Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Chương Trình Thực Tập Thứ Bảy Hằng Tuần [Saturday's Practice Schedule] - EXPIRED

25 Tháng Bảy 20187:19 SA(Xem: 232)
Chương Trình Thực Tập Thứ Bảy Hằng Tuần [Saturday's Practice Schedule] - EXPIRED
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP THỨ BẢY [SATURDAY PRACTICE AGENDA]
Nhóm Chánh Niệm - Chùa Phật Ân [Mindfulness Group]
Giờ Khởi
[Start Time]
Công việc
[Task]
 Thời Đoạn (phút)
[Period (min)] 
7:00 AM Thọ Giới/Tụng Kinh [Precepts/Chanting] 10
7:10 AM Ngồi [Sitting] 40
7:50 AM Nằm [Lying Down] 10
8:00 AM Tài Chí [Tai Chi] 15
8:15 AM Đi [Walking] 15
8:30 AM Yoga 15
8:45 AM Nằm [Lying Down] 15
9:00 AM Ngồi/Hồi Hướng (7-9) [Sitting/Merit Sharing] 40
9:40 AM Nằm [Lying Down] 10
9:50 AM Đứng [Standing] 15
10:05 AM Đi [Walking] 15
10:20 AM Ngồi [Sitting] 30
10:50 AM Nằm [Lying Down] 10
11:00 AM Ăn Trưa/Hồi Hướng (7-11) [Lunch/Merit Sharing] 120
1:00 PM Đứng [Standing] 10
1:10 PM Ngồi [Sitting] 40
1:50 PM Nằm [Lying Down] 10
2:00 PM Đi [Walking] 15
2:15 PM Yoga 15
2:30 PM Nằm [Lying Down] 40
3:10 PM Ngồi [Sitting] 10
3:20 PM Tụng Kinh [Dhamma Chanting] 40
4:00 PM Kết Thúc [Closing]  
Thảo luận 30' mỗi cuối ngày thực tập [30' discussion at end of each day]