Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

01 Tháng Sáu 20166:09 SA(Xem: 3663)
MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN

CỦA ĐỨC BỒ TÁT

 QUÁN THẾ ÂM

~..~..~

 

       Nguyện thứ nhứt: khi thành Bồ-tát, danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm. Mười hai lời nguyện cao thâm, Nghe tiếng cứu khổ, Quán Âm thề nguyền.

(o)

       Nguyện thứ hai: không nài gian khổ, quyết một lòng cứu độ chúng sanh; luôn luôn thị hiện biển Đông, vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều. (o)

       Nguyện thứ ba: Ta-bà ứng hiện, chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau, oan oan tương báo hại nhau nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền. (o)

       Nguyện thứ tư: hay trừ yêu quái. Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê, độ cho chúng hết u mê, dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương. (o)

       Nguyện thứ năm: tay cầm Dương liễu, nước cam-lồ rưới mát nhân thiên, chúng sanh điên đảo, đảo điên, an vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan. (o)

       Nguyện thứ sáu: thường hành bình đẳng, lòng từ bi thương xót chúng sanh, hỷ xả tất cả lỗi lầm, thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài. (o)

       Nguyện thứ bảy: dứt ba đường dữ

chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, cọp beo, thú dữ vây quanh, Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn. (o)

       Nguyện thứ tám: giải thoát còng la. Nếu tội nhân sắp bị khảo tra, thành tâm lễ bái thiết tha Quán Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng. (o)

       Nguyện thứ chín: cứu vớt hàm linh, trên con thuyền Bát-nhã lênh đênh, bốn bề biển khổ chông chênh, Quán Âm độ hết, đưa lên Niết-bàn.

(o)

       Nguyện thứ mười: Tây phương tiếp dẫn, tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lọng tàng, tràng phan bảo cái trang hoàng, Quán Âm tiếp dẫn đưa đàng về Tây. (o)

       Nguyện mười một: Di-đà thọ ký, cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường, chúng sanh muốn sống miên trường, Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về. (o)

       Nguyện mười hai: tu hành tinh tấn, dù thân này tan nát cũng đành, thành tâm nghiêm chỉnh thực hành, mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.