Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

48 ĐẠI-NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ

01 Tháng Sáu 20166:06 SA(Xem: 3540)
48 ĐẠI-NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ

48 ĐẠI-NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ

 

1- Quốc vô ác đạo

2- Bất đọa ác đạo

3- Đắc kim sắc thân

       4- Bất thủ nhị tướng

5- Đắc túc mệnh thông

6- Đắc thiên nhãn thông

7- Đắc thiên nhĩ thông

8- Đắc tha tâm thông

9- Đắc thần túc thông

10- Bất tham kỳ thân

11- Trụ ư chánh định

12- Đắc vô lượng quang

13- Đắc vô lượng thọ

14- Thanh-Văn vô số

15- Tùy nguyện mệnh thọ

16- Bất văn ác thanh

17- Đắc Phật tán thán

18- Thập niệm vãng sanh

19- Thường đắc tiếp dẫn

20- Văn danh đắc độ

21- Đắc tam nhị tướng

22- Nhất sanh bổ xứ

23- Tha quốc cúng dường

24- Cúng dường công đức

25- Thuyết nhất thiết trí

26- Na-La-Diên thân

27- Đắc kiến vô số

28- Kiến bồ-đề thọ

29- Trí tuệ biện tài

30- Biện tài vô ngại

31- Kiến Phậ vô ngại

32- Đắc giải thoát hương

33- Đắc quang minh thân

34- Vô sanh pháp nhẫn

35- Thoát ly nữ thân

36- Thường tu phạm hạnh

37- Thường đắc kính trọng

38- Y phục tùy tâm

39- Vô lậu an lạc

40- Kiến Phật như nguyện

41- Bất khuyết lục căn

41- Bất khuyết lục căn

42- Bất thất chánh định

43- Sanh tôn quý gia

44- Viên Bồ-Tát hạnh

45- Phổ đẳng tam-muội

46- Tùy nguyện văn pháp

47- Chứng bất thối chuyển

48- Viên thành ư nhẫn