Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

QUYỂN THỨ SÁU

11 Tháng Giêng 20172:43 CH(Xem: 2349)
QUYỂN THỨ SÁU

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

QUYỂN THỨ  SÁU

Môn từ thanh tịnh số bụi cõi
Chúng sinh một tướng mầu Như Lai
Mỗi mỗi các tướng không chẳng vậy.
Thế nên người thấy không đủ nhàm.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam mô Trí Diệm Phật.
Nam mô Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Bất Khả Thành Tựu Ý Phật.
Nam mô Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Thinh Quang Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thinh Xuất Thinh Thắng Phật.
Nam mô Tự Tại Công Đức Phật.
Nam mô Thành Tựu Tự Tại Ý Phật.
Nam mô Phương Thiên Phật.
Nam mô Bất Diện Xã Phật.
Nam mô Chúng Sanh Tâm Phật.
Nam mô Bình Đẳng Thân Phật.
Nam mô Thân Hành Thắng Phật.
Nam mô Hạnh Thắng Phật.
Nam mô Tự Tại Tánh Phật.
Nam mô Sơn Vương Phật.
Nam mô Trí Quang Phật.
Nam mô Thiên Ức Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Tín Vương Phật.
Nam mô Bảo Tích Phật.
Nam mô Hương Tự Tại Phật.
Nam mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam mô An Ổn Phật.
Nam mô Năng Dữ Y Chỉ Phật.
Nam mô Vô Biên Oai Đức Phật.
Nam mô Kim Sắc Quang Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam mô Năng Thánh Thành Phật.
Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Công Đức Thắng Tích Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Ma Ni Tích Vương Phật.
Nam mô Viễn Ly Chư Úy Thọ An Ổn Phật.
Nam mô Ẩm Cam Lồ Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Bảo Cao Phật.
Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Ly Oán Phật.
Nam mô Kim Sắc Quang Phật.
Nam mô Bảo Tác Phật.
Nam mô Vô Trần Thắng Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Vương Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Thiện Tâm Phật.
Nam mô Cao Trụ Phật.
Nam mô Hoa Vương Phật.
Nam mô Trí Tác Phật.
Nam mô Hải Trí Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Tác Phật.
Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Ly Ám Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật.
Nam mô Kiên Thành Phật.
Nam mô Kiến Tế Phật.
Nam mô Vô Úy Đức Phật.
Nam mô Sanh Vương Phật.
Nam mô Thật Ngữ Phật.
Nam mô Xưng Thượng Phật.
Nam mô Trạch Trí Phật.
Nam mô Bất Hạnh Oai Đức Phật.
Nam mô Nhân Hoa Phật.
Nam mô Viễn Ly Chư Úy Phật.
Nam mô Năng Dữ Vô Úy Phật.
Nam mô Kim Hoa Phật.
Nam mô Vô Úy Tác Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Bảo Hoa Phật.
Nam mô Lục Thập Bảo Tác Phật.
Nam mô Bảo Tích Phật.
Nam mô Kim Hoa Phật.
Nam mô Hàng Phục Vương Phật.
Nam mô Thiện Quang Phật.
Nam mô Kiến Nghĩa Phật.
Nam mô Đại Trạch Phật.
Nam mô Diệu Vô Úy Phật.
Nam mô Đại Từ Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Vương Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Pháp Thượng Phật.
Nam mô Thắng Nhứt Thiết Phật.
Nam mô Cao Hạnh Phật.
Nam mô Cao Xưng Phật.
Nam mô Thắng Thánh Phật.
Nam mô Tinh Tú Phật.
Nam mô Thức Phật.
Nam mô Thương Phật.
Nam mô Văn Danh Phật.
Nam mô Đại Bi Thuyết Phật.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô Vô Biên Cái Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Sơn Tích Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Vô Cấu Lực Tam Muội Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Chúng Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân tự kềm chẳng uốn éo, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây năm ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Kiên Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Phạm Hống Thinh Phật.
Nam mô Di Lâu Tụ Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Thành Tựu Tụ Phật.
Nam mô Ly Ngu Phấn Tấn Phật.
Nam mô Vô Ngại Nhãn Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Công Đức Thắng Tạng Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thắng Tạng Tích Hống Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Hoa Thắng Phật.
Nam mô Sư Tử Hương Xưng Phật.
Nam mô Vô Biên Công Đức Bảo Trang Nghiêm Oai Đức Vương Kiếp Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Nhứt Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Lạc Thuyết Tướng Phật.
Nam mô Thiên Vân Hống Thinh Vương Phật.
Nam mô Kim Thượng Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Chủng Chủng Oai Đức Vương Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Giác Vương Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Kim Hư Không Hống Trang Nghiêm Quang Minh Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Pháp Hạnh Oai Đức Phấn Tấn Quang Minh Phật.

Nam mô Đông Phương Vô Biên Công Đức Bảo Phước Đức Trang Nghiêm Quảng Thế Giới. Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Bồ Đề PhânCu Tô Ma Bất Đoạn Tuyệt Quang Minh Trang Nghiêm Quang Phật.

Nam mô Nam Phương Lạc Thuyết Phật Thế Giới, Vô Biên Công Đức Bảo Lạc Thuyết Phật.

Nam mô Tây Phương Quang Minh Thế Giới, Phổ Quang Phật.

Nam mô Bắc Phương Nhứt Thiết Bảo Chủng Chủng Trang Nghiêm Thế Giới, Vô Biên Bảo Công Đức Tự Tại Phật.

Nam mô Đông Nam Phương Vô Ưu Thế Giới, Ly Nhứt Thiết U Ám Phật.

Nam mô Tây Nam Phương Thiện Khả Kiến Thế Giới, Đại Bi Quán NhứtThiết Chúng Sanh Phật.

Nam mô Đông Bắc Phương Trụ Thanh Tịnh Vô Cấu Thế Giới, Hư Không  Vô Cấu Phật.

Nam mô Tây Bắc Phương Viễn Ly Ám Thế Giới, Quang Minh TrangNghiêm Vương Phật.

Nam mô Hạ Phương Lô Xá Na Quang Minh Thế Giới, Bảo Ưu Ba LaThắng Phật.

Nam mô Thượng Phương Trang Nghiêm Thế Giới, Xưng Danh Thinh Phật.

Nam mô Vô Cấu Kiếp, Vô Cấu Thế Giới, Vô Cấu Quang Như Lai Sơ  Thành Phật. Bỉ Thế Giới Trần Sa Chư Phật Xuất Thế.

Nam mô Vô Cấu Quảng Thế Giới, Danh Thành Tựu Thiện Kiếp, Thắng Hộ Như Lai Sơ Thành Phật, Bỉ Thế Giới Trần Sa Chư Phật Xuất Thế.

Nam mô Đông Phương A Sơ Phật.
Nam mô Đại Bất Mê Phật.
Nam mô Hương Vương Phật.
Nam mô Hương Thượng Phật.
Nam mô Nam Phương Bảo Tràng Phật.
Nam mô Bảo Tác Phật.
Nam mô Bảo Thành Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam mô Kim Cang Kiên Phật.
Nam mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam mô Kim Cang Tràng Phật.
Nam mô Đông Nam Phương Đại Di Lưu Phật.
Nam mô Di Lưu Sơn Phật.
Nam mô Di Lưu Vương Phật.
Nam mô Di Lưu Tràng Phật.
Nam mô Di Lưu Tích Phật.
Nam mô Thiện Di Lưu Vương Phật.
Nam mô Nhựt Tạng Phật.
Nam mô Tiền Hậu Thượng Phật.
Nam mô Tịnh Vương Phật.
Nam mô Kê Trung Tràng Vương Phật.
Nam mô Đại Kê Trung Phật.
Nam mô Tây Phương A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Tràng Phật.
Nam mô A Di Đà Thinh Phật.
Nam mô A Di Xưng Phật.
Nam mô A Di Đà Hống Phật.
Nam mô A Di Tích Phật.
Nam mô A Di Đà Thắng Thượng Phật.
Nam mô A Di Đà Sư Tử Phật.
Nam mô A Di Đà Trụ Trì Phật.
Nam mô A Di Đà Thắng Phật.
Nam mô Tây Nam Phương Nhựt Tạng Phật.
Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Ưu Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Ưu Phật.
Nam mô Phật Trí Thanh Tịnh Nghiệp Phật.
Nam mô Tận Tác Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Đại Hoa Phật.
Nam mô Hoa Vương Phật.
Nam mô Hoa Thinh Phật.
Nam mô Lô Xá Na Phật.
Nam mô Bắc Phương Diệu Cổ thinh Phật.
Nam mô Diệu Cổ Vương Phật.
Nam mô Diệu Hống Thinh Phật.
Nam mô Ly Chư Úy Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Vô Úy Ưu Phật.
Nam mô Nhựt Thiệt Quang Minh Tác Phật.
Nam mô Mạn Đà Hương Phật.
Nam mô Tràng Cái Phật.
Nam mô Tấy Bắc Phương Thượng Thủ Thắng Tích Phật.
Nam mô Sơn Thắng Tích Phật.
Nam mô Hải Thắng Tích Phật.
Nam mô Nhựt Thượng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam mô Tịnh Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Diện Phật.
Nam mô Trí Tràng Vương Phật.
Nam mô Quang Minh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình thân tướng đầy đủ, con và chúng sinh  nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây năm ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Quang Minh Quang Phật.
Nam mô Hóa Đức Phật.
Nam mô Quang Minh Thượng Phật.
Nam mô Thượng Phương Sư Tử Phật.
Nam mô Sư Tử Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Thượng Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Tích Phật.
Nam mô Sư Tử Tiên Phật.
Nam mô Tiên Vương Phật.
Nam mô Tiên Thủ Phật.
Nam mô Tiên Quang Phật.
Nam mô Tiên Xả Kỉnh Phật.
Nam mô Tiên Giác Phật.
Nam mô Đại Đăng Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Vương Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Sơn Phật.
Nam mô Đăng Thí Dụ Phật.
Nam mô Đối Trị Tiên Phật.
Nam mô Giác Tịnh Phật.
Nam mô Đối Trị Phật.
Nam mô Đối Trị Hận Phật.
Nam mô Đối Trị Sơn Phật.
Nam mô Ái Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Y Chỉ Phật.
Nam mô Đông Phương A Sơ Phật.
Nam mô Di Lưu Tràng Phật.
Nam mô Đại Di Lưu Phật.
Nam mô Di Lưu Quang Phật.
Nam mô Chơn Thinh Phật.
Nam mô Nam Phương Nhật Nguyệt Đăng Phật.
Nam mô Đại Hỏa Tụ Phật.
Nam mô Xưng Quang Phật.
Nam mô Di Lưu Đăng Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Tây Phương A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Tràng Phật.
Nam mô A Di Đà Cao Phật.
Nam mô Đại Hỏa Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Chiếu Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Huong Tụ Phật.
Nam mô Thượng Phương Đại Quang Minh Diệm Tụ Phật.
Nam mô Hỏa Thinh Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Thành Tựu Phật.
Nam mô La Võng Quang Phật.
Nam mô Hạ Phương Sư Tử Phật.
Nam mô Xưng Vương Phật.
Nam mô Oai Đức Phật.
Nam mô Pháp Đảnh Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Pháp Trụ Phật.
Nam mô Đông Phương Phạm Thinh Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Hương Thượng Phật.
Nam mô Hương Quang Phật.
Nam mô Đại Diệm Tụ Phật.
Nam mô Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân Phật.
Nam mô Kiên Vương Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam mô Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Thinh Hống Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Phật.
Nam mô Oai Đức Tự Tại Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Trí Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Quang Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Kiên Tự Tại Phật.
Nam mô Thinh Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Nhiên Đăng Vương Phật.
Nam mô Hương Sơn Phật.
Nam mô Bất Khả Động Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô Tầm Quang Phật.
Nam mô Đại Diệm Tụ Phật.
Nam mô Thắng Tạng Phật.
Nam mô Vô Tâm Quang Minh Phật.
Nam mô Tỳ Lưu La Phật.
Nam mô Liên Hoa Phật.
Nam mô Hỉ Tụ Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Kinh Bố Tràng Phật.
Nam mô Đại Tu Hạnh Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Ta La Tập Phật.
Nam mô Đại Ta La Tập Phật.
Nam mô Tràng Tướng Phật.
Nam mô Tịnh Mạng Phật.
Nam mô Kim Đài Phật.
Nam mô Ái Kiến Phật.
Nam mô Kim Sắc Sắc Phật.
Nam mô Tu Ma Na Quang Phật.
Nam mô Diệu Liên Hoa Kiếp, Ức Na Do Tha Bá Thiên Vạn Phật. Đồng  Danh Nhứt Thiết Bồ Đề Hoa Phật.
Nam mô Thất Bá Đồng Danh Quang Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tam Bá Đồng Danh Đại Tràng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, nghi dung khẳm đủ, con và chúng sinh  nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.  (3 lạy)

Trên đây năm ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Thập Thiên Đồng Danh Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Thiện Pháp Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Luân Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Cái Phật.
Nam mô Tam Muội Phấn Tấn Phật.
Nam mô Bảo Hoa Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Túc Bộ Phật.
Nam mô Thiện Hương Hương Vương Phật.
Nam mô Thiện Trạch Địch Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Chí Quang Phật.
Nam mô Kim Cang Phật.
Nam mô Ni Di Phật.
Nam mô Bất Tận Khả Thế Giới Nhứt Thiết Sắc Phật.
Nam mô Ca Sa Tràng Thế Giới Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Kiên Tràng Thế Giới Trí Thắng Sơn Vương Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Hương Cử Thế Giới Thắng Hoa Tạng Phật.
Nam mô Kim Cang Ma Ni Thế Giới Kim Cang Tạng Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Trí Thành Tựu Thế Giới Trí Tràng Phật.
Nam mô Ý Vị Thế Giới Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thủ Thế Giới Phật Thắng Phật.
Nam mô Cảnh Luân Thế Giới Kim Cang Tràng Phật.
Nam mô Quang Minh Thanh Tịnh Lực Thế Giới Nhựt Tạng Phật.
Nam mô An Lạc Thế Giới Tối Thắng Lực Phật.
Nam mô A Sơ Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Bảo Cu Tô Ma Công Đức Hải Lưu Ly Ca Na Già Sơn Chân KimQuang Minh Thắng Phật.
Nam mô Kiên Cam Lồ Tắng Thượng Phật.
Nam mô Tinh Tấn Công Đức Phật.
Nam mô Oai Đức Trụ Trì Phật.
Nam mô Sanh Oai Đức Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bảo Diệm Phật.
Nam mô Kim Tác Cái Sơn Phật.
Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Quang Thi Khí Phật.
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Câu Na Hàm Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Tam Muội Thủ Thắng Phật.
Nam mô Vô Cấu Phấn Tấn Bồ Tát.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân thọ trì danh Phật, Bồ Tát này, siêu vượt thế gian 30 kiếp.

Nam mô Nhựt Luân Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Quang Minh Bồ Tát.

Nếu người thọ trì tên Phật, Bồ Tát này, siêu vượt thế gian ngàn kiếp.

Nam mô Phổ Cái Phật.

Nếu Thiện nam tử thọ trì hiệu Phật này, siêu vượt thế gian bốn đại kiếp, thường hiện sinh truớc chư Phật, Bồ Tát, chẳng còn làm tội năm nghịch.

Nam mô Tam Muội Thắng Phấn Tấn Phật.

Nếu Thiện nam tử thọ trì hiệu Phật này, đặng ngàn tam muội, siêu vượt thế gian vô lượng ngàn kiếp đồng công đức Di Lặc Bồ Tát.

Nam mô Bảo Cu Tô Ma Thân Quang Minh Thắng Phật.

Nếu người thọ trì danh hiệu Phật này, siêu vượt thế gian chẳng thể đếm kiếp. 

Nam mô Tối Thắng Ba Đầu Ma Phấn Tấn Thắng Phật.

Nếu người thọ trí danh Phật này, siêu vượt thế gian bốn mươi kiếp.

Nam mô Vô Lượng Hương Thắng Phật.

Nếu Thiện nam tử thọ trì danh hiệu Phật này, siêu vượt thế gian vô lượng kiếp, thướng đặng túc mạng (biết đời trước).

Nam mô Bảo Hoa Phấn Tấn Như Lai.

Nếu người thọ trì đọc tụng danh Phật này, đặng ngàn tam muội, các chúng sanh qui mạng người ấy, được chư Phật Như Lai khen ngợi, người ấy siêu vượt thế gian ngàn kiếp, chẳng lâu chuyển pháp luân.

Nam mô Đại Quang Minh Như Lai.

Nếu Thiện nam tử thọ trì tên Phật này, siêu vượt thế gian bốn mươi kiếp.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nếu Thiện nam tử thọ trì tên hiệu Phật này, siêu vượt thế gian sáu mươi kiếp

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nếu Thiện nam tử thọ trì tên Phật này, nếu có người xả bảy báu như núi  Tu Di để dùng bố thí đến hằng hà sa thế giới, nếu có người thọ trì đọc tụngdanh hiệu Phật này, phước ấy hơn kia.

Nam mô Danh Hàng Phúc Ma Nhân Thắng Phật.
Nam mô Hàng Phục Tham Nhân Tự Tại Phật.
Nam mô Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật.
Nam mô Hàng Phục Si Tự tại Phật.
Nam mô Hàng Phục Nhiễm Ma Nhân Thắng Phật.
Nam mô Hàng Phục Hận Tự Tại Phật.
Nam mô Hàng Phục Tật Nhân Thắng Phật.
Nam mô Hàng Phục Siểm Khúc Tự Tại Phật.
Nam mô Hàng Phục Tà Kiến Nhân Thắng Phật.
Nam mô Hàng Phục Hí Tự Tại Phật.
Nam mô Pháp Thanh Tịnh Nhân Thắng Phật.
Nam mô Nghiệp Thắng Đắc Danh Tự Tại Phật.
Nam mô Như ý Thông Thanh Tịnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam mô Khởi Thi Đắc Danh Tự Tại Phật.
Nam mô Khởi Trì Giới Thanh Tịnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam mô Khởi Nhẫn Nhục Đắc Danh Tự Tại Phật.
Nam mô Khởi Tinh Tấn Đắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam mô Khởi Thiền Thành Tựu Tự Tại Phật.
Nam mô Khởi Bát Nhã Đắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam mô Thi Tư Duy Đắc Danh Tự Tại Thắng Phật.
Nam mô Giới Tư Duy Đắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam mô Nhẫn Nhục Tư Duy Đắc Danh Tự Tại Phật.
Nam mô Tinh Tấn Tư Duy Đắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam mô Thiền Tư Duy Đắc Danh Tự Tại Phật.
Nam mô Bát Nhã Tư Duy Đắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam mô Hạnh Bất Khả Tư Nghị Đắc Danh Tự Tại Thắng Phật.
Nam mô Hạnh Bất Khả Tư Nghị Đắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam mô Hạnh Khởi Đắc Danh Tự Tại Phật.
Nam mô Tổng Trì Trí Thanh Tịnh Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Tổng Trì Sắc Thanh Tịnh Đắc Danh Tự Tại Phật.
Nam mô Tổng Trì Vũ Thanh Tịnh Đắc Danh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Đà La Ni Tánh Thanh Tịnh Tự Tại Thắng Phật.
Nam mô Đà La Ni Xưng Thanh Tịnh Đắc Danh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Đà La Ni Thi Thanh Tịnh Đắc Danh Tự Tại Phật.
Nam mô Không Hạnh Đắc Danh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Không Vô Ngã Đắc Danh Tự Tại Phật.
Nam mô Nhãn Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Nhĩ Quang Minh Nhơn Tự Tại Phật.
Nam mô Tỷ Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Thiệt Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam mô Thân Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Tâm Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam mô Sắc Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Thinh Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam mô Hàng Phục Hương Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Vị Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam mô Xúc Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Tư Tại Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, nghi dung đầy đặn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây năm ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Diệm Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Tán Thán Quang Minh Minh Tự tại Phật.
Nam mô Hỏa Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam mô Quang Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Sự Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam mô Thế Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Bạt Khổ Tự Tại Phật.
Nam mô Âm Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Giới Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam mô Bất Nhị Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Sanh Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam mô Thinh Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Địa Hoa Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam mô Man Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Hương Cái Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam mô Y Quang Minh Nhơn Thắng Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam mô Vô Úy Vương Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Quan Thế Tự Tại Phật.
Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam mô Ni Di Phật.
Nam mô Diệm Di Lưu Phật.
Nam mô Kim Cang Phật.

Nam mô Sơ Xuất Nhựt Nhiên Đăng Nguyệt Hoa Bảo Ba Đầu Ma Kim Quang Minh Thân Lô Xá Na Phóng Vô Ngại Bảo Quang Minh Chiếu Thập Phương Thế Giới Vương Phật.

Nam mô Hàng Phục Long Phật.
Nam mô Thiện Điều Tâm Phật.
Nam mô Bảo Tụ Phật.
Nam mô Hỏa Tụ Phật.
Nam mô Diệm Tích Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Quang Minh Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Vô Biên Tư Duy Phật.
Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.
Nam mô Thiện Hương Hương Phật.
Nam mô Vô Tránh Hạnh Phật.
Nam mô Vô Lậu Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Phật.
Nam mô Hiền Thân Phật.
Nam mô Hiền Tướng Phật.
Nam mô Biến Kiến Phật.
Nam mô Vô Biên Oai Đức Phật.
Nam mô Tâm Bình Đẳng Phật.
Nam mô Kiên An Ổn Phật.
Nam mô Ta La Phật.
Nam mô Đắc Danh Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Xưng Liên Hoa Phật.
Nam mô Hoa Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Thiện Địch Đối Phật.
Nam mô Thiện Hộ Thế Phật.
Nam mô Vô Biên Oai Đức Phật.
Nam mô Đệ Nhứt Thắng Phật.
Nam mô Thiện Hạnh Phật.
Nam mô Vô Lượng Oai Đức Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Thắng Cúng Dường Phật.
Nam mô Đại Phấn Tấn Trí Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Điển Quang Phật.
Nam mô Chiếu Nhứt Thiết Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam mô Vô Lượng Sắc Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam mô Thiện Quang Hoa Phu Thân Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Ba Đầu Ma Thắng Vương Phật.
Nam mô Cầu Danh Phát Thinh Tu Hành Phật.
Nam mô Đế Thích Tràng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Bảo Ma Ni Vương Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Cấu Diệm Xưng Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Hương Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Ly Chư Phiền Não Phật.
Nam mô Thiện Trí Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Bảo Sơn Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Nguyệt Âm Phật.
Nam mô Từ Hạnh Phật.
Nam mô Diêm Phù Đàn Tràng Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Phật.
Nam mô Vô Lượng Oai Đức Phật.
Nam mô Đại Xưng Phật.
Nam mô Bảo Xưng Phật.
Nam mô Hỏa Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Điển Chiếu Quang Minh Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Chủng Chiếu Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Công Đức Hải Phật.
Nam mô Cụ Túc Công Đức Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, trụ ở an không ai động được, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát .(3 lạy)

Trên đây năm ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Thượng Hạnh Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam mô Đế Thích Tràng Phật.
Nam mô Hoả Tràng Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Quang Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Diệu Quang Phật.
Nam mô Phổ Hộ Tăng Thượng Phật.
Nam mô Vân Tự Tại Phật.
Nam mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam mô Nhựt Đăng Phật.
Nam mô Tối Thượng Phật.
Nam mô Thiện Sanh Phật.
Nam mô Vô Biên Bất Khả Tư Nghị Oai Đức Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Phật.
Nam mô Diệu Khứ Phật.
Nam mô Nguyệt Khởi Phật.
Nam mô Đăng Minh Phật.
Nam mô Bất Yểm Túc Thân Phật.
Nam mô Di Lưu Tràng Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Hỏa Diệm Tụ Phật.
Nam mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam mô Bảo Hỏa Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Bất Định Quang Minh Ba Đầu Ma Phu Thân Phật.
Nam mô Vô Biên Xưng Công Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Chiêm Bặc Sắc Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam mô Khoái Quang Minh Ba Đầu Ma Phu Thân Phật.
Nam mô Xuất Tu Di Sơn Ba Đầu Ma Vương Phật.
Nam mô Tinh Tú Kiếp Nhị Vạn Đồng Danh Quang Tác Phật.
Nam mô Nhị Vạn Đồng Danh Lô Xá Na Phật.
Nam mô Nhị Vạn Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đồng Danh Đế Thích Nhựt Thái Bạch Tinh Tú Vô Lượng Bá Thiên Vạn Bất Khả Số Phật.

Thiện nam tử! Hãy qui mạng chư Bồ Tát.

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Vô Cấu Xưng Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Bồ Tát.
Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Hương Tượng Bồ Tát.
Nam mô Đại Hương Tượng Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.
Nam mô Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Phấn Tấn Bồ Tát.
Nam mô Vô Sở Phát Bồ Tát.
Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Kiên Ý Bồ Tát.
Nam mô Nhựt Tạng Bồ Tát.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên Bồ Tát.

Nam mô Đông Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Đồng Danh Phạm Thắng Bồ Tát.

Nam mô Nam Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Đồng Danh Bất  Lân Đà La Bồ Tát.

Nam mô Tây Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Đồng Danh Đại  Công Đức Bồ Tát.

Nam mô Bắc Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Đồng Danh Đại Dược Vương Bồ Tát.

Qui mạng như thế cả thảy mười phương thế giới vô lượng vô biên Bồ Tát.

Lại tiếp, hãy xưng hiệu Bích Chi Phật.

Nam mô A Lợi Đa Bích Chi Phật.
Nam mô Ba Lợi Đa Bích Chi Phật.
Nam mô Đa Già Lâu Bích Chi Phật.
Nam mô Xưng Bích Chi Phật.
Nam mô Kiến Bích Chi Phật.
Nam mô Ái Kiến Bích Chi Phật.
Nam mô Giác Bích Chi Phật.
Nam mô Càn Đà La Bích Chi Phật.
Nam mô Vô Vọng Bích Chi Phật.
Nam mô Lê Sa Bà Bích Chi Phật.
Nam mô Văn Bích Chi Phật.
Nam mô Trí Thân Bích Chi Phật.
Nam mô Tỳ Da Ly Bích Chi Phật.
Nam mô Cu Tát La Bích Chi Phật.
Nam mô Ba Tẩu Đà La Bích Chi Phật.
Nam mô Vô Độc Tịnh Tâm Bích Chi Phật.
Nam mô Thật Vô Cấu Bích Chi Phật.
Nam mô Phước Đức Bích Chi Phật.
Nam mô Hắc Bích Chi Phật.
Nam mô Duy Hắc Bích Chi Phật.
Nam mô Trục Phước Đức Bích Chi Phật.
Nam mô Thức Bích Chi Phật.
Nam mô Hương Bích Chi Phật.
Nam mô Hữu Hương Bích Chi Phật.
Nam mô Kiến Nhơn Phi Đằng Bích Chi Phật.
Nam mô Khả Ba La Bích Chi Phật.
Nam mô Tần Ma Lợi Bích Chi Phật.
Nam mô Nguyệt Tịnh Bích Chi Phật.
Nam mô Thiện Trí Bích Chi Phật.
Nam mô Tu Đà La Bích Chi Phật.
Nam mô Thiện Pháp Bích Chi Phật.
Nam mô Ưng Cầu Bích Chi Phật.
Nam mô Kiềm Cầu Bích Chi Phật.
Nam mô Đại Thế Bích Chi Phật.
Nam mô Tu Hành Bất Trước Bích Chi Phật.
Nam mô Nan Xả Bích Chi Phật.
Nam mô Thật Bích Chi Phật.
Nam mô Bất Khả Tỷ Bích Chi Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Bích Chi Phật.
Nam mô Hỉ Thượng Bích Chi Phật.
Nam mô Tùy Hỉ Bích Chi Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, oai rốn tất cả, con và chúng sinh  nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây năm ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Thập Nhị Ba La Đọa Bích Chi Phật.
Nam mô Thập Đồng Danh Ba La Bích Chi Phật.
Nam mô Hỏa Thân Bích Chi Phật.
Nam mô Đồng Bồ Đề Bích Chi Phật.
Nam mô Ma Ha Nam Bích Chi Phật.
Nam mô Tâm Thượng Bích Chi Phật.
Nam mô Phát Tịnh Bích Chi Phật.
Nam mô Thiện Khoái Bích Chi Phật.
Nam mô Vi Đà Bích Chi Phật.
Nam mô Kiết Sa Bích Chi Phật.
Nam mô Ưu Ba Kiết Sa Bích Chi Phật.
Nam mô Đoạn Hữu Bích Chi Phật.
Nam mô Ưu Ba Chi La Bích Chi Phật.
Nam mô Đoạn Ái Bích Chi Phật.
Nam mô Thi Ba La Bích Chi Phật.
Nam mô Chuyển Giác Bích Chi Phật.
Nam mô Khứ Cấu Bích Chi Phật.
Nam mô Cao Khứ Bích Chi Phật.
Nam mô A Tất Đa Bích Chi Phật.
Nam mô Vô Lậu Bích Chi Phật.
Nam mô Kiêu Mạn Bích Chi Phật.
Nam mô Tận Kiêu Mạn Bích Chi Phật.
Nam mô Thân Bích Chi Phật.
Nam mô Đắc Thoát Bích Chi Phật.
Nam mô Vô Cấu Bích Chi Phật.
Nam mô Độc Bích Chi Phật.
Nam mô Kê Thơ Bích Chi Phật.
Nam mô Năng Tác Kiêu Mạn Bích Chi Phật.
Nam mô Thối Bích Chi Phật.
Nam mô Bất Thối Khứ Bích Chi Phật.
Nam mô Tầm Bích Chi Phật.
Nam mô Thiện Kiết Bích Chi Phật.
Nam mô Bất Khả Tâm Bích Chi Phật.
Nam mô Thiện Trụ Bích Chi Phật.
Nam mô Vô Tỷ Bích Chi Phật.
Nam mô Vô Kiêu Mạn Bích Chi Phật.
Nam mô Cù Đa Bích Chi Phật.
Nam mô Đoạn Ái Bích Chi Phật.
Nam mô Nhĩ Bích Chi Phật.
Nam mô Tâm Đắc Giải Thoát Bích Chi Phật.
Nam mô Ưu Ba Nhĩ Bích Chi Phật.
Nam mô Kiết Bích Chi Phật.
Nam mô Sai Ma Bích Chi Phật.
Nam mô Giá La Bích Chi Phật.
Nam mô Ưu Ba Giá La Bích Chi Phật.
Nam mô Lê Ba Bà Bích Chi Phật.
Nam mô Bồ Ta Tha Tịnh Bích Chi Phật.
Nam mô Thiện Hương Đảm Bích Chi Phật.
Nam mô A Sa La Bích Chi Phật.
Nam mô Ưu Bà Sa La Bích Chi Phật.
Nam mô Thiện Hiền Bích Chi Phật.
Nam mô Hiền Đức Bích Chi Phật.
Nam mô Tu Ma Bích Chi Phật.
Nam mô Thâu Na Bích Chi Phật.
Nam mô Lưu Xà Bích Chi Phật.
Nam mô Ưu Ba Lưu Xà Bích Chi Phật.
Nam mô Phất Xa Bích Chi Phật.
Nam mô Ngưu Xỉ Bích Chi Phật.
Nam mô Lậu Tân Bích Chi Phật.
Nam mô Tối Hậu Thân Bích Chi Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên Bích Chi Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Công Đức Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam mô Giải Thoát Nhứt Thiết Phược Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Thắng Phật.
Nam mô Đắc Vô Chướng Ngại Lực Giải Thoát Phật.
Nam mô Bất Khiếp Nhược Thập Lực Xưng Hương Phật.
Nam mô Lô Xá Na Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Tụ Phật.
Nam mô Pháp Tràng Huyền Phật.
Nam mô Phá Nhứt Thiết Ám Ế Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Trang Nghiêm Chiếu Tác Phật.
Nam mô Quang Minh Tác Phật.
Nam mô Đại Diệm Phật.
Nam mô Vô Biên Hành Công Công Đức Phật.
Nam mô Pháp Công Đức Vân Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Cự Vương Phật.
Nam mô Tài Thắng Phật.
Nam mô Phá Nhứt Thiết Chúng Sanh Ám Thắng Phật.
Nam mô Diệu Kiến Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Diệu Văn Phật.
Nam mô Sơn Phong Phật.
Nam mô Kim Thánh Phật.
Nam mô Ẩm Cam Lồ Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Kê Đầu Phật.
Nam mô Vô Biên Tỳ Ni Thắng Vương Phật.
Nam mô Điển Chiếu Quang Minh La Võng Phật.
Nam mô Thành Tựu Vô Lượng Công Đức Phật.
Nam mô Vô Lượng Lạc Thuyết Cảnh Giới Phật.
Nam mô Trí Thắng Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Hàng Phục Điển Nhựt Nguyệt Tác Quang Phật.
Nam mô Phổ Cú Tố Ma Thắng Phấn Tấn Công Đức Tích Phật.
Nam mô Công Đức Vương Quang Phật.
Nam mô Thiện Nguyệt Phật.
Nam mô Quang Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Xa Xả Thi Kê Đầu Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả vui xem, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây năm ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Phước Đức Quang Phật.
Nam mô Phổ Quang Thượng Thắng Sơn Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Ma Ni Sơn Vương Phật.
Nam mô Đoạn Nhứt Thiết Phiền Não Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phá Toái Kim Cang Kiên Cố Phật.
Nam mô Bảo Sí Phật.
Nam mô Long Tự Tại vương Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Tiên Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam mô Ly Cấu Quang Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Đắc Phật.
Nam mô Tịnh Phật.
Nam mô Phạm Đắc Phật.
Nam mô Bà Lầu Na Phật.
Nam mô Bà Lầu Na Thiên Phật.
Nam mô Hiền Thắng Phật.
Nam mô Chiên Đàn Thắng Phật.
Nam mô Lực Sĩ Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Oai Đức Thắng Phật.
Nam mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Vô Ưu Thắng Phật.
Nam mô Cú Tố Ma Thắng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thọ Đề Phấn Tấn Dõng Phật.
Nam mô Tài Thắng Phật.
Nam mô Niệm Thắng Phật.
Nam mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật.
Nam mô Nhân Đà La Kê Đầu Tràng Phật.
Nam mô Bộ Thắng Phật.
Nam mô Thiện Giác Bộ Thắng Phật.
Nam mô Thiện Bộ Khứ Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Bảo Hoa Bộ Phật.
Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Thiện Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Quang Minh Tràng Hỏa Chúng Sanh Trang Nghiêm Quang Vương Phật.
Nam mô Diệu Bình Đẳng Pháp Giới Trí Khởi Thinh Phật.
Nam mô Quảng Đức Phước Tạng Phổ Quang Minh Chiếu Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Đại Phấn Tấn La Võng Lô Xá Na Phật.
Nam mô Lô Xá Na Hoa Nhãn Điển Quang Phật.
Nam mô Tối Thắng Đại Sư Tử Ý Phật.
Nam mô Đáo Pháp Giới Thắng Quang Lô Xá Na Vương Phật.
Nam mô Thường Vô Cấu Công Đức Biến Chí Xưng Phật.
Nam mô Nhựt Liên Hoa Thắng Vương Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Trí Tràng Phật.
Nam mô Quảng Hỉ Vô Cấu Oai Đức Phạm Thinh Phật.
Nam mô Căn Bổn Thắng Thiện Đạo Sư Phật.
Nam mô Trí Lực Phật.
Nam mô Di Lâu Oai Đức Phật.
Nam mô Nguyện Thanh Tịnh Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Pháp Hải Nguyện Xuất Thinh Quang Phật.
Nam mô Bảo Công Đức Tướng Trang Nghiêm Tác Quang Phật.
Nam mô Diệu Thinh Địa Chủ Thiên Phật.
Nam mô Thắng Tấn Tịch Khứ Phật.
Nam mô Bất Khả Thắng Vô Úy Phật.
Nam mô Kiến Chúng Sanh Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Bất Động Thâm Quang Minh Lô Xá Na Tập Tuệ Phật.
Nam mô Phổ Phóng Quang Minh Bất Khả Tư Nghị Vương Phật.
Nam mô Bình Đẳng Diệu Công Đức Oai Đức Phật.
Nam mô Tốc Quang Minh Phạm Nhãn Phật.
Nam mô Giải Thoát Tinh Tấn Nhựt Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Pháp Thân Giác Tuệ Phật.
Nam mô Phổ Môn Chiếu Nhứt Thiết Chúng Sanh Văn Kiến Phật.
Nam mô Ca Na Ca Vô Cấu Quang Minh Nhựt Diệm Vân Phật.
Nam mô Nhân Đà La Quang Minh Nghi Tràng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Địa Xứ Vố Cấu Nguyệt Phật.
Nam mô Giác Hư Không Bình Đẳng Tướng Phật.
Nam mô Thập Phương Quảng Ưng Vân Tràng Phật.
Nam mô Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Lô Xá Na Phật.
Nam mô Hại Tâm Bi Giải Thoát Không Vương Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa Tu Di Phật.
Nam mô Bất Không Bộ Chiếu Kiến Phật.
Nam mô Diệu Hống Thinh Phật.
Nam mô Cam Lồ Công Đức Phật.
Nam mô Đệ Nhứt Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Lô Xá Na Diệu Nguyệt Phật.
Nam mô Khả Tín Lực Tràng Phật.
Nam mô Pháp Giới Thọ Thinh Trí Tuệ Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Quang Trưởng Thiện Tý Phật.
Nam mô Bất Thối Công Đức Hải Quang Phật.
Nam mô Phổ Sanh Diệu Nhứt Thiết Trí Tốc Phật.
Nam mô Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Trí Phật.
Nam mô Kiến Nhứt Thiết Pháp Thanh Tịnh Thắng Trí Phật.
Nam mô Viễn Ly Nhứt Thiết Ưu Não Phật.
Nam mô Tự Tại Diệu Oai Đức Phật.
Nam mô Kim Cang Hoa Hỏa Quang Phật.
Nam mô Quan Pháp Giới Phấn Tấn Phật.
Nam mô Nhiên Thọ Khẩn Na La Vương Phật.
Nam mô Nhiên Hương Đăng Phật.
Nam mô Ưng Vương Phật.
Nam mô Như Lai Công Đức Phổ Môn Kiến Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Phổ Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Quảng Hóa Tự Tại Phật.
Nam mô Pháp Giới Giải Thoát Quang Minh Bất Khả Tư Nghị Ý Phật.
Nam mô Như Lai Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Lô Xá Na Thế Gian Luân Thắng Thinh Phật.
Nam mô Ba ĐẦu Ma Tu Vô Biên Nhãn Phật.
Nam mô Hỉ Lạc Thành Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Trí Hạnh Cảnh Giới Tuệ Phật.
Nam mô Quảng Tịch Diệu Thinh Phật.
Nam mô Hư Không Vô Cấu Trí Nguyệt Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt chẳng dài lớn, con và chúng sinhnguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây năm ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Phước Đức Hải Hậu Vân Tướng Hoa Phật.
Nam mô Năng Tác Hỉ Thắng Vương Phật.
Nam mô Thắng Thinh Hống Tràng Phật.
Nam mô Quan Nhãn Phấn Tấn Phật.
Nam mô Vô Tận Trí Kim Cang Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Nhựt Tạng Chiếu Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Hống Thinh Phật.
Nam mô Vô Lượng Trí Phu Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Phước Đức Di Lầu Thượng Phật.
Nam mô Căn Nhựt Oai Đức Phật.
Nam mô Mãn Quang Minh Thân Quang Phật.
Nam mô Địa Đệ Nhứt Tướng Hoa Phật.
Nam mô Vân Vố Úy Kiến Phật.
Nam mô Bìng Đẳng Ngôn Ngữ Kê Đầu Phật.
Nam mô Thật Nhiên Đăng Vương Phật.
Nam mô Kiên Tinh Tấn Phấn Tấn Thành Tựu Nghĩa Tâm Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Quan Xưng Phật.
Nam mô Từ Quang Minh Xưng Thắng Phật.
Nam mô Phước Đức Xưng Thượng Thắng Phật.
Nam mô Niệm Nhứt Thiết Chúng Sanh Xưng Thắng Phật.
Nam mô Tu Di Bộ Xưng Thắng Phật.
Nam mô Tất Tàm Quý Xưng Thượng Thắng Phật.
Nam mô Giáo Hóa Nhứt Thiết Thế Gian Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Ưu Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Nan Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Thế Gian Phật.
Nam mô Năng Chuyển Thai Phật.
Nam mô Chuyển Nữ Căn Phật.
Nam mô Chuyển Nam Nữ Hàng Phục Phật.
Nam mô Phật Hoa Thắng Thượng Vương Phật.
Nam mô Bất Không Thuyết Danh Phật.
Nam mô Thiện Tuệ Pháp Thông Vương Phật.
Nam mô Thập Phương Quảng Công Đức Xưng Vô Tận Lạc Phật.
Nam mô Ái Đại Tri Kiến Bất Không Văn Danh Phật.
Nam mô Vô Lượng Lực Trí Thắng Phật.
Nam mô Thành Tựu Phạm Công Đức Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Kim Cang Mật Tích Phật.
Nam mô Thiện Chuyển Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam mô Lô Xá Na Hóa Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Thường Công Đức Nhiên Đăng Khứ Tuệ Phật.
Nam mô Đáo Chư Nghi Bỉ Ngạn Nguyệt Phật.
Nam mô Đáo Pháp Giới Vô Lượng Thinh Tuệ Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Giới Nhựt Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Trung Công Đức Hải Chuyển Pháp Luân Thinh Phật.
Nam mô Nhựt Bất Khả Tư Nghị Tri Kiến Phật.
Nam mô Bảo Thắng Quang Minh Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Vô Tận Công Đức Diệu Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Lực Phổ Hống Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Mãn Túc Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Cự Phật.
Nam mô Đại Long Thinh Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Sư Tử Tọa Phấn Tấn Tề Phật.
Nam mô Trí Tụ Giác Quang Phật.
Nam mô Trụ Trì Địa Thiện Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Pháp Nhiên Đăng Vương Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Sanh Hỉ Tác Phật.
Nam mô Phóng Thinh Diệm Tràng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Chúng Sanh Hạnh Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Đức Vân Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Phu Hoa Tướng Nguyệt Trí Phật.
Nam mô Đệ Nhứt Quang Minh Kim Đình Liệu Phật.
Nam mô Quán Nhứt Thiết Pháp Hải Vô Sai Biệt Quang Minh Phật.
Nam mô Hóa Nhựt Phật.
Nam mô Bảo Cái Thắng Lô Xá Na Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Tinh Tấn Thắng Kiên Tuệ Phật.
Nam mô Phu Hoa Tâm Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Tự Tại Phật.
Nam mô Vô Tận Pháp Hải Bảo Tràng Phật.
Nam mô Kim Cang Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Quảng Cu Tô Ma Tác Phật.
Nam mô Nhơn Tự Tại Tràng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Trí Luân Chiếu Lô Xá Na Phật.
Nam mô Long Xưng Vô Lượng Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Công Đức Tu Quang Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Lực Trang Nghiêm Tuệ Phật.
Nam mô Bảo Diệm Tu Di Sơn Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Hạnh Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Ba La Mật Hải Phật.
Nam mô Bảo Diệm Diện Môn Tràng Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nguyện Quang Minh Phật.
Nam mô Quảng Đắc Nhứt Thiết Pháp Tề Phật.
Nam mô Quang Minh La Võng Thắng Phật.
Nam mô Bảo Sơn Tràng Phật.
Nam mô Vô Biên Trung Trí Hải Tạng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nhứt Thiết Nghĩa Công Đức Tràng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thông Thủ Vương Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Nhứt Thiết Pháp Giới Lô Xa Na Phật.
Nam mô Thắng Tam Muội Tinh Tấn Tuệ Phật.
Nam mô Vô Ngại Pháp Giới Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Vô Ngại Pháp Giới Tu Di Tràng Thắng Vương Phật.
Nam mô Bồ Đề Phân Cu Tô Ma Tác Vương Phật.
Nam mô Đắc Thế Gian Công Đức Đại Hải Phật.
Nam mô Bảo Sư Tử Lực Phật.
Nam mô Phổ Trí Hải Vương Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thiện Hóa Tràng Phật.
Nam mô Vô Tận Quang Minh Phổ Môn Thinh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, chánh dung trắng màu chẳng khuấy,con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây năm ngàn chín trăm vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ SÁU
HẾT
 

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.Tướng tốt nguyện nghiêm thân.Nam mô Hiện Tiền Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

---o0o---