Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Lịch Sinh Hoạt của Chùa Phật Ân- 2020

10 Tháng Mười Hai 20194:56 CH(Xem: 6027)
Lịch Sinh Hoạt của Chùa Phật Ân- 2020

Lịch Sinh Hoạt Của Chùa Phật Ân
2020 – Canh Ty’- PL 2564

 

Tháng

Ngày - Nội Dung

Ghi Chú

1

 

- Ngày 04:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 04:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 5:                     Đức Phật Thích Ca Thành Đạo

- Ngày 11:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 08:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 18:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 19:                   Lễ Tất Niên/ Văn Nghệ Lớp Việt Ngữ

- Ngày 24:                   Sám Hối- Đón Giao Thừa

- Ngày 25:                   Tết Nguyên Đán

                                    Vía Đức Phật Di Lặc

 

 

 

 

 

 

Xem thêm chương trình Mừng Xuân Di Lặc 2020

 

 

2

 

- Ngày 01:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 01:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 7:                     Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 08:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 3-8:                 Tuần Lễ Đàn Tràng Dược Sư

- Ngày   9:                   Rằm Thượng Nguyên

- Ngày 15:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 15:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 22:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 22:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 29:                  Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

 

03

- Ngày 07:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 07:                   Khóa Tu Niệm Phật
- Ngày 07:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 14:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 9-14:               Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi

- Ngày 15:                   Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

- Ngày 21:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 21:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 23:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 28:                   Chương Trình Thiền Tập

 

 

 

 

 

 

04

- Ngày 04:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 04:                   Khóa Tu Niệm Phật       

- Ngày 06:                  Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới 
-Ngày 11:                 
Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 12                    ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

- Ngày 18:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 22:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 18:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 25:                  Khóa Thiền Tứ Niêm Xứ (Vipassana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sư Khánh Hỷ

05

- Ngày 06:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 02:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 02:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 09:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 16:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 22:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 23:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 30:                  Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

 

 

06

- Ngày 06:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 06:                   Khóa Tu Niệm Phật
- Ngày 05:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 7:                   ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

- Ngày 13:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 13:                  Hội Chợ Hè An Lạc 8

- Ngày 20:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 20:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 20:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 27:                   Chương Trình Thiền Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Ngày 04:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 04:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 04:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 11:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 18:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 20:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 25:                   Chương Trình Thiền Tập

 

 

 

                                    -

 

 

 

 

 

08

- Ngày 01:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 01:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 03:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 08:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 09:                   Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

- Ngày 15:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 15:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 18:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 22:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 24-29:             Tuần Lễ Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu

- Ngày 16-22:             KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ

- Ngày 23:                   ĐẠI LỄ VU LAN

- Ngày 29:                   Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Ngày 01:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 05:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 05:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 07-12:             Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng

- Ngày 13:                   Vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
- Ngày 12:                  
Chương Trình Thiền Tập
-Ngày 16:                    Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 19:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 19:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 26:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 27:                  Tết Trung Thu

- Ngày 30:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

 

 

 

10

- Ngày 03:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 03:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 10:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 16:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 08-10:             Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 8

- Ngày 17:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 17:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 24:                   Khóa Thiền Tứ Niêm Xứ (Vipassana)

- Ngày 30:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

 

 

 

 

 

 

 

 

Sư Khánh Hỷ

 

11

- Ngày 01:                   Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

- Ngày 07:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 07:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 14:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 14:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 21:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 21:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 28:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 28:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 29:                   Lễ Hạ Nguyên

 

12

- Ngày 05:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 05:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 14:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 12:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 19:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 19:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 26:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 21-26:            Tuần Lễ Pháp Hội Liên Trì

- Ngày 27:                  Vía Đức Phật A Di Đà

- Ngày 28:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới