu Ngã Phật.
Nam mô Như Ý Phật.
Nam mô Thiện Bồ Đề Căn Phật.
Nam mô Địa Đức Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình khi đi chân cách đất bốn tấc, con và chúng sinh nguyện đều thành  tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ TƯ
HẾT

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.
Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.
Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.
Nam mô Diện Tuệ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

 

 

---o0o---