Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

NGHI THỨC SÁM HỐI

01 Tháng Sáu 20165:26 SA(Xem: 29234)
NGHI THỨC SÁM HỐI

NGHI THỨC SÁM HỐI

--- o0o ---

 

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

 

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN

Án lam tóa ha. (3 lần)

 

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN-NGÔN

       Án nga nga nẳng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

 

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

      

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ

       Tâm Bồ Đề kiên cố

       Xa bể khổ nguồn mê

       Chóng quay về Bờ Giác. (o)

Nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha tát (3 lần)

 

CẦU NGUYỆN

       Đệ tử chúng con nguyện ngôi Tam Bảo thường trú trong mười phương, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ. Chúng con lâu đời lâu kiếp, tâm tánh hôn mê, chẳng kể chánh tà, gây nhiều tội ác, tổn người hại vật, báng Phật, Pháp, Tăng, hôm nay một dạ chí thành, nguyện xin sám hối, ngưỡng mong oai đức Từ Bi, nhủ lòng lân mẫn, gia hộ cho chúng con, tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, cùng pháp giới chúng sanh, tu Đạo Bồ Đề, trang nghiêm phước huệ, một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. (o)

 

TÁN PHẬT

       Đấng Pháp Vương vô thượng,

       Ba cõi chẳng ai bằng,

       Thầy dạy khắp trời người,

       Cha lành chung bốn loài.

       Quy y tròn một niệm,

       Dứt sạch nghiệp ba kỳ

       Xưng dương cùng tán thán

       Ức kiếp không cùng tận. (o)

 

 

 

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng                                                          lặng.

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo, hào quang                                                sáng ngời,

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

 

ĐẢNH LỄ

       Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (o)

       Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Đương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (o)

       Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Đại-từ Đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại-Nguyện Địa-Tạng-vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-hải-chúng Bồ-tát. (o)

 

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu

Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau

Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh

Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn

Cam lồ rưới khắp trần gian

Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa.

Nam-mô Thanh-Lương-Địa Bồ-tát.                                               (3 lần, o)

 

CHÚ ĐẠI-BI

       Nam-mô Đại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần, o)

       Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

       Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

       Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

       Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

       Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

       Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.      Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

       Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần, o)

 

KHAI KINH KỆ

 Thăm thẳm cao siêu Pháp nhiệm                                                        mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu,

Con nay nghe thấy chuyên trì niệm,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm                                                               mầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.                                   (3 lần, o)

       

 

HỒNG DANH SÁM PHÁP

Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Bồ-Tát. (3 lần, o)

Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh     

Đại Hỉ Đại Xả cứu muôn loài

Thân vàng tướng tốt sáng ngời

Chúng con đảnh lễ Phật thời chứng minh. (o) (1)

Nam-mô quy-y Kim-Cang Thượng sư. (o)                                         (2)

Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng. (o)                                                       (3)

Con nay phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo nơi chốn Nhơn Thiên hay Thinh Văn, Duyên Giác, nhẫn đến các quả vị Bồ tát tối cao, con chỉ phát lòng Bồ Đề rộng lớn nguyện cho chúng sanh trong pháp giới, cùng một lúc, đồng chứng ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. (o)(4)

Con xin quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả các Đức Phật. (o)                  (5)

Con xin quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả Tôn Pháp. (o) (6)

Con xin quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả Hiền Thánh Tăng.        (o) (7)

Nam-mô Như-Lai, Ứng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sĩ, Điều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật, Thế-Tôn. (o(8)

Nam-mô Phổ-Quang Phật. (o) (9)

Nam-mô Phổ-Minh Phật. (o) (10)

Nam-mô Phổ-Tịnh Phật. (o) (11)

Nam-mô Đa-Ma-La-Bạt-Chiên-Đàn Hương Phật. (o) (12)

Nam-mô Chiên-Đàn Quang Phật. (o,13)

Nam-mô Ma-Ni-Tràng Phật. (o) (14)

