Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

NGHI CÚNG NGỌ

01 Tháng Sáu 20165:28 SA(Xem: 22217)
NGHI CÚNG NGỌ

NGHI CÚNG NG

--- o0o ---

 

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

 

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN

Án lam tóa ha. (3 lần)

 

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN-NGÔN

Án nga nga nẳng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

 

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về Bờ Giác. (o)

 

CẦU NGUYỆN

Hôm nay, đệ tử chúng con đối trước Tam bảo, một dạ chí thành, thiết lễ CÚNG NGỌ ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho chúng con, đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, mạng vị bình an, thân tâm thường an lạc, và tất cả chúng sanh, một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát.

 

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận. (o)

 

QUÁN TƯỞNG PHẬT

       Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng.

       Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

       Lưới đế châu ví đạo tràng,

       Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,

       Trước bảo tòa thân con ảnh hiện,

       Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

 

 

ĐẢNH LỄ

       Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (o)

       Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Đương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (o)

       Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Đại-từ Đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại-Nguyện Địa-Tạng-vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-hải-chúng Bồ-tát. (o)

 

 

TÁN HƯƠNG CÚNG PHẬT

               Hương trầm vừa đốt

       Thơm ngát mười phương

       Thành kính cúng dường

       Mười phương Tam Bảo.

       Nam Mô Hương cúng dường

       Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, o)

 

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần, o)

 

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.

“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế”.

“Này Ông Xá Lợi Phất, “tướng không của mọi pháp” không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong “chân không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.

Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (o)

 

CÚNG DƯỜNG

Nam-mô thường trụ thập phương Phật.

Nam-mô thường trụ thập phương Pháp.

Nam-mô thường trụ thập phương Tăng.

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Cực-lạc thế-giới A-Di-Đà Phật.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Đương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.

Nam-mô Thập-phương tam-thế nhứt-thiết chư Phật.

Nam-mô Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát.

Nam-mô Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát Ma-Ha-Tát.

Nam-mô Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát.

Nam-mô Địa-Tạng Vương Bồ-tát.

Nam-mô Hộ-pháp Chư-tôn Bồ-tát.

Nam-mô Già-Lam thánh chúng Bồ-tát.

Nam-mô Lịch-Đại Tổ-sư Bồ-tát.

Nam-mô Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát

Nam-mô Thập Điện Minh Vương Bồ-tát

Nam-mô Đạo-tràng Hội-thượng Phật, Bồ-tát. (o)

 

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần, o)

 

       Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần, o)

 

       Thức ăn tươi tốt này

       Trên, cúng dường chư Phật

       Cùng các Hiền Thánh Tăng.

       Dưới, tất cả chúng sanh

       Trong sáu nẻo, ba đường

       Với tâm thành hiến dâng

       Cầu mong được bảo mãn. (o)

 

       Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần, o)

 

 

 

PHÁP NGỮ CÚNG PHẬT

Con nay dâng cúng Cam Lồ

Sắc hương mỹ vị biến đầy hư không

Thành tâm tha thiết ngưỡng mong

Đức Từ nạp thọ tấc lòng kính dâng.

Nam Mô Phổ cúng dường Bồ Tát.

 

               Cúng Phật đã xong

               Cầu cho chúng sanh

               Trọn nhờ Pháp Phật

               Thể nhập Chân Như. (o)

 

PHỤC NGUYỆN

       Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng minh.  (o)

       Hôm nay, chúng con một dạ chí thành, trì tụng Kinh, Chú, niệm Phật công đức, cầu nguyện cho Phật tử (Tên: …, Pháp danh: …), đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, tật bệnh bình an, thân tâm thường lạc, gia đình thịnh đạt, hưởng cảnh an nhàn, thiên thượng nhân gian, đều thành Phật quả. (o, đồng niệm)

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

HỒI HƯỚNG

Cúng ngọ công-đức, hạnh nhiệm mầu

Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu

Tất cả chúng sanh trong pháp giới

Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu. (o)

Nguyện cho ba chướng tiêu tan

Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời

Cầu cho con được đời đời

Hành Bồ Tát Đạo, cứu đời lầm than.   

Nguyện sanh Tây Phương, cõi Lạc Bang

Chín phẩm sen vàng, nơi hóa sanh

Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành

Các vị Bồ Tát bạn lành với ta. (o)

TAM QUY Y

    Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (o, 1 lạy)

    Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển. (o, 1 lạy)

    Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (o, 1 lạy)

 

       Nguyện đem công đức này

       Hướng về khắp tất cả

       Đệ tử và chúng sanh

       Đều trọn thành Phật Đạo.