Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

NGHI THỨC TIỂU SÁM HỐI

01 Tháng Sáu 20166:00 SA(Xem: 10440)
NGHI THỨC TIỂU SÁM HỐI

NGHI THỨC

TIỂU SÁM HỐI

--- o0o ---

 

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

 

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN

Án lam tóa ha. (3 lần)

 

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám.

(3 lần)

 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN-NGÔN

       Án nga nga nẳng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

 

DÂNG HƯƠNG

       Hương xông đảnh báu

       Giới định tuệ hương

Giải thoát tri kiến quý khôn lường

Ngào ngạt khắp muôn phương

Thanh tịnh tâm hương

Đệ tử nguyện cúng dường.

 

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ   Tát.

(3 lần)

 

CẦU NGUYỆN

       Nam mô Thập phương Thường trú Tam bảo tác đại chứng minh. Hôm nay nhằm ngày… tháng…năm…là ngày …, chúng con hàng Phật tử xuất gia tại gia quy tụ trước Bảo điện thành tâm thiết lễ tiểu sám hối. Nguyện xin chư Phật, chư đại Bồ Tát chứng minh gia hộ cho chúng con nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, cùng nhau thực hành từ bi hỷ xả, tha thứ bao dung nhằm chuyển hóa nội tâm trang nghiêm Tịnh độ.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát ma ha Tát (3 lần)

 

QUÁN TƯỞNG

Thân Phật trong sạch tợ lưu ly

Trí Phật sáng ngời như trăng sáng

Phật tại thế gian thường cứu khổ

Tâm Phật không đâu không từ bi.

 

ĐẢNH LỄ

       Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (o)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát. (o)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát.(o)

 

TÁN HƯƠNG CÚNG PHẬT

Lư hương vừa ngún chiên đàn,

Khắp xông pháp giới, đạo tràng mười                                               phương,

Quyện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành,

Pháp thân ảnh hiện rành rành,

Chứng minh hương nguyện, tâm thành kính dâng.

 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần, o)


 

 

CHÚ ĐẠI BI

       Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần, o)

       Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

       Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật da ra, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, ri đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà da, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

       Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

       Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (o)

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần, o)

 

       Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp

       Đều do vô thỉ tham, sân, si

       Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

       Đệ tử chí thành xin sám hối.

 

- Nhất tâm đảnh lễ Quá Khứ Tỳ Bà Thi    Phật.

- Nhất tâm đảnh lễ Thi Khí Phật.

- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Xá Phù Phật.

- Nhất tâm đảnh lễ Câu Lưu Tôn Phật.

- Nhất tâm đảnh lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

- Nhất tâm đảnh lễ Ca Diếp Phật.

- Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

- Nhất tâm đảnh lễ Pháp Giới Tạng Thân A      Di Đà Phật.

- Nhất tâm đảnh lễ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

- Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

- Nhất tâm đảnh lễ Đại từ Đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

- Nhất tâm đảnh lễ Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.

- Nhất tâm đảnh lễ Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Hùng Đại Lực Đắc Đại Thế Chí BTát.

- Nhất tâm đảnh lễ U Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn, Cứu Bạt Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

- Nhất tâm đảnh lễ Biến Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

- Nhất tâm đảnh lễ Đạo tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát vô lượng Thánh Hiền.

- Nhất tâm đảnh lễ Hộ pháp Long thiên, Già lam Chơn tể, lịch đại Tổ Sư chư vị Thiện Thần.

- Đại vị tứ trọng thâm ân, nhất tâm đảnh lễ Thập phương Thường trụ Tam bảo.

- Đại vị chúng chúng công vụ thiền môn ân, nhất tâm đảnh lễ Thập phương thường trụ Tam bảo.

 

SÁM HỐI SÁU CĂN

       Đệ tử hôm nay quỳ trước điện

       Chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn

       Đã bao phen sanh tử dập dồn

Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo

Thế Tôn đã đinh ninh di giáo

Mà con còn đắm đuối mê say.

Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày

Tai thích tiếng mật đường dua nịnh

Mũi ham ngữi mùi thơm bất tịnh

Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go

Thân ham dùng gấm vóc sa-sô

Ý mơ tưởng bao la vũ trụ

Bởi lục dục lòng tham không đủ

Lấp che dần trí tuệ từ lâu.

Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu

Tâm sám hối phơi bày tỏ rõ

Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ

Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê.

Trước đài sen thành kính hướng về

Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo

Phật giới cấm chuyên trì chu đáo

Dứt tận cùng cội rễ vô minh

Chí phàm phu tự lực khó thành

Cầu Đại giác từ bi gia hộ.

Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ

Con dốc lòng vì đạo hy sinh

Nương từ quang tìm đến Bảo thành

Đặng tự giác, giác tha viên mãn.

 

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

       Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha na đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chơn lăng càn đế ta bà ha. (3 lần)

 

HỒI HƯỚNG

Sám-hối công-đức, hạnh nhiệm mầu

Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu

Tất cả chúng sanh trong pháp giới

Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu. (o)

 

Nguyện cho ba chướng tiêu tan

Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời

Cầu cho con được đời đời

Hành Bồ Tát Đạo, cứu đời lầm than.

(o)

Nguyện sanh Tây Phương, cõi Lạc Bang

Chín phẩm sen vàng, nơi hóa sanh

Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành

Các vị Bồ Tát bạn lành với ta. (o)

 

PHỤC NGUYỆN

       Thần thông cảm ứng, độ tam thiên thế giới chi trung, Trí-huệ viên minh cứu bát vạn trần lao chi hạ. Hữu cầu tất ứng, vô nguyện bất thành.
Kỳ nguyện: Đệ tử chúng đẳng:
Lục căn thanh tịnh như cảo nhật dĩ đương không,
Lục thức viên minh tợ thu hiềm như ảnh thủy. Lục xúc, lục thọ câu thời Bát nhã chi nhơn, Lục ái, lục trần dụng nhập viên minh chi quả.

 

Phổ nguyện:

Đồng minh Phật lý, đồng ngộ Phật tâm, Đồng nhập pháp môn, đồng thành Phật đạo.

 

TAM QUY Y

       Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (o)

       Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển. (o)

       Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (o)

      

       Nguyện đem công đức này

       Hướng về khắp tất cả

       Đệ tử và chúng sanh

       Đều trọn thành Phật Đạo.

 


~..~..~