Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

BIỂU ĐỒ CÁC TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO TỪ ẤN ĐỘ ĐẾN VIỆT NAM

07 Tháng Sáu 201611:16 CH(Xem: 2677)
BIỂU ĐỒ CÁC TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO TỪ ẤN ĐỘ ĐẾN VIỆT NAM

BIỂU ĐỒ CÁC TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO
TỪ ẤN ĐỘ ĐẾN VIỆT NAM

 

Biểu đồ I.1: Thiền tông Ấn Độ
Biểu đồ I.2: Thiền Ấn Độ Đến Trung Quốc
Biểu đồ I.3: Thiền Trung Quốc – Huệ Năng và Môn Đệ
Biểu đồ II.1: Dòng Mã Tổ
Biểu đồ II.2: Dòng Mã Tổ
Biểu đồ III.1: Tông Tào Động
Biểu đồ IV.1: Tông Lâm Tế
Biểu đồ IV.3: Dòng Lâm Tế – Viên Ngộ
Biểu đồ V: Tông Vân Môn & Pháp Nhãn
Biểu đồ VI.1: Thiền Nhật Bản – Cội nguồn của Phong Trào Ngũ Sơn Thập Sát
Biểu đồ VI.2: Thiền Nhật Bản – Việc truyền bá thiền Lâm Tế từ Trung Quốc sang Nhật
Biểu đồ VI.3: Thiền Nhật Bản – Các chi phái của Tông Lâm Tế I
Biểu đồ VI.4: Thiền Nhật Bản – Các chi phái của Tông Lâm Tế II
Biểu đồ VI.5: Thiền Nhật Bản – Các chi phái của Tông Lâm Tế II
Biểu đồ VI.6: Thiền Nhật Bản – Lâm Tế Chính Mạch I – Dòng Nam Phố Thiệu Minh
Biểu đồ VI.7: Thiền Nhật Bản – Lâm Tế Chính Mạch II – Dòng Bạch Ẩn 
Biểu đồ VI.8: Thiền Nhật Bản – Đạo Nguyên và Tông Tào Động
Biểu đồ VII.1: Thiền tông Việt Nam – Thiền phái Tì-ni-đa Lưu-chi
Biểu đồ VII.2: Thiền tông Việt Nam – Thiền phái Vô Ngôn Thông
Biểu đồ VII.3: Thiền tông Việt Nam – Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử
Biểu đồ VII.4: Thiền tông Việt Nam – Thiền phái Thảo Đường
Biểu đồ VII.5: Thiền Việt Nam – Tông Tào Động và Lâm Tế

PDF:

bieu-do-cac-tong-phai-phat-giao