11. Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh

27 Tháng Bảy 20164:07 CH(Xem: 2294)
11. Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

 XI
 PHÁP HỘI
 XUẤT HIỆN QUANG MINH
 THỨ MƯỜI MỘT

 (Hán Bộ từ quyển 30 đến hết quyển 34)
 Hán Dịch: Nhà Đường, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi
 Việt Dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

 
 Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật ở taị nuí Kỳ Xà Quật ngoài thành Vương Xá câu hội vớichúng đại Tỳ Kheo năm trăm người, tất cả đều được đại tự tại. Lại có tám mươi na do tha đại BồTát đều là bậc nhất sanh bổ xứ, Di Lặc Bồ Tát làm thượng thủ. Lại có bốn mươi na do tha đại BồTát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm thượng thủ.

 Lúc ấy trong đại hội có một đồng tử tên Nguyệt Quang rời chỗ ngồi đứng dậy trịch y vai hữu, quỳ gối hữu đảnh lễ chưn đức Phật, chắp tay cung kính bạch rằng : Bạch đức Thế Tôn ! Thuở xưa đức Như Lai tu hạnh nghiệp gì mà có thể được các quang minh như là quyết định quang minh, nhiếp thủ quang minh, phát khởi quang minh, hiển hiện quang minh, chủng chủng sắc quang minh, vô tạp sắc quang minh, hiệp tiểu quang minh, quảng đại quang minh, thanh tịnh quang minh, hiến thanh tịnh quang minh, vô cấu quang minh, cực vô cấu quang minh, ly cấu quang minh, tiệm tăng trưởng quang minh, tiển tịnh quang minh, cực tiển tịnh quang minh, vô biên quang minh, cực vô biên quang minh, vô lượng quang minh, cực vô lượng quang minh, vô số lượng quang minh, cực vô số lượng quang minh, tốc tật quang minh, cực tốc tật quang minh, vô trụ quang minh, vô sứ quang minh, xí thạnh quang minh, chiếu diệu quang minh, ái nhạo quang minh, đáo bỉ ngạn quang minh, vô năng chướng quang minh, bất động quang minh, cháng trực quang minh, trụ vô biên xứ quang minh, sắc tướng quang minh, chủng chủng sắc tướng quang minh, vô lượng sắc tướng quang minh, thanh huỳnh xích bạch sắc tướng quang minh, hồng sắc tướng quang minh, pha lê sắc tướng quang minh, hư không sắc tướng quang minh. Các thứ quang minh như vậy , mỗi quang minh đều cùng ngũ sắc quang minh hoà hiệp hiển hiện, nhẫn đến các sự xanh vàng đỏ trắng v.v... mỗi sự cũng cùng vô lượng vô biên các thứ sắc quang hòa hiệp hiển hiện_.

 Đức Thế Tôn vì Nguyệt Quang mà nói kệ rằng :

 Ta dùng bất tư nghị
 Nghiệp lành làm nhơn duyên
 Xa lìa những mê hoặc
 Nên được các quang minh
 Lại dùng nhiều công hạnh
 An trụ trong Phật đạo
 Dùng huệ không vô tác
 Hiện hòa hiệp quang minh
 Ví như trong ngoại pháp
 Các thứ tướng sai khác
 Trong ấy không vô ngã
 Không tác không tâm ý
 Lại như trong nội thân
 Không vô ngã vô tác
 Trong ấy thị hiện được
 Nhiều thứ loại âm thanh
 Do vô tác như vậy
 Hiện vô biên sắc quang
 Tùy theo chỗ sở thích
 Đều làm cho đầy đủ
 Hoặc trong một quang minh
 Xuất sanh hai mầu sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Mà hiển hiện sai khác
 Hoặc trong một quang minh
 Xuất sanh ba mầu sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Mà hiển hiện sai khác
 Hoặc trong một quang minh
 Xuất sanh bốn màu sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Mà hiển hiện sai khác
 Hoặc trong một quang minh
 Xuất sanh năm màu sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Từ tịnh nghiệp phát sanh
 Hoặc trong một quang minh
 Xuất sanh sáu màu sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Từ phương tiện phát sanh 
 Hoặc trong một quang minh
 Xuất sanh bẩy màu sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Từ thiện nghiệp phát sanh
 Hoặc trong một quang minh
 Xuất sanh tám mầu sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Từ thắng thiện phát sanh
 Hoặc trong một quang minh
 Xuất sanh chín mầu sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Từ tư lương phát sanh
 Hoặc trong một quang minh
 Xuất sanh mười màu sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Từ bố thí phát sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Xuất sanh hai mươi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Từ trì giới phát sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Xuất sanh ba mươi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Từ nhẫn nhục phát sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Xuất sanh bốn mươi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Từ tinh tiến phát sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Xuất sanh năm mươi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Từ thiền định phát sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Xuất sanh sáu mươi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Từ trí huệ phát sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Xuất sanh bẩy mươi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do tâm từ phát sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Xuất sanh tám mươi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do tâm bi phát sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Xuất sanh chín mươi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do tâm hỉ phát sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Xuất sanh trăm màu sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do tâm xả phát sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Xuất sanh ngàn màu sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Từ ngàn công đức sanh
 Hoặc có trong một sự
 Xuất sanh muôn màu sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Từ phước tư lương sanh
 Hoặc có trong một sự
 Hiện một câu chi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do tịnh tín phát sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Hiện hai câu chi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do tùy hỉ phát sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Hiện ba câu chi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do khinh an phát sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Hiện bốn câu chi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do tôn trọng Phật sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Hiện năm câu chi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do tôn trọng Pháp sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Hiện sáu câu chi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do tôn trọng Tăng sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Hiện bảy câu chi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do tôn trọng giới sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Hiện tám câu chi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do tôn trọng Định sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Hiện chín câu chi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do khắp thương mến sanh
 Hoặc ở trong một sự
 Hiện mười câu chi sắc
 Đều có thượng trung hạ
 Do không phóng dật sanh
 Hoặc từ một lỗ lông
 Hiện ra các quang minh
 Quang ấy có nhiều tên
 Nay sẽ nói cho ông
 Phật có một quang minh
 Tên là Vân tịnh chiếu
 Quang ấy do tích tập
 Vô lượng thiện căn sanh
 Bởi từ thuở xa xưa
 Thấy có những chúng sanh
 Mắc nhiều bịnh đau khổ
 Ta sanh lòng thương sót
 Cấp cho các y dược
 Làm cho họ lành bịnh
 Do bởi nhân duyên ấy
 Mà được quang minh này
 Phật lại có quang minh
 Tên là Nhãn thanh tịnh
 Đem đèn sáng cúng Phật
 Nên được quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Nhĩ thanh tịnh
 Đem âm thanh cúng Phật
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Tỷ thanh tịnh
 Đem nước thơm cúng Phật
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Thiệt thanh tịnh
 Đem thượng vị cúng dường
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Thân thanh tịnh
 Đem y phục cúng dường
 Nên sanh quanh minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Tâm thanh tịnh
 Thường tin mến nơi Phật
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là sắc thanh tịnh
 Họa vẽ hình tượng Phật
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Thanh thanh tịnh
 Thường ca ngợi chánh pháp
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Hương thanh tịnh
 Thường cung kính chư Tăng
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Vị thanh tịnh
 Tùy ý đều thí ban
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Xúc thanh tịnh
 Đem hương hoa cúng dường
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Pháp thanh tịnh
 Do nhiếp thọ các pháp
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Địa thanh tịnh
 Quét rửa đất Phật Tăng
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quanh minh
 Tên là Thủy thanh tịnh
 Đem giếng suối cúng dường
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Hỏa thanh tịnh
 Cầm lửa đem cúng dường
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Phong thanh tịnh
 Cầm quạt đem cúng dường
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh nầy
 Tên là Uẩn thanh tịnh
 Đem thân cúng dường Phật
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Giới thanh tịnh
 Vì thường tu tâm từ
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Đế thanh tịnh
 Vì thường lìa vọng ngữ
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Sát thanh tịnh
 Thường làm sự bố thí
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Thanh thanh tịnh
 Do ca ngợi đức Phật
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Niệm thanh tịnh
 Do khen ngợi tam muội
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Biện thanh tịnh
 Do khen đà la ni
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Nhựt hòa hiệp
 Do hòa hiệp tranh cãi
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là hiển hiện nghĩa
 Do thông đạt không tánh
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Thanh sắc tướng
 Đem sen xanh cúng dường
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Huỳnh sắc tướng
 Đem Chiên bặc cúng dường
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh 
 Tên là Xích sắc tướng
 Đem chơn châu cúng dường
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Bạch sắc tướng
 Đem kim hoa cúng dường
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Thắng công đức
 Dùng nhiều màu nghiêm sức
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Long oai lực
 Đem lọng phan cúng dường
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Tượng oai lực
 Đem tượng phan cúng dường
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Sư tử vương
 Đem sư tử phan cúng
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Ngưu vương quang
 Đem ngưu vương phan cúng
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Nguyệt thanh tịnh
 Quét rửa tháp thờ Phật
 Nên sanh quanh minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Long điều phục
 Đem giải lụa cúng thí
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên Dạ Xoa điều phục
 Bởi hay quan sát kỹ
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Giác ngộ nữ
 Bởi rời lìa nữ tướng
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Giác ngộ nam
 Bởi rời lìa nam tướng
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên Kim cương oai lực
 Do nghiệp trí thanh tịnh
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Hiển hiện không
 Do khai thị thế báo
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên Giác ngộ chơn thiệt
 Do rời lìa điên đảo
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên Hiển thị Phật ngữ
 Do khen ngợi pháp giới
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Ly chư quá 
 Do khen ngợi thắng giải
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên Trang Nghiêm Phổ Chiếu
 Do khen thí đèn đuốc
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Ly ân ái
 Do khen ngợi định huệ
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Ly chư tập
 Do khen tiền tế chí
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Ly chư trước
 Do khen vô sanh trí
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Ly chư thú
 Do khen lậu tận trí
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Xả ly xứ
 Do khen ngợi khổ trí
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Phật thần biến
 Do khen thần thông lực
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Siêu hí luận
 Do khen nhứt thiết trí
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Hiện chứng sắc
 Do khen ngợi thần túc
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Lạc thiện hữu
 Do khen ngợi giác tánh
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Nhãn tiền tế
 Do khen nhãn tìền tế
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Nhãn tận tế
 Do khen ngợi vô tận
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Hữu tế quang
 Do khen ngợi vô hữu
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Bất khả hoại
 Bởi khen ngợi diệt tánh
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Vô biên tế
 Do khen ngợi vô tế
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Vô tướng quang
 Do khen ngợi vô vi
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là vô biến dị
 Do khen vô sai biệt
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên đó là Bất nhập
 Do khen ngợi vô trước
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Gọi là Bất xuất quang
 Do khen ngợi vô khởi
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật lại có quang minh
 Tên là Vô khởi quang
 Do khen chẳng xuất hiện
 Nên sanh quang minh nầy
 Phật có quan tên Vô biểu thị
 Hay thành thục được các quần sanh
 Phật có quang tên Pháp bổn tánh
 Quang ấy chấn động câu chi cõi
 Phật có quang tên Điều phục ma
 Quang ấy oai đức làm ma sợ
 Phật có quang tên Phước đức tràng
 Người trì tên ấy khỏi nguy ách
 Phật có quang tên Hữu lực tràng
 Người trì tên ấy khỏi oán thù
 Phật có quang tên Tịch tịnh tràng
 Người trì tên ấy khỏi tham dục
 Phật có quang tên Thiền định tràng
 Người trì tên ấy khỏi tà hạnh
 Phật có quang tên Đa văn tràng
 Người trì tên ấy được khen ngợi
 Phật có quang tên Duyệt ý tràng
 Người trì tên ấy không lo sầu
 Phật có quang tên Tịnh giới tràng
 Người trì tên ấy khỏi phá giới
 Phật có quang tên Diệu hương tràng
 Người trì tên ấy khỏi hôi dơ
 Phật có quang tên Pháp thậm thâm
 Người trì tên ấy không nghi hoặc
 Phật có quang tên Vô sở trụ
 Người trì tên ấy khỏi ba cõi
 Phật có quang tên Ly phân biệt
 Người trì tên ấy không chấp lấy
 Phật có quang tên Diệu cao sơn
 Người trì tên ấy không bị động
 Phật có quang tên Bí mật hạnh
 Người trì tên ấy không sở trước
 Phật có quang tên Giải thoát hạnh
 Người trì tên ấy không hệ phược
 Phật có quang tên Thiện điều phục
 Người trì tên ấy được điều nhu
 Phật có quang tên Vô động diêu
 Người trì tên ấy khỏi tham nhiễm
 Phật có quang tên Thiện điều thuận
 Người trì tên ấy giới viên mãn
 Phật có quang tên Chúng thiện hạnh 
 Người trì tên ấy không sở nhiễm
 Phật có quang tên Đa lợi ích
 Người nghe tên ấy khỏi các lỗi
 Phật có quang tên Thắng tri kiến
 Người nghe tên ấy không mê hoặc
 Phật có quang tên Cầu lợi ích
 Người nghe tên ấy không giận dữ
 Phật có quang tên Tâm thích duyệt
 Người nghe tên ấy được an vui
 Phật có quang tên Vô nhiệt não
 Người trì tên ấy biết không tánh
 Phật có quang tên Không vô tánh
 Người trì tên ấy siêu hí luận
 Phật có quang tên Vô y chỉ
 Người trì tên ấy chẳng động lay
 Phật có quang tên Ly mê hoặc
 Người trì tên ấy chẳng do dự
 Phật có quang tên Vô trụ sứ
 Người trì tên ấy khỏi ngu tối
 Phật có quang tên Yểm nhục thân
 Người trỉ tên ấy sẽ chẳng thọ
 Phật có quang tên Vô sở thủ
 Người trì tên ấy lìa văn tự
 Phật có quang tên Vô hữu si
 Người trì tên ấy lìa ngôn thuyết
 Phật có quang tên Vô khứ xứ
 Người trì tên ấy biết vị lai
 Phật có quang tên Phổ biên tế
 Người trì tên ấy biết quá khứ
 Phật có quang tên Vô dữ đẳng
 Người trì tên ấy biết vô lậu
 Phật có quang tên Chúng thánh giả
 Người trì tên ấy biết tối thượng
 Phật có quang tên Vô cấu nhiễm
 Người trì tên ấy lìa chấp trước
 Phật có quang tên Ly trần buộn
 Người trì tên ấy không tối che
 Phật có quang tên Vô ái luyến
 Người trì tên ấy lìa sở y
 Phật có quang tên tối thắng thượng
 Người trì tên ấy dẹp dị luận
 Phật có quang tên Diệu tráng niên
 Người trì tên ấy thành sáu hạnh
 Phật có quang tên Tối tôn thắng
 Người tri tên ấy trí vô ngại
 Phật có quang minh tên Tốc tật
 Người trì tên ấy thành thắng Tăng
 Phật có quang minh tên Hữu tướng
 Người trì tên ấy biết thâm pháp
 Phật có quang minh tên Vô tướng
 Người trì tên ấy lìa kiêu mạn
 Phật có quang minh tên vô sanh
 Người trì tên ấy được vô đắc
 Phật có quang minh tên Niệm Phật
 Được chư Như Lai thường khen ngợi
 Ở nhiều chỗ Phật tu các hạnh
 Mới được thành quang minh như vậy
 Thân Phật hiện ra các quang minh
 Số vi trần ngàn câu chi cõi
 Vô lượng chi câu cõi như vậy
 Số ấy lại như cát đại hải
 Mỗi mỗi vi trần những quang minh
 Đều có bao nhiêu những quyến thuộc
 Quang ấy chiếu khắp cõi không Phật
 Hóa làm thân Như Lai thanh tịnh
 Diễn nói pháp thậm thâm vi diệu
 An trụ trong chúng sanh nhẫn nhục
 Phật có quang minh tên là Phật
 Khiến các chúng sanh trụ Phật đạo
 Phật có quang minh tên là Pháp
 Thanh tịnh chiếu sáng không vết nhơ
 Phật có quang minh tên là Tăng
 Được chư Phật Như Lai khen ngợi
 Phật có quang minh tên thanh tịnh
 Quang ấy thù thắng rất khó được
 Phật có quang minh tên là Hoa
 Lợi ích chúng sanh được thành thục
 Phật có quang minh tên là Phạm
 Hoặc tên Đế Thích hoặc tên Thiên
 Tên Nguyệt tên Long tên Dạ Xoa
 Tên A Tu La, Ca Lâu La
 Hoặc tên là Vương tên Phụ nữ
 Hoặc tên Đồng nữ tên Đồng nam
 Các thứ quang minh của Phật ấy
 Đều có pháp lành độ đồng loại
 Hay khiến vô lượng câu chi chúng
 Đều được thành tạo đạo Bồ đề
 Phật có quang minh tên Trí huệ
 Hoặc có tên Giới hoặc tên Từ
 Hoặc tên Bi tên Hỉ tên Đăng
 Hoặc hiệu Đồ Hương hoặc Âm Nhạc
 Những loại quang minh của Phật ấy
 Đều tùy bổn hạnh làm tên nó
 Đều nhiếp vô lượng loại chúng sanh
 Do đó thành tựu quang minh ấy
 Phật có quang minh tên Tôn trọng
 Được chư Phật Như Lai khen ngợi
 Với Phật giáo pháp thường cung kính
 Do đó thành tựu quang minh ấy
 Phật nhãn ngó thấy số chúng sanh
 Một lỗ lông hiện bao nhiêu quang
 Mà mỗi mỗi các quang minh kia
 Đều có quyến thuộc đồng vây quanh
 Tùy các chúng sanh tâm họ niệm
 Nhờ quang minh Phật đều thành thục
 Nếu được nghe nói quang minh ấy
 Hay sanh lòng mừng rất mến thích
 Người này thuở xưa chỗ chư Phật
 Đã từng được nghe kinh như vậy
 Phật có quang minh tên Tối thắng
 Quyến thuộc số tám mươi câu chi
 Xưa từng một kệ khen ngợi Phật
 Thế nên thành tựu quang minh ấy
 Phật có quang minh tên Vô ưu
 Quyến thuộc tám mươi na do tha
 Trì pháp của một Như Lai nói
 Thế nên thành tựu quang minh ấy
 Phật có quang minh tên Thắng tịnh
 Quyến thuộc số tám mươi câu chi
 Nếu thọ trì được một tam muội
 Thế nên thành tựu quang minh ấy
 Quá khứ có Phật tên là Tối Thắng
 Phật ấy trụ thế thọ vô lượng tuổi
 Tối sơ thành đạo ở trong pháp hội
 Chúng có tám mươi na do tha số
 Lúc ấy ở tại Diêm Phù Đề này
 Có một Quốc Vương tên là Lạc Thanh
 Vua ấy lại có năm trăm Vương Tử
 Dung nhan đoan chánh người thấy đều mừng
 Lúc ấy Quốc Vương oai đức tự tại
 Đối với Tam Bửu lòng rất mến tin
 Vườn tược thắng diệu của Quốc Vương có
 Đều đem phụng thí cho Phật Tối Thắng
 Ở chỗ kinh hành trong vườn tược ấy
 Lại có vô lượng cây chiên bặc ca
 Cây câu luật đà, cây chân thúc ca
 Ưu đàm bát la, ba la ba tra
 Cây thi lợi sa và cây vô ưu
 Số cây đều có tám mươi câu chi
 Các cây như vậy đông hạ đều tươi
 Hoa trái cành lá màu sáng bóng tốt
 Hương thơm vi diệu ướp thân Như Lai
 Có các tỳ kheo thân mầu chơn kim
 Các vị đều ngồi dưới rừng cây ấy
 Dũng mãnh tinh tiến được đà la ni
 Đức Phật Tối Thắng thương Quốc Vương ấy
 Và các Vương Tử cùng đại chúng khác
 Nên nói quang minh quyết định như vậy
 Quốc Vương nghe rồi trong lòng vui mừng
 Nói vô lượng kệ khen ngợi Như Lai
 Quốc Vương lại đem tám mươi câu chi
 Lọng báu vi diệu phụng hiến đức Phật
 Mỗi chiếc lọng báu dùng châu ma ni
 Nghiêm sức giáp vòng trong lưới trên lọng
 Châu ma ni ấy mỗi hột giá trị
 Tám mươi câu tri vàng Diêm phù đàn
 Mỗi chiếc lọng ấy có đủ tám mươi
 Câu chi hột châu để làm chuỗi ngọc
 Châu ma ni ấy màu bóng láng nhuần
 Thường phóng ánh sáng cả ngày lẫn đêm
 Mỗi một tia sáng chiếu trăm do tuần
 Sáng ấy chói sáng che lấn nhựt nguyệt
 Lọng ấy còn có tám mươi câu chi
 Dải báu sư tử tám mươi câu chi
 Vòng báu chỉ vàng nghiêm sức bốn mặt
 Lại có nhiều thứ trân kỳ màu đẹp
 Xen lẫn trang nghiêm lưới báu chơn châu
 Dùng lọng như vậy che khắp vườn tược
 Trên ấy lại có hoa tô ma na
 A đề mục đa, mục chơn lân đà
 Ưu đàm bát la thanh niên hoa thảy
 Vô lượng lọng hoa nhiều thứ như vậy
 Mỗi chiếc lọng đều vừa với lưới báu
 Dùng y chỉ vàng tên câu tra ma
 Để làm lọng đẹp che trùm trên ấy
 Giường báu chiên đàn chưn bằng chơn kim
 Số giường cũng có tám mươi câu chi
 Chiếu nệm lụa màu để trải trên giường
 Lúc ấy tất cả các loài chúng sanh
 Đến trời Hữu Đảnh đều đến dự hội
 Ở chỗ Như Lai nghe kinh điển này
 Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà Vương
 Ma Hầu La Già và A Tu La
 Nghe kinh này rồi đều rất vui mừng
 Nói trăm ngàn kệ khen ngợi Như Lai
 Tất cả đều phát nguyện đại Bồ đề
 Chư Thiên, Long thần và A Tu La
 Dùng lòng kính tin mưa hoa mạn đà
 Chơn châu các báu để dâng cúng dường
 Lúc ấy lại có tám mươi câu chi
 Trời Đại Oai Lực nghe kinh này rồi
 Lòng họ vui mừng phát nguyện Bồ đề
 Ở đời vị lai được quang minh ấy
 Đức Phật Tối Thắng biết sở nguyện họ
 Liền thọ ký họ đều sẽ thành Phật
 Lúc đó lại có tám mươi câu chi
 Thích Đề Hoàn Nhơn cùng các Phạm chúng
 Nghe nói kinh điển Hiện Quang như vậy
 Lòng họ vui mừng phát tâm Bồ đề
 Đều được thọ ký đương lai thành Phật
 Lúc đó lại có tám mươi câu chi
 Na do tha Long nghe kinh này rồi
 Phát tâm Bồ đề đều được thọ ký
 Lúc đó lại có tám mươi câu chi
 Kim Sí Điểu Vương nghe kinh này rồi
 Kiên trì ngũ giới cũng được thọ ký
 Lúc đó lại có tám mươi câu chi
 Càn Thát Bà Vương nghe kinh này rồi
 Tấu ngàn thứ nhạc âm thanh vi diệu
 Cúng dường đức Phật được Phật thọ ký
 Lại có tám mươi na do tha số
 Dạ Xoa Qủy Vương nghe kinh này rồi
 Lòng rất kính tin trí huệ của Phật
 Tất cả đều được thọ ký Bồ đề
 Nguyệt Quang nên biết nhà vua Lạc Thanh
 Cúng dường các thứ cho Phật Tối Thắng
 Nào phải người lạ chính là ông đấy 
 Ngày xưa ông nhờ nghe kinh điển nầy
 Thế nên hôm nay ông lại thưa hỏi
 Sau ta nhập diệt lúc chánh pháp ta
 Sắp phải diệt hoại với kinh giáo nầy
 Nếu có người nào sanh lòng kính tin
 Thì nói rộng được kinh điển như vậy
 Nếu lúc vị lai nói kinh nầy
 Đó là hộ trì chánh pháp ta
 Dường như người dẫn đường đoàn buôn
 Cũng gọi là hộ trì bửu tạng
 Nếu lúc vị lai nghe kinh nầy
 Lòng vui thích khoảng khẩy ngón tay
 Nên biết đó là oai thần Phật
 Cũng do Ngài Văn Thù gia hộ
 Người ấy là được thấy chư Phật
 Truyền cho bí pháp được sáng suốt
 Nếu người chất trực lòng nhu nhuyến
 Thường siêng cúng dường lên chư Phật
 Tu hành vô ngã lòng từ nhẫn
 Người ấy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người thường cưu lòng bất thiện
 Tham cầu lợi danh không chán đủ
 Nơi pháp tịch tịnh không thích ưa
 Người ấy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người cúng dường chư Như Lai
 Khéo biết rõ được pháp thâm diệu
 Nơi chánh trí Phật lòng kính tin
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người tán loạn lòng không sạch
 Thường làm hàng thịt khó điều phục
 Làm tôi tớ cho các cảnh dục
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người thường thích a lan nhã
 Ở riêng vắng vẻ lòng tịch tịnh
 Chẳng ham lợi danh và thân thuộc
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người tùy thuận bạn xấu ác
 Tổn hại pháp lành của mình người
 Nơi giới và định đều tổn thất
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người chí nguyện và thanh tịnh
 Thường dùng trí huệ quán các pháp
 Được thiện trí thức hộ niệm cho
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người ràng buộc nhà thân hữu
 Mang cho hoa quả khiến hoan hỉ
 Lòng không chánh trực nhiều dua vạy
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người thường nhờ ơn chư Phật
 Nơi thắng thiện căn lòng ưa mến
 Hồi hướng Bồ đề không dua vạy
 Ngưởi nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người luyến mê nơi phụ nữ
 Nhiều y phục đẹp để nghiêm sức
 Thường muốn cùng họ đồng du hí
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người thâm tâm không nương tựa
 Nơi các cảnh dục không hề nhiễm
 Chẳng vì uống ăn mà dua nịnh
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người dẫn dạy các quần sanh
 Mà nói dâm dục không tội lỗi
 Đó là phỉ báng tam thế Phật
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người tín nguyện thường kiên cố
 Pháp khởi tinh tiến cầu thiện pháp
 Chẳng sanh mỏi mệt mà khinh mạn
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người ràng buộc với phụ nữ
 Thường nhớ nghĩ mãi các cảnh dục
 Chẳng tu trí huệ lợi ích rộng
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người ngồi yên ở núi rừng
 Tu tập trí huệ thường thanh tịnh
 Chẳng tham tất cả đồ tư sanh
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu nơi mắt tiền tế hậu tế
 Mà thường mê hoặc chẳng rõ được
 Người nầy ngu si bị ma ám
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người nơi mắt tiền tế hậu tế
 Thường thông đạt rõ không mê hoặc
 Người nầy thoát khỏi lưới tà ma
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu nơi mắt hữu biên vô biên
 Người thường mê hoặc chẳng rõ được
 Người nầy ngu si bị ma ám
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu nơi mắt hữu biên vô biên
 Người thường thông đạt không mê hoặc
 Người nầy thoát khỏi lưới tà ma
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người nơi nhãn tướng thành hoại
 Mà thường mê hoặc chẳng rõ được
 Người nầy ngu si bị ma ám
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người nơi mắt tướng thành hoại
 Mà thường thông đạt không mê hoặc
 Người nầy thoát khỏi lưới tà ma
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nhẫn đến tai, mũi, lưỡi, thân, ý
 Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp
 Địa, thủy, hỏa, phong cùng thể tánh
 Sự vật, chúng sanh và với khổ
 Uẩn, giới, thế sanh, thanh danh, đế
 Tham, sân, si, mạn, ái, phú, kiêu
 Xan, tật, siểm, cuống, phẫn và hận
 Nên biết mỗi mỗi đều như vậy
 Nếu người nơi nhãn tận biên kia
 Mà thường mê hoặc chẳng rõ được
 Người nầy sa vào hạnh phàm phu
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người nơi nhãn tận biên kia
 Mà thường thông đạt không mê hoặc
 Người nầy lìa các hạnh phàm phu
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người nơi nhãn diệt hoại kia
 Mà thường mê hoặc chẳng rõ được
 Người nầy sa vào hạnh phàm phu
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người nơi nhãn diệt hoại kia
 Mà thường thông đạt không mê hoặc
 Người nầy lìa các hạnh phàm phu
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người nơi nhãn tịch diệt kia
 Mà thường mê hoặc chẳng rõ được
 Người nầy sa vào hạnh phàm phu
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người nơi nhãn tịch diệt kia
 Mà thường thông đạt không mê hoặc
 Người nầy lìa các hạng phàm phu
 Người nầy ưa thích kinh điển nầy
 Nếu người nơi nhãn không khứ lai
 Mà thường mê hoặc chẳng rõ được
 Người nầy sa vào hạnh phàm phu
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người nơi nhãn không khứ lai
 Mà thường thông đạt chẳng mê hoặc 
 Người nầy lìa các hạnh phàm phu
 Người nầy ưa thích kinh điển nầy
 Nếu người chẳng rõ nhãn vô ngã
 Nơi nhãn tận tánh thường mê hoặc
 Người nầy sa vào hạnh phàm phu
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người rõ được nhãn vô ngã
 Nơi nhãn tận tánh thường thông đạt
 Người nầy lìa các hạnh phàm phu
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người chẳng rõ nhãn vô ngã
 Nơi nhẫn hành xứ thường mê hoặc
 Người nầy sa vào hạnh phàm phu
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người rõ được nhãn vô ngã
 Nơi nhẫn hành xứ thường thông đạt
 Người nầy lìa các hạnh phàm phu
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu ngườì chẳng rõ nhãn tận tánh
 Họ chẳng thành tựu vô y giới
 Vì chẳng thành tựu vô y giới
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người rõ được nhãn tận tánh
 Họ thành tựu được vô y giới
 Vì đã thành tựu vô y giơí
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người chẳng rõ nhãn tận tánh
 Họ chẳng thành tựu vô lậu giới
 Vì chẳng thành tựu vô lậu giới
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người rõ được nhãn tận tánh
 Họ thành tựu được vô lậu giới
 Vì đã thành tựu vô lậu giới
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người chẳng rõ nhãn tận tánh
 Họ chẳng thành tựu vô lậu huệ
 Vì chẳng thành tựu vô lậu huệ
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người rõ được nhãn tận tánh
 Họ thành tựu được vô lậu huệ
 Vì đã thành tựu vô lậu huệ
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người chẳng rõ nhãn tận tánh
 Nơi nhãn không tánh thường mê hoặc
 Họ chẳng sanh được trí tổng trì
 Người nầy chẳng thích kinh điển nầy
 Nếu người rõ được nhãn tận tánh
 Nơi nhãn không tánh thường thông đạt
 Họ hay sanh được trí tổng trì
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người biết rõ nhãn tận tánh
 Họ thành tựu được trí tổng trì
 Nhẫn đến trí vô thượng vô trước
 Người nầy mến thích kinh điển nầy
 Nếu người chẳng thích kinh điển nầy
 Nơi nhãn tạng tánh thường mê hoặc
 Họ thì thối thất các thiền định
 Chứng trí vô thượng thật là khó
 Nếu người mến thích kinh điển nầy
 Nơi nhãn tận tánh thông đạt được
 Họ thì thành tựu các thiền định
 Chứng trí vô thượng chẳng là khó
 Nếu người biết rõ nhãn tận tánh
 Nơi tướng vô ngã thông đạt được
 Họ thường được nghe pháp như vậy
 Sâu tin hiểu rõ được không nghi
 Nếu người tư duy nhãn tận tánh
 Ngày đêm siêng năng không lười mỏi
 Họ thì thành tựu tổng trì biện
 Thường diễn thuyết được kinh điển nầy
 Nếu người tư duy kinh điển nầy
 Thành tựu xuất hiện quang minh trí
 Họ thì hiển phát chư Như Lai
 Nơi nhãn không tánh hay thông đạt
 Giả sử xây dựng trăm ngàn tháp
 Cúng dường tất cả các Thế Tôn
 Nếu người tư duy kinh điển nầy
 Chỗ được công đức lại hơn kia
 Giả sử trăm ngàn các kỹ nhạc
 Cúng dường Xá lợi của Như Lai
 Nếu người được nghe kinh điển nầy
 Chỗ được công đức lại hơn kia
 Phật nhãn thấy rõ các chúng sanh
 Đều đồng Như Lai mà cúng dường
 Quá vô lượng câu chi số kiếp
 Chẳng bằng thọ trì kinh điển nầy
 Nếu người ở trong khế kinh nầy
 Thọ trì diễn thuyết bốn câu kệ
 Với người nầy phải nên cung kính
 Dường như đấng tối thắng đại bi
 Ta ở thuở xưa trăm ngàn kiếp
 Lưu chuyển trong ba cõi sanh tử
 Từng ở chỗ vô lượng chư Phật
 Vì khế kinh nầy mà cúng dường
 Hoặc thắp vô lượng trăm ngàn đèn
 Tim đèn đều bằng do tuần lớn
 Vì ở kinh nầy được tự tại
 Vì thế cúng dường Đại Đạo Sư
 Hoặc dùng hoa chiêm bặc đà lợi
 Hoa tô ma na, hoa vô ưu
 Đem vòng hoa nầy và phan lọng
 Các thứ cúng dường tháp Như Lai
 Thuở xưa ta ở trong sanh tử
 Có người đến cầu ta đều thí
 Hoặc thí hoa trái các rừng vườn
 Hoặc thí cầu bến và suối giếng
 Hoặc thí bạch tượng vả kỳ lân
 Hoặc thí bửu mã và thể nữ
 Hoặc thí giường vàng màn trân bửu
 Hoặc thí chuỗi ngọc vòng hoa đẹp
 Mỗi món như vậy cả trăm ngàn
 Vì khế kinh nầy nên không tiếc.
 Ta xưa vì kinh nầy
 Hộ trì giới thanh tịnh
 Thường tu tập định huệ
 Và thí các chúng sanh
 Ta xưa vì kinh nầy
 Người ác đến hủy mắng
 Ta thường thương xót họ
 Với họ chẳng gia hại
 Ta xưa vì kinh nầy
 Ai xin đều bố thí
 Đều tùy họ ưa thích
 Đều làm cho hoan hỉ
 Ta xưa vì kinh nầy
 Dâng cho các cung điện
 Trang nghiêm những lưới báu
 Cúng dường lên chư Phật
 Ta xưa vì kinh nầy
 Xả các thứ trân ngoạn
 Và đem châu ma ni
 Cúng dường lên chư Phật
 Ta xưa vì kinh nầy
 Thường ghi nhớ ơn người
 Nhẫn đến nghe một kệ
 Hằng tôn trọng người ấy
 Ta xưa vì kinh nầy
 Tôn trọng người trì giới
 Nhẫn đến chỗ kinh hành
 Thường cung kính nơi ấy
 Ta xưa vì kinh nầy
 Hoặc ở trong sanh tử
 Nhẫn đến có chút ơn
 Thường mong báo đáp họ
 Ta xưa vì kinh nầy
 Chẳng báng pháp cầu lợi
 Thương mến hàng thân hữu
 Và tất cả chúng sanh
 Ta xưa vì kinh nầy
 Nghe nhiều giỏi giảng thuyết
 Không chấp trước các pháp
 Chẳng lẫn tiếc với người
 Ta xưa vì kinh nầy
 Nếu có tâm địa xấu
 Liền sám hối trừ hết
 Chẳng để nó tăng trưởng
 Ta xưa vì kinh nầy
 Thân làm Vương Thái Tử
 Được bao nhiêu trân bửu
 Hương hoa và hương bột
 Ta liền phát định tâm
 Dâng cúng lên chư Phật
 Ta xưa vì kinh nầy
 Thương những kẻ lao tù
 Bị các thứ khổ sở
 Đem thân mình thay họ
 Ta xưa vì kinh nầy
 Bỏ những vui ngũ dục
 Thường mỗi tháng lục trai
 Thọ trì các cấm giới
 Ta xưa vì kinh nầy
 Thường tu hạnh nhẫn nhục
 Nhẫn đến với vợ con
 Cũng chẳng hề tham lẫn
 Ta xưa vì kinh nầy
 Khiến những người nghèo đói
 Thảy đều được an vui
 Đầy đủ những của báu
 Ta xưa vì kinh nầy
 Mà nhiếp thọ tất cả
 Sa Môn, Bà La Môn
 Và các loài chúng sinh
 Ta xưa vì kinh nầy
 Làm lợi cho tất cả
 Thường làm đại thí chủ
 Chẳng tiếc với người xin
 Hoặc nơi cây hoa quả
 Chẳng cho người đốn chặt
 Thí khắp các chúng sanh
 Tùy ý đều đầy đủ
 Thuở xưa ta bố thí
 Lòng ta thường bình đẳng
 Trì giới đủ công đức
 Phá giới không tàm quý
 Người chứng đại thần thông
 Dưới đến loại phàm ngu
 Ta đều tôn trọng họ
 Cung kính châu cấp cả
 Thuở xưa ta bố thí
 Lòng ta không cao hạ
 Chẳng cầu sanh cõi lành
 Chí ưa thích kinh nầy
 Hoặc làm cho trong nước
 Đều không có oán địch
 Điều phục các loài rồng
 Đúng thời mưa nhuần mát
 Nguyệt Quang ông phải biết
 Trải qua vô lượng kiếp
 Ta vì câu kinh nầy
 Tu tập các khổ hạnh
 Dầu trong trăm ngàn kiếp
 Tuyên nói chẳng hết được
 Ông đã có định tín
 Thuở mạt thế đương lai
 Phải sanh tâm chánh niệm
 Diễn nói kinh điển nầy
 Ta dùng Phật nhãn xem
 Thấy rõ đời vị lai
 Có bao nhiêu công hạnh
 Đều biết rõ tất cả
 Nếu có các Tỳ Kheo
 Vì cầu trí vô thượng
 Hay dùng tâm tịnh tín
 Diễn nói kinh điển nầy
 Người ấy và chỗ ở
 Ta biết rõ tất cả
 Nếu những người hạ liệt
 Chẳng nghe kinh điển nầy
 Chê bai người tuyên thuyết
 Ta biết rõ tất cả
 Nếu có các Tỳ Kheo
 Và các Tỳ Kheo Ni
 Được nghe kinh điển nầy
 Cảm thương mà khóc lóc
 Ta đều thọ ký họ
 Được thấy đấng Tối Thắng
 Nguyệt Quang ông phải biết
 Thần thông lực của Phật
 Hoặc người tâm thanh tịnh
 Hoặc người chẳng thanh tịnh
 Hoặc người có tín giải
 Ta đều biết rõ cả
 Nếu có các chúng sanh
 Chí nguyện thường tịch tịnh
 An trụ các thiền định
 Chẳng dính mắc sanh tử
 Nhẫn đến những tập khí
 Đều vĩnh viễn dứt hẳn
 Các công đức như vậy
 Ta đều biết rõ cả
 Hoặc có các chúng sanh
 Với Phật lòng mến thích
 Những sự vị lai ấy
 Ta đều biết rõ cả
 Nếu có các chúng sanh
 Nhiễm trước vui thế gian
 Với Phật chủng Bồ đề
 Chẳng khéo khai phát được
 Do vì nhơn duyên ấy
 Lui mất các phương tiện
 Nếu có người biết được
 Chư Phật Bồ đề chủng
 Người ấy tất sẽ được
 Vô biên quang thanh tịnh
 Nguyệt Quang ông phải xem
 Những quang minh như vậy
 Mỗi mỗi sự nhơn duyên
 Thảy đều có sai khác
 Ông dùng sức trí huệ
 Phải biết rõ tất cả
 Nếu bỏ ác trí thức
 Mà gần gũi bạn lành
 Hộ trì giới thanh tịnh
 Thành tựu Phật quang minh
 Ông phải hộ các căn
 Rời bỏ không tàm quý
 Tu hành các pháp lành
 Hộ trì các chúng sanh
 Ông phải bỏ tranh cãi
 Thấu rõ nơi tánh không
 Chẳng tham cầu lợi dưỡng
 Nghe nhiều giỏi giảng thuyết
 Ông phải xem lợi dưỡng
 Dường như là phẩn nhơ
 Chớ vì phẩn lợi dưỡng
 Ô nhiễm tâm thanh tịnh
 Thường cầu tìm trí huệ
 Sẽ được lợi vô thượng
 Ông phải tu Phật đạo
 Quán Phật đồng pháp tánh
 Thường thắp đuốc đại pháp
 Soi khắp trong thế gian
 Ông phải như núi to
 Tâm an trụ bất động
 Bị chưởi hoặc bị đánh
 Đều nhẫn được tất cả
 Ông phải vì chúng sanh
 Làm bạn lành chơn thiệt
 Phải bỏ tâm hạ liệt
 Thường tu hạnh thanh tịnh
 Ông dùng tâm kiên cố
 Diễn nói pháp vô thượng
 Kinh vi diệu như đây
 Nên trao người từ tâm
 Muốn cầu trí vô thượng
 Chớ sợ hãi sanh tử
 Do đây bỏ được ác
 Sẽ được lợi thù thắng
 Ví như người trí sáng
 Khéo hay dùng được lửa 
 Hoặc nấu chín đồ ăn
 Chẳng bị lửa cháy phỏng
 Nếu là kẻ ngu si
 Không có phương tiện khéo
 Để lửa chạm vào tay
 Liền bị lửa cháy phỏng
 Cũng như người chúng độc
 Mê muội tâm cuồng loạn
 Dùng lửa để cứu trị
 Nhơn đó mà được lành
 Nguyệt Quang ông phải biết
 Người trí cũng như vậy
 Nương ý biết ý không
 Nên ở trong sanh tử
 Nương nhãn biết nhãn không
 Không chấp trước nơi nhãn
 Nếu biết được như vậy
 Ở nhãn cũng vô hại
 Nếu biết nhãn tánh không
 Thành tựu trí chơn thiệt
 Vì do trí chơn thiệt
 Sẽ phát được quang minh
 Nếu biết nhãn tánh không
 Dứt hẳn lòng tham dục
 Vì không có tham dục
 Sẽ phát được quang minh
 Tất cả những phiền não
 Sân, si và ngã chấp
 Phú, não cùng xan, tật
 Vô tàm và vô quý
 Phẫn, hận cùng cống cao
 Kiêu mạn và thượng mạn
 Siểm cuống cùng phóng dật
 Mỗi món nói như tham
 Nếu được trí chơn thiệt
 Biết rõ nhãn tịch diệt
 Do vì biết tịch diệt
 Sẽ phát được quang minh
 Nếu được trí chơn thiệt
 Ở trong Phật lý thú
 Vì ở trong lý thú
 Sẽ phát được quang minh
 Nếu được trí chơn thiệt
 Ở trong Phật phương tiện
 Vì ở trong phương tiện
 Sẽ phát được quang minh
 Nếu chẳng tu thiệt trí
 Mà rời được chướng não
 Và thành xuất hiện quang
 Ta chưa từng nghe thấy
 Nếu siêng tu thiệt trí
 Rời hẳn những chướng não
 Thuận theo công hạnh ấy
 Sẽ được xuất hiện quang
 Nếu cầu hạnh tối thắng
 Phải học tập kinh nầy
 Cúng dường chư Như Lai
 Được thiệt trí phương tiện
 Nếu tu trí chơn thiệt
 Phải cúng dường chư Phật
 Thành xuất hiện quang minh
 Như trái nằm trong tay
 Nếu mê nhãn vô ngã
 Thì mất pháp Sa Môn
 Người ấy chẳng nên được
 Xuất hiện quang như vậy
 Nếu biết nhãn vô ngã
 Thì nên pháp Sa Môn
 Người ấy sẽ chứng được
 Xuất hiện quang như vậy
 Nếu biết nhãn tận tế
 Thì biết nhĩ sanh tế
 Do biết nhĩ sanh tế
 Nên thành pháp Sa Môn
 Nếu chẳng biết khắp được
 Biên tế của nhãn tánh
 Thì cũng chẳng biết khắp
 Biên tế của nhãn sanh
 Người ấy chẳng được thành
 Xuất hiện quang như vậy
 Nếu có thể biết khắp
 Biên tế của nhãn tánh
 Thì cũng biết khắp được
 Biên tế của nhãn sanh
 Người ấy sẽ chứng được
 Xuất hiện quang như vậy
 Nếu chẳng khéo biết rõ
 Biên tế của nhãn sanh
 Thì chẳng khéo biết rõ
 Biên tế của nhãn sanh
 Người ấy chẳng được thành
 Xuất hiện quang như vậy
 Nếu khéo biết rõ được
 Biên tế của nhãn tánh
 Thì khéo biết rõ được
 Biên tế của nhãn sanh
 Người ấy sẽ chứng được
 Xuất hiện quang như vậy
 Nếu chẳng hiện biết rõ
 Biên tế của nhãn sanh
 Người ấy chẳng được thành
 Xuất hiện quang như vậy
 Nếu được hiện biết rõ
 Biên tế của nhãn tánh
 Thì cũng hiện biết rõ
 Biên tế của nhãn sanh
 Người ấy sẽ chứng được
 Xuất hiện quang như vậy
 Nếu chẳng khéo biết rõ
 Biên tế của nhãn tánh
 Thì chẳng khắp biết rõ
 Biên tế của nhãn sanh
 Người ấy chẳng được thành
 Xuất hiện quang như vậy
 Nếu khéo biết rõ được
 Biên tế của nhãn tánh
 Thì cũng khéo biết rõ
 Biên tế của nhãn sanh
 Người ấy sẽ chứng được
 Xuất hiện quang như vậy
 Nếu chẳng khéo biết rõ
 Thanh tịnh của nhĩ tánh
 Người ấy chẳng được thành
 Xuất hiện quang như vậy
 Nếu biết khéo biết rõ được
 Thanh tịnh của nhãn tánh
 Thì cũng khéo biết rõ
 Thanh tịnh của nhĩ tánh
 Người ấy sẽ chứng được
 Xuất hiện quang như vậy
 Tất cả nhĩ, tỷ, thiệt
 Thân, ý cùng sắc, thanh
 Hương, vị, xúc và pháp
 Địa, thủy, hỏa phong đại
 Tánh sự thế gian khổ
 Uẩn giới thế sắp sanh
 Cùng với thanh hương thảy
 Đều như nhãn mà nói. 

 Nầy Nguyệt Quang! Nếu có chúng sanh nào phát tâm xu hướng. Đại thừa vì họ muốn được thành tựu viên mãn xuất hiện quang minh như vậy, thì có tám mươi thiện căn làm tư lương.

 Những gì là tám mươi? Đó là hộ niệm chúng sanh. Không có lòng làm tổn hại. Với giới cấm thanh tịnh thì không kém khuyết. Tâm thường bình đẳng. Không có dua vậy. Cũng không có tâm xan, tật, tham, cuống. Sâu tin kinh điển vi diệu Đại thừa. Cũng chẳng mến luyến giàu sang, kiêu căng, phóng dật. Đầy đủ sức nhẫn nại. Chí nguyện không thối thất. Ý thích thanh tịnh. Ở a lan nhã. Chẳng nương ở quyến thuộc, lợi dưỡng, danh vọng. An trụ các thiền định. Xuất hiện quang tam muội. Với người có giới hạnh chẳng siểm khúc phụng thờ. Với người đồng phạm hạnh thì phát khởi ý thích thù thắng. Vì kính mến pháp nên rất tôn trọng Hòa Thượng và A Xà Lê. Thấu rõ khế kinh. Tuyên thuyết khéo giỏi. Lời nói thành thiệt. An trụ chánh tư duy. Siêng trồng căn lành. Thường làm việc bố thí. Biết rõ nghiệp ma. Giữ kín các căn. Lời nói an tường rõ rệt. Biết rành chơn đế. Cũng hay biết rõ tự tướng của các địa vị. Cầu vô tận sắc. Chẳng tiếc thân mạng. Dạy dỗ tứ chúng. Tuyệt suy tưởng thế gian. Rời các tà kiến cho rằng không có đời sau. Chẳng hiện tướng lạ phỉnh kẻ chưa học. Thường sự hết sức đem pháp mà mình đã học ra khai thị cho người. Chẳng bao giờ khen ngợi âm thanh ca vịnh. Cũng chẳng khen ngợi đồ trang sức. Chứng nhập các đế lý. Đầy đủ đa văn. Rời bỏ ngủ nghỉ. Siêng cầu chánh pháp. Tôn trọng đức Phật. Phát tâm Bồ đề. Bỏ sự nghiệp thế gian. Tu tập các học xứ. Vì mến pháp nên nương dựa các bạn hay giỏi. Cầu tìm các căn lành. Không có lòng chán đủ. Mến thích xuất gia. Hộ trì Phật pháp. Chẳng khởi ác nghiệp. Với giáo pháp không nghi ngờ. Khéo nói ví dụ. Khai thị bí mật. Với đại Bồ đề chí cầu không mỏi. Chưa hề quên mất kinh điển đã được học. Chẳng bỏ tự học. Dẹp phục dị luận. Cầu đạo giải thoát xuất ly. Tu vô lượng công hạnh. Tâm mình quyết định nơi pháp trí kia. Thấy rõ nhơn quả luân hồi nối nhau. Chẳng luyến được ba cõi. Rời lìa tăng thượng mạn. Với kẻ bất tín thì xây dựng đối trị. Rõ thấy vị lai quả báo sai biệt. Khéo biết tiền tế. Chẳng nhờ mượn duyên người khác. Nơi hạnh viễn ly thì siêng năng tu tập. Nơi tướng hảo của Phật thì trang nghiêm toàn vẹn. 

 Trên đây là tám mươi thiện căn làm tư lương. 

Lại nầy Nguyệt Quang! Tám mươi pháp ấy vào trong năm pháp.

Những gì là năm pháp? Đó là biết sanh tử. Biết Niết Bàn. Biết phiền não hết sạch. Biết tăng thượng. Biết phước quả. 

Lại nầy Nguyệt Quang! Năm pháp ấy vào trong hai pháp. Đó là tâm thanh tịnh trang nghiêm và sắc thanh tịnh trang nghiêm. 

Lại nầy Nguyệt Quang! Hai pháp ấy vào trong một pháp. Đó là có thể thành tựu vô ngại giải thoát của chư Phật Như Lai. 

Lại nầy Nguyệt Quang! Lại có tám mươi pháp khéo có thể thành tựu vô ngại giải thoát của chư Phật Như Lai. 