Nam-mô Hoan-Hỉ-Tạng-Ma-Ni-Bảo-Tích Phật. (o) (15)

Nam-mô Nhứt-Thiết Thế-Gian       

Nhạo-Kiến-Thượng-Đại Tinh-Tấn Phật.                                  (o) (16)

Nam-mô Ma-Ni-Tràng-Đăng-Quang Phật.                                     (o) (17)

Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật. (o) (18)

Nam-mô Hải-Đức-Quang-Minh Phật. (o) (19)

Nam-mô Kim-Cang Lao-Cường-Phổ Tán-Kim-Quang Phật. (o) (20)

Nam-mô Đại-Cường Tinh-Tấn Dõng Mãnh Phật. (o) (21)

Nam-mô Đại-Bi-Quang Phật. (o) (22)

Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật. (o)(23)

Nam-mô Từ-Tạng Phật. (o) (24)

Nam-mô Chiên-Đàn Khốt Trang-Nghiêm-Thắng Phật. (o) (25)

Nam-mô Hiền-Thiện-Thủ Phật. (o)(26)

Nam-mô Thiện-Ý Phật. (o) (27)

Nam-mô Quảng Trang-Nghiêm-Vương Phật. (o) (28)

Nam-mô Kim-Hoa-Quang Phật. (o) (29)

Nam-mô Bảo-Cái-Chiếu Không Tự-Tại Lực Vương Phật. (o) (30)

Nam-mô Hư-Không Bảo-Hoa Quang Phật. (o) (31)      

Nam-mô Lưu-Ly Trang-Nghiêm Vương Phật. (o) (32)

Nam-mô Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật. (o) (33)

Nam-mô Bất-Động-Trí Quang Phật. (o)                                                   

Nam-mô Hàng Phục Chúng-Ma-Vương Phật. (o)

Nam-mô Tài Quang-Minh Phật. (o)

Nam-mô Trí-Huệ-Thắng Phật. (o)

Nam-mô Di-Lặc-Tiên Quang Phật.(o)

Nam-mô Thiện-Tịch-Nguyệt-Âm Diệu-Tôn Trí-Vương Phật. (o)

Nam-mô Thế-Tịnh-Quang Phật. (o)

Nam-mô Long-Chủng-Thượng-Tôn-Vương Phật. (o)

Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Quang Phật. (o)                                                   

Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Châu-Quang Phật.                                             (o)

Nam-mô Huệ-Tràng-Thắng-Vương Phật.                                           (o)

Nam-mô Sư-Tử-Hẩu-Tự-Tại-Lực-Vương Phật. (o)

Nam-mô Diệu-Âm-Thắng Phật. (o)

Nam-mô Thường-Quang-Tràng Phật. (o)                                                      

Nam-mô Quan-Thế-Đăng Phật. (o)

Nam mô Huệ Oai ĐăngVương Phật. (o)                                                                  

Nam-mô Pháp-Thắng-Vương Phật. (o)                                                                  

Nam-mô Tu-Di Quang Phật. (o)

Nam-mô Tu-Ma-Na-Hoa Quang Phật. (o)

Nam-mô Ưu-Đàm-Bát-La-Hoa Thù-Thắng-Vương Phật. (o)  

Nam-mô Đại-Huệ-Lực-Vương Phật. (o)                                                                  

Nam-mô A-Súc-Tỳ-Hoan-Hỉ-Quang Phật.                                                    (o)

Nam-mô Vô-Lượng-Âm-Thinh-Vương Phật. (o)

Nam-mô Tài-Quang Phật. (o)

Nam-mô Kim-Hải-Quang Phật. (o)

Nam-mô Sơn-Hải-Huệ-Tự-Tại-Thông-Vương Phật. (o) (59)

Nam-mô Đại-Thông-Quang Phật. (o)

Nam-mô Nhứt-Thiết-Pháp-Tràng-Mãn-Vương Phật. (o) (61)

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (o)

Nam-mô Kim-Cang Bất-Hoại Phật. (o)

Nam-mô Bảo-Quang Phật. (o) (64)

Nam-mô Long-Tôn-Vương Phật. (o)

Nam-mô Tinh-Tấn-Quân Phật. (o)

Nam-mô Tinh-Tấn-Hỷ Phật. (o) (67)

Nam-mô Bảo-Hỏa Phật. (o) (68)

Nam-mô Bảo-Nguyệt-Quang Phật.(o)

Nam-mô Hiện-Vô-Ngu Phật. (o) (70)

Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật. (o) (71)

Nam-mô Vô-Cấu Phật. (o) (72)

Nam-mô Ly-Cấu Phật. (o) (73)

Nam-mô Dõng-Thí Phật. (o) (74)

Nam-mô Thanh-Tịnh Phật. (o) (75)

Nam-mô Thanh-Tịnh Thí Phật. (o)

Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật. (o) (77)

Nam-mô Thủy-Thiên Phật. (o) (78)

Nam-mô Kiên-Đức Phật. (o) (79)

Nam-mô Chiên-Đàn Công-Đức Phật. (o)                                                          

Nam-mô Vô-Lượng-Cúc-Quang Phật. (o)                                                            

Nam-mô Quang-Đức Phật. (o) (82)

Nam-mô Vô-Ưu-Đức Phật. (o) (83)

Nam-mô Na-La-Diên Phật. (o)(84)

Nam-mô Công-Đức-Hoa Phật. (o)

Nam-mô Liên-Hoa-Quang-Du-Hí Thần-Thông Phật. (o) (86)

Nam-mô Tài-Công-Đức Phật. (o) (87)

Nam-mô Đức Niệm Phật. (o) (88)

Nam-mô Thiện Danh-Xưng Công-Đức Phật. (o) (89)

Nam-mô Hồng-Diệm-Đế-Tràng-Vương Phật. (o) (90)

Nam-mô Thiện-Du-Bộ Công-Đức Phật. (o) (91)

Nam-mô Đấu-Chiến-Thắng Phật. (o)

Nam-mô Thiện-Du-Bộ Phật. (o) (93)

Nam-mô Châu-Tráp Trang-Nghiêm-Công-Đức Phật. (o) (94)

Nam-mô Bảo-Hoa Du-Bộ Phật. (o)

Nam-mô Bảo-Liên-Hoa-Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ-Vương Phật. (o) (96)

Nam-mô Pháp-Giới-Tạng-Thân-A-Di-Đà Phật. (o) (97)

                                    

       Các Đức Phật, thường trụ trong đời, xin thương xót chúng con. Hoặc đời này của con, hoặc đời trước của con, con từ vô thỉ, sống chết đến nay, gây nhiều tội lỗi, hoặc tự con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm, con vui mừng theo. Đồ vật của chùa, đồ vật của Thầy hay của các Thầy, hoặc tự con lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy người lấy, con vui mừng theo. Năm tội vô gián, hoặc tự con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm, con vui mừng theo. Mười điều bất thiện, hoặc tự con phạm, hoặc bảo người phạm, hoặc thấy người phạm, con vui mừng theo. Bao nhiêu tội chướng của con gây ra, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh cùng các ác thú, chốn biên địa, hạng hạ tiện, kẻ khốn cùng. Những tội chướng đáng đọa vào các nơi khổ báo như thế, nay con đều sám hối. (o)

       Nay, chư Phật xin chứng biết cho con. Con lại đối trước chư Phật tác bạch rằng: “Hoặc đời nầy của con, hoặc đời khác của con đã từng bố thí, hoặc giữ giới trong sạch, nhẫn đến thí cho chim muông một vắt cơm, hoặc đã tu hạnh thanh tịnh có bao nhiêu căn lành, thành tựu chúng sanh có bao nhiêu căn lành, tu hành Đạo Bồ Đề có bao nhiêu căn lành, cho đến đã từng phát tâm vô thượng Phật trí có bao nhiêu căn lành, tất cả căn lành đó, con đều hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

       Bao tội đều sám hối, các phước trọn vui theo, và công đức thỉnh Phật, cầu nên trí vô thượng. Khứ, lai, hiện tại Phật, hơn tất cả chúng sanh, công đức không thể lường, con nay xin đảnh lễ: (o) (99)

Trong bao nhiêu mười phương cõi nước. Cả ba đời các Đức Như Lai

Ba nghiệp thanh tịnh hôm nay

Chúng con đảnh lễ, xin Ngài chứng minh.

Sức oai thần Phổ Hiền hạnh nguyện

Trước Như Lai khắp hiện tự thân

Mỗi thân lại hiện trần thân. Thân thân lễ khắp sát trần Thế Tôn. (o)                Trong một trần có trần số Phật

Đều thật là các bậc Thượng Nhơn

Khắp cùng pháp giới xa gần

Kính tin chư Phật, muôn phần vinh hoa.

Biển âm thanh đều hòa trọn vận

Diệu ngôn từ vô tận khắp vang

Vị lai muôn kiếp trăm ngàn

Ngợi khen Phật đức, phước càng thâm sâu. (o)

Tràng hoa đẹp rất xinh thơm ngát

Cùng hương hoa, kỹ nhạc lộng tàn

Bao nhiêu đồ tốt trang hoàng

Cúng dường chư Phật, con toàn kính dâng.

Y tối thắng cùng hương tối thắng

Với đuốc đèn, hương phấn, hương xông

Đều nhiều như Diệu Cao Phong

Cúng dường chư Phật, con đồng dâng lên.

Tâm thắng giải mênh mông con dụng

Phật ba đời thảy cũng tin kiên

Con nương hạnh nguyện Phổ Hiền

Cúng dường chư Phật khắp miền Lạc Bang. (o) (102)

Các tội ác xưa con lầm lỡ

Do tham sân muôn thuở gây nên

Từ thân miệng ý phát lên

Nay con sám hối báo đền lỗi xưa. (o)

Chúng sanh khắp mười phương các cõi

Hàng Nhị Thừa “Có Học Cùng Không”

Như Lai Bồ Tát rất đông

Có bao công đức con đồng vui theo. (o)                                                   

Trong mười phương có người chứng quả

Quả ban đầu là quả Bồ Đề

Con xin cung kính thỉnh về

Diễn dương chánh Pháp Bồ Đề cao siêu. (o)

Các Đức Phật muốn toan nhập diệt

Con chí thành mãi miết ân cần

Cúi xin ở mãi kiếp trần

Để cho lợi lạc khắp quần sanh linh (o)

Bao nhiêu phước cúng dường bái lạy

Thỉnh Phật cùng ở tại thế gian

Vui mừng sám hối được an

Con cầu Phật Đạo huy hoàng nơi nơi. (o)                                                     

Nguyện đem công đức có từ lâu

Pháp giới vô biên, con nguyện cầu

Tánh, tướng Tam Bảo nhiệm mầu

Hải Ấn Tam Muội dung vào Tục, Chơn.

Biển công đức không sao kể xiết

Nay, con nguyền tha thiết cầu cho:

Chúng sanh nghiệp chướng quá to

Thảy đều dứt sạch buồn lo miên trường.

Trí huệ khắp sáng soi muôn cõi

Độ chúng sanh chẳng nệ mỏi mòn

Dù cho thế giới không còn

Nguyện con vẫn giữ sắc son đời đời. (o)  

                                                   

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần (o))       

 

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

 

       Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.

“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế”.

“Này Ông Xá Lợi Phất, “tướng không của mọi pháp” không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong “chân không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.

Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (o)

 

 

 

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

       Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà ra ni đế, Ni ha ra đế, Tỳ lê nê đế, Ma ha dà đế, Chơn lăng càng đế, ta bà ha. (3 lần, o)

 

PHÁP NGỮ SÁM HỐI

       Tội từ tâm khởi đem tâm sám

       Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu

       Tội tiêu, tâm tịnh thảy đều không

       Thế mới thật là chân sám hối.

Nam Mô cầu sám hối bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

 

NIỆM PHẬT

A Di Đà Phật thân sắc vàng,

Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời,

Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,

Mắt trong ngần, bốn biển long lanh,

Ánh hào quang hóa vô số Phật,

Vô số Bồ Tát hiện ở trong,

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,

Qui mạng lễ A Di Đà Phật,

Ở Phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

 

Nam-mô A-Di-Đà Phật. (30 biến, niệm nhiều càng tốt)

Nam-mô Đại-bi Quán-Thế Âm Bồ-tát. (3 lần, o)

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát.

(3 lần, o)

Nam-mô Địa-Tạng Vương Bồ-tát.

                                            (3 lần, o)

Nam-mô Thanh Tịnh Đại-Hải Chúng                                       Bồ Tát. (3 lần, o)

 

 

 

SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

               Đệ tử kính lạy

               Đức Phật Thích-Ca,

                Phật A-Di-Đà,

               Thập phương chư Phật,

               Vô lượng Phật Pháp,

               Cùng Thánh Hiền Tăng,

                Đệ-tử lâu đời lâu kiếp

               Nghiệp-chướng nặng nề,

             Tham giận kiêu-căng,

                Si-mê lầm-lạc,  

               Ngày nay nhờ Phật,

               Biết sự lỗi lầm,

               Thành tâm sám hối. (o)

               Thề tránh điều dữ,

               Nguyện làm việc lành,

               Ngưỡng trông ơn Phật,

               Từ-bi gia hộ,

               Thân không tật bệnh,

               Tâm không phiền-não,

               Hằng ngày an vui tu tập,

               Pháp Phật nhiệm-mầu,

       Để mau ra khỏi luân-hồi, 

       Minh tâm kiến tánh,

       Trí-huệ sáng-suốt,

       Thần-thông tự-tại,

       Đặng-cứu độ các bậc tôn        trưởng,

       Cha mẹ anh em,

       Thân bằng quyến thuộc,

       Cùng tất cả chúng-sinh,

       Đều trọn thành Phật-đạo. (o)

 

HỒI HƯỚNG

Sám-hối công-đức, hạnh nhiệm mầu

Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu

Tất cả chúng sanh trong pháp giới

Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu. (o)

Nguyện cho ba chướng tiêu tan

Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời

Cầu cho con được đời đời

Hành Bồ Tát Đạo, cứu đời lầm than. (o)

Nguyện sanh Tây Phương, cõi Lạc Bang

Chín phẩm sen vàng, nơi hóa sanh

Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành

Các vị Bồ Tát bạn lành với ta. (o)

 

 

PHỤC NGUYỆN

       Thần thông cảm ứng, độ tam thiên thế giới chi trung, Trí-huệ viên minh cứu bát vạn trần lao chi hạ. Hữu cầu tất ứng, vô nguyện bất thành.

Kỳ nguyện: Đệ tử chúng đẳng:

Lục căn thanh tịnh như cảo nhật dĩ đương không,

Lục thức viên minh tợ thu hiềm như ảnh thủy. Lục xúc, lục thọ câu thời Bát nhã chi nhơn, Lục ái, lục trần dụng nhập viên minh chi quả.

Phổ nguyện: Đồng minh Phật lý, đồng ngộ Phật tâm,

Đồng nhập pháp môn, đồng thành Phật đạo.

 

TAM QUY Y

       Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (o)

       Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển.                                   (o)  

       Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (o)

 

               Nguyện đem công đức này

               Hướng về khắp tất cả

               Đệ tử và chúng sanh

               Đều trọn thành Phật Đạo.