Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia: Kinh Duy Ma Cật Giảng Luận

21 Tháng Hai 20179:25 SA(Xem: 4687)
Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia: Kinh Duy Ma Cật Giảng Luận
BỒ TÁT TẠI GIA, BỒ TÁT XUẤT GIA
KINH DUY MA CẬT GIẢNG LUẬN

Nhất Hạnh
Phiên tả và hiệu đính: Chân Đạo hành & Chân Tuệ Hương
Nhà xuất bản Lá Bối 2002

botattaigia-botatxuatgia-bia

MỤC LỤC

Chương 01: Đạo Bụt sau thời đức Thế Tôn nhập diệt
Giáo đoàn Thanh Văn và Chủ Nghĩa Xuất Gia 
Sự xuất hiện của kinh Đại Thừa 
Tiền trình cuộc vân động chống đối tinh thần Thanh Văn 
Chương 02: Kinh Úc Già Trưởng Giả
Tóm tắt ý Kinh 
Kiến giải Kinh 
Phương cách hành trì của Bồ Tát tại gia 
Nếp sống của một Bồ Tát Xuất Gia 
Sống tại gia ,hành trì giới xuất gia 
Kết thúc 
Chương 03: Kinh Duy Ma Cật
Vài nét về kinh 
Các nhân vật trong kinh 
Kiến giải kinh 
Thứ nhất: Phẩm Phật Quốc 
Thứ hai: Phẩm Phương tiện 
Thứ ba: Phẩm Đệ Tử 
Thầy Mục Kiền Liên 
Thầy Ca Diếp 
Thầy Tu Bồ Đề 
Thầy Phú Lâu Na 
Thầy Ma Ha Ca Chiên Diên 
Thầy A Na Luật 
Thầy Ưu Ba Ly 
Thầy La Hầu La 
Thầy A Nan 
Thứ tư: Phẩm Bồ tát 
Đồng tử Quang Nghiêm 
Bồ tát Trì Thế 
Bồ tát Thiện Đức 
Thứ năm: Phẩm Văn Thù Sư Lợi 
Thứ sáu: Phẩm Bất tư nghị 
Thứ bảy: Phẩm Quán Chúng Sanh 
Thứ tám: Phẩm Phật Đạo 
Thứ chín: Phẩm Pháp Môn Không Hai 
Thứ mười: Phẩm Phật Hương Tích 
Thứ mười một: Phẩm Hạnh của Bồ tát 
Thứ mười hai: Phẩm thấy Bụt A Súc 
Thứ mười ba: Phẩm Pháp Cúng Dường 
Thứ mười bốn: Phẩm Chúc Lụy 
Chương 04: Phần kết
Tinh hoa của kinh Duy Ma 
Đọc và hiểu kinh Duy Ma 
Chương 05: Chỉ mục và đối chiếu Việt - Phạn

Các kinh sách liên quan đến chủ đề của các tác giả và dịch giả khác: 
Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải, HT. Thích Thanh Từ 
Kinh Duy Ma Cật, HT. Thích Huệ Hưng Dịch 
Kinh Duy Ma Cật, HT. Thích Duy Lực Dịch 
Kinh Duy Ma Cật, Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến 
Kinh Duy Ma Lược Giải, TT. Thích Trí Quảng 
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, T.T. Thích Tuệ Sỹ 
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Trực Chỉ Đề Cương, HT. Thích Từ Thông 
Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải, Lê Sỹ Minh Tùng 
Kinh Duy Ma Cật Giảng Luận, Minh Tâm 
Kinh Người Áo Trắng, HT. Nhất Hạnh dịch 
Kinh Ưu Bà Tắc Giới - Thích Tịnh Nghiêm dich 
Kinh Đại Bảo Tích, Tổng Mục Lục