Những gì là tám mươi pháp? Đó là bố thí tư lương. Trí huệ rộng lớn. Tu giới thanh tịnh. Rời phiền não nóng bức. Xô dẹp kiêu mạn. Lời nói dịu dàng. Với các sự việc không việc gì chẳng biết phải thời đúng lúc. Cũng biết bạn lành. Hướng đến Đại thừa. Mặc giáp tinh tiến. Oai nghi lợi ích cho người. Với kẻ sa vào phiền não thì làm cho họ dứt nghi lầm. Phá trừ pháp ác. Tu hành pháp lành. Chẳng làm bạn với người ác. Gieo trồng căn lành không chán đủ. Phát tâm Bồ đề. Dũng mãnh tinh tiến. Hay biết ma sự. Chứng các đế lý. Chơn thiệt cúng dùng. Quyết rõ không nghi. Lòng nhớ đến chúng sanh. Thường cưu lòng tế độ. Chẳng chấp trước ba cõi. Phát khởi tâm rộng lớn. Với chúng sanh bất thiện thì chỉ cho họ thấy lỗi ác. Bỏ tham sân si. Chẳng mong cầu lợi ngũ dục. Thành thục chúng sanh. Sửa sang tháp của Phật. Tôn trọng cung kính các bực thánh. Thân cận phụng thờ người an trụ Đại thừa. Không bao giời khen ngợi người ở thừa hạ liệt. Rời xa hàng thanh văn. Xô dẹp oán địch. Với đức Phật Thế Tôn thì cúng dường rộng lớn. Phụng thờ cúng dường với tâm thù thắng. Được trí vô ngại. Đầy đủ biện tài. Dùng các thí dụ để khai thị chánh pháp. Chẳng bao giờ sai trái với tánh không. Cầu pháp không biếng trễ. Phát bày nghĩa sâu xa. Đủ đại tổng trì. Thuyết pháp không nhiễm trước. Có thể truyền bá rộng rãi hóa đạo không nhàm chán. Viên mãn các công hạnh. Có oai đức lớn. Biện tài không trệ ngại. Thành tựu đa văn. Chẳng khen ngưởi ác. Tu các nghiệp lành. Hiểu rõ các uẩn. Rời bỏ các kiến chấp. Thông đạt nhơn tánh. Vượt hơn chỗ sở hành. Xa rời cảnh quấy. Phát sanh lòng tin thanh tịnh. An trụ chánh đạo. Ưa thích Đại thừa. Bình đẳng nhiếp thọ. Chẳng chấp trước vô ngã. Chẳng nhàm sanh tử. Thích cầu Niết Bàn. Vì thiểu dục nên ở a lan nhã. Thường đi khất thực không lười mỏi. Tùy có được gì trong lòng sanh vui mừng biết đủ. Rời vô tàm vô quý. Thân cận chư Phật. Cùng ở vơí bạn lành. Bỏ các phi loại. Thương các phàm phu. Đồng hạnh chúng sanh. Với đức Phật có lòng tin thanh tịnh. Rời lìa chẳng phải pháp khí. Với người trái nhau thì chẳng cùng họ chuyện vãn. Người chẳng đến cầu thì chẳng chỉ dạy, nếu có người đến cầu thì theo cơ nghi mà thuyết pháp. Bình đẳng với món ăn. Thường làm việc khắp bố thí mở cửa bố thí lớn. 

Nầy Nguyệt Quang! Tám mươi pháp ấy có thể được vô ngại giải thoát của chư Phật.

Được nghe pháp ấy, Nguyệt Quang Đồng Tử rất vui mừng, liền ở trước Phật nói kệ rằng:

Đức Phật biết nhãn tận biên tế
Nên hay xuất hiện trí thanh tịnh
Vì hay xuất hiện trí thanh tịnh
Nên đủ Như Lai thanh tịnh quang
Đức Phật biết rõ nhãn vô ngã
Nên hay xuất hiện thanh tịnh âm 
Vì hay xuất hiện thanh tịnh âm
Nên đủ Như Lai tướng phạm âm
Thuở xưa đức Phật lợi chúng sanh
Nên hay thành tựu ngữ thanh tịnh
Lợi ích vô lượng các thế gian
Đức Phật biết rõ nhãn tánh không
Nên hay thành tựu trí tổng trì
Vì hay thành tựu trí tổng trì
Xuất hiện Như Lai vô lượng quang
Đức Phật biết rõ nhãn sai biệt
Tên khác của nhãn cũng vô biên
Vì biết danh tự khác vô biên
Xuất hiện Như Lai vô lượng quang
Phật biết văn tự sai biệt môn
Biết nhãn rỗng không ly văn tự
Vì biết nhãn không ly văn tự
Xuất hiện Như Lai vô lượng quang
Nếu người suy gẫm nhãn vô ngã
Thì biết lời Phật là chơn thiệt
Vì biết lời Phật là chơn thiệt
Xuất hiện Như Lai quyết định quang
Như Lai thành tựu thắng thần thông
Liền biết vô biên nhãn diệt hoại
Vì biết rõ được nhãn diệt hoại
Lợi ích tất cả các thế gian
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Rõ thấu vô biên nhãn sanh khởi
Như Phật biết được nhãn sanh khởi
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Nhĩ tỷ thiệt thân cùng với ý
Sắc thanh hương vị súc và pháp
Nhẫn đến thế gian thanh danh thảy
Phải biết quan sát đều như vậy
Đaị bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã đủ Bố thí ba la mật
Như Phật Bố thí ba la mật
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã đủ Tịnh giới ba la mật
Như Phật Tịnh giới ba la mật
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã đủ Nhẫn nhục ba la mật
Như Phật Nhẫn nhục ba la mật
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã đủ Tinh tiến ba la mật
Như Phật Tinh tiến ba la mật
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã đủ Thiền định ba la mật
Như Phật Thiền định ba la mật
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã đủ Trí huệ ba ba mật
Như Phật Trí huệ ba la mật
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã đủ Pháp thân ba la mật
Như Phật Pháp thân ba la mật
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã đủ vô biên sắc thanh tịnh
Như Phật đã đủ sắc thanh tịnh
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã đủ vô biên ý thanh tịnh
Như Phật đã đủ ý thanh tịnh
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã đủ vô biên thắng công đức
Như Phật đã đủ thắng công đức
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã đủ vô biên sắc tướng tốt
Như Phật đã đủ sắc tướng tốt
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã đủ vô biên thanh thanh tịnh
Như Phật đã đủ thanh thanh tịnh
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã đủ vô biên đại thần biến
Như Phật đã đủ đại thần biến
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Vì độ chúng sanh ở ba cõi
Như Phật hóa độ chúng sanh ấy
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã khỏi vô biên hạnh sanh tử
Như Phật đã khỏi hạnh sanh tử
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã khỏi vô biên hạnh tham dục
Như Phật đã khỏi hạnh tham dục
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã khỏi vô biên hạnh sân hận
Như Phật đã khỏi hạnh sân hận
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã khỏi vô lượng hạnh ngu si
Như Phật đã khỏi hạnh ngu si
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã khỏi vô lượng hạnh tham sân
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã khỏi vô lượng hạnh sân si
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã khỏi vô lượng tham si hạnh
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
Đã khỏi vô biên hạnh đẳng phần
Như Phật đã khỏi hạnh đẳng phần
Tôi nguyện cũng mau được như vậy
Đạo sư đã khỏi hạnh tham dục
Làm lợi ích khắp các thế gian
Như Phật lợi ích các thế gian
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Đạo sư đã khỏi hạnh sân hận
Làm lợi ích khắp các thế gian
Như Phật lợi ích các thế gian
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Đạo sư đã khỏi hạnh ngu si
Làm lợi ích khắp các thế gian
Như Phật lợi ích các thế gian
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Đạo sư đã khỏi hạnh tham sân
Làm lợi ích khắp các thế gian
Như Phật lợi ích các thế gian
Tôi nguyện cũng như trí như vậy
Đạo sư đã khỏi hạnh sân si
Làm lợi ích khắp các thế gian
Như Phật lợi ích các thế gian
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Đạo sư đã khỏi hạnh tham si
Làm lợi ích khắp các thế gian
Như Phật lợi ích các thế gian
Tôi cũng nguyện nên trí như vậy
Đạo sư đã khỏi hạnh đẳng phần
Làm lợi ích khắp các thế gian
Như Phật lợi ích khắp thế gian
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Điều phục tất cả chúng chư Thiên
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Được làm Điều Ngự Thiên Nhơn Sư
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Điều phục tất cả các Long chúng
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Được làm Điều Ngự Thiên Nhơn Sư
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Điều phục tất cả chúng Dạ Xoa
Tôi nguyện cũng được trí như vậy
Được làm điều ngự thiên nhơn sư
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Điều phục tất cả Càn Thát Bà
Nhẫn đến vô lượng Cưu Bàn Trà
Chỗ có bao nhiêu các quyến thuộc
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Được làm Điều Ngự Thiên Nhơn Sư
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Biết rõ nghĩa chơn thiệt các pháp
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Với nghĩa chơn thiệt không còn nghi
Như Lai biết rõ khổ vô biên
Lợi ích tất cả loài quần sanh
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Với khổ tận kia không còn nghi
Như Lai biết rõ nhơn tận biên
Lợi ích tất cả loài quần sanh
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Với nhơn tận kia không còn nghi
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu hành nghiệp của thế gian
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Với nghiệp thế gian không còn nghi
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu thế gian xứ phi xứ
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu thế gian các nghiệp quả
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu thế gian các chủng tánh
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu tất cả hạnh sáu loài
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Lợi ích vô lượng các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu thế gian các thắng giải
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu tất cả các căn tánh
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu tịnh lự các tam muội
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu giải thoát các công hạnh
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu sở hành của đẳng phần
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu sở hành của đẳng trí
Tôi nguyện thành tựu trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai biết rành về sanh tử
Lưu chuyển đều do phiền não sanh
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Lợi ìch tất cả các thế gian
Như Lai tất cả đều biết rõ
Lợi ích thế gian không ai bằng
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai khéo trụ nơi đẳng trì
Phát khởi trí phương tiện thù thắng
Nguyện tôi cũng nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu vô biên hạnh đời trước
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu sanh tử không có biên
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rõ thấu tất cả phiền não hết
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Thành tựu Vô thượng Chánh Đẳng Giác
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Rời các phiền não và tập khí
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Biết rõ dục nhiễm chướng Bồ đề
Tôi nguyện cũng thành trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Biết rõ pháp xuất ly sanh tử
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai biết rành nơi pháp nghĩa
Giác ngộ vô lượng các chúng sanh
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai biết rành nơi pháp tánh
Như huyễn như mộng như dương diệm
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai biết rành nơi thế gian
Tất cả văn tự và ngôn thuyết
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai đầy đủ thắng biện tài
Khai thị pháp thậm thâm vi diệu
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai khéo điều thân ngữ ý
Tất cả đều tùy trí huệ hành
Tôi cũng nguyện nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai biết rành cả tam thế
Không lấy không luyến không chướng ngại
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Lợi ích tất cả các thế gian
Như Lai khéo tu giới định huệ
Nơi ấy tất cả không thối chuyển
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Được làm tam giới đại bi tôn
Như Lai khéo tu hạnh giải thoát
Giải thoát tri kiến không thối chuyển
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Được làm tam giới đại bi tôn
Như Lai khéo tu nơi chánh quán
Nhơn Thiên thế gian không ai bằng
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Được làm tam giới đại bi tôn
Như Lai đầy đủ trí thù thắng
Nơi các thế pháp không ô nhiễm
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Được làm tam giới đại bi tôn
Như Lai biết rành nơi thế gian
Đều thấy rõ các thú các loài
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Nơi các thú ấy không còn nghi
Như Lai biết rành mé tận sanh
Nên ở nơi ấy không mê hoặc
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Nơi tánh tận sanh được không nghi
Như Lai biết rành mé tịch tịnh
Nên ở nơi ầy không nghi hoặc
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Nơi tánh tịch tịnh được không nghi
Như Lai biết rành mé lưu chuyển
Nên ở nơi ấy không nghi hoặc
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Nơi tánh lưu chuyển không còn nghi
Như Lai biết rành tiền hậu thế
Nên đầy đủ được trí vô sư
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Nơi tánh chuyển sanh không còn nghi
Như Lai biết rành tiền hậu thế
Nơi nhãn đoạn thường không chấp trước
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Nơi tiền hậu tế không còn nghi
Như Lai biết rành mé tận sanh
Nơi nhãn đoạn thường không chấp trước
Tôi nguyện cũng nên trí như vậy
Nơi tánh tận sanh không còn nghi
Nếu người chẳng rõ tiền hậu tế
Thì họ chấp lấy nơi tham dục
Như Lai chứng biết tiền hậu tế
Nên nơi tham dục không ô nhiễm
Nếu người chẳng rõ mé hữu vô
Thì họ chấp lấy nơi tham dục
Như Lai chứng biết mé hữu vô
Nên nơi tham dục không ô nhiễm
Nếu người chẳng rõ tận vô tận
Thì họ chấp lấy nơi tham dục
Như Lai chứng biết tận vô tận 
Nên nơi tham dục không ô nhiễm
Nếu người chẳng rõ chuyển vô chuyển
Thì họ chấp lấy nơi tham dục
Như Lai chứng biết chuyển vô chuyển
Nên nơi tham dục không ô nhiễm
Sân si phẫn phú và tật cuống
Siểm khúc cống cao với mạn kiêu
Bố thí trì giới cùng nhẫn nhục
Thiền định trí huệ đều như vậy.

Lúc ấy đức Thế Tôn biết tâm niệm sâu kín của đồng tử Nguyệt Quang, đức Phật mỉm cười phóng ánh sáng mầu hoàng kim chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới. Ở các thế giới ấy làm lợi ích xong, ánh sáng ấy trở về nhiễu đức Phật ba vòng rồi từ trên đảnh đầu của đức Phật mà thâu vào.

Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất đảnh lễ chưn đức Phật, rồi chắp tay cung kính nói kệ khen ngợi bach hỏi đức Phật :

 Tiếng ca lăng tần già
 Mây sấm sư tử rống
 Phát tiếng trống pháp lớn
 Cớ gì Phật mỉm cười
 Sáng sớm ngàn mặt trời
 Âm thanh hay thanh tịnh
 Công đức rất hy hữu
 Cớ gì hiện quang minh
 Thí giới nhẫn tinh tiến
 Định huệ thảy trang nghiêm
 Tất cả đều viên mãn
 Cớ gì hiện quang minh 
 Tiếng của Phật nhu nhuyến
 Thường xa rời thô ngữ
 Khéo chữa bệnh chúng sanh
 Cớ gì hiện quang minh
 Đại bi Lưỡng Túc Tôn
 Biết nhãn thường không tịch
 Dùng phạm âm thanh tịnh 
 Vì chúng sanh diễn thuyết
 Nhĩ tỷ thiệt thân ý
 Nhẫn đến thanh danh thảy
 Các khổ tập diệt đạo
 Trí nhẫn cũng như vậy
 Đại bi Lưỡng Túc Tôn
 Biết nhãn tận sanh tế 
 Tịch tịnh và lưu chuyển
 Tất cả đều không tịch
 Nhĩ tỷ thiệt thân ý
 Sắc thanh hương vị xúc
 Nhẫn đến thanh danh thảy
 Tất cả đều như vậy
 Phật lại nói nhơn duyên
 Xa rời nơi đoạn thường
 Chẳng tự chẳng tha tác
 Do các duyên mà sanh
 Phật lại dùng các môn
 Khai thị các sự khổ
 Hoặc lại dùng các nghỉa
 Khen ngợi Phật quang minh
 Dùng vô lượng ngôn từ
 Diễn nói pháp tịch diệt
 Không nhơn không thọ giải
 Không ngã không chúng sanh
 Quá khứ vô lượng Phật
 Cũng dùng bất tư nghị
 Trăm ngàn các kệ tụng
 Diễn nói pháp như vậy
 Đức Như Lai diễn thuyết
 Pháp công đức chơn thiệt
 Không nói không người nói
 Pháp được nói cũng không
 Phật nói pháp tối thắng
 Giác ngộ các chúng sanh
 Chư Thiên và Dạ Xoa
 Người nghe đều được tỏ
 Tất cả A Tu La
 Ý thích đã thanh tịnh
 Vô lượng hàng nhơn chúng
 Đều trừ hết lưới nghi
 Biết rõ tánh của tham
 Diệt hại sân cùng si
 Ái mạn và vô minh
 Siểm tật với hí luận
 Nhẫn đến khổ uẩn thảy
 Đều bỏ rời tất cả
 Các cú nghĩa như vậy
 Rốt ráo đều thanh tịnh
 Như Lai nơi một pháp
 Thông đạt các thứ danh
 Số ấy trăm ngàn muôn
 Nhẫn đến bất tư nghị
 Nơi vô lượng chư Phật
 Khéo học pháp như vậy
 Mà ở trong một pháp
 Diễn thuyết không cùng tận
 Như Lai khéo rõ thấu
 Tất cả các pháp môn
 Cũng may phân biệt biết
 Danh cú thượng trung hạ
 Tu học nơi tất cả
 Các thứ dị ngôn từ
 Mà tuyên nói khéo hay
 Nghĩa vi diệu đệ nhứt
 Tiếng thanh tịnh như vậy
 Nhơn duyên hòa hợp khởi
 Cũng chẳng nương lưỡi họng
 Nhẫn đến nơi thân tâm 
 Đại địa động sáu cách
 Chúng mười phương đều họp
 Chắp tay chiêm ngưỡng Phật
 Mong trừ nghi cho chúng
 Như Lai khéo biết rõ
 Nhãn tận sanh biên tế
 Tự tánh thường không tịch
 Không khứ cũng không lai
 Không trụ không xứ sở
 Thâm nhập nơi thiệt tế
 Mắt Phật không chướng ngại
 Vì thế nay tôi nghe
 Như Lai khéo biết rõ
 Tánh nhãn tiền hậu thế
 Tận vô tận lưu chuyển
 Tự tánh thường không tịch
 Khai thị các pháp nghĩa
 Khiến thế gian hoan hỉ
 Tiếng đức Phật mỹ diệu
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Phật biết tiền hậu tế
 Tánh nhãn thường không tịch
 Rời ngôn từ phân biệt
 Cớ gì miệng mỉm cười
 Phật biết nhãn vô lượng
 Các lời lẽ tuyên nói
 Bổn tánh thường không tịch
 Cớ gì miệng mỉm cười
 Phật biết mé tận sanh
 Tánh nhãn thường không tịch
 Bỏ rời các phiền não
 Chứng Phật Bồ đề trí 
 Đủ danh tiếng thù thắng
 Cớ gì miệng mỉm cười
 Phật từ lâu tu học
 Diễn thuyết bất tư nghị
 Rõ thấu tánh nhãn không
 Lìa cấu thường thanh tịnh
 Vô lượng các tâm hành
 Một niệm đều biết rõ
 Quang minh chiếu thế gian
 Đó là thoại tướng gì
 Đại tiên đẳng chánh giác
 Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
 Phiền não đều đã trừ
 Tâm Phật thường tịch tịnh 
 Như Lai trí thù thắng
 Thấu suốt mé nhãn tận
 Lại do nhân duyên gì
 Mà hay hiện mỉm cười
 Nhĩ tỷ thiệt thân ý
 Sáu trần và bốn đại
 Nhẫn đến thanh danh thảy
 Thấu suốt mé nhãn tận
 Lại do nhơn duyên gì
 Mà hay hiện mỉm cười
 Nhĩ tỷ thiệt thân ý
 Sáu trần và bốn đại
 Nhẫn đến thanh danh thảy
 Tất cả đều như vậy
 Phật biết nhãn vô ngã
 Cũng thấu nhĩ vô thường
 Và rõ tỷ tánh không
 Cớ gì hiên mỉm cười
 Phật biết thiệt vô ngã
 Cũng thấu thân vô thường
 Và rõ tánh ý không
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Phật biết sắc vô ngã
 Cũng thấu thanh vô thường
 Và rõ lương tánh không
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Phật biết vị vô ngã
 Cũng thấu xúc vô thường
 Và rõ pháp tánh không
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Phật biết địa vô ngã
 Cũng thấu thủy vô thường
 Và rõ hỏa tánh không
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Phật biết phong vô ngã
 Cũng thấu tánh vô thường
 Và rõ sự tánh không
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Biết thế gian vô ngã
 Cũng thấu khổ vô thường
 Và rõ uẩn tánh không
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Phật biết giới vô ngã
 Cũng thấu thế vô thường
 Và rõ sanh tánh không
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Phật biết thanh vô ngã
 Cũng thấu danh vô thường
 Và rõ đạo tánh không
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Phật biết trí vô ngã
 Rõ tịch tịnh vô thường
 Và chúng sanh tánh không
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Phật biết tánh vô tánh
 Cũng biết ngã phi ngã
 Và rõ ý thích không
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Thấy sanh tử vô ngã
 Cũng thấu thường vô thường
 Và rõ Niết Bàn không
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Như Lai tâm giải thoát
 Danh tiếng khắp ba cõi 
 Đế Thích cùng Nhơn Vương
 Long thần đều cúng dường
 Như Lai khéo biết rõ
 Biên tế nhãn tận sanh
 Nhẫn đến nơi tịch tịnh
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Vô lượng hàng Phật tử
 Đều họp ở chúng hội
 Từ miệng Phật sanh ra
 Từ pháp biến hóa sanh
 Đều đến đứng trước Phật
 Chắp tay mà tôn trọng
 Tôi vì các chúng ấy
 Hỏi duyên cớ phóng quang
 Như Lai khéo biết rõ
 Nhãn tánh không vô ngã
 Siêu quá ở tất cả
 Người tại gia tu học
 Phật dùng trí bình đẳng
 Rõ pháp không sai biệt
 Như Lai ý thích biết
 Chẳng dùng thần thông thấy
 Phật biết nhãn vô ngã
 Tánh không chẳng khứ lai
 Trí thanh tịnh vô biên
 Cớ gì hiện mỉm cười
 Như Lai đã hết nơi sanh tế
 Đại bi che khắp các thế gian
 Pháp Vương Tối Thắng Nhơn Trung Tôn
 Mong nói cớ gì hiện mỉm cười
 Vô lượng vô biên đại Bồ Tát
 Và các Thiên chúng oai đức khác
 Đều ở hư không cầm lọng đẹp
 Cả đại địa nầy đều chấn động
 Thuở xưa ai ở chỗ Như Lai
 Mãi mãi tu hành các thiện pháp
 Tâm ý bình đẳng đấng đại bi
 Mong nói cớ gì hiện mỉm cười
 Thuở xưa ai cúng dường chư Phật
 Được nghe pháp này lòng vui mừng
 Đạo Sư Tối Thắng Nhơn Trung Tôn
 Mong nói cớ gì hiện mỉm cười
 Âm thanh của Phật đẹp ý chúng
 Như tiếng nhạn chúa rất mỹ diệu
 Tự nhiên vô lượng tiếng hòa nhã
 Mong mỏi cớ gì phóng quang minh
 Vô lượng câu chi lời phúng tụng
 Khuyên khen vui nhận lời tương ưng
 Giống tiếng hay chim câu chỉ la
 Mong mỏi cớ gì phóng quang minh
 Tiếng thuyết pháp vang như trống sấm
 Nghe khắp vô biên ngàn ức cõi
 Lòng từ tiếng thô hoặc lời dịu
 Cớ gì phóng quang minh kim sắc
 Rõ sanh vô sanh tận vô tận
 Biết nhãn tánh ly không khứ lai
 Pháp cam lộ soi sáng thế gian
 Cớ gì phóng quang minh kim sắc
 Biết nhãn khởi tác thường không tịch
 Không khứ không lai không chỗ trụ
 Như dương diệm bóng nước bọt nước
 Nhơn duyên gì thị hiện mỉm cười
 Nhĩ tỷ thiệt thân và ý căn
 Sắc thanh hương vị xúc và pháp
 Nhẫn đến âm thanh và danh thảy
 Phải biết tất cả cũng như vậy
 Thân Phật kim cuơng thường bất hoại
 Đầy đủ trăm ngàn tướng thù thắng
 Thân không cơ quan mà vận động
 Mong nói cớ gì hiện mỉm cười
 Vế đùi tròn đầy gót chưn dài 
 Bụng không lộ bày như sư tử
 Rốn sâu xinh đẹp eo tròn đủ
 Mong nói cớ gì hiện mỉm cười
 Sắc vàng thân sạch rời trần cấu 
 Mỗi mỗi sợi lông màu xanh biết
 Xoay hữu hướng lên mũi thơm phức
 Mong nói cớ gì hiện mỉm cười 
 Thân đẹp tròn đầy thường an trụ
 Dường như cây chúa ni câu đà
 Tất cả công đức để trang nghiêm
 Âm thanh khiến chúng lòng vui đẹp
 Tay dài tròn trịa vai xinh đẹp
 Cổ thon đầy tròn hiện rõ ngấn
 Đi khắp vô biên trăm ngàn cõi
 Chỉ dạy chúng sanh đường chánh tà
 Răng trắng sạch trong như ngọc tuyết
 Tướng lưỡi rộng dài trùm khắp mặt
 Má như sư tử mũi thẳng dài
 Từ tâm phương tiện thanh tịnh sanh
 Hương hoa sen xanh từ miệng Phật
 Mùi thơm chiên đàn khắp thân Phật
 Thuở xưa đã rộng tu lòng từ
 Ý thích thanh tịnh thường tiếp nối
 Lòng chưn của Phật bằng đầy đẹp
 Dẫm trên mặt đất không cong hõm
 Như bước đi voi chúa sư tử
 Vượt qua tất cả các thế gian
 Tướng thiên bức luân đẹp đoan nghiêm
 Nét sáng thù thắng thường hiện rõ
 Hành động đều lợi ích quần sanh
 Ai thấy đều sanh lòng tín ngưỡng
 Một ngón phát ra ngàn tia sáng
 Chiếu khắp vô biên khắp Phật quốc
 Thuở xưa siêng tu những hạnh lành
 Nên được những tướng trang nghiêm ấy
 Thành tựu sắc thân không ai sánh
 Gương mặt đoan nghiêm rất thù thắng
 Thần biến lợi ích các thế gian
 Mong nói cớ gì hiện mỉm cười
 Bắp chưn tròn thẳng như nai chúa
 Thân chẳng cúi thấp như sư tử
 Xuất hiện làm đèn sáng thế gian
 Mong nói cớ gì hiện mỉm cười
 Âm tàng ngựa chúa không nhiễm trần
 Lòng tay đầy bằng tay quá gối
 Hi hữu Tối Thắng Thiên Nhơn Sư
 Mong nói cớ gì hiện mỉm cười
 Từ thân Phật phóng vô biên quang
 Sắc đẹp tịch tịnh mà hằng chiếu
 Lòng Phật luôn luôn thường thanh tịnh
 Diễn thuyết vô biên những khế kinh
 Chẳng phải những kẻ chấp đoạn thường
 Mà tịnh tu được pháp như vậy
 Nếu bỏ rời được các biên kiến
 Chóng thành thân thanh tịnh của Phật
 Tiếng trống trời mây sấm vang xa
 Tiếng chim hồng ca lăng trong suốt
 Âm nhạc cõi trời ngàn muôn thứ
 Mong nói cớ gì phóng quang minh
 Đạo Sư một tiếng diễn thuyết pháp
 Khiến nguời phá giới dứt lỗi lầm
 Như Lai thuyết pháp lời giọng hay
 Đều là pháp thậm thâm hi hữu
 Trâu trắng lông chúa giữa chặng mày
 Chiếu khắp trăm ngàn những Phật quốc
 Mắt đẹp mầu xanh như nước biếc
 Đỉnh đầu vun cao không thể thấy
 Răng trắng kín bằng đủ bốn mươi
 Dường như báu pha lê trong sáng
 Đều từ vô lượng tịnh nghiệp sanh
 Mong mỏi cớ gì hiện mỉm cười
 Như Lai viên mãn thân công đức
 Thành tựu vô biên sắc vi diệu
 Xuất hiện quang minh đẹp hi hữu
 Mong nói cớ gì hiện mỉm cười
 Đại bi Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
 Rõ thấu chí thích của chúng sanh
 Đã được vô ngại đại biện tài
 Mong mỏi cớ gì hiện mỉm cười
 Như Lai đã đến được bỉ ngạn
 Đầy đũ tam minh và lục thông
 Thị hiện vô biên thanh tịnh quang
 Mong nói cớ gì hiện mỉm cười
 Phật ở thuở xưa vô lượng kiếp
 An trụ những đẳng trì vi diệu
 Biết nhãn sanh biên và tận biên
 Mong nói cớ gì hiện mỉm cười
 Đờì quá khứ vị lai hiện tại
 Tịnh trí vô ngại bất tư nghị
 Mong nói cớ gì hiện mỉm cười

 Bấy giờ đức Thế Tôn ở trong đại chúng dùng tay kim sắc xoa đầu đồng tử Nguyệt Quang mà nói kệ rằng:

 Đồng tử lắng nghe
 Nay ta giao ông
 Pháp Bồ đề này
 Kinh Xuất Hiện Quang
 Ở đời ác sau
 Lúc pháp sắp diệt
 Phải vì chúng sanh
 Khai thị diễn thuyết
 Ta dùng Phật nhãn
 Thấy đời vị lai
 Nơi kinh thậm thâm
 Pháp vi diệu nầy
 Hoặc thích chẳng thích
 Đều biết rõ cả
 Nếu có chúng sanh
 Chí cầu Phật đạo
 Thường niệm chư Phật
 Nên truyền kinh này
 Nếu lòng kính ngưỡng
 Lại thích náo nhiệt
 Mải mê say ngủ
 Chẳng thích kinh nầy
 Dầu được xuất gia
 Trong pháp của Phật
 Với pháp Niết Bàn
 Lại chẳng ưa thích
 Người ngu như vậy
 Uổng ăn của thí
 Nghe pháp hữu vi
 Có nhiều tội lỗi
 Vẫn luyến thế gian
 Chẳng hề kinh sợ
 Người ngu như vậy
 Trí gỉa quở trách
 Dầu mặc pháp phục 
 Mà không trí huệ
 Đức Phật đã dạy
 Lời nói chơn thiệt
 Vô trí nếu nghe
 Chẳng tin nhận được
 Người ngu như vậy
 Chớ cùng ở chung
 Nếu người được nghe 
 Pháp thù thắng này
 Chẳng sanh vui mừng 
 Lòng chẳng vui thích
 Những người như vậy
 Bị ta quở trách
 Dầu được thân người 
 Vẫn là luống qua
 Nếu người được nghe 
 Pháp thậm thâm nầy
 Sanh được lòng mừng 
 Rất ưa rất thích
 Người ấy đã từng
 Gặp gỡ chư Phật
 Quyết định sẽ được
 Vô thượng Bồ đề
 Nếu người ngu si
 Bị ác kiến hại
 Dứt mất huệ mạng 
 Xa rời Bồ đề
 Vì thế nên phải
 Bỏ thầy bạn ác
 Thân cận cung kính 
 Người trí huệ sáng
 Tất cả thế gian 
 Có nhiều tội ác
 Chúng sanh thường sa
 Trong ba ác thú
 Đều từ ngu si
 Mê lầm phát sanh
 Theo mê lưu chuyển 
 Chẳng được tự tại
 Vứt bỏ chánh pháp 
 Làm những phi pháp
 Thế nên phải rời 
 Những người ngu tiểu
 Như người đi xe
 Tự bẻ trục xe
 Đã tạo nghiệp ác
 Sanh vào địa ngục
 Miệng nói lời ác
 Hằng tự tổn hại
 Như cầm búa bén
 Tự chém thân mình
 Chẳng biết các pháp
 Do nhơn duyên tạo 
 Theo nghiệp thọ báo
 Không ai cứu được 
 Gần gũi minh sư
 Để làm thiện hữu 
 Mà bèn tự nói
 Tu tập không vô 
 Đã chứng vô vi
 Sanh chấp đoạn diệt 
 Như thân khí vỡ
 Tâm cũng mất theo
 Ưa nói những lời
 Trau truốt văn hoa
 Tham đắm nơi đây
 Trọn không ích lợi 
 Thà bị rắn độc
 Cắn cho phải chết
 Chớ chọn chẳng làm
 Người đọa ác thú
 Người ngu thuyết pháp
 Làm hư căn lành
 Khiến vô lượng chúng
 Sa đọa địa ngục
 Đại chúng các ông
 Phải nên quan sát 
 Đồng tử Nguyệt Quang
 Hiện đứng trước Phật
 Thuở xưa đã từng
 Cúng dường vô lượng 
 Hằng hà sa số
 Chư Phật Thế Tôn 
 Kiên cố tu hành
 Cầu trí vô thượng
 Lòng ông chẳng luyến
 Tất cả các cõi
 Biết nhãn sanh biên
 Rốt ráo thanh tịnh
 Rời các hí luận
 Không hề nhiễm trước
 Vì muốn lợi ích 
 Vô lượng chúng sanh
 Diễn nói kinh điển
 Hiện quang vô lượng 
 Người ngu không thể
 Tu học pháp nầy
 Với người tu hành
 Dòm ngó lỗi lầm 
 Thế nên phải bỏ
 Những người ngu si
 Chẳng nên gần gũi
 Tu học pháp ấy
 Những người ngu si
 Ưa thích tranh cãi
 Chẳng thể siêng tu
 Hạnh không tranh luận
 Những người như vậy
 Không tâm hiệp ý
 Vì thế chẳng nên
 Cung kính khen ngợi
 Những người ngu si
 Biếng nhác giải đãi
 Thân ngữ ý nghiệp
 Thường làm điều ác
 Không có tịnh giới
 Trí huệ đa văn
 Thường tưởng cảnh dục
 Thích nơi náo nhiệt
 Các ông nên xem
 Người ngu như vậy
 Chủng tộc và thân
 Thảy đều xấu ác
 Giận thù hung dữ
 Hình mạo xấu xa
 Dầu sanh làm người
 Thân thường hạ liệt
 Chấp trước ngã tướng
 Mê nơi chân lý 
 Không có trí huệ
 Phân biệt lời hay
 Nghe pháp tánh không
 Chẳng ưa chẳng thích 
 Như Lai Thế Tôn
 Từ lâu xa rời
 Tất cả thế gian
 Ngôn ngữ hí luận
 Nơi đây phàm phu
 Rất hay nhiễm trước
 Trọn đời của họ
 Chẳng rõ biết được
 Dầu khen trì giới
 Chẳng tu phạm hạnh
 Miệng nói đúng pháp
 Thân làm phi pháp
 Tự nói là luật
 Thường hành phi luật
 Phật dạy đệ tử
 Mặc y hoại sắc
 Những người phá giới
 Mà mặc y này
 Càng thêm kiêu mạn
 Và lòng phóng dật 
 Họ ăn của thí
 Như nuốt lửa đỏ 
 Đã bỏ gia đình
 Không ngũ dục lạc
Ở trong Phật pháp
Lại không diệu lạc
Thích những hạnh tạp
Chẳng rời nhỉ biên
Bao nhiêu ý thích
Đều chẳng thanh tịnh
Người ngu như vậy
Ở trong đại chúng
Không khác chồn cáo
Nhập bầy sư tử
Dầu nói những pháp
Tịch tịnh như vậy
Cũng chẳng biết rõ
Nghĩa không chơn thiệt
Được người ca ngợi
Sanh lòng ngạo mạn
Chẳng nhớ Đại Sư
Thẹn hổ khiêm hạ
Nhận vật bất tịnh
Như được bửu châu
Vui mừng cầm giữ
Lòng không tạm bỏ
Bọn nầy hạ liệt
Dầu lại xuất gia 
Gìn giữ oai nghi
Chấp trì y bát
Chỉ có hình tượng
Không trí huệ thiệt
Dầu lại thế phát
Chẳng bỏ ác tâm
Sa vào đảo kiến
Trái pháp Sa Môn
Mất đạo Niết Bàn
Tịch tịnh vô vi
Cũng không được quả 
Của Sa Môn chứng
Vô minh phiền não 
Chẳng giảm mảy may
Đi dạo xóm làng
Tự xưng tịch tịnh
Ngưởi ngu vô trí
Chẳng biết đạo chánh
Lòng họ thích muốn 
Chỉ là bất thiện
Vì cầu lợi dưỡng 
Mà ở chủa chiền
Chẳng chịu tu tập
Chánh nhơn Niết Bàn
Hôn trầm ưa ngủ 
Chỉ muốn an thân
Thường ưa thật hành
Những sự như vậy
Dầu ở chùa am
Trải qua nhiều năm 
Do vì đảo kiến
Mất đạo Niết Bàn
Trọn chẳng thể được
Đạo quả Sa Môn
Phá hư chánh kiến
Trái phạm cấm giới 
Thích y phục tốt
Trang nghiêm thân mình 
Nơi các dục lạc
Thường sanh ái nhiễm 
Nếu vào thành ấp
Hiện tướng kiêu mạn
Phóng túng thân nghiệp
Chẳng giữ oai nghi
Hoặc vào thành ấp
Dạo đi rao nói 
Ở tại chùa am
Trong hang núi kia 
Mọi người nên biết
Là chỗ tôi ở
Bước chậm ngó xuống 
Đi đứng an tường
Phát ngôn dối lạ
Hiện tướng La Hán
Khiến chúng bạch y
Đều bảo nhau rằng
Lan nhã Tỳ Kheo
Là thiệt bậc Thánh
Hoặc tại chùa am
A lan nhã kia
Thấy có người đến 
Liền chỉ thị rằng
Tôi ở chỗ này
Ngày đêm kinh hành
Hoặc trải cỏ mềm
Làm chỗ tĩnh tọa
Hoặc vào tụ lạc
Đến nhà bạch y
Dối hiện ân cần 
Hỏi thăm an ổn
Nói bàn vua giặc 
Những sự thế tục
Hoặc do nhiễm tâm
Ở trước người nữ
Nhiều thứ phương tiện
Tự khen đức mình 
Tôi làm ruộng phước
Cho người trong đời
Tôi bỏ ngôi vua
Xuất gia tu hành
Cung nhơn thể nữ
Đều sanh cõi trời
Mọi người nghe nói
Càng thêm cung kính 
Cúng dường đủ thứ
Y phục ẩm thực
Xin ngài thương xót
Thường đến nhà tôi
Tham ưa vị ngon
Chẳng biết tội lỗi 
Bị ma làm hại
Như rùa sa lưới 
Với chúng lan nhã
Kiêu căng dành lợi 
Khi dễ chê bai
Tỳ Kheo tinh tiến
Lòng mê danh lợi
Càng sanh tham luyến
Vì cớ sống còn
Thường làm dối trá
Thêm lớn nghiệp ác
Nơi thân ngữ ý
Nếu có thí chủ
Tịnh tâm cúng dường
Do vì giải đãi
Làm tổn phước họ
Người ngu như vậy
Thường sanh ác dục
Nơi pháp tánh không
Lòng chẳng thuận chịu
Nếu ở trong Phật pháp
Rời được lỗi như vậy
Siêng tu chẳng phóng dật
Được pháp nầy chẳng khó
Với lợi với phi lợi
Khen chê khổ vui thảy
Thế pháp chẳng động được
Được pháp nầy chẳng khó
Quán thân tưởng bất tịnh
Ngũ uẩn tưởng độc hại
Ăn uống tưởng chữa bịnh
Được pháp nầy chẳng khó
Dầu mặc y phục tốt 
Cũng chẳng sanh kiêu mạn
Chỉ để che hổ thẹn
Được pháp nầy chẳng khó
Chẳng cậy ỷ sắc lực
Nơi ăn không tham luyến
Chỉ nuôi sống để tu
Được pháp nầy chẳng khó
Biết rõ những hữu không 
Nơi dục không thủ xả
Thường tu hạnh không tịch
Được pháp nầy chẳng khó
Núi cách một do tuần
Ngồi một mình tu thiền
Quán hữu vi vô ngã
Được pháp nầy chẳng khó
Quán nhãn tận sanh biên
Và tướng nhãn lưu chuyển
Siêng tu đạo nhãn tịnh
Được pháp nầy chẳng khó
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sắc thanh hương vị xúc
Nhẫn đến âm thanh danh
Tất cả đều như vậy
Vô lượng các Tỳ Kheo
Người siêng người biếng trễ
Tất cả đều phải biết
Người gặp bạn thiện ác
Tu tập chẳng tu tập
Sanh tín và bất tín
Tất cả đều phải biết
Người gặp thiện ác hữu
Nơi đạo các căn tận
Tu tập chẳng tu tập
Tất cả đều phải biết
Nếu ưa thích Bồ đề
Hoặc một hai ba tháng
Lúc sau lại thối thất
Tất cả đều phải biết
Nếu người nghe pháp nầy
Sanh được lòng ưa thích
Dầu có lúc thối thất
Rồi lại được lòng tin
Nếu người nghe pháp nầy
Chẳng rời được phóng dật
Họ sanh ý nghĩ rằng
Kinh nầy phi Phật thuyết
Nếu người nghe pháp nầy
Bị ma nó nhiếp trì
Trước dầu phát lòng tin
Sau thì lại vứt bỏ
Không ưa thích chánh pháp
Dối phỉnh cầu danh lợi
Du hành nơi tụ lạc
Khen nói đà la ni
Tam muội tổng trì sáng
Thiệt ra họ chẳng hiểu
Ràng buộc nơi ngũ dục
Tham cầu những thế nghiệp
Dùng lời lẽ phân biệt
Chê ngưởi tu pháp không
Họ không có niệm huệ
Trọn đời họ luống qua
Người ngu bỏ pháp không
Đó là họ phá giới
Sẽ đọa ngục A tỳ
Trọn chẳng được sanh Thiên
Nếu trong một sát na
Tạo lập ngàn tòa tháp
Chẳng bằng nghe kinh nầy
Thọ trì bốn câu kệ
Đem trăm ngàn vòng hoa
Cúng dường nơi Phật pháp
Chẳng bằng nghe kinh nầy
Suy gẫm bốn câu kệ
Nếu người xây bửu tháp
Số nhiều như hằng sa
Chẳng bằng khoảng sát na
Suy gẫm kinh điển nầy
Đem hoa rải cúng dường
Nơi trăm ức cõi Phật
Chẳng bằng khoảng sát na
Suy gẫm kinh điển nầy
Ca sa trăm ngàn ức
Dâng cúng lên chư Phật
Chẳng bằng khoảng sát na
Suy gẫm kinh điển nầy
Phật nhãn thắng thanh tịnh
Không gì chẳng thấy biết
Nếu ưa thính kinh nầy
Sẽ được mắt của Phật
Quá khứ vô số kiếp
Có Phật hiệu Nhiên Đăng
Ta làm tiên Ma Nạp
Cầm hoa đến cúng dường
Phật ký ta thành Phật
Hiệu Thích Ca Mâu Ni
Sẽ ngồi nơi đạo tràng
Diễn nói kinh điển nầy
Còn ông làm đồng tử
Nghe ta được thọ ký
Vui mừng phát lòng tin
Chắp tay phát thệ nguyện
Nếu Ma Nạp thành Phật
Tôi sẽ giúp giáo hóa
Đến lúc Ngài diệt độ
Tôi hộ trì pháp tạng
Như Phật Nhiên Đăng kia
Nói kinh Xuất Hiện Quang
Ma Nạp cùng đồng tử
Lúc ấy đồng nghe thọ
Thuở xưa ta đã từng
Đem hoa sen thơm đẹp
Cúng dường Phật Nhiên Đăng
Thuở ấy ở pháp hội
Ông phát nguyện như vậy
Trong mạt pháp của ta
Thọ trì kinh điển nầy
Lòng chẳng sanh bực dọc
Hay thọ trì đọc tụng
Thì gọi đại trượng phu
Ông phải ở đời sau
Trì pháp khó nghe nầy
Rộng vì các chúng sanh
Phân biệt nghĩa thú ấy
Thuở quá khứ ta cũng
Lúc chánh pháp sắp diệt
Trì kinh Hiện Quang nầy
Rộng nói cho chúng sanh
Người ngu chẳng siêng tu
Hủy báng kinh pháp nầy
Ta dầu nghe họ chê
Cũng chẳng hề phiền giận
Ta thường tu nhẫn nhục
Lợi ích cho thế gian
Do nhẫn lực thành tựu
Thân tướng hảo trang nghiêm
Đồng tử nầy ! Phải xem
Thân Phật diệu viên mãn
Kim sắc rất thanh tịnh
Đều từ nhẫn lực sanh
Ngón chưn ta ấn đất
Chấn động vô biên cõi
Mà chúng sanh chẳng té
Đều là do nhẫn lực
Ta từ một lỗ lông
Phóng trăm ngàn quang minh
Thanh tịnh chiếu tất cả
Đều do thắng nhẫn lực
La Sát rất đáng sợ
Hút lấy tinh khí người
Thường mến kính nơi ta
Đều do thắng nhẫn lực
Những quyến thuộc của ta
Khéo điều phục được tâm
Tôn trọng nơi Như Lai
Đều do thắng nhẫn lực
Trăm ngàn thứ âm nhạc
Khắp ở trong đại chúng
Khen ngợi Phật công đức
Đều do thắng nhẫn lực
Trăm ngàn vị Long Vương
Sân độc rất đáng sợ
Thấy Phật liền vui mừng
Đề do thắng nhẫn lực
Chúng Dạ Xoa La Sát
Cầm trăm ngàn vòng hoa
Đồng đến cúng dường Phật
Đều do thắng nhẫn lực
Vô lượng trăm ngàn cõi
Hiện tại chư Như Lai
Khen ngợi công đức ta
Đều do thắng nhẫn lực
Tám ngàn Cưu Bàn Trà
Và A Tra Phạ Ca
Rải hoa cúng dường ta
Đều do thắng nhẫn lực
Sáu mươi trăm câu chi
Chúng Dạ Xoa Vương thảy
Đồng đến cúng dường ta
Đều do thắng nhẫn lực
Lại có ngàn Long Vương
Ma Na Bà Già thảy
Dâng ta xích chơn châu
Đều do thắng nhẫn lực
Trăm ngàn Cưu Bàn Trà
Tỳ Lô Thích Ca thảy
Hương hoa cúng dường ta
Đều do thắng nhẫn lực
Long Vương giữ đại địa
Hiện ra nửa thân rồng
Chắp tay cung kính ta 
Đều do thắng nhẫn lực
Có trăm ngàn câu chi
La Hầu A Tu La
Tịnh tâm cúng dường ta
Đều do thắng nhẫn lực
Nầy Nguyệt Quang phải xem
Phật quang chiếu đến đâu
Hết khổ được an vui
Đều do thắng nhẫn lực
Trăm ngàn chúng chư Thiên
Rải hoa trời cúng dường
Họ bỏ vui ngũ dục
Đến ở gần Như Lai
Ông xem Phật thần thông 
Tiếng diễn thuyết thí giới
Khắp mọi noi đều nghe
Đều do thắng nhẫn lực
Tiếng diễn thuyết uẩn giới
Và tiếng nói tứ đế
Khắp mọi nơi đều nghe
Đều do thắng nhẫn lực
Do thần thông của ta
Nghe hư không thuyết pháp
Nhãn tận biên tịch tịnh
Sanh biên cũng tịch tịnh
Do thần thông của ta
Nghe hư không thuyết pháp
Nhãn từ nhơn duyên sanh
Không lai cũng không khứ
Do thần thông của ta
Nghe hư không thuyết pháp
Quan sát nhãn tịch tịnh
Do đó sanh chư Phật
Do thần thông của ta
Nghe hư không thuyết pháp
Nhãn tận biên tịch tịnh
Do đó sanh chư Phật
Do thần thông của ta
Nghe hư không thuyết pháp
Nhãn biên tế tịch tịnh
Do đó sanh chư Phật
Do thần thông của ta
Nghe hư không thuyết pháp
Nhãn sanh biên tịch tịnh
Do đó sanh chư Phật
Do thần thông của ta
Nghe hư không thuyết pháp
Nhãn lưu chuyển tịch tịnh
Do đó sanh chư Phật
Do thần thông của ta
Nghe hư không thuyết pháp
Nhãn vô sanh tịch tịnh
Do đó sanh chư Phật
Do thần thông của ta
Nghe hư không thuyết pháp
Nhãn tịch diệt tịch tịnh
Do đó sanh chư Phật
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sắc thanh hương vị xúc
Nhẫn đến âm thanh danh
Tất cả đều như vậy
Tham sân si phẫn phú
Tật đố và siểm cuống
Cống cao cùng kiêu mạn
Nói rộng cũng như vậy. 

Nguyệt Quang Đồng Tử nghe đức Phật nói pháp tối thắng như vậy, vui mừng chắp tay bạch đức Phật rằng: ỘBạch đức Thế Tôn! Ngày mai con muốn thỉnh đức Như Lai và đại chúng đến nhà con thọ trai. Mong đức Như Lai từ mẫn nhận lời.

 Đức Phật biết ý nguyện của Đồng Tử thanh tịnh. Đức Phật cũng biết sẽ lợi ích vô lượng chúng sanh. Nên đức Phật xót thương mà nín lặng nhận lời thỉnh của Đồng Tử.

 Đồng Tử Nguyệt Quang liền đảnh lễ chưn Phật đi nhiễu bên hữu ba vòng, vui mừng mà trở về nhà cùng với quyến thuộc và chúng Thiên, Long Bát Bộ đồng nghiêm sức thành Vương Xá. Nơi nghã tư đường giăng bày màn che bằng lụa màu. Màn ấy cao rộng che khắp mọi nơi, dây vàng kết xen, chuỗi ngọc thòng rũ, những lá phan sư tử, hoa vàng câu vòng trăm ngàn thứ để trang sức. Lại còn có hoa báu rất lạ xen lẫn nhau mà làm thành vòng hoa, hoa chiêm bặc, vòng hoa mục chơn lân đà, vô lượng vô số thứ vòng hoa như vậy thòng rũ giáp vòng trong màn trướng báu. Khắp nơi đều trang nghiêm. Trong ấy sắm đặt chỗ ngồi, đốt những hương quý: hương tất lực ca, hương đô ma già, hương chiên đàn, hương uất kim thơm tho vui dạ. Hòa hiệp nhiều thứ diệu hương như vậy để dùng cúng dường. Còn đem nước thơm rưới khắp mặt đường. Hoa đẹp phủ trên đất chỗ nào cũng đầy khắp.

 Chư Thiên nữ, A Tu La nữ, Ma Hầu La nữ số đông vô lượng, lòng họ vui mừng vì muồn thành tựu nhơn Bồ đề nên đồng đến nghiêm sức đại thành ấy.

 Trong thành khắp nơi nghiêm sức đã xong, đến giờ ngọ trai, Đồng Tử Nguyệt Quang đến bạch đức Phật: ỘMong đức Thế Tôn vì lợi ích các chúng sanh mà vào đại thành.

 Bấy giờ đức Phật và đại chúng đi vào cửa thành.

 Đương lúc đức Phật hạ chưn xuống, khắp mặt đất trong thành đều chấn động. Trăm ngàn ức thế giới mười phương cũng đều chấn động. Trong thời gian ấy, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ khổ được vui, kẻ xấu thành đẹp, kẻ nghèo được no đủ, không con có con, không áo có áo, không vàng bạc châu báu có vàng bạc châu báu, không thân thuộc được thân thuộc, người thiếu đồ trang sức thì được có đồ trang sức.

Còn có các thứ chim: chim câu chỉ la, chim anh vũ, chim khổng tước, chim xá lợi, chim ca lăng. Những chim ấy thấy đức Phật, chúng nó vui mừng hót ra những âm thanh vi diệu. Ai nghe tiếng hót ấy cũng đều đẹp dạ.

Đức Phật lại dùng thần lