Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Phần 2

11 Tháng Giêng 20173:46 CH(Xem: 3241)
Phần 2

Chư Kinh Chú Mật Giáo
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn dịch
Chùa Bảo Vương
60 Mc Pherson St # 1
Vic 3040, Australia, ấn hành 2000 quyển
PL: 2538 ; VL: 4873 ; TL : 1994 ; AL : Giáp Tuất


---o0o---

Phần 2 : 

                  Nghi thức cúng thí thực 

                              Chư âm linh                                                         

Cô hồn

Âm hồn (oan hồn) :

 

Trong phần cúng thí gồm có :

 

-Khoá lễ - cúng thí thực                                                                             

Phần kỳ nguyện

              * Nguyện hương  

              * Lời nguyện

          2. Phần thỉnh nguyện

              * Kệ thỉnh chuông (phá địa-ngục)

          3. Phần Thỉnh vân tập

              * Bạch Quán Thế Âm...

              * Thỉnh Diện Nhiên...

              * Thỉnh 13 loại cô-hồn...

              * Tán trạo 24 bài mời cô-hồn...

                 (Từ địa-ngục, tu-la, trời, tiên, người tu, kẻ tục...)

-Kệ Hoa Nghiêm và kinh chú thí thực

-Niệm Phật (thỉnh cô-hồn cùng niệm Phật)

-Hồi hướng...

-Sám Thập Phương

-Phục nguyện

-Tam tự quy

 

*************************

 

Nghi Thức

Khóa Lễ - Cúng Thí Thực

 

1. Phần Kỳ Nguyện : (trước Phật Điện)

(Trước Phật điện, quì ngay thẳng, hai tay chấp 3 cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm bài nguyện hương)

Nguyện Hương :

Nguyện dâng diệu hương nầy

Biến khắp mười phương cõi

Cúng dường tất cả Phật

Tôn Pháp chư Bồ Tát

Thinh Văn và Duyên Giác

Cùng hết thảy Thánh Hiền

Dựng pháp đài chói sáng

Xưng danh làm pháp sự

Khắp nhuần cả chúng sanh

Đều phát tâm bồ-đề

Xa lìa các vọng nghiệp

Trọn thành đạo vô-thượng.

(Cắm hương vào lư, thỉnh 1 tiếng chuông Xá 1 xá)

 

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần 3 xá)

(niệm cúng hương 3 lần, rồi quỳ gối chắp tay Thỉnh Phật Chứng minh)

 

Lời khấn nguyện :

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mô Khởi Giáo A Nan Đà Tôn Giả

 

Hôm nay, chúng con pháp danh là ......... Vâng lời Phật dạy sắm sửa trai diên, hoa hương lễ  phẩm, cúng thí mười hai chủng loại cô-hồn, âm-hồn...

          Cúi xin đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Quán Thế-Âm Bồ Tát, Đức Diện Nhiên Vương Bồ Tát, Đức Địa-Tạng Bồ Tát và Đức A-Nan Đà Tôn-Gia,?#7915; bi quang giáng đạo tràng chứng minh tiếp độ cho chúng cô-hồn, được nghe kinh, niệm Phật xả bỏ tham sân, tiêu trừ tội chướng, và các khổ báo trong ba đường sáu ngả.

          Chúng con nhứt tâm trì tụng kinh chú cầu Tam Bảo mật thùy gia hộ.

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Tác đại chứng minh.

(Xin đọc đầy đủ lễ 3 lạy, thỉnh ba tiếng chuông, rồi ra bàn thí để cúng thí thực)

 

 

2. Phần Thỉnh Nguyện (trước bàn Thí)

(Đến trước bàn cô-hồn lên đèn, thắp 6 cây hương, cắm vào lư 3 cây, thỉnh 3 cây quỳ khấn nguyện, (Ngoaì vườn cỏ thì đứng) như vừa nguyện trong bàn thờ Phật rồi đứng dậy cắm hương vào lư và cầm dùi nhịp nhẹ vào vành miệng chuông, niệm)

-Kệ thỉnh chuông : (không chuông dùng khánh)

Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi

Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe

Cõi trần trong sạch đều thông suốt

Giác ngộ sanh linh cả mọi loài (3 boong)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ

Trí huệ sáng, đạo bồ-đề sanh

Thoát ly hầm lửa xa địa ngục

Nguyện thành như Phật, độ chúng sanh.

(kế niệm chú phá địa ngục, mỗi niệm, một tiếng chuông)

-Án, Dà Ra Đế Da, Tóa Ha (3 lần, 3 boong)

Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu Khổ Bổn Tôn, Cứu bạt Minh Đồ, Đại Nguyện Địa Tạng  Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (boong, xá 3 xá)

 

3. Phần Thỉnh Vân Tập :

(khai chuông mõ, nếu khánh 3 hồi lại 4 tiếng)

 

Xướng Bạch:

Quan Âm Bồ Tát Diện Nhiên Vương

Dìu dắt cô-hồn khỏi khổ ương

Hỷ xả từ bi thương cứu hộ

Hà sa  ngạ-quỷ được siêu thăng

Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần, 3 boong)

 

* Thỉnh (Mời) cô-hồn lai lâm (đến)

Mừng hội kiết tường

Cửa cam-lồ mở

Thỉnh cô-hồn Phật-tử thân thương

Thọ trai nghe pháp báu

Ra khỏi sáu đường

Ngục khổ xa rồi hết thọ ương.

Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma ha Tát. (3 lần, 3 boong)

 

* Thỉnh Bồ Tát Diện Nhiên :

-Phụng thỉnh Diện Nhiên Vương Bồ Tát  Ma Ha Tát.

Hương hoa thỉnh ! Hương hoa đăng phunthỉnh.

-Một lòng kính xin triệu thỉnh, Diện Nhiên đại-sĩ, mặt ngài màu lam sáng rỡ ! Tóc đỏ rực châu-sa, đỉnh đầu to như ba núi lớn, bụng rộng bằng bể cả thênh thang, cổ hình kim nhỏ, đưa chân lửa rực tam thiên, hạ xuống sấm rền ba cõi ! Thống lãnh muôn ngàn ma chúng, trông coi tám vạn cô-hồn.

    Chúng con kính thỉnh, ngày nầy, giờ nầy, Bồ Tát giáng lâm, chứng minh pháp hội.

Cúi xin thỉnh Bồ Tát Diện Nhiên Vương,

Đầu lớn ba non trời đất động

Miệng phun lửa cháy quỷ thần kinh

Từ bi hoá hiện thân pháp lạ

Quang giáng đạo tràng độ âm linh

Nam Mô Thị Hiện Diện Nhiên Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 3 boong)

 

* Phần triệu thỉnh cô-hồn :

(đây là phần dịch từ trong Trung khoa Du-già)

(Người đứng cúng phải hết lòng và chí tâm)

  • ·        Cung kỉnh thỉnh mười loại cô-hồn nương nơi pháp lực Diện Nhiên Vương Bồ Tát, theo đến pháp đàn nghe kinh thọ thực, thoát khổ luân hồi, sau cùng Phật tử chúng con đồng thinh hòa tụng :

(nhớ sau 3 câu thỉnh Gia-Tiên, số 1, 2, 3 dưới đây thì cho người bưng 1 chén cơm (để riêng trên bàn thí) đem vào bàn thờ gia tiên trong nhà cúng ông bà)

1. * Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Ánh dương quang đi mau như tên bắn

-Vầng trăng tỏ phút chốt vụt qua nhanh

-Nghỉ tình thâm cốt nhục phân ly !

-Dung mạo đó giờ đây đã mất !

-Xin đốt tuần hương thứ nhất

-Triệu thỉnh hương hồn (tên ông bà cha mẹ...)

giờ nầy đêm nay,

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ !

Hương linh được thọ :

*Vô giá cam lồ pháp thực ( đọc câu nầy 3 lần, hồi khánh)

 

2. *Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Xa trông dạng núi mờ mờ

-Gần bên bến nước lặng lờ vô thinh

-Xuân đi hoa chưa rụng

-Người về chim chẳng kinh

-Xin đốt tuần hương thứ nhì  (đốt hương mới)

-Triệu thỉnh hương hồn... giờ nầy đêm nay

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ !

Hương linh được thọ :

*Vô giá cam-lồ pháp thực (đọc câu nầy 3 lần và hồi khánh)

 

3.* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Kiếp phù sinh như cõi mộng

-Chất huyển thân vay mượn chóng rã rời

-Đâu bằng cõi Phật thảnh thơi

-Đâu bằng siêu thoát về nơi an lành

-Xin đốt tuần hương thứ ba (đốt hương mới)

-Triệu thỉnh hương hồn..... giờ nầy đêm nay

* Cúi xin Tam Bảo từ tôn

Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ !

Hương linh được thọ :

* Vô giá cam lồ pháp thực (hồi khánh, đọc câu nầy 3 lần)

(như đã dặn ở trên, bưng vào bàn gia tiên một chén cơm để cúng)

 

Phần 13 bài Thỉnh Thập loại Cô Hồn :

1 (thỉnh vương hầu bá tử)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Các triều vua chúa

-Lớp lớp bá hầu

-Chín từng điện ngọc cao sang

-Muôn dặm nước non chiếm cứ

-Phương tây ồ ạt

-Chiến hạm rền vang

-Ngàn năm vượng khí hiên ngang

-Phút chốc tàn thâu thê thảm

-Phương Bắc xe loan

-Mịt mờ vó ngựa

-Bao nước oan khiên tiếp diễn

-Ngậm ngùi ngập xác sanh linh !

*Hỡi ôi ! Quốc kêu trăng xế tàn canh,

*Máu sầu nhuộm ướt trên cành đào hoa !

-Hôm nay kính thỉnh :

-Trước thì vua chúa, sau đến bá hầu...

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )

 

2. (thỉnh Tướng soái, quân binh)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Dựng đàn bái tướng

-Vạch cõi phương hầu

-Sức tài vác nổi ngàn cân

-Thân đắp trường thành muôn dặm

-Sương khuya giá buốc !

-Beo rống ghê hồn !

-Tướng binh hạn mã cam đành

-Phơi xác sa trường lạnh lẽo !

-Gió lặng đìu hiu !

-Mịt mờ sói hú (mịt mù hơi sói)

-Những mong đền nợ quân ân

-Há dám phụ lòng vương chúa !

*Hỡi ôi ! Tướng quân chinh chiến lâu rồi,

*Vườn hoang cỏ dại hoa sầu xác xơ !

-Hôm nay kính thỉnh :

-Trước thì tướng soái, sau đến ba quân...

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! ( câu nầy đọc 3 lần và vãi gạo muối )

 

3. (thỉnh văn thần, quan chức...)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Năm cõi anh tài

-Trăm nơi hiền đức

-Ba năm thanh tiết làm quan

-Một tấc lòng son báo chúa

-Nam trải trăm châu

-Bắc qua ngàn huyện

-Đành xa đất tổ quê cha

-Luống bỏ vợ con ruộng rẫy

-Góc biển chân trời

-Không nơi nương cậy

-Công danh một gánh hương bay

-Mạng gởi bồng lai hoang đảo

*Hỡi ôi ! Âm phong the thé cõi xa,

-Dương quan mờ mịt hồn ma dật dờ !

-Hôm nay kính thỉnh :

-Trước bậc văn quan, sau thì tể phụ...

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )

 

4. (thỉnh văn nhơn sĩ tử... công danh dang dỡ)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Học đường mài miệt

-Đèn sách tinh chuyên

-Danh thơm treo bảng trạng-nguyên

-Phận tốt ngôi cao viện lớn

-Lửa đốm thay đèn

-Trăng làm bạch lạp

-Mười năm dốc tận công phu

-Đâu nệ đói no bịnh tật

-Than mài làm mực

-Mảnh chậu làm nghiên

-Quanh năm lao khổ truân chuyên

-Suốt tháng thiếu sau hụt trước

*Hỡi ôi ! Lụa hồng bảy thước đề danh,

*Đất vàng một nắm phủ quanh cuộc đời !

-Hôm nay kính thỉnh :

-Trước bậc văn quan, sau người cử tử...

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )

 

5. (Thỉnh cao túc Tăng, Ni khổ hạnh...lỡ thô vọng niệm)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Ngoài vòng thế tục

-Đứng bậc cao Tăng

-Năm giới tinh tu trong sạch

-Chúng Ni trọn hạnh sáu căn

-Hoa vàng thanh thoát

-Trúc điệu Thiền na

-Luận bàn đạo lý sâu xa

-Nói nghĩa huyền vi tuyệt diệu

-Trâu đen đương cột

-Trâu trắng ngâm nga

-Pháp trần diễn dụ không hoa

-Khổ đế tuyên trong diệu kệ

*Hỡi ôi ! Song thưa trăng lạnh ngập đầy,

*Thiền phòng rỗng suốt gió mây ra vào !

-Hôm nay kính thỉnh :

-Trước là Đại-đức Tăng, Ni

-Sau thì Sa-di nam nữ

-Hết thảy đều là, những vị giác linh chưa ngộ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy Giác linh được thọ :

-Vô giá Cam-lồ pháp thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối).

 

6. (Thỉnh hàng đạo sĩ tu tiên, luyện linh đơn, trường sanh....)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Mão vàng rực rỡ

-Áo vũ tiên bang

-Đào nguyên sửa tánh tu chơn

-Động lớn thang mây bảng lảng

-Hoa sái ba dương

-Đơn sao chín luyện

-Thiên-tào chưa thuận lên tiên

-Chọn lựa phước tu dày mõng !

-Đất nước gió lửa

-Bốn đại vô thường

-Địa phủ đâu cho chuyển hạn

-Trường sanh há dễ được sao

*Hỡi ôi ! Ngọc rơi sương ướp lò đơn,

*Tế đàn gió thảm hạnh nhơn hoa tàn !

-Hôm nay kính thỉnh,

-Trước bậc tiên lưu

-Sau hàng đạo sĩ

-Hết thảy đều là, những vị hà-linh khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy hà-linh được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực !( đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )

 

7. (Thỉnh kẻ mậu dịch bán buôn...)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Giang hồ xuôi ngược

-Nam Bắc bán buôn

-Của tiền muôn dặm thông thương

-Tích trữ lụa vàng mua đổi

-Gió rít sóng gầm

-Mịt mù biển động

-Thuyền tan vào đáy đại dương !

-Thân xác mồi trong bụng cá !

-Vượt núi băng ngàn

-Muôn trùng nghiệt ngã

-Sơn khu đường tợ ruột dê

-Chân sẩy mạng đành tơi tả

*Hỡi ôi ! Mờ mờ phách dựa vầng mây,

*U buồn dong ruổi hồn bay phương nào !

-Hôm nay kính thỉnh,

-Giang hồ lữ khách,

-Mậu dịch bán buôn

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối)

 

8. (Thỉnh, trận vong sĩ tốt, vong mạng trận tiền...)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Ba quân chiến sĩ

-Xung trần tranh hùng

-Kỳ binh xanh đỏ trắng hồng

-Sấm chớp gươm đao đối địch

-Trống chiêng thúc dục

-Trận chiến rền vang

-Thoáng quá một chớp thời gian

-Gan ruột xung quân rây rải

-Hơn thua chưa định

-Máu hận hờn căm

-Khắp nơi chiến tuyến sa trường

-Ngập xác thịt xương vung vãi

*Hỡi ôi ! Cát vàng mờ mịt quỷ tru,

*Âm u xương trắng ai thu dọn về !

-Hôm nay kính thỉnh,

-Ba quân chiến sĩ,

-Hồn lạc vô y,

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )