Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Khai Giảng Niên Khoá 2017-2018

26 Tháng Tám 20178:14 SA(Xem: 624)
Khai Giảng Niên Khoá 2017-2018
Lớp Việt Ngữ chùa Phật Ân sẽ tựu trường ngày 17 tháng 9 năm 2017.