Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

NGHI THỨC LỄ THÀNH ĐẠO

01 Tháng Sáu 20165:34 SA(Xem: 13608)
NGHI THỨC LỄ THÀNH ĐẠO

NGHI THỨC

LỄ THÀNH ĐẠO

--- o0o ---

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

 

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN

Án lam tóa ha. (3 lần)

 

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN-NGÔN

Án nga nga nẳng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

 

CÚNG HƯƠNG

       Nguyện đem lòng thành kính

       Gởi theo đám mây hương

       Phảng phất khắp mười phương

       Cúng dường ngôi Tam Bảo

       Thề trọn đời giữ Đạo

       Theo tự tánh làm lành

       Cùng pháp giới chúng sanh

       Cầu Phật từ gia hộ

       Tâm Bồ Đề kiên cố

       Xa bể khổ nguồn mê

       Chóng quay về Bờ Giác. (o)

 

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

       Ức kiếp không cùng tận. (o)

 

KỲ NGUYỆN

       Nay chính Đức Thế Tôn thành đạo, đem pháp mầu giáo hóa chúng sanh, chúng con một dạ vui mừng cúng dường kỷ niệm. Kính dâng một ném tâm hương, ba nghiệp tinh cần cúi đầu đảnh lễ, nguyện y lời Phật dạy, trì tụng kinh chú xưng tán hồng danh, nguyện theo Phật pháp làm lành, báo đền công ơn hóa độ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, cùng pháp giới chúng sanh nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, mau chứng quả vô thượng bồ đề. Ngưỡng mong Phật trí cao vời, dũ lòng lân mẫn

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

 

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,

Trước bảo tòa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (o)

 

ĐẢNH LỄ

       Chí tâm đảnh lễ:  Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (o, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ tát. (o, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát.

(o, lạy 1 lạy)

 

TÁN HƯƠNG CÚNG PHẬT

Lư hương vừa ngún chiên đàn,

Khắp xông pháp giới, đạo tràng                                          mười phương,

Quyện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí                                                     thành,

Pháp thân ảnh hiện rành rành,

Chứng minh hương nguyện, tâm                                     thành kính dâng.

 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần, o)

 

CHÚ ĐẠI BI

       Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần, o)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật da ra, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, ri đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà da, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (o)

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần, o)

Cung duy, Trung thiên điều ngự, vô thượng y vương, khai vạn tự ư hung tiền, kim thân tú dị; nhiếp thiên luân ư túc hạ, ngọc tướng trang nghiêm. Thất thất niên chi giáo pháp tuyên dương, vô lượng vô biên vô số kiếp; vạn vạn thế chúng sanh chi hóa đạo, đại hùng đại lực đại từ bi. Thiệt duy công đức vô biên, tán thán mạc cập giả dã.

 

LỄ PHẬT

       Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Tam kỳ quả mãn, bách kiếp nhơn viên, 

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Nhất tâm đảnh lễ Nhất sanh bổ xứ, hiện trú Đâu suất,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Ta bà hóa độ, ứng hiện sanh thân,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Đâu suất giáng trần, Ma da ứng mộng,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Hoàng cung thác chất, hiện trú thai tạng, 

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Nhất tâm đảnh lễ Vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Hiện thọ dục lạc, yếm ác vô thường,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Du quán tứ môn, yếm lão bệnh tử, 

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Bán dạ du thành, xuất gia học đạo,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Thanh sơn đoạn phát, phỏng đạo tầm sư,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Tuyết lãnh tu hành, lục niên khổ hạnh, 

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Bồ đề thọ hạ, hàng phục ma quân

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Công viên quả mãn, đổ tinh thành đạo,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Tứ thập cửu niên thuyết pháp độ sanh,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Tam thừa giáo bị, hóa độ dỉ tất, 

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Ta la song thọ thị hiện niết bàn,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Lưu bố xá lợi phước lợi nhơn thiên,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Ta bà giáo chủ đại từ đại bi phụ,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

SÁM TỤNG PHẬT THÀNH ĐẠO

~..~..~

       Hào quang chiếu diệu.

       Sáng tỏ mười phương,

       Ngộ lý chơn thường, 

       Phá màn hôn ám.

       Đệ tử lòng thành bài sám,

       Trước điện dâng hoa,

Cúng dường Phật Tổ Thích Ca,

       Ba ngôi thường trú.

       Đệ tử chúng con, 

       Nhân lành chưa đủ, 

       Nghiệp báo theo hoài.

       Nay nhờ Văn Phật Như Lai, 

       Giáng trần cứu độ, 

       Sáu năm khổ hạnh,

Bảy thất tham thiền, 

Ma oán dẹp yên, 

Thần long che chở,

Tâm quang rực rỡ.

Chứng lục thần thông.

Lộ chiếu minh tinh, 

Đạo thành Chánh giác, 

Trời, người hoan lạc, 

Dậy tiếng hoan hô. 

Năm mươi năm hóa độ,

Ba trăm hội đàm Kinh,

Cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ, 

Tiếp Hiền Thánh siêu sinh Tịnh độ

Muôn đời xưng tán,

Vạn đức hồng danh,

Đệ tử chí thành,

Lễ bày kỷ niệm. 

Tâm hương phụng hiến,

Gọi chút báo ân, 

Ngửa trông Vô thượng Pháp        vương

Từ bi gia hộ.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

(3 lần)

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

(3 lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Bồ Tát.                       (3 lần)

 

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.

“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế”.

“Này Ông Xá Lợi Phất, “tướng không của mọi pháp” không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong “chân không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”. Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”.

(o)

 

CHÚ VÃNG SANH

       Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tì, a dị rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần, o)

 

HỒI HƯỚNG

 Phúng kinh công đức, hạnh nhiệm mầu

Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu

Tất cả chúng sanh trong pháp giới

Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu.  (o)

Nguyện cho ba chướng tiêu tan

Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng

ngời

Cầu cho con được đời đời

Hành Bồ Tát Đạo, cứu đời lầm than.

Nguyện sanh Tây Phương, cõi Lạc Bang

Cha mẹ, sen vàng chín phẩm sanh

Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành

Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.  (o)

 

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (o, 1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển. (o, 1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (o, 1 lạy)

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật Đạo.