Tiếng Việt
Chùa Phật Ân - Hội Phật Giáo Việt Nam tại Minnesota
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch