Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

QUYỂN THỨ TÁM

11 Tháng Giêng 20172:44 CH(Xem: 2474)
QUYỂN THỨ TÁM

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

QUYỂN THỨ  TÁM

Thân phật chói rực như núi vàng 
Thanh tịnh riêng lạ không sánh bằng
Cũng như diệu cao công đức đầy
Nên tôi cúi đầu Phật núi chúa.
Nam mô Oai Đức Thiên Phật.
Nam mô Thiện Quyết Định Oai Đức Phật.
Nam mô Oai Đức Thắng Phật.
Nam mô Kinh Bố Phật.
Nam mô Kinh Bố Ý Phật.
Nam mô Kinh Bố Tuệ Phật.
Nam mô Kinh Bố Chúng Sinh Phật.
Nam mô Kinh Bố Diện Phật.
Nam mô Kinh Bố Khởi Phật.
Nam mô Oai Đức Quyết Định Tất Cánh Phật.
Nam mô Oai Đức Thiên Phật.
Nam mô Kinh Bố Thật Phật.
Nam mô Kiến Kinh Bố Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Thâm Thinh Phật.
Nam mô Vô Biên Thinh Phật.
Nam mô Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.
Nam mô Phóng Thinh Phật.
Nam mô Hàng Phục Ma Lực Thinh Phật.
Nam mô Trụ Trì Thinh Phật.
Nam mô Thiện Mục Phật.
Nam mô Thiện Chiếu Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Diện Phật.
Nam mô Vô Biên Nhãn Phật.
Nam mô Xưng Nhãn Phật.
Nam mô Nhãn Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bất Khả Hiềm Nhãn Phật.
Nam mô Điều Nhu Ngữ Phật.
Nam mô Điều Thắng Phật.
Nam mô Thiện Điều Tâm Phật.
Nam mô Thiện Tịch Căn Phật.
Nam mô Thiện Tịch Ý Phật.
Nam mô Thiện Tịch Diệu Phật.
Nam mô Thiện Tịch Hạnh Phật.
Nam mô Thiện Tịch Bộ Phật.
Nam mô Thiện Tịch Bỉ Ngạn Phật.
Nam mô Thiện Tịch Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Trụ Thắng Phật.
Nam mô Thiện Tịch Tịnh Tâm Phật.
Nam mô Chúng Tự Tại Phật.
Nam mô Chúng Thượng Thủ Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hữu Chúng Phật.
Nam mô Thắng Chúng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam mô Đại Chúng Tự Tại Phật.
Nam mô Chúng Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Phóng Diệu Hương Phật.
Nam mô Pháp Phương Phật.
Nam mô Pháp Kê Đâu Phật.
Nam mô Pháp Hạnh Phật.
Nam mô Pháp Bảo Phật.
Nam mô Pháp Lực Phật.
Nam mô Pháp Trụ Phật.
Nam mô Thiện Pháp Phật.
Nam mô Pháp Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Pháp Lạc Quyết Định Phật.

Nam mô trong một kiếp Phật Quyết Định, tám mươi ức đồng danh Phật Quyết Định. Trong kiếp thứ hai, tám mươi ức cũng đồng tên Phật Quyết Định. Qua Phật Quyết Định, tên Phật Thắng Thành Tựu, cũng nên nhất tâm kỉnh lễ.

Nam mô An Ổn Phật.
Nam mô Câu Lân Phật.
Nam mô Thiện Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Đầu Đà La Tra Phật.
Nam mô Tỳ Lưu Bác Xoa Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Diệu Nhãn Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Thiện Giải Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Diệu Khứ Phật.
Nam mô Đại Thắng Phật.
Nam mô Chiến Đàn Phật.
Nam mô Đại Công Đức Phật.
Nam mô Thiện Độ Phật.
Nam mô Diệt Ác Phật.
Nam mô Ma Lê Chi Phật.
Nam mô Quang Minh Phật.
Nam mô Mãn Nguyệt Phật.
Nam mô Tịnh Danh Phật.
Nam mô Tịnh Đức Phật.
Nam mô Tịnh Trụ Phật.
Nam mô Hỉ Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Tràng Phật.
Nam mô Bảo Khởi Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Pháp Diệu Phật.
Nam mô Cao Tu Phật.
Nam mô Xưng Diệu Phật.
Nam mô Thứ Thắng Diệu Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Kiết Sa Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Thi Khí Phật.
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân như ý, con và chúng sinhnguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây sáu ngàn sáu trăm vị Phật.

Phật lại bảo Xá Lợi Phất! Hiện tại hướng Đông, trong thế giới Khả Lạc, tên Phật A Sơ, hãy nên nhất tâm kỉnh lễ.

Nam mô Nhựt Tạng Phật.
Nam mô Nhựt Tác Phật.
Nam mô Long Vương Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Long Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Xưng Quang Minh Phật.
Nam mô Sơn Thành Phật.
Nam mô Phổ Diệu Phật.
Nam mô Phổ Bảo Phật.
Nam mô Xưng Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hành Pháp Hạnh Xưng Phật.
Nam mô Sơ Trí Tuệ Phật.
Nam mô Trí Sơn Phật.
Nam mô Nhân Quang Minh Phật.
Nam mô Sanh Thắng Phật.
Nam mô Di Lưu Tạng Phật.
Nam mô Trí Hải Phật.
Nam mô Đại Tinh Tấn Phật.
Nam mô Cao Sơn Thắng Phật.
Nam mô Công Đức Tạng Phật.
Nam mô Trí Pháp Giới Phật.
Nam mô Vô Úy Tự Tại Phật.
Nam mô Đại Tinh Tấn Thành Tựu Phật.
Nam mô Trí Thành Tựu Phật.
Nam mô Vô Ngại Vương Phật.
Nam mô Địa Lực Tinh Tấn Phật.
Nam mô Trụ Trì Phật.
Nam mô Lực Vương Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Hàng Phục Ma Phật.
Nam mô Bất Đoạn Diệm Phật.
Nam mô Công Đức Sơn Phật.
Nam mô Trí Tề Phật.
Nam mô Vô Chướng Lực Vương Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Sư Tử Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Giới Quang Minh Phật.
Nam mô Khoái Thắng Vương Phật.
Nam mô Tận Trí Tạng Phật.
Nam mô Bảo Diện Thắng Phật.
Nam mô Trí Ba Bà Phật.
Nam mô Quyết Định Xưng Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Vương Phật.
Nam mô Pháp Hoa Vũ Phật.
Nam mô Tác Quang Minh Phật.
Nam mô Cao Sơn Vương Phật.
Nam mô Thành Tựu Pháp Luân Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Nhãn Phật.
Nam mô Đại Danh Thinh Đức Phật.
Nam mô Vô Ngại Trí Lực Vương Phật.
Nam mô Vô Ngại An Ổn Phật.
Nam mô Tịch Môn Phật.
Nam mô Phước Đức Lực Tinh Tấn Phật.
Nam mô Trí Y Vương Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Phương An Ổn Phật.
Nam mô Trí Thành Tựu Phật.
Nam mô Đại Lực Di Lưu Tạng Phật.
Nam mô Quán Công Đức Tinh Tấn Phật.
Nam mô Đắc Vô Chuớng Bất Mê Phật.
Nam mô Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Công Đức Tụ Tập Vương Phật.
Nam mô Pháp Tề Để Phật.
Nam mô Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hộ Thinh Phật.
Nam mô Chủng Chủng Lực Tinh Tấn Vương Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Thắng Vương Phật.
Nam mô Quá Nhứt Thiết Tu Di Sơn Vương Phật.
Nam mô Bảo Di Lưu Phật.
Nam mô Bất Động Pháp Phật.
Nam mô Kiên Cố Cái Vuơng Phật.
Nam mô Phổ Công Đức Phật.
Nam mô Pháp Ta La Di Lưu Phật.
Nam mô Tụ Tập Trí Thinh Phật.
Nam mô Trí Diệm Hoa Nguyệt Vương Phật.
Nam mô Long Vương Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Ưu Đàm Mạt Hoa Vương Phật.
Nam mô Chơn Kim Sắc Vương Phật.
Nam mô Tăng Trưởng Pháp Tràng Vương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Ba La Quang Phật.
Nam mô Trụ Pháp Công Đức Xưng Phật.
Nam mô Kiên Cố Ý Tinh Tấn Phật.
Nam mô Nhiên Trần Đăng Phật.
Nam mô Tinh Tấn Bộ Phật.
Nam mô Vô Biên Kiên Cố Tràng Phật.
Nam mô Tối Pháp Xưng Phật.
Nam mô Pháp Vương Phật.
Nam mô Hàng Phục Đại Chúng Phật.
Nam mô Hữu Quang Diệm Hoa Cao Sơn Phật.
Nam mô Trí Thắng Chiếu Phật.
Nam mô Tài Oai Đức Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Vô Tránh Vô Úy Phật.
Nam mô Trí Hóa Thinh Phật.
Nam mô Nhị Luân Thành Tựu Phật.
Nam mô Diệu Thân Cái Phật.
Nam mô Thắng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Tòa Thiện Tọa Phật.
Nam mô Phóng Nguyệt Quang Hoa Vương Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lằn tay rõ thẳng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây sáu ngàn bảy trăm vị Phật.

Lại kế Xá Lợi Phất! Hiện Phật hướng Nam, ông hãy nhất tâm qui mạng.

Nam mô Pháp Tự Tại Hống Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Hương Tự Tại Sa La Phật.
Nam mô Na La Diên Tự Tại Tạng, Di Lưu Thắng Phật.
Nam mô Bảo Sơn Tinh Tấn Tự Tại Tập Công Đức Phật.
Nam mô Thọ Đề Tạng Phật.
Nam mô Tinh Tú Phương Tiện Xưng Phật.
Nam mô Công Đức Lực Ta La Vương Phật.
Nam mô Đại Ý Phật.
Nam mô Diệu Thinh Hống Phấn Tấn Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Đắc Nhứt Thiết Chúng Sanh Ý Phật.
Nam mô Bảo Địa Sơn Phật.
Nam mô Pháp Vân Hống Thinh Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Ba Đầu Ma Tinh Tấn Vương Thành Tựu Phật.
 
Nam mô Nhân Duyên Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Công Đức Vương Phật.
Nam mô Quang Ba Bà Tra Phật.
Nam mô Công Đức Tích Phật.
Nam mô Tăng Trưởng Minh Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phấn Tấn Phật.
Nam mô Quan Pháp Phật.
Nam mô Đại Lực Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam mô Pháp Hoa Thông Phật.
Nam mô Kỉnh Pháp Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Kiên Tinh Tấn Hạnh Phấn Tấn Phật.
Nam mô Tự Tinh Tấn Phật.
Nam mô Di Lưu Quang Phật.
Nam mô Công Đức A Ni La Phật.
Nam mô Tịnh Tướng Phật.
Nam mô Quán Trí Phật.
Nam mô Trí Tuệ Tác Phật.
Nam mô Bất Phá Quảng Tuệ Phật.
Nam mô Lực Tuệ Phật.
Nam mô Ưu Đầu Bát Phật.
Nam mô Pháp Kiên Cố Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Kiên Cố Ý Tự Tại Phật.
Nam mô Pháp Xã Thành Tựu Phật.
Nam mô Bình Đẳng Tu Di Sơn Diện Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Tạng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Tự Tại Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Phật.
Nam mô Thắng Nghiệp Thanh Tịnh Kiến Phật.
Nam mô Thiện Khoái Phấn Tấn Phật.
Nam mô Vô Chướng Vô Trước Tinh Tấn Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Phật.
Nam mô Quảng Pháp Hạnh Phật.
Nam mô Công Đức Thành Tựu Phật.
Nam mô Bất Khiếp Nhược Thành Tựu Phật.
Nam mô Thành Như Ý Thông Phật.
Nam mô Như Quan Pháp Phật.
Nam mô Chiên Đàn Tu Phật.
Nam mô Kính Trọng Giới Vương Phật.
Nam mô Bảo Danh Phật.
Nam mô Long Vương Tự Tại Thinh Phật.
Nam mô Đại Trí Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Vô Cô Độc Công Đức Phật.
Nam mô A La Ma Phật.
Nam mô Bất Diệt Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tịnh Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tự Tại Tướng Hảo Trang Nghiêm Xưng Phật.
Nam mô Hạnh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Pháp Hoa Di Lưu Phật.
Nam mô Pháp Tánh Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Nguyện Mãn Túc Phật.
Nam mô Đại Xã Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thiên Pháp Vô Úy Phật.
Nam mô Hữu Tự Tại Thành Tựu Phật.
Nam mô Lạc Pháp Phấn Tấn Phật.
Nam mô Tịch Vương Phật.
Nam mô Giải Thoát Vương Phật.
Nam mô Kiên Di Lưu Phật.
Nam mô Như Ý Lực Điển Vương Phật.
Nam mô Vô Chướng Phật Nguyệt Phật.
Nam mô Bất Tán Thán Thế Gian Thắng Phật.
Nam mô Pháp Vương Quyết Định Phật.
Nam mô Bảo Tinh Tú Vân Vương Phật.
Nam mô A Tư Đa Bảo Thắng Phật.
Nam mô Pháp Hạnh Tự Tại Phật.
Nam mô Địa Dõng Danh Phật.
Nam mô Vô Biên Thắng Bảo Danh Phật.
Nam mô Phổ Thắng Sanh Phật.
Nam mô Danh Trí Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Thiên Quang Tịnh Trụ Vương Phật.
Nam mô Danh Thọ Ca Na Già Vương Phật.
Nam mô Danh Tăng Trưởng Tuệ Phật.
Nam mô Pháp Hoa Thông Trực Tâm Phật.
Nam mô Danh Chiếu Quan Phật Vương Phật.
Nam mô Danh Khoái Chiếu Quang Minh Tinh Tấn Thông Tập Phật.
 
Nam mô Danh Trí Tận Thiên Phật.
Nam mô Danh Bất Trước Ác Thắng Phật.
Nam mô Danh Thắng Diệu Pháp Phật.
Nam mô Danh Đại Trí Thinh Trí Tuệ Phật.
Nam mô Danh Kiến Nhứt Thiết Thế Gian Bất Úy Phật.
Nam mô Danh Kiến Vô Úy Phật.
Nam mô Danh Thinh Khứ Phật.
Nam mô Như Lai Hạnh Vô Lượng Vương Phật.

Lại kế Xá Lợi Phất! Hiện tại Phật hướng Tây ông hãy nên nhất tâm kính lễ.

Nam mô Sơ Quang Minh Hoa Tâm Chiếu Phật.
Nam mô Diệu Thinh Tu Hạnh Hống Phật.
Nam mô Trụ Thắng Trí Xưng Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Tác Phi Tác Tâm Hoa Quang Phật.
Nam mô Pháp Hạnh Nhiên Đăng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lằn tay dài mầu, con và chúng sinhnguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát...(3 lạy)

Trên đây sáu ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Phổ Thắng Phật.
Nam mô Trí Hống Xưng Vương Phật.
Nam mô Phạm Thinh Hoan Hỉ Hống Phật.
Nam mô Thiên Nhãn Phật.
Nam mô Hải Hương Diệm Phật.
Nam mô Thiên Nguyệt Tự Tại Tạng Phật.
Nam mô Pháp Tốc Lạc Hạnh Phật.
Nam mô Thân Hiền Viễn Quang Phật.
Nam mô Sư Tử Quảng Nhãn Phật.
Nam mô Thập Lực Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Trí Lai Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Thắng Diện Phật.
Nam mô Đại Thắng Thành Tựu Pháp Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Bất Khả Tận Sắc Phật.
Nam mô Quán Pháp Trí Phật.
Nam mô Vô Phương Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Đức Phật.
Nam mô Trí Sát Pháp Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thiện Căn Bồ Đề Thông Phật.
Nam mô Vô Ngại Tinh Tấn Thiện Tư Duy Phấn Tấn Vương Phật.
 
Nam mô Thượng Trí Thắng Thiện Trụ Công Đức Phật.
Nam mô Trí Hương Thắng Phật.
Nam mô Trí Thắng Kiến Thi Khí Vương Phật.
Nam mô Diệu Công Đức Trí Phật.
Nam mô Pháp Thanh Tịnh Lai Phật.
Nam mô Bất Ưu Pháp Hoa Hống Vương Phật.
Nam mô Thắng Thượng Công Đức Phật.
Nam mô Khai Pháp Môn Tạng Phật.
Nam mô Chiếu Pháp Đồng Vương Phật.
Nam mô Lực Vương Thiện Trụ Pháp Phật.
Nam mô Thiện Trạch Lực Đức Phật.
Nam mô Vô Biên Môn Kiến Phật.
Nam mô Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bất Tợ Kiến Phật.
Nam mô Ly Sân Công Đức Vương Phật.
Nam mô Ly Trần Ức Thắng Phật.
Nam mô Đại Lực Bát Nhã Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Pháp Cảnh Tượng Phật.
Nam mô Kiên Xoa Lợi Thành Tựu Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Trí Công Đức Thắng Phật.
Nam mô Bất Lạc Xuất Công Đức Phật.
Nam mô Tinh Tấn Quá Tinh Tấn Tự Tại Sơn Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Tự Tại Kiều Lương Thắng Phật.
 
Nam mô Thị Hiện Tận Đức Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Giới Công Đức Vương Phật.
Nam mô Hoa Nghiêm Tác Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Độc Vương Phật.
Nam mô Đắc Đại Thông Nguyện Lực Phật.
Nam mô Hống Thinh Tốc Tinh Tấn Phật.
Nam mô Thắng Thân La Diên Trí Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Bảo Quang A Ni La Thắng Phật.
Nam mô Bảo Hải Viêm Phật.
Nam mô Đại Hải Di Lưu Thắng Vương Phật.
Nam mô Sơ Bất Trược Thiên Vương Phật.
Nam mô Bất Trụ Sanh Giới Thắng Công Đức Vương Phật.
Nam mô Thắng Tuệ Phật.
Nam mô Hư Không Lạc Thuyết Vô Ngại Xưng Phật.
Nam mô Vô Tỷ Tạng Xưng Phật.
Nam mô Thiên Tự Tại Phạm Tăng Thượng Phật.
Nam mô Thiện Hạnh Kiến Vương Phật.
Nam mô Chủng Chủng Hạnh Vương Phật.
Nam mô Lô Xá Na Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Trụ Hoa Phật.
Nam mô Trí Thiện Căn Thành Tựu Tánh Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật.
Nam mô Thiện Quyết Pháp Phật.
Nam mô Chủng Chủng Nguyện Quang Phật.
Nam mô Pháp Trang Nghiêm Quan Lạc Thuyết Xưng Phật.
Nam mô Tam Bảo Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Ma Ha Tư Duy Tạng Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Vương Phật.
Nam mô Tự Tại Ý Phật.
Nam mô Sư Tử Hung Tạng Phật.
Nam mô Trí Vương Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tự Tại Căn Phật.
Nam mô Ly Thinh Nhãn Phật.
Nam mô Thiện Hương Phật.
Nam mô Bất Nhiễm Phật.
Nam mô Pháp Thân Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Quảng Giới Vương Phật.
Nam mô Tâm Thiện Hạnh Xưng Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Như Ý Thông Quán Tạng Phật.
Nam mô Nhiên Tham Đăng Vương Phật.
Nam mô Pháp Thắng Phật.
Nam mô Thế Gian Ý Thành Tựu Thiện Pháp Phật.
Nam mô Phước Đức Thắng Điền Phật.
Nam mô Thiện Quan Phật.

Lại nữa Xá Lợi Phất! Hiện tại Phật hướng Bắc, ông hãy nên nhất tâm qui mạng.

Nam mô Sơ Thắng Tạng Sơn Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Tuệ Phật.
Nam mô Long Hoa Phật.
Nam mô Nhưt Thiết Phấn Tấn Dõng Mãnh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lằn tay chẳng đứt, con và chúng sinhnguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây sáu ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Hàng Phục Nhứt Thiết Ma Phật.
Nam mô Pháp Thế Gian Cảnh Tượng Phật.
Nam mô Phước Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thắng Bà Ta Sơn Phật.
Nam mô Pháp Lai Vương Phật.
Nam mô Phổ Trang Nghiêm Thọ Hạnh Thắng Phật.
Nam mô Phật Hóa Thành Tựu Phật.
Nam mô Bảo Tích Thành Tựu Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thành Tựu Xưng Phật.
Nam mô Tam Thế Trí Thắng Phật.
Nam mô Thắng Oai Thiện Trụ Phật.
Nam mô Chủng Chủng Nguyện Quang Phật.
Nam mô Chủng Chủng Quang Minh Phật.
Nam mô Bất Thối Bá Thắng Quang Phật.
Nam mô Phân Xà La Thắng Phật.
Nam mô Đoạn Nhứt Thiết Tà Kiến Phật.
Nam mô Đắc Phật Nhãn Luân Phật.
Nam mô Đắc Nhứt Thiết Phật Trí Phật.
Nam mô Đại Từ Bi Cứu Hộ Thắng Phật.
Nam mô Sư Tử Trí Kiều Lương Phật.
Nam mô Trụ Thật Tế Vương Phật.
Nam mô Chư Thiện Căn Phước Đức Pháp Thành Tựu Phật.
Nam mô Đại Vô Cấu Trí Phật.
Nam mô Trí Xưng Vương Phật.
Nam mô Phật Pháp Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Hưng Nhứt Thiết Tướng Phật.
Nam mô Tùy Nhứt Thiết Ý Pháp Vân Phật.
Nam mô Đại Tỳ Lưu Trà Phật.
Nam mô Mãn Túc Tinh Tấn Thật Tuệ Phật.
Nam mô Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Bất Động Pháp Trí Quang Phật.
Nam mô Chiên Đàn Vân Vương Phật.
Nam mô Bất Nhiễm Ma Đầu Ma Thinh Phật.
Nam mô Pháp Tăng Thượng Thinh Phật.
Nam mô Tuyển Trạch Pháp Vô Ngại Hoa Xưng Phật.
Nam mô Vô Cấu Kiếp Phật.
Nam mô Phật Nhãn Vô Cấu Tinh Tấn Tăng Thượng Luân Phật.
 
Nam mô Trí Tự Tại Xưng Phật.
Nam mô Vô Biên Nghi Phật.
Nam mô Quảng Oai Đức Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Phấn Tấn Vô Ngại Tâm Phật.
Nam mô Dục Pháp Đạo Thiện Trụ Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Sinh Trí Phật.
Nam mô Hàng Phục Ma Lực Kiên Cố Ý Phật.
Nam mô Tinh Tấn Tự Tại Bảo Vương Phật.
Nam mô Oai Đức Tạng Phật.
Nam mô Kiến Lợi Ích Nhứt Thiết Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Chủng Chủng Nhựt Tạng Phật.
Nam mô Đại Bộ Nhựt Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Pháp Vương Phật.
Nam mô Thinh Phân Diệu Bảo Hống Phật.
Nam mô Bất Thối Tinh Tấn Thị Hiện Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Phật Quốc Độ Vương Phật.
Nam mô Trí Căn Bổn Hoa Phật.
Nam mô Bất Xưng Niết Bàn Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Long Ma Ni Tạng Phật.
Nam mô Lạc Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Đắc Pháp Tướng Tự Tại Phật.
Nam mô Vô Biên Bảo Công Đức Tạng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Hoa Sơn Phật.
Nam mô Đại Pháp Vương Câu Tô Ma Thắng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Tận Bất Tận Tạng Phật.
Nam mô Hoa Di Lưu Thiện Phật.
Nam mô Hư Không Trí Sơn Phật.
Nam mô Trí Lực Vương Phật.
Nam mô Vô Ngại Thinh Trí Phật.
Nam mô Vô Biên Phật Thinh Tạng Phật.
Nam mô Trí Vương Bất Tận Xưng Phật.
Nam mô Tâm Tuệ Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật.
Nam mô Chánh Kiến Phật.
Nam mô Ngữ Kiến Phật.
Nam mô Mãn Túc Pháp Hương Kiến Phật.
Nam mô Nhân Đà La Sơn Vô Ngại Vương Phật.
Nam mô Long Nguyệt Phật.
Nam mô Bảo Tự Tại Ta La Vương Phật.
Nam mô Kiến Nhứt Thiết Chúng Sanh Phật.
Nam mô Thủy Trụ Trì Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Giác Nhứt Thiết Pháp Phật.
Nam mô Trí Bảo Pháp Thắng Phật.
Nam mô Tinh Tấn Tự Tại Ý Pháp Tạng Phật.
Nam mô Tinh Tấn Tấn Tự Tại Ý Pháp Tạng Quang Minh Phật.
 
Nam mô Bảo Pháp Thắng Phật.
Nam mô Vô Ngại Sơn Phật.
Nam mô Vô Cấu Tu Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Chiếu Phật.
Nam mô Di Lưu Lực Tự Tại Tạng Phật.
Nam mô Diệm Tự Tại Tạng Phật.
Nam mô Thinh Phân Diệu Giác Hống Thinh Phật.
Nam mô Tinh Tấn Tự Tại Di Lưu Tịch Tự Tại Phật.
Nam mô Kiên Cố Úy Công Đức Phật.
Nam mô Kiên Dõng Mãnh Bảo Phật.
Nam mô Kiêm Mãnh Tịch Tịnh Vương Phật.
Nam mô Hàng Phục Ám Di Lưu Sơn Vương Phật.
Nam mô Thắng Trượng Phu Phân Đà Lê Phật.
Nam mô Thánh Thinh Tạng Phật.
Nam mô Phổ Hiền Phân Đà Lợi Phật.
Nam mô Pháp Bình Đẳng Pháp Thân Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Nan Khả Ý Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả chúng sinh ác tâm thấy liền hòa vui, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bảy ngàn vị Phật.

Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Thắng Thinh Phật.
Nam mô Ta La Phấn Tấn Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Ái Kiến Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Pháp Giới Phật.
Nam mô Dược Thọ Vương Phật.
Nam mô Tinh Tú Phật.
Nam mô Giác Thượng Phật.
Nam mô Thọ Ký Phật.
Nam mô Ái Tác Phật.
Nam mô Vô Úy Tác Phật.
Nam mô Hoa Bảo Chiên Đàn Phật.
Nam mô Long Công Đức Phật.
Nam mô Lô Xá Na Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Vô Phiền Não Phật.
Nam mô Thiện Lai Phật.
Nam mô Kim Sắc Sắc Phật.
Nam mô Vô Căn Bổn Phật.
Nam mô Tu Di Đăng Phật.
Nam mô Khả Lạc Kiến Quang Phật.
Nam mô Năng Tác Quang Phật.
Nam mô Vô Nhứt Thiết Trược Phật.
Nam mô Vô Nhiễm Phật.
Nam mô Thiện Tịnh Phật.
Nam mô Giải Thoát Phật.
Nam mô Hoa Thọ Phật.
Nam mô Pháp Tánh Phật.
Nam mô Thiện Hộ Thinh Phật.
Nam mô Đắc Ý Phật.
Nam mô Đoạn Ái Phật.
Nam mô Nội Ngoại Phật.
Nam mô Phá Tha Quân Phật.
Nam mô Thành Tựu Tràng Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Thắng Thinh Phật.
Nam mô Diệu Đức Nan Tư Phật.
Nam mô Kim Cang Phật.
Nam mô Đại Thần Thông Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Phiền Não Phật.
Nam mô Ly Bố Phật.
Nam mô Ly Khiếp Nhược Phật.
Nam mô Bất Khả Động Phật.
Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.
Nam mô Thành Tựu Phật.
Nam mô Nhị Túc Tôn Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Chủng Trí Phật.
Nam mô Tướng Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Ngôn Phật.
Nam mô Bất Úy Ngôn Phật.
Nam mô Thường Tương Ứng Ngôn Phật.
Nam mô Phạm Chúng Tương Ứng Phật.
Nam mô Tam Thập Tam Thiên Chúng Tương Ứng Phật.
Nam mô Tự Kim Sắc Phật.
Nam mô Thường Hỉ Lạc Phật.
Nam mô Xả Kiết Phật.
Nam mô Ta La Hoa Phật.
Nam mô Kim Hoa Phật.
Nam mô Câu Mâu Đầu Tướng Phật.
Nam mô Đảnh Tướng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thông Trí Phật.
Nam mô Bất Khả Tướng Phật.
Nam mô Đắc Nhứt Thiết Pháp Bỉ Ngạn Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Tướng Phật.
Nam mô Diệu Tịch Phật.
Nam mô Xả Phù La Phấn Tấn Phật.
Nam mô Lạc Nhựt Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Chúng Sanh Phật.
Nam mô Thường Hương Phật.
Nam mô Tất Cánh Đại Bi Phật.
Nam mô Thành Tựu Kiên Phật.
Nam mô Thường Vi Tiếu Phật.
Nam mô Ly Trược Phật.
Nam mô Bá Tướng Công Đức Phật.
Nam mô Tùy Thuận Phật.
Nam mô Thắng Tạng Phật.
Nam mô Bát Nhã Tràng Phật.
Nam mô Bảo Bát Nhã Tất Cánh Phật.
Nam mô Mãn Túc Ý Phật.
Nam mô Quán Thế Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Đại Diệm Tụ Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Oai Đức Phật.
Nam mô Phạm Thắng Thiên Phật.
Nam mô Nội Bảo Phật.
Nam mô Tam Bồ Đề Tràng Phật.
Nam mô Thắng Đăng Phật.
Nam mô Thiện Trạch Nguyện Khởi Thắng Ta La Vương Phật.
 
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Chiếu Ám Phật.
Nam mô Vô Úy Quán Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt rộng đẹp tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bảy ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Vô Cấu Nguyệt Kê Đâu Xưng Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.
Nam mô Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật.
Nam mô Hỏa Phấn Tấn Phật.
Nam mô Vô Úy Trí Quán Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tề Phật.
Nam mô Viễn Ly Nhứt Thiết Kinh Bố Mao Thụ Đẳng Xưng Quang Phật.
Nam mô Dà Na Dà Vương Quang Minh Oai Đức Phật.
Nam mô Quan Thế Âm Phật.
Nam mô Ni Di Phật.
Nam mô Bảo Hỏa Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Bảo Tinh Tấn Nhựt Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm Oai Đức Hiệt Thinh Vương Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Niệm Quán Nhứt Thiết Nghi Tức Đoạn Phiền NãoPhật.
Nam mô Đoạn Ám Tam Muội Thắng Vương Phật.
Nam mô Bảo Diệm Phật.
Nam mô Đại Tụ Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Hư Không Bình Đẳng Phật.
Nam mô Lễ Bái Tăng Thượng Phật.
Nam mô Bất Động Tác Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Ly Úy Phật.
Nam mô Thiện Thanh Tịnh Thắng Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam mô Thắng Nhứt Thiết Phật.
Nam mô Văn Thinh Thắng Phật.
Nam mô Thiện Tý Phật.
Nam mô Bảo Cao Phật.
Nam mô Thiện Giải Phật.
Nam mô Nguyệt Cao Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Chiếu Hiền Thủ Thắng Phật.
Nam mô Đắc Thánh Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Sự Phật.
Nam mô Sơn Phong Phật.
Nam mô Phổ Bảo Cái Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Quảng Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Bảo Cái Hỉ Phật.
Nam mô Chiếu Hiền Thắng Phật.
Nam mô Lạc Nhựt Phật.
Nam mô Phổ Hiền Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nhứt Thiết Nguyện Oai Đức Thắng Vương Phật.
 
Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Hương Phật.
Nam mô Thiện Thanh Tịnh Phật.

Xá Lợi Phất! Tóm lại mà nói, chư Phật hiện tại, nói chẳng thể hết Xá Lợi Phất! Ví như hướng Đông hằng hà sa thế giới, hướng Nam hằng hà sa thế giới, hướng Tây hằng hà sa thế giới, hướng Bắc hằng hà sa thế giới, trên dưới bốn góc hằng hà sa thế giới, tất cả thế giới ấy,dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Đảnh, đầy trong bụi nhỏ, Xá Lợi Phất! Nơi ý ông thế nào? Bụi nhỏ như thế có thể biết số không?

Xá Lợi Phất thưa: Bạch không, Thế Tôn!

Phật bảo Xá Lợi Phất! Như thế đồng tên Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ở đời ấy, tôi hiện tiền thấy chư Phật ấy, mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên vua Du Đầu Đàn, thành đồng tên Ca Tì La , đệ tử Thinh Văn thứ nhất chư Phật ấy đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đệ tử thị giả đồng tên A Nan Đà, huống chi những vị mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên.

Xá Lợi Phất! Bao nhiêu thế giới ấy, người kia nơi thế giới nào đặt bụi nhỏ, thế giới nào chẳng đặt bụi nhỏ, các thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ, hoặc chẳng đặt, dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Đảnh. Xá Lợi Phất! Lại có người thứ hai, lấy bụi nhỏ ấy, qua số bao nhiêu bụi nhỏ, bấy nhiêu đất nước Phật a tăng kỳ ức trăm ngàn muôn na do tha thế giới, qua bao nhiêu thế giới ấy làm một bước . Xá Lợi Phất! Người ấy lại qua bấy nhiêu số bụi nhỏ thế giới làm một bước, người ấy như thế qua trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp đi, mới để một bụi, như thế hết các bụi nhỏ.

Xá Lợi Phất! Như thế bao nhiêu thế giới hoặc đặt bụi nhỏ, và chẳng đặt, đầy trong đó bụi nhỏ. Lại đặt thêm mười phương thế giới.

Xá Lợi Phất! Lại qua thế giới ấy, hoặc đặt bụi nhỏ và chẳng đặt, các thế giới ấy dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Xá Lợi Phất! Lại có người thứ ba, lấy bao nhiêu bụi nhỏ ấy, qua bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy làm một bước, người ấy bao nhiêu trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp đi, mới đặt xuống một bụi nhỏ, như thế hết các bụi nhỏ. Lại có người thứ tư lấy bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ và giới chẳng đặt, dưới đến chớn nước trên đến Hữu Đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Xá Lợi Phất! Nơi ý thế nào ? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không ?

Xá Lợi Phất thưa: "Bạch không, Thế Tôn !"

Phật bảo Xá Lợi Phất! Bao nhiêu bụi nhỏ ấy có thể biết số nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni đồng tên kia , mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da , cha đồng tên vua Du Đầu Đàn, thành đồng tên Ca Tì La, đệ tử thứ nhất đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đệ tử thị giả đồng tên A Nan Đà, Phật ấy chẳng thể biết số. Xá Lợi Phất! Như thế, người thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, người thứ mười. Xá Lợi Phất lại có người thứ mười một người ấy trong bao nhiêu bụi nhỏ kia, lấy một bụi nhỏ, phá làm mười phần số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần ; như thế bụi nhỏ khác cũng đều phá làm số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần. Xá Lợi Phất! một bụi nhỏ phá làm bao nhiêu phần, như thế, bụi nhỏ khác cũng đều phá làm số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần. Xá Lợi Phất! Nơi ý thế nào? Phần bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Xá Lợi Phất: "Bạch không, Thế Tôn".

Phật bảo Xá Lợi Phất! Lại có người bao nhiêu phần bụi nhỏ đất nước Phật, là qua một bước, như thế mau lẹ thần thông , đi thế giới hướng Đông, vô lượng vô biên kiếp đi, đặt xuống một bụi nhỏ, hướng Đông hết bụi nhỏ như thế, hoặc hoặc đặt bụi nhỏ và cõi chẳng đặt dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Như thế phương Nam cho đến mười phương, dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Xá Lợi Phất! Nơi ý thế nào? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Xá Lợi Phất: "Bạch không, Thế Tôn!".

Phật bảo Xá Lợi Phất! bao nhiêu phần bụi nhỏ ấy, có thể biết số, song hiện nay Phật đồng danh Phật Thích Ca Mâu Ni ở đời, mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên vua Du Đầu Đàn, thành đồng tên Ca Tỳ La, đệ tử đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, thị giả đệ tử đồng tên A Nan Đà chẳng khá đếm biết. Huống chi những vị Phật khác tên, mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên, Xá Lợi Phất! Tôi nêu bấy nhiêu số bụi nhỏ kiếp trụ đời nói đồng tên Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng khá cùng tận. Như thế đồng tên Phật Nhiên Đăng, đồng tên Phật Đề Ba Diên, đồng tên Phật Đăng Quang Minh, đồng tên Phật Nhất Thiết Thắng, đồng tên Phật Đại Xưng, đồng tên Phật Ba Đầu Ma Thắng, đồng tên Phật Tỳ Bà Thi, đồng tên Phật Thi Khí, đồng tên Phật Tỳ Xá Phù, đồng tên Phật Câu Lưu Tôn, đồng tên Phật Câu Na Hàm, đồng tên Phật Ca Diếp như thế cả thảy, mẹ khác tên, cho đến thị giả khác tên, hiện tại ở đời, tôi nay biết cả. Ông hãy nhất tâm kính lễ.

Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Phất: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn cầu A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề, phải trước sám hối tất cả các tội. Hoặc Tỳ Khưu phạm bốn tội trọng . Tỳ Khưu Ni phạm tám tội trong. Thức Xoa Na, Sa Di, Sa Di Ni phạm tội căn bổn xuất gia, hoặc Ưu Bà Tắc phạm giới trọng Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di phạm giới trọng Ưu Bà Di, muốn sám hối ấy, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo mới sạch, chẳng ăn huân tân, phải ở chỗ vắng, tu sửa trong thất, dùng các phướn hoa trang nghiêm đạo tràng, hồ thơm tô vẽ, treo bốn mươi chín lá phướn, trang nghiêm tòa Phật, an để tượng Phật đốt các thứ hương: Chiên đàn, trầm thủy, huân lục, đa dà la, tô kiền đà, các thứ hương bột, hương thoa, đốt như thế cả thảy các thứ hương mầu, rải các thứ hoa, dấy từ bi lớn, nguyện cứu chúng sinh khổ, ai chưa độ khiến độ, ai chưa giải khiến giải, ai chưa an khiến an, ai chưa Niết Bàn khiến đặng Niết Bàn, ngày đêm nghĩ ngợi Như Lai gốc làm khổ hạnh, nơi vô lượng kiếp, chịu các khổ não, chẳng sinh mõi nhàm, vì cầu vô thượng Bồ Đề, nên nơi tất cả chúng sinh, tự sinh lòng thấp, như lòng tôi tớ. Nếu Tỳ Khưu sám bốn tội trọng, như thế, ngày đêm bốn mươi chín ngày, hãy đối tám Tỳ Khưu Thanh Tịnh, phát tội lỗi chỗ phạm bảy ngày một lần đối phát lồ, chí tâm ân trọng, hối tiếc chỗ làm, một lòng qui mạng mười phương chư Phật, xưng danh lễ bái, tùy sức tùy phần, như thế chí tâm bốn mươi chín ngày, tội ắt trừ diệt. Người ấy lúc đặng thanh tịnh sẽ có tướng hiện, hoặc trong khi thức, hoặc trong chiêm bao, thấy chư Phật mười phương thọ ký biệt cho, hoặc thấy Bồ Tát thọ ký biệt cho, đem đến đạo tràng, cùng làm bạn mình, hoặc cùng rờ đầu, bày tướng dứt tội. Hoặc tự thấy thân vào trong đại hội, ở thứ lớp chúng. Hoặc thấy thân mình giữa chúng nói pháp, hoặc thấy các Sư, Sa Môn tịnh hạnh, đem đến đạo tràng chỉ cho chư Phật. Xá Lợi Phất! Nếu Tỳ Khưu khi sám hối tội, hoặc thấy tướng như vậy, phải biết người ấy tội nhơ đặng dứt, trừ chẳng chí tâm. Nếu Tỳ Khưu Ni sám hối tám tội trọng, hãy như pháp Tỳ Khưu, đầy đủ bốn mươi chín ngày, sẽ đặng thanh tịnh, trừ chẳng chí tâm. Nếu Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, sám hối tội trọng căn bổn, hãy đối bốn Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni thanh tịnh như pháp trên mãn hai mươi mốt ngày sẽ biết thanh tịnh, trừ chẳng chí tâm. Nếu Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, sám hối tội giới trọng, hãy nên chí tâm cung kỉnh Tam Bảo, nếu thấy Sa Môn, cung kỉnh lễ bái, sinh tưởng khó gặp, phải thỉnh đến đạo tràng, sắm các món cúng dường, phải thỉnh một Tỳ Khưu, vị nào tâm kỉnh trọng, tới đó phát lồ các tội chỗ phạm chí tâm sám hối, một lòng qui mạng mười phương chư Phật, xưng danh lễ bái, như thế đầy đủ bảy ngày, ắt đặng thanh tịnh, trừ chẳng chí tâm.

Bấy giờ Thế Tôn mới nói kệ rằng:

Đặng thành Bồ Đề hàng phục ma,
Tự tại kinh hành dưới cây đạo.
Chứng mắt và thân không chướng ngại.
Pháp giới bình đẳng như hư không.
Số bụi nhỏ mười ức cõi nước.
Chúng Bồ Tát đệ tử vây quanh.
Đặng tâm nơi tất cả tịch tịnh.
Khéo trụ trong các hạnh Phổ Hiền.
Thân Phật tướng tốt mầu trang nghiêm.
Phóng ra những thứ vô lượng quang.
Khắp chiếu mười phương các đất nước.
Chư Phật sức chẳng thể nghĩ bàn.
Thấy đất nước Phật đều không nhơ.
Không lường sắc mầu trong sạch đầy.
Chư Phật bao nhiêu việc thắng diệu.
Thừa sức thần Phật, thấy đại chúng.
Hướng Đông thế giới, tên Bảo Tràng.
Xa lìa các nhơ mầu trang nghiêm.
Chỗ ấy Phật Tự Tại Bảo Đăng.
Hôm nay hiện ở thế giới đó
Nam mô Đông Phương Tự Tại Bảo Đăng Phật.
Hướng Nam, đất nước Pha lê đăng. (đèn pha lê)
Trong sạch sắc mầu khắp nghiêm tịnh.
Như Lai Ma Ni Thanh Tịnh Vân.
Hiện nay ở đời nói pháp mầu.
Nam mô Nam phương Ma Ni Thanh Tịnh Vân Phật.
Hướng Tây, đất thanh tịnh không nhơ.
Tên là thế giới An Lạc Diệu.
Phật tự tại ấy: Vô Lượng Thọ.
Bồ Tát đệ tử hiện vây quanh.
Nam mô Tây phương Vô Lượng Thọ Phật.
Hướng Bắc, thế giới tên Hương Đăng.
Đất nước trong sạch rất nghiêm giồi.
Phật Vô Nhiễm Quang Tràng giáo hóa.
Hiện nay tự tại cây đạo tràng.
Nam mô Bắc phương, Vô Nhiễm Quang Tràng Phật.
Lưu ly sáng chói chân sắc mầu.
Đất nước thanh tịnh tốt trang nghiêm.
Phật Vô Ngại Quang Vân Như Lai.
Hôm nay hiện ở hướng Đông Bắc.
 Nam mô Đông Bắc phương, Vô Ngại Quang Vân Phật.
Trong thế giới Quang Minh Chiếu Tràng.
Hiện thấy đầy đủ chư Bồ Tát.
Phật Tư Tại Hống Thinh chỗ ấy.
Hiện nay ở nơi hướng Đông Nam.
 Nam mô Đông Nam phương, Tự Tại Hống Thinh Phật.
Thế giới Phật Chủng Chủng Lạc Lạc.
Ma ni trang nghiêm mầu không nhơ.
Thắng Diệu Trí Nguyệt như Tu Di.
Hiện thấy ở nơi hướng Tây Nam.
Nam mô Tây Nam phương, Thắng Diệu Trí Nguyệt Phật.
Hiện thấy Như Lai hướng Tây Bắc.
Cõi Di Lưu Quang Minh Bình Đẳng.
Xứ ấy Phật Đại Thánh Tự Tại.
Đệ tử chúng Bồ Tát vây quanh.
Nam mô Tây Bắc phương, Đại Thánh Tự Tại Phật.
Hướng dưới, thế giới Tự Tại Quang.
Đất nước thanh tịnh kho báu chói.
Quang Minh Diệu Luân Bất Không Kiến.
Phật nay ở đất nước mầu ấy.
Nam mô Hạ Phương, Quang Minh Diệu Luân Bất Không Kiến Phật.
Hướng trên, thế giới kho lửa sáng.
Thế giới đó tên Tịnh Vô Cấu.
Phổ Nhãn Công Đức Quang Minh Vân.
Hiện thấy ngồi dưới cây Bồ Đề.
Nam mô Thượng Phương, Phổ Nhãn Công Đức Quang Minh Vân Phật.

Bấy giờ Xá Lợi Phất cả thảy đại chúng, thừa sức thần của Phật, thấy mười phương chư Phật, quá khứ vị lai hiện tại vô lượng vô biên. Bấy giờ Xá Lợi Phấtở giữa đại chúng buồn khóc rơi lệ, bạch Phật rằng: "Ít có, Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn chẳng phát tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề, chẳngđặng thành Phật. Chúng con xưa nay dường như cỏ mục, tuy trải nắng Xuân, không mong trái Thu. Bấy giờ tuệ mạng Xá Lợi Phất bèn từ tòa đứng dậy, trịch bày vai hữu, gối hữu đặt đất, chấp tay bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Nguyện rộngnói lại bao nhiêu danh hiệu chư Phật mười phương, chúng con muốn nghe."

Khi ấy Phật bảo Xá Lợi Phất! Ông hãy chí tâm lắng nghe tôi vì ông nói, đặng nghe Phật ấy, một lòng kính lễ. Xá Lợi Phất! Từ thế giới này, hướng Đông qua trăm ngàn ức thế giới, cò thế giới Phật tên Nhiên Đăng, đất nước ấy có Phật hiệu Bảo tập, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện nay nói pháp.

Nam mô Bảo Tập Phật.

Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn đặng tên Phật ấy chí tâm thọ trì nhớ nghĩ, thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy rốt ráo đặng tam muội bảy giác phần, đặng chẳng thối chuyển tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề, siêu vượt thế gian sáu mươi kiếp. Bấy giờ Thế Tôn dùng kệ tụng rằng: Hướng Đông giới Nhiên Đăng có Phật tên Bảo Tập. Nếu người nghe tên ấy siêu đời sáu mươikiếp.

Xá Lợi Phất! Hướng Đông có thế giới tên Bảo Tập, thế giới ấy có Phật hiệu Bảo Thắng, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện tại nói pháp.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm thọ trì, nhớ niệm đọc tụng, chấp tay lễ bái. Nếu l;ại có thiện nam tử, thiện nữ nhơn đem trân châu báu đầy đủ Tam thiên Đại thiên thế giới bố thí, như thế ngày ngày bố thí đầy đủ một trăm năm. Phước đức bố thí như thế, so công đức chí tâm lễ báitrước, trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến toán số thí dụ cũng chẳng bằng một.

Bấy giờ, Thế Tôn dùng kệ tụng rằng:

Thế giới Bảo Tập có Phật Bảo Thắng.
Nếu người nghe danh thí chẳng bằng một.

Xá Lợi Phất! Từ hướng Đông này qua tám trăm thế giới, có thế giới Phật,tên Hương Tích, thế giới đó có Phật, tên Thành Tựu Xá Na, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện nay nói pháp. Nếu người nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, nhớ niệm lễ bái, siêu vượt thế gian năm trăm kiếp.

Nam mô Thành Tựu Lô Xá Na Phật

Xá Lợi Phất! Từ thế giới này, hướng Đông, qua ngàn thế giới, tên Thọ Đề Bạt Đề, thế giới đó có Phật, tên Lô Xá Na Kính Tượng, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện nay nó pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe hiệu Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm nhớ niệm, cung kỉnh lễ bái, đặng thoát ba đường dữ.

Nam mô Lô Xá Na Kính Tượng Phật.

Xá Lợi Phất! Từ hướng Đông này qua hai ngàn thế giới, có đất nước Phật, tên Vô lượng Quang Minh Công Đức, đó có Phật Lô Xá Na Quang Minh, A la ha tam miệu tam Phật Đà. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy,năm thể gieo đất, lòng sâu kính trọng, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, ngườiấy siêu việt thế gian ba mươi kiếp.

Nam mô Lô Xá Na Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất! Hướng Đông qua ngàn thế giới, có đất nước Phật, tên Khả Lạc, Phật ấy tên Bất Động, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Nếu thiện nam tử, thiệnnữ nhơn nghe danh Phật ấy, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy rốt ráochẳng lui A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề, tất cả các ma chẳng thể động đặng.

Nam mô Bất Động Phật.

Xá Lợi Phất! Hướng Đông qua ngàn thế giới, có đất nước Phật, tên chẳngkhá lường, xứ đó có Phật, tên Đại Quang Minh, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện nay nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe danh Phật Quang Minh ấy, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy thường chẳng lìa tất cảchư Phật Bồ Tát, rốt ráo đặng chẳng thối chuyển tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.

Nam mô Đại Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất! Từ thế giới này, hướng Đông qua sáu mươi ngàn thế giới, có đất nước tên Nhiên Đăng. Phật tên Chẳng Khá Lường Tiếng, A la ha tam miệutam Phật Đà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe danh Phật Chẳng Khá Lường Tiếng ấy, ba lần nói, người ấy rốt ráo chẳng đọa ba đường dữ, định đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.

Nam mô Vô Lượng Thinh Như Lai. (3 lần)

Xá Lợi Phất! Lại qua thế giới ấy, qua ngàn đất nước Phật, có thế giới ấy tên Không Bụi (Vô Trần)  đó có Phật tên A Di Đà Cù Sa, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện nay nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe danh Phậtấy, lòng sâu kính trọng, thọ trì đọc tụng, cung kỉnh lễ bái, người ấy siêu vượtthế gian ba mươi kiếp.

Nam mô A Di Đà Cù Sa Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua hai chục ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Nan Thắng, Xứ ấy có Phật tên Đại Xưng, A la ha tam miệu tam Phật Đà. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy chấp tay, nói như vầy:

Nam mô Đại Xưng Như Lai.

Xá Lợi Phất! Nếu lại có người đem bảy báu bàng núi Tu Di, ngày ngày bố thí, mãn một trăm năm, sánh công đức nghe danh Phật này lễ bái, trăm phần chẳng kịp một, nhẫn đến số toán, cũng chẳng kịp một.

Xá Lợi Phất! Lại qua tam thiên thế giới, có đất nước tên Quang Minh, Phật hiệu Bảo Quang Minh, A la ha tam miệu tam Phật Đà. Nếu thiện nam tửthiện nữ nhơn thọ trì danh Phật ấy, siêu việt thế gian một trăm kiếp, đặng chẳng lui nhứt A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề. Nếu người chẳng tin nghe danh đặngphước, người ấy quyết định đọa địa ngục A Tỳ, đầy đủ một trăm kiếp.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất! Hướng Đông Qua mười ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Quang Minh Chiếu, xứ ấy có Phật hiệu Đắc Đại Vô Úy, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện nay nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy,thọ trì đọc tụng, cung kỉnh lễ bái, người ấy rốt ráo đặng không sợ to, nhiếp lấy vô lượng vô biên nhóm công đức.

Nam mô Đắc Đại Vô Úy Phật.

Xá Lợi Phất! Qua ngàn đất nước Phật thứ bảy, có thế giới Ma Ni Quang Minh, xứ đó có Phật hiệu Nhiên Đăng Hỏa, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm cung kính lễ bái, thọ trì đọc tụng, người ấy nhiếp đặng mười lực của Như Lai.

Nam mô Nhiên Đăng Hỏa Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua tám ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Chân Thật, trong thế giới đó có Phật tên Thật Thinh, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm lễ bái, người ấy rốt ráo đặng bốn Thánh Đế, rốt ráo đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.

Nam mô Thật Thinh Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua hai mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Quang Minh, Phật hiệu Vô Biên Vô Cấu, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện nay nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm sinh tin, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, nếu lại có người đem bảy báu đầy tam thiên Đại Thiên thế giới bố thí, so công đức nghe hiệu Phật Vô Cấu, thọ trì đọc tụng,ngàn muôn phần chẳng bằng một, nhẫn đến số toán không thể bằng kịp. Vì cớ sao? Nếu chúng sinh gốc tội sâu dày chẳng đặng nghe danh Phật Vô Cấu.

Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Như Lai ấy, người đó chẳngphải ở nơi chỗ một Đức Phật trồng các căn lành, cũng chẳng phải ở chỗ mười Đức Phật trồng các căn lành, người ấy chính là ở chỗ trăm ngàn muôn Đức Phật trồng các căn lành, người ấy siêu vượt thế gian bốn mươi tám kiếp.

Nam mô Vô Biên Vô Cấu Phật.

Xá Lợi Phất! Hướng Đông Qua chín ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Diệu Thinh, Phật hiệu Nguyệt Thinh, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm lễ bái, người ấy sẽ đặng tất cả công đức, phép trắng đấy đủ, như trăng đầy, rốt ráo đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.

Nam mô Nguyệt Thinh Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua hai mười ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Vô Úy,Phật hiệu Vô Biên Xưng, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chấp tay nói như vầy:

Nam mô Vô Biên Xưng Như Lai

Nếu có người đem bảy báu như núi Tu Di bố thí, ngày ngày như thế, đầyđủ trăm năm, khối phước đức này, so công đức trì danh Phật, trăm phần chẳng kịp một, nhẫn đến số toán thí dụ cũng chẳng bằng kịp .

Xá Lợi Phất! Lại qua ngàn năm trăm đất nước Phật, có thế giới tên Nhiên Đăng, Phật hiệu Nhật Nguyệt Quang Minh, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, thọ trì đọc tụng, hồ quì chấp tay, gối hữu đặt đất, ba lần nói như vầy:

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn.  (3 Lần)

Người ấy mau thành A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.

Xá Lợi Phất! Lại qua ba mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Vô Cấu,Phật hiệu Vô Cấu Quang Minh, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, hoặc người chẳng phải người, nghe danh hiệu Phật ấy, rốt ráo chẳng lui A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề chẳng vào đường dữ.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất! Hướng Đông qua mười ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Bách Quang Minh, Phật hiệu Thanh Tịnh Quang Minh, A la ha tam miệu tamPhật Đà, hiện tại nói pháp. Nếu Trời, Rồng, Dạ Xoa, người chẳng phải người, nghe danh Phật ấy, ắt đặng thân người, xa lìa tham sân si phiền não. Nếu ngườinghe chẳng tin, sáu mươi ngàn kiếp, đọa địa ngục lớn.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất! Lại quá (*) trăm đất nước Phật, có thế giới tên Thiện Đức, Phật hiệu Nhật Quang Minh, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện tại nói pháp. Nếu người rốt ráo tâm thanh tịnh, nói danh Phật này, chỗ đặng công đức đầy đủ như vầng mặt nhật, rốt ráo hay hàng phục tất cả các ma ngoại đạo, siêu việt thếgian ba mươi kiếp.

Nam mô Nhật Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua sáu mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Trụ Thất Giác Phần, Phật hiệu Vô Biên Bảo, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện tại nói pháp. Nếu người nghe danh Phật ấy, người ấy đầy đủ đặng bảy Giác phần, hay để chúng sanh đặt trong báu thắng, rốt ráo thành tựu nhóm vô lượng công đức.

Nam mô Vô Biên Bảo Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua năm trăm đất nước Phật, có thế giới tên Hoa KínhTượng, Phật hiệu Hoa Thắng, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện tại nói pháp.Nếu người nghe danh Phật ấy, lòng tin kính trọng, người ấy thành tựu tất cả pháp lành, như hoa nở sáng, vuợt qua thế gian năm mươi lăm kiếp.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua trăm ngàn ức đất nước Phật, có thế giới tên Viễn Ly Nhứt Thiết Ưu Não, Phật hiệu Diệu Thân, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiệntại nói pháp. Nếu người nghe tên Phật ấy, chí tâm kỉnh lễ, đọc tụng thọ trì, người ấy quyết định xa lìa tất cả các chướng, chẳng vào đường dữ siêu vượt thế gian vô lượng kiếp.

Nam mô Diệu Thân Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua na do tha đất nước Phật,có thế giới tên Bình Đẳng, xứ ấy có Phật hiệu Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa, A la ha tam miệu tam Phật Đà, hiện tại nói pháp. Nếu người đặng nghe danh Như Laiấy, thọ trì chẳng quên, mãi lìa ba đường dữ.

Nam mô Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa Phật.

Xá Lợi Phất! Nếu Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, muốn sám hối các tội, phải tắm rửa sạch mặc áo sạch mới, sạch sửa trong thất, trải đặt tòa cao, an để tượng Phật, treo hai mươi lăm lá phan, các thứ hoa hương cúng dường, tụng niệm danh hai mươi lăm Phật này, ngày đêm sáu thời sám hối, đầy hai mươi lăm ngày, diệt các tội bốn trọng, tám cấm...v...v... Thức Xoa Na, Sa Di, Sa Di Ni cũng như thế.

Bấy giờ Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Cúi xin Như Lai diễn nói họ tên mạng sống dài vắn, bảy Phật quá khứ, chúng con khát ngưỡng muốn nghe!".

Phật bảo: Xá Lợi Phất! Lắng nghe lắng nghe, nay vì ông nói.

Xá Lợi Phất! Quá khứ chín mươi mốt kiếp có Phật tên Tỳ Bà Thi Như Lai, quá khứ ba mươi kiếp có Phật tên Thi Khí Như Lai, trong kiếp đó lại có Tỳ Xá Phù Như lai. Từ đấy đến sau vô lượng vô số kiếp luống qua không có Phật. Đến trong kiếp Hiền có bốn: Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp, tôi Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phật Tỳ Bà Thi mạng sống tám mươi ngàn kiếp. Phật Thi Khí mạng sống sáu mươi ngàn kiếp. Phật Tỳ Xá Phù mạng sống hai ngàn kiếp. Phật Câu Lưu Tôn mạng sống mười bốn tiểu kiếp. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni mạng sống ba mươi tiểu kiếp, Phât Ca Diếp mạng sống hai mươi tiểu kiếp. Tôi hiện tại rất ít mạng sống một trăm năm.

Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, sinh nhà Sát Lợi, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp sinh nhà Bà La Môn. Xá Lợi Phất! Tôi, Phật Thích Ca Mâu Ni sinh nhà Sát Lợi.

Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, họ Câu Lân. Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp họ Ca Diếp. Xá Lợi Phất! Tôi, Phật Thích Ca Mâu Ni họ Cù Đàm.

Phật Tỳ Bà Thi dưới cây Ba Tra La, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.

Phật Thi Khí dưới cây Phân Đà Lợi, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.

Phật Tỳ Xá Phù dưới cây Ta La, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.

Phật Câu Lưu Tôn dưới cây Ưu Đầu Bạt Đề, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.

Phật Câu Na Hàm dưới cây Thi Lợi Sa, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.

Phật Ca Diếp dưới cây Ni Câu Luật, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ ĐềXá Lợi Phất! Tôi, Phật Thích Ca dưới cây A Thuyết Tha, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.

Phật Tỳ Bà Thi ba nhóm Thinh Văn, Phật Thi Khí ba nhóm Thinh Văn, Phật Tỳ Xá Phù tái (hai) nhóm Thinh văn, Phật Câu Lưu Tôn một nhóm Thinh Văn, Phậ Câu Na Hàm Mâu Ni một nhóm Thinh Văn. Xá Lợi Phất! Tôi Phật Thích Ca Mâu Ni một nhóm Thinh Văn.

Phật Tỳ Bà Thi đệ tử Thinh Văn thứ nhất: Một tên Kiết Sa, hai tên Khán Trà.Phật Thi Khí đệ tử Thinh Văn thứ nhất: Một tên Thắng, hai tên Tự Tại.

Phật Tỳ Xá Phù dệ tử Thinh Văn thứ Nhất: Một tên Tinh Tú, hai tên Thượng. Phật Câu Lưu Tôn đệ tử Thinh Văn thứ nhất: Một tên Tật Mau, hai tên Lực.

Phật Câu Na Hàm Mâu Ni đệ tử Thinh Văn thứ nhất: Một tên Hượt (sống), hai tên Tỳ Đầu La. Phật Ca Diếp đệ tử Thinh Văn thứ nhất: Một tên Du Na, hai tên Phả La Đọa.

Xá Lợi Phất! Tôi, Phật Thích Ca Mâu Ni đệ tử Thinh Văn thứ nhất: Một tên Xá Lợi Phất, hai tên Mục Kiền Liên như trên, những (*) hai người ấy, người trước trí tuệ đệ nhất, người sau thần thông đệ nhất.

Phật Tỳ Bà Thi, thị giả tên Vô Ưu.

Phật Thi Khí, thị giả tên Ly Úy.

Phật Tỳ Xá Phù, thị giả tên Tịch.

Phật Câu Lưu Tôn, thị giả tên Trí.

Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, thị giả tên Thân (gần).

Phật Ca Diếp, thị giả tên Ca Thiên.

Xá Lợi Phất! Tôi, Phật Thích Ca Mâu Ni thị giả tên Khánh Hỉ.

Phật Tỳ Bà Thi, con tên Thành Âm.

Phật Thi Khí, con tên Bất Khả Lượng.

Phật Tỳ Xá Phù, con tên Thiện Trí.

Phất Câu Lưu Tôn con tên Thượng.

Phật Câu Na Hàm Mâu Ni con tên Thắng.

Phật Ca Diếp con tên Đạo Sư.

Xá Lợi Phất! Tôi, Thích Ca Mâu Ni, con tên La Hầu La.

Phật Tỳ Bà Thi cha tên Bàn Đầu, mẹ tên Bàn Đầu Ý, thành tên Bàn Đầu.

Phật Thi Khí cha tên Câu Na, Mẹ tên Thắng, thành tên A Lầu Na Bạt Đề.

Phật Tỳ Xá Phù, cha tên A Lầu Na Thiên Tử, mẹ tên Xưng Ý, thành tên Tùy Ý

Phật Câu Lưu Tôn, cha tên Công Đức, mẹ tên Quảng Bỉ Thiên Tử Vô Úy, Thành cũng tên Vô Úy.

Phật Câu Na Hàm Mâu Ni cha giòng Bà La Môn tên Hỏa Đức, mẹ tên Nan  Thắng Thiên Tử Trang Nghiêm, thành cũng tên Trang Nghiêm.

Phật Ca Diếp, cha tên Tịnh Đức, mẹ tên Thiện Tài Thiên Tử Trí Sử, thành cũng tên Trí Sử, thời nay thành Ba La Nại ấy.

Xá Lợi phất! Tôi nay cha tên vua Du Đầu Đàn, mẹ tên Ma Ha Ma Da, thành tên Ca Tì La.

Xá Lợi Phất! Hãy nên kỉnh lễ Bổn Sư tôi là Phật Thích Ca Mâu Ni.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Xưng Diệu Phật.
Nam mô Hàng Phục Nhất Thiết Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Quang Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Pháp Thắng Phật.

Như thế cả thảy đều một kiếp a tăng kỳ lớn, có tám mươi ức Phật. Sau rốt tên Phật Thích Ca Mâu Ni.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kiếp a tăng kỳ thứ hai, ban sơ. 
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Thắng Thành Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Trì Đề La Tra Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Tự Tại Phậ
t.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt sạch như trăng đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây bảy ngàn hai trăm vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ TÁM
HẾT

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.
Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.
Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.
Nam mô Bất Động Địa Bồ Tát Ma Ha Tát

Khắp vì người đọc tụng thọ trì, lần lượt lưu thong hồi hướng kệ rằng:

Nguyện đem công đức này,
Tiêu trừ nghiệp ngày trước.
Thêm lớn các phước tuệ.
Tròn nên căn lành thắng.
Bao nhiêu kiếp đao binh,
Và đói khát cả thảy,
Đều tiêu trừ hết cả,
Người đều tập lễ nhượng.
Kẻ thí tiền tặng bản,
Người đọc tụng lưu thông.
Hiện quyến đều an lạc,
Tiên vong đặng siêu thăng.
Gió mưa thường điều thuận,
Nhân dân thảy khương ninh.
Pháp giới các hàm thức,
Đồng chứng đạo Vô Thượng.

 

---o0o---