Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

NGHI CÚNG LINH

01 Tháng Sáu 20165:31 SA(Xem: 59882)
NGHI CÚNG LINH

NGHI CÚNG LINH

--- o0o ---

Chủ lễ: chư gia quyến Tựu vị.

Tả chức:  Bình thân quỳ - niệm hương

Qui khứ lai hề qui khứ lai. 
Tây phương Tịnh độ bạch liên khai. 
Nhứt trận hương phong xuy hốt đáo, 
Hương hồn thừa thử bộ kim giai. 
Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát

Thượng Hương – Lễ nhị bái

 

Chủ lễ cử: Dĩ thử chân ngôn thân triệu thỉnh. Hương linh bất muội diêu văn tri, thượng thừa Tam bảo lực gia trì, thử nhật kim thời giai phú hội. Hương linh (a) văn triệu văn triệu thỉnh lai lâm (2 lần)

Tả chức: Chuyên thân triệu thỉnh, cung vọng lai lâm, thử nhật kim thời cẩn đơn triệu thỉnh.

I/ Đồng thanh: Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

Chủ lễ thỉnh: Kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoan, tưởng cốt dục dĩ phân ly, đổ anh hùng nhi hà tại. Sơ nhiệt danh hương, sơ thân triệu thỉnh.

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: Lạc bang Giáo chủ, y chánh trang nghiêm, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh mông thát hóa. Đại từ đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, nguyện thùy tiếp độ phụng vị... chi linh thỉnh đáo linh đường, thính pháp văn kinh, y vị thỉnh tọa.

 

2/Đồng thanh: Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

Chủ l: Viển quan sơn hữu sắc, cận thính thủy vô thanh. Xuân khứ hoa trường tại, nhơn lai điểu bất kinh. Tái nhiệt danh hương tái thân triệu thỉnh: Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: Phổ Đà Lạc Gỉa thường nhập định, tùy duyên phú cảm mỵ bất châu. Tầm thanh cứu khổ độ quần mê, thị tắc danh vi Quán Tự Tại. Đại từ Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, nguyện thùy tiếp độ phụng vị... chi hương linh, lai đáo linh diên, thính diệu pháp âm tiềm hình sắc vị.

 

3/ Đồng thanh: Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

Chủ lễ:

Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu,

Mê nhơn bất tỉnh bán phân hào.

Kim sanh bất bả Di Đà niệm,

Uổng tại nhơn gian tẩu nhất tao.

Tam nhiệt danh hương, tam thân triệu thỉnh.

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ đề

Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật.

Cứu bạt minh đồ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện thùy tiếp độ phụng vị... chi linh, thỉnh đáo linh diên, thính diệu pháp âm, tiêu diêu tự tại.

Đồng thanh: Tam thỉnh hương linh dĩ lai lâm, thọ thử hương hoa phổ cúng dường, y nhiên thỉnh tọa thính kinh văn, diễn kinh văn Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lần)

Tả chức: Điểm trà, lễ nhị bái.

Hữu chức: Bình thân quỳ.

Chủ lễ: Sở hữu điệp tiến hương linh, án tiền tuyên đọc (nếu có).

       Cẩn y tam thừa giáo,

       Xưng tụng thất Như Lai,

       Hương linh thừa Phật lực,

       Thác hóa bảo liên đài.

 

 

HIẾU QUYẾN TẤN PHẠN -HỒ QUÌ

Đồng tụng: cúng dường:

Nam mô Đa Bảo Như Lai,

Nam mô Bảo Thắng Như Lai,

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai,

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai,

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai,

Nam mô Cam Lộ Vương Như lai,

Nam mô A Di Đà Như Lai.

      

       Nam mô tác phạ đát tha, nga đa phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.                                (3 biến)

       Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 biến)

       Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 biến)

 

 

 

Hiếu tử Hiến Phạn

 

       Chung tiến triệu châu trà,

       Hương linh quy khứ lai.

       Gia trì lực Bồ tát Ma ha tát.

(3 lần)

 

       Hiến Trà nhị Tuần – Lễ Nhị Bái

Đồng tụng:

       Khể thủ tây phương an lạc quốc,

       Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư,

       Hương linh phát nguyện nguyện                                              vãng sanh,

       Duy nguyện từ bi ai tiếp độ.

Nam mô tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

 

Nam mô A Di Đà Phật (108 biến)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3) 

Nam mô Đại-Hiếu Mục-Kiền-Liên

Bồ-Tát (3 lần)

Nam mô Thanh tịnh đại hải chúng Bồ tát.                                                  (3 lần)

       Dương Tử giang tâm thủy, 
       Mông Sơn đảnh thượng trà, 
       Hương linh tam ẩm liễu, 
       Tảo sanh pháp vương gia.

 

Chung hiến trà – Lễ nhị bái

ĐỒNG TỤNG: Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn, đắc sanh Tịnh độ đà ra ni:

Nam-mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa, Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

 

 

~..~..~

PHỤC NGUYỆN

       Nam mô A Di Đà Phật.

       Thượng lai lễ cúng, chuyên vì truy tiến kỷ niệm chung thất (húy nhựt) trai tuần, kỳ siêu phục vì hương linh tánh ... cao đăng Tịnh độ. Thiết niệm hương linh tự ly dương thế, hốt đáo âm cung, tội phước hà bằng, thăng trầm vị biện, nhứt tức bất hồi thiên thu vĩnh biệt, nga nhiên thành nhứt mộng chi bi. Tư giả, trượng thừa kinh chú công đức, tỷ hương linh tịnh chư nghiệp chướng, thiện xứ tiêu diêu.

       PHỤC NGUYỆN: Nhứt thành thượng đạt, thiên Phật hạ lai, độ hương linh trực vãng kim giai, bảo gia quyến hàm triêm lợi lạc.

       PHỔ NGUYỆN: Nhĩ văn thiên nhạc, diện đổ Phật quang, tốc vãng Tây phương, tảo thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.

       XƯỚNG: Thỉnh vong tiên cúng sự tất, tang (trai) chủ thành tâm lễ tạ tứ bái.

       TÁN: Tiêu diêu chơn thế giới, khoái lạc bảo liên trung, nhứt triêu đăng bỉ ngạn, hiệp chưởng lễ kim dung.

Nam mô Siêu lạc độ Bồ tát (3 lần).