Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình ảnh Hồng Danh của 88 vị Phật

13 Tháng Sáu 20162:52 CH(Xem: 9910)
Hình ảnh Hồng Danh của 88 vị Phật
Hình ảnh Hồng Danh của 88 vị Phật

Pháp Hồng Danh Sám Hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh "Ngũ Thập Tam Phật " tức là từ đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhứt Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh "Quán Dược Vương, Dược Thượng" với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện, thành nghi sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não.

Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời về quá khứ. Đức Phật Tỳ Bà Thi nói: "Nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác". Đức Phật Thích Ca nói: "Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này, và thành tâm lễ bái, mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp". Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ đức Phật Thích Ca cho đến đức Phật Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương, thì trong Kinh Bửu Tích nói: "Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ".

Về sau Ngài Từ Vân Pháp Sư vì những người yếu đuối hoặc không quen lạy nhiều, nên dã soạn ra một nghi thức sám hối, rất gọn dễ và đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiểu sám hối, để cho Phật tử có thể hằng ngày sám hối tội lỗi của mình.

HT. Thích Thiện Hoa 

 

blank
Nam mô Phổ Quang Phật
blank
Nam mô Phổ Minh Phật
blank
Nam mô Phổ Tịnh Phật
blank
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật
blank
Nam mô Chiên Đàn Quang Phật
blank
Nam mô Ma Ni Tràng Phật
blank
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật
blank
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật
blank
Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật
blank
Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật
blank
Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật
blank
Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật
blank
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật
blank
Nam mô Đại Bi Quang Phật
blank
Nam mô Từ Lực Vương Phật
blank
Nam mô Từ Tạng Phật
blank
Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật
blank
Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật
blank
Nam mô Thiện Ý Phật
blank
Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật
blank
Nam mô Kim Hoa Quang Phật
blank
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật
blank
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật
blank
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật
blank
Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật
blank
Nam mô Bất Động Trí Quang Phật
blank
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật
blank
Nam mô Tài Quang Minh Phật
blank
Nam mô Trí Huệ Thắng Phật
blank
Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật
blank
Nam mô Thiên Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật
blank
Nam mô Thế Tịnh Quang Phật
blank
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
blank
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật
blank
Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật
blank
Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật
blank
Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật
blank
Nam mô Diệu Âm Thắng Phật
blank
Nam mô Thường Quang Tràng Phật
blank
Nam mô Quan Thế Đăng Phật
blank
Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật
blank
Nam mô Pháp Thắng Vương Phật
blank
Nam mô Tu Di Quang Phật
blank
Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật
blank
Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật
blank
Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật
blank
Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật
blank
Nam mô Tài Quang Phật
blank
Nam mô Kim Hải Quang Phật
blank
Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật
blank
Nam mô Đại Thông Quang Phật
blank
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật
blank
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
blank
Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật
blank
Nam mô Bảo Quang Phật
blank
Nam mô Long Tôn Vương Phật
blank
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật
blank
Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật
blank
Nam mô Bảo Hỏa Phật
blank
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật
blank
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật
blank
Nam mô Bảo Nguyệt Phật
blank
Nam mô Vô Cấu Phật
blank
Nam mô Ly Cấu Phật
blank
Nam mô Dõng Thí Phật
blank
Nam mô Thanh Tịnh Phật
blank
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật
blank
Nam mô Ta Lưu Na Phật
blank
Nam mô Thủy Thiên Phật
blank
Nam mô Kiên Đức Phật
blank
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật
blank
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật
blank
Nam mô Quang Đức Phật
blank
Nam mô Vô Ưu Đức Phật
blank
Nam mô Na La Diên Phật
blank
Nam mô Công Đức Hoa Phật
blank
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật
blank
Nam mô Tài Công Đức Phật
blank
Nam mô Đức Niệm Phật
blank
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
blank
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật
blank
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
blank
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật
blank
Nam mô Thiện Du Bộ Phật
blank
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật
blank
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật
blank
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật
blank
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật