Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Lược sử Bồ Tát Địa Tạng

12 Tháng Sáu 201610:08 CH(Xem: 5687)
Lược sử Bồ Tát Địa Tạng
Lược sử Bồ Tát Địa Tạng

 images (60)

Đức Địa Tạng là một vì đã chứng bực Đẳng giác trải đến vô lượng a tăng kỳ kiếp rồi .

Ngài có lời đại nguyện rằng: nếu chưa độ hết chúng sanh , thì không chứng quả Bồ đề , và nếu sự thọ khổ trong Địa nguc hãy còn , thì thề không chịu thành Phật .

Do cái bổn nguyện ấy , nên Ngài phân thân nhiều phen , đặng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ, trải đã không biết bao nhiêu kiếp rồi , mà Ngài cũng còn làm một vị Bồ tát như vậy .

Còn như nói đến tiền thân của Ngài từ khi chưa chứng quả vị , có kiếp Ngài làm con gái , có kiếp thì Ngài làm con trai, và cũng có kiếp Ngài làm vua nữa .

Nay y theo kinh Địa Tạng của Phật Thích Ca nói tại cung trời Đao Lợi rất có chứng cớ rõ rang, mà lược điển một sự tích , khi Ngài làm con gái dòng Bà la môn như dưới nàỵ

Hồi đời quá khứ, tại kiếp bất khả tư nghị a tăng kỳ, có Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương ra đời .

Sau Phật ấy nhập diệt rồi , đến thời kỳ Tượng pháp thì ngài Địa Tạng lúc ấy chưa chứng vị Bồ tát , sanh làm con gái dòng Bà la môn .

Vì nàng có túc phước rất nhiều , nên hết thảy mỗi người trong hang thân thích đều tôn trọng cung kính; cho đến khi đi đứng nằm ngồi , cũng đều có hang chư Thiên ủng hộ .

Ngặt vì thân mẫu của nàng tin theo ngoại đạo, nên thường đem lòng tà niệm mà khinh khi Tam bảo , đã không tin nhân quả nghiệp báo , mà còn chê bai chánh pháp nữa .

Khi đó, nàng đã biết mẹ mình không tin Phật pháp , thế nào đến khi thác rồi cũng phải trầm luân nơi khổ hải ; nên nàng mới hết lòng khuyên can, sớm tối kiếm nhiều lời phương tiện giảng giải , muốn làm sao cho mẹ mình tin nguũng theo Chánh giáo , thì mới đành lòng .

Song khuyên thì khuyên , can thì ca, mà thân mẫu của nàng ác nghiệp đã nhẩy đầy và tín tâm lại cạn cợt , nên chẳng có chút gì tin theo .

Ôi ! Chẳng bao lâu bà đã nhuốm bệnh trầm kha , bỗng chốc hóa ra người thiên cổ . Vì lúc sanh tiền ác nghiệp đã thành thục , nên chi thần hồn phải theo nghiệp quả mà đọa lạc vào Vô gián Địa ngục .

Còn phần nàng, một nổi thì thương mẹ cách biệt , dậm đất kêu trời , một nổi thì sợ mẹ trầm luân , kinh hồn hãi vía , ngổn ngang trăm mối bên lòng, ăn không ngon, nằm không ngủ , đêm ngày than khóc , ngàn thảm muôn sầu . Tưởng trong cảnh huống ấy , nếu có phương gì mà cứu mẹ được , dầu thịt nát xương mòn nàng cũng không hề tiếc, huống ci nói đến sự gì . Khi ấy nàng mới bàn hết nhà cửa ruộng vướn , rồi mua sắm đủ c’ac thứ hương hoa và những đồ quí báu đem đến chùa Phật mà dâng cúng .

Lúc nàng vào chùa lễ lạy, xem thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai sơn vẽ trang hoàng, oai dung nghiêm chỉnh, dường như một vị Phật sống thì trong lòng nàng lại bội phần kính ngưỡng.

Nàng lễ bái rồi tự nghĩ rằng: “Phật là bực Đại giác, đủ trí sáng suốt và hiểu thấu các lễ, nếu được Phật còn tại thế, thì trong về đường nào, ắt nhờ Phật từ bi chỉ bảo cho ta biết đặng, có đến nỗi đâu mà thảm như thế này !”

Nàng nghĩ như vậy rồi , cứ đứng nhìn sững tượng Phật mà khóc , không chịu bước sững tượng Phật mà khóc , không chịu bước ra, dường có vẻ muốn tỏ lòng cầu khẩn với đêm –Thình lình nàng thầm mộng đi đến môt chỗ bờ biển kia , nước cuồn cuộn sôi trao , ba đào song bủa, lại thấy nhiều giống ác thú, cả mình bằng sătắ nhảy nhót bơi chạy trên mặt biển, không biết là bao nhiêu; lại thấy những đàn ông và đàn bà, kể hơn trăm ngàn , lặn xuống trồi lên ở trên ấy , thảy đêu bị nhữg thú dữ kia dành giựt bấu xe mà ăn thịt .

Còn quỉ Dạ Xoa thì hình thù khác nhau hoặc có thứ nhiều tay nhiều chân , hoặc có thứ nhiều con mắt nhiều đầu , hoặc có thứ nanh bé nhọn như gươm mọc ló ra ngoài miệng, thảy đêu áp lại lùa đuổi những bọn tôi nhân đến gần cho thú dữ kia ăn thịt – Thiệt là cái thảm trạng ấy không dám xem cho lâu !

Nhưng nàng nhờ có sức niệm Phật , nên tâm vẫn thanh tịnh , tự nhiên không có chút lo sợ hãi cả .

Xảy đâu có một Quỉ vương , tên là Vô Độ , thấy hình tướng nàng chảng phải người phàm , oai nghi không giống kẻ tục , bèn đến trước mặt nàng cuối đầu nhienh tiếp mà bạch rằng: “Dám hỏi Đức Bồ tát vì duyên có chi mà đi tới đây ?”

Nàng lại hỏi Quỉ vương rằng : “Chỗ này kêu là xứ gì ?

Quỉ Vô Độc đáp rằng : “Đây là biển nghiệp thứ nhất , về phía Tây núi Thiết vi”.

Nàng nghe nói liền bảo rằng; “Ta nghe trong núi Thiết vi có Địa ngục ở chính giữa; việc ấy quả như vậy hay không ?”

Quỉ Vô Độc đáp rằng: “Thiệt có Địa ngục , chớ không phải huyễn hoặc đâu !”

Nàng nghe rồi bèn khởi lòng kinh nghi mà hỏi nữa rằng: “Địa nguc là nơi để giam nhốt những người có tội; còn ta đây có lòng kính ngôi Tam Bảo , mà duyên cớ gì cũng đi đến chỗ ấy như vậy ?”

Quỉ Vô Độc đáp rằng: “Phàm người đi đến đây có hai cách: một là có oai đức thần thong , đến cứu độ cho mấy người tôi khổ, hay là đến chơi cho biết ; hai là mấy người tội ác đã thành thục , phải đi tới đây mà chịu khổ . Nếu trừ hai lẽ ấy ra , thì không thể đến đây được “ . Nàng lại hỏi nữa rằng: trào lên hoài ; còn ở trong thì có nhièu tội nhân lặn lên hụp xuống , lại bị các loài thú dữ xâu xé ăn thịt như thế !”

Quỉ Vô Độc đáp rằng: “Đây là chổ nhốt những kẻ chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm phù đề , nên khi chết rồi , tra?i qua 49 ngày , không ai tế tự lo làm việc công đức đặng cứu vớt vong linh bị khốn nạn . Còn những người đã chết đó , lúc sanh tiền lại không có chút mảy gì là điều phước thiện ; vì vậy nên cứ theo bổn nghiệp của mình mà chiêu cảm lấu cái khổ báo ở nơi Địa ngục tự nhiên trước hết phải đọa tới đây .

Ở bên phía Động biển này , cách chừng 10 vạn do tuần lại có một biển nữa ; sự đày đọa của chúng sanh bị vào đó còn khổ hơn đây đến bội phần . Còn bên mé Đông biển kia, lại có một cái biển khác , sự thảm trạng thống thiết không thể kể xiết !

Những hạng người thọ khổ là do bình nhật ở Thế gian tạo những nghiệp ác mà phải cảm lấy sự tội báo như vậy , nên ba cái biển đó đều gọi là : “biển Nghiệp”.

Nàng lại hỏi Quỉ Vô Độc rằng : “Sao đây chỉ thấy có biển nghiệp mà thôi ; còn Địa ngục lại ở chỗ nào đâu ?”

Quỉ Vô Độc đáp rằng: “Ở giữa ba cái biển ấy là chỗ Địa ngục . Nếu kể số riêng ra thì nhiều đến trăm ngàn mà sự thọ khổ đều mỗi mỗi khác nhau ; như nói về phần ngục lớn thì có 18 chỗ còn nói về phần ngục trung thì có năm trăm chổ và lại có ngàn trăm chỗ ngục nhỏ nữa . Sự khổ độc trong mấy chỗ ngục đó không biết bao nhiêu mà kể cho xiết đặng !”

Nàng lại hỏi Quỉ vương rằng : “Mẹ ta khi chết đến nay tuy chưa bao lâu mà chẳng biết thần hồn đã đi đến chỗ nào ?”

Quỉ vương lại hỏi nàng rằng: “Chẳng hay mẹ của Bồ tát , lúc sanh tiền làm những nghiệp gì , xin tỏ cho tôi rõ”

Nàng đáp rằng: “Mẹ ta trước bị nhiễm theo tà kiến , chê bai ngôi Tam Bảo , gửi long không thường , lập tánh không định , dẫu có nghe lời khuyên can mà tạm tín , rồi cũng trở lại huỷ báng nữa . Nay chết tuy chưa bao lâu , ắt có lẽ theo ác nghiệp mà đọa vào khổ thú ; nên ta muốn tìm cho biết chỗ sanh xứ của mẹ ta , nhưng không hiểu ở nơi nào ?”

Quỉ Vô Độc hỏi rằng: “Vậy chớ mẹ của Bồ tát tiên họ là chi ?”

Nàng đáp rằng: “Cha ta tên là Thi La Thiện Hiện còn mẹ hiệu là Duyệt Đề Lợi , đều là dòng dõi Bà La Môn cả “.

Quỉ Vô Độc nghe rồi , lật đật chấp tay mà bạch với nàng rằng : “Xin Thánh giả trở về bổn xứ , chẳng nên nhớ lịnh thân mẫu mà buồn rầu làm cho hao mòn quí thể . Số bà Duyệt Đề Lợi đã khỏi sự khổ ở chốn địa ngục này mà sanh lên cõi Trời cách nay đã ba ngày rồi . Nguyên bà nhờ có người con hết long thảo thuận , lập đàn tràng tu phước và cúng dường nơi tháp tự của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai , nên mới cảm đến Phật Thánh mà được sanh về cõi Trời như vậy .

Chẳng những thân mẫu của Bồ Tát nhờ phước đó mà thoát khỏi chỗ Vô gián Địa ngục , đặng sanh lên cõi Trời mà thôi , cho đến những người đồng thọ tội ở đó cũng nhờ duyên phước ấy mà đều đặng an vui và đồng sanh về cõi Thiên đàng trong ngày đó nữa ?

Quỉ vương nói rồi, liền chấp tay tỏ vẻ cung kính mà xin lui .

Còn nàng thì trong lúc ấy , dường như chiêm bao tỉnh giấc , mới rõ biết việc này là nhờ Phật lực làm cho thân mình được đi tới chỗ thác sanh của mẹ như vậy . Nên nàng cảm ơn Phật , lập tức đến trước bổn tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát lời thệ nguyện lớn rằng : “Nay tôi nguyện cho đến kiếp vị lai nếu có chúng sanh nào tạo tội mà chịu dhổ ở nơi Địa ngục , bất luận là kẻ thân thuộc hay người cừu oán , tôi lập ra nhiều pháp môn phương tiện mà cứ độ cho đều được phần giải thoát tất cả “.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát