Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

TRÀNG CHUỔI BẢO CHÂU CỦA BẬC BỒ TÁT

03 Tháng Sáu 20169:01 CH(Xem: 3645)
TRÀNG CHUỔI BẢO CHÂU CỦA BẬC BỒ TÁT

Bodhisattva's Jewel Garland – Tràng chuỗi bảo châu của bậc Bồ Tát

Bảo Châu dịch

Sanskrit title: Bodhisattvamanevali

Homage to great compassion.

Chí tâm đảnh lễ Đại Bi Tâm.

Homage to the teachers.

Chí tâm đảnh lễ chư Đạo sư

Homage to the faith divinities.

Chí tâm đảnh lễ chư thiên tín tâm.

 

1

Discard all lingering doubts,

Đoạn trừ tất cả những nghi hoặc 

And strive with dedication in your practice.

Đối với việc tu hành cần nỗ lực dấn mình

Thoroughly relinquish sloth, mental dullness, and laziness,

Bằng cách từ bỏ uể oải, hôn trầm, biếng nhác.

And strive always with joyful perseverance.

Và luôn luôn tinh tấn hoan hỷ.

 

2

With mindfulness, vigilance, and conscientiousness,

Với chánh niệm, tỉnh giác và không phóng dật,

Constantly guard the gateways of your senses.

Thường xuyên giữ gìn cửa ngõ các căn

Again and again, three times both day and night,

Ngày đêm ba thời thường xuyên 

Examine the flow of your thoughts.

Quán sát dòng tâm thức.

 

3

Reveal your own shortcomings,

Công khai thiếu sót của chính mình 

But do not seek out others' errors.

Nhưng đừng tìm kiếm lỗi lầm của kẻ khác 

Conceal your own good qualities,

Giữ kín phẩm hạnh của chính mình

But proclaim those of others.

Hãy tán thán phẩm hạnh của người khác.

 

4

Forsake wealth and ministrations;

Hãy từ bỏ của cải và chức quyền;

At all times relinquish gain and fame.

Vào mọi thời, hãy đoạn trừ được thua và danh vọng

Have modest desires, be easily satisfied,

Phải thiểu dục tri túc

And reciprocate kindness.

Và báo ân

 

5

Cultivate love and compassion,

Trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng từ bi

And stabilize your awakening mind [bodhichitta].

Và làm ổn định tâm giác ngộ [Bồ đề tâm]

Relinquish the ten negative actions.

Xa lìa mười ác hạnh

And always reinforce your faith [in the law of karma].

Và luôn củng cố tín tâm [vào nhân quả]

 

6

Destroy anger and conceit,

Phải phá tan sân hận và ngã mạn

And be endowed with humility.

Giữ tâm khiêm nhường

Relinquish wrong livelihood,

Đoạn trừ tà mạng

And be sustained by ethical livelihood.

Và giữ vững chánh mạng

 

7

Forsake material possessions,

Từ bỏ mọi sở hữu vật chất,  

Embellish yourself with the wealth of the noble ones.

Trang hoàng bản thân với sự giàu có của những bậc Thánh nhân

Avoid all trivial distractions,

Tránh xa mọi xao lãng tầm thường

And reside in the solitude of wilderness.

Và độc cư nơi hoang vắng

 

8

  Abandon frivolous words,

Từ bỏ nói lời vô nghĩa

Constantly guard your speech.

Luôn giữ gìn lời nói

When you see your teachers and preceptors,

Khi con gặp các bậc đạo sư và bậc giáo thọ,

Reverently generate the wish to serve.

Phải hết lòng phụng sự với tâm thành kính

 

9

Toward wise beings with Dharma eyes.

Trước bậc siêu phàm sở hữu pháp nhãn

And toward beginners on the path as well,

Cũng như những chúng sanh sơ cơ,

Recognize them as your spiritual teachers.

Hãy tri nhận họ là những bậc đạo sư tâm linh

[In fact] when you see any sentient being,

[Thực sự] khi gặp bất kỳ chúng sinh nào

View them as your parent, your child, or your grandchild.

Hãy tri nhận họ như mẹ cha quyến thuộc.

 

10

Renounce negative friendships,

Xa lánh bạn xấu

And rely on a spiritual friend.

Gần gũi thân cận thiện tri thức

Dispel hostility and unpleasantness,

Xua tan thù địch và bất an

And venture forth to where happiness lies.

 Và đến nơi nào an lạc ngự trị

 

                                              

11

Abandon attachment to all things

Từ bỏ bám chấp vào mọi thứ

And abide free of desire.

Và an trụ trong vô tham cầu

Attachment fails to bring even the higher realms;

Bám chấp không giúp đạt được ngay cả cảnh giới cao;

In fact, it kills the life of true liberation.

Thực tế, nó cắt đứt sinh mệnh của giải thoát chân thực.

 

12

When you encounter the causes of happiness,

Khi thấy được những nhân của hạnh phúc,

In these always persevere.

Phải luôn bền nhẫn trong những thiện pháp đó.

Whichever task you take up first,

Bất kỳ việc gì khởi đầu trước

Address this task primarily.

Hoàn thành việc đó trước.

In this way, you ensure the success of both tasks,

Bằng cách này, mọi sự được hoàn tất 

Where otherwise you accomplish neither.

Bằng không cả hai sẽ bất thành.

 

 

13

Since you take no pleasure in negative deeds,

Bởi con xa lìa ham thích trong ác hạnh,

When a thought of self-importance arises,

Khi một niệm tự ngã nảy sinh,

At that instant deflate your pride

Ngay lúc đó, phải làm xẹp tự kiêu

And recall your teacher's instructions.

Và nhớ đến những giáo huấn của bậc Thầy.

 

14

When discouraged thoughts arise,

Khi nhụt chí 

Uplift your mind

Phải nâng cao tinh thần

And meditate on the emptiness of both [self-importance and discouragement].

Và thiền quán về sự không có tự tánh của tâm tự tôn cũng như tự ti

When objects of attraction or aversion appear,

Khi một đối tượng của bám luyến hay sân hận hiện diện,

View them as you would illusions and apparitions.

Hãy nhìn chúng như ảo tưởng và huyễn ảnh

 

15

When you hear unpleasant words,

Khi nghe những lời không êm tai

View them as [mere] echoes.

Hãy coi chúng đơn thuần chỉ là tiếng vọng

When injuries afflict your body,

Khi thân thể bị tổn thương,

See them as [the fruits of] past deeds.

Hãy coi đó là nghiệp quả quá khứ đã chín muồi.

 

 

16

Dwell utterly in solitude, beyond town limits.

Độc cư trong hoang vắng, tránh xa thị thành

Like the carcass of a wild animal,

Tựa như xác chết của thú hoang

Hide yourself away [in the forest]

Giấu mình đi [trong rừng]

And live free of attachment.

Và sống không bám chấp.

 

17.

Always remain firm in your commitment.

Luôn giữ gìn cam kết [với Tam Bảo, bậc Đạo sư: ND]

When a hint of procrastination and laziness arises,

Khi tâm biếng nhác và giải đãi nổi lên,

At that instant enumerate your flaws                                                                         

Ngay lập tức, điểm lại những lỗi lầm

And recall the essence of [spiritual] conduct.

Và hãy nhớ tinh túy của sự thực hành [tâm linh].

 

18

However, if you do encounter others,

Tuy nhiên, khi gặp người khác

Speak peacefully and truthfully.

Nói chân thành và hiền hòa

Do not grimace or frown,

Không nhăn mày hay cau có

But always maintain a smile.

Mà luôn luôn giữ nét tươi cười

 

19

In general when you see others,

Nhìn chung, khi con gặp gỡ người khác,

Be free of miserliness and delight in giving;

Hãy hoan hỉ bố thí không keo kệt

Relinquish all thoughts of envy.

Từ bỏ tâm đố kỵ

 

20

To help sooth others' minds,

Để làm dịu tâm của tha nhân

Forsake all disputation

Phải tránh xa mọi sự cãi cọ

And be endowed with forbearance.

Và phải trang bị [tâm mình] bằng sự nhẫn nhục

 

21

Be free of flattery and fickleness in friendship.

Tránh tâng bốc hay thay đổi trong tình bạn

Be steadfast and reliable at all times.

Hãy kiên định và đáng tin cậy vào mọi lúc

Do not disparage others,

Chớ phỉ báng người khác

But always abide with respectful demeanor.

Mà phải luôn sống trong lối cư xử thành kính

 

22

When giving advice,

Khi khuyên bảo [người khác]

Maintain compassion and altruism.

Hãy duy trì lòng từ bi và tâm vị tha lợi lạc.

Never defame the teachings.

Không bao giờ được phỉ báng Giáo Pháp 

Whatever practices you admire,

Bất cứ sự thực hành nào con ngưỡng phục 

With aspiration and the ten spiritual deeds,

Cùng với tâm nguyện và mười công hạnh tâm linh

Strive diligently, [with no distiction between] day and night.

Hãy dày công tu tập không phân biệt ngày đêm.

 

23

Whatever virtues you gather though the three times,

Bất kỳ đức hạnh nào con có được qua ba thời,

Dedicate them toward the unexcelled great awakening.

Hồi hướng chúng tới Giác ngộ vô thượng

Disperse your merit to all sentient beings,

Hồi hướng công đức tới tất cả chúng sinh

And utter the peerless aspiration prayers

Và bày tỏ lời cầu nguyện vô song

Of the seven limbs at all times.

Của bảy nhánh trong mọi thời.

 

24

If you proceed thus, you'll swiftly perfect merit and wisdom.

Nếu làm được vậy, con sẽ nhanh chóng hoàn thiện công đức và trí tuệ.

And eliminate the two defilements [obscuration of afflictions and subtle obscurations to omniscience].

Và hai chướng cũng được tiêu trừ (phiền não chướng và những chướng ngại vi tế tới toàn giác)

Since your human existence will be meaningful,

Bởi đời sống mang thân người sẽ trở nên ý nghĩa

You'll attain me unexcelled enlightenment.

Con sẽ đạt Bồ đề vô thượng.

 

25.

The wealth of faith, the wealth of morality,

Bảo châu của tín tâm, bảo châu của giới hạnh.

The wealth of giving, the wealth of learning,

Bảo châu của Bố thí, Bảo châu của lắng nghe học hỏi

The wealth of conscience, the wealth of shame,

Bảo Châu của lương tri, bảo châu của nỗi hổ thẹn

And the wealth of insight - these are the seven riches.

Và Bảo châu của trí tuệ - đó là toàn thể bảy bảo báu

 

26

These precious and excellent jewels.

Những trang sức tuyệt vời và quý báu này.

Are the seven inexhaustible riches.

Là bảy kho tàng bất cạn kiệt

Do nor speak of these to those not human.

Không được nói cho loài phi nhân

Among others guard your speech;

Giữa chốn đông người, hãy giữ gìn lời nói

When alone guard your mind.

Khi ở một mình, hãy gìn giữ tâm con.

 

This concludes the Bodhisattva's Jewel Garland composed by the Indian abbot Dipamkarasrijñana.

Những lời này chính là Tràng chuỗi Bảo Châu của bậc Bồ Tát, được soạn bởi Tu viện trưởng Ấn Độ Dipamkarasrijñana (Ngài Atisha Cát tường Nhiên Đăng Trí)

Excerpted from "Mind Training: The Great Collection," Translated by Thupten Jinpa. Published by Wisdom Publications 2006.

Trích từ “Rèn luyện tâm: Tuyển tập lớn,” Được dịch bởi Thupten Jinpa. Ấn hành bởi NXB Trí huệ 2006.

Bản dịch Tạng Anh lấy từ trang:

http://gnosticteachings.org/scriptures/132-buddhist/777-bodhisattvas-jewel-garland.html

Bản dịch của cô Pháp Đăng:

http://dipkar.com/vi/teachings/details/trang-chuoi-bao-chau-cua-bac-bo-tat-bo-de-bao-xuyen

Bản dịch này mình có sử dụng các câu từ trong bản dịch của cô Pháp Đăng và có edit lại cho phù hợp với bản dịch Tạng Anh này.