Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

NGHI THỨC THỈNH CHUÔNG

01 Tháng Sáu 20165:51 SA(Xem: 7250)
NGHI THỨC THỈNH CHUÔNG

NGHI THỨC

THỈNH CHUÔNG

 

- Buổi tối niệm Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

- Buổi khuya niệm: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

 

Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi

Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe

Cõi trần trong sạch đều thông suốt

Giác ngộ sanh linh cả mọi loài. (0)

 

Nghe chuông phiền não nhẹ lâng lâng

Bồ đề thêm lớn Tuệ sáng ngần

Xa rời Địa-ngục qua hầm lửa

Nguyện thành như Phật độ chúng sanh. (0).

Thần chú: Phá địa ngục:

Án Già Ra Đế Da Tóa Ha (3 lần). 

Sơ khấu: (khấu thỉnh đoạn nhứt)

Hồng chung khởi thỉnh tiếng ban đầu,

Bảo kệ ngâm cao thoát nhiệm mầu,

Trên thấu Thiên đàng vui an lạc

Dưới thông Địa ngục diệt đau sầu (o)

 

  • Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (o).

 

Hồng chung khấu thỉnh lần thứ hai,

Bảo kệ ngâm cao giọng ngân dài,

Trên thấu thiên đường trời niệm Phật

Dưới thông địa ngục, ngục tiêu tai. (o)

  • Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (o).

 

Hồng chung kính thỉnh lần thứ ba,

Bảo kệ ngân cao chiếu bảo tòa,

Trên thấu thiên đường thông sáu nẻo,

Dưới sâu địa ngục độ bao la. (o)

*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (o).

 

Kính nguyện: (lời chúc)

Nguyện cầu Phật nhựt tăng huy,

pháp luân thường chuyển gió hòa dân an,

Tứ sinh ba cõi nhờ ân,

Luân hồi sáu đạo lụy thân đã nhiều

Nguyện cầu báo chướng đều tiêu,

Mười loài chín cõi an, siêu vẹn toàn! o

Trần gian duyên nghiệp lầm than 

Nguyện tiêu tất cả tội mang nhiều loài

Bão lụt đói khát nạn tai,

Nam hòa Đông thuận như đời Thuấn Nghiêu! (o).

Nghiệp phiền khổ chướng tiêu diêu,

Trận vong binh tướng nguyện siêu liên hồng

Nhân hòa địa lợi đều thông,

Chim bay thú chạy bẫy vòng chớ vương. (o).

Cô thân lãng tử tha hương

Mau về quê mẹ trọn thương nghĩa tình

Nguyện cầu Chư Phât độ sinh

Vô biên thế giới đất trời gần xa, (0)

Viễn cận Tăng tín đàn na

Thiền môn an tịnh lợi tha đạo vàng

Long thần thổ địa hân hoan,

Hộ Tăng hộ pháp đạo tràng hưng long.

Me, cha, sư, hữu tồn vong,

Mất còn lợi lạc vẫn trong chơn thường. (o).

Đồng về bến giác quê hương,

Đồng đăng bỉ ngạn Tây-Phương DI ĐÀ.

 

* Nam MôThanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (0).

* Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (0)

* Nam Mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (0)

* Nam Mô Đương Lai Từ-Thị Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (0)

* Nam Mô Cực Lạc Thế Giới Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. (0)

* Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thế Chư Phật. (0).

* Nam Mô Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đa La Ni. (0)

* Nam Mô Đại Phương Quảng Phật, Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma Ha Tát (0).

* Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

* Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

* Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

* Nam Mô Từ Hàn Cứu Khổ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

*Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

*Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

*Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. (0)

*Nam Mô Già Lam Thánh Chúng, Thiên Long Bát Bộ Nhứt Thiết Chư Thiện Thần. (0)

Nguyện:

Mười phương ba đời đấng Như Lai

Tám mươi tám Phật, tọa bảo đài;

Sáu nẻo sanh linh cầu cứu khổ,

U Linh mười loại thoát trần ai. (0).

Nam Mô Siêu Tịnh Độ Bồ tát. (3Lần). (0).

Thán:

Chùy chạm chuông ngân chín chục lần,

Chúng Tăng thanh tịnh lộ nghiêm thân,

Bốn thời tinh tấn tham thiền tịnh

Nhẹ bước rời đơn niệm độ sinh. (0).

 

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

       Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa địa dạ tha.

               A di rị đô bà tỳ,

               A di rị đá tất đam bà tỳ,

               A di rị đá tỳ ca lan đế,

               A di rị đá tỳ ca lan đá,

               Già di nị già già na,

               Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

 

 

NIỆM PHẬT

       A Di Đà Phật thân sắc vàng,

Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời,

Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,

Mắt trong ngần, bốn biển long lanh,

Ánh hào quang hóa vô số Phật,

Vô số Bồ Tát hiện ở trong,

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,

Qui mạng lễ A Di Đà Phật,

Ở Phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

 

Nam-mô A-Di-Đà Phật. (30 biến, niệm nhiều càng tốt)

 

 

 

HỒI HƯỚNG

Thỉnh chuông công-đức, hạnh nhiệm mầu

Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu

Tất cả chúng sanh trong pháp giới

Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu. (o)

Nguyện cho ba chướng tiêu tan

Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời

Cầu cho con được đời đời

Hành Bồ Tát Đạo, cứu đời lầm than.

(o)

Nguyện sanh Tây Phương, cõi Lạc Bang

Chín phẩm sen vàng, nơi hóa sanh

Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành

Các vị Bồ Tát bạn lành với ta. (o)

 

Trăm tám chuông vàng lễ Phật danh

Trên thông dưới thấu diệu vô ngần

Sáu nẻo sinh linh cầu giải cứu

U đồ thập loại thoát hỏa khanh. (0).

Nam Mô Siệu Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. (3 Lần)

(0000).

 

       Nguyện đem công đức này

       Hướng về khắp tất cả

       Đệ tử và chúng sanh

       Đều trọn thành Phật Đạo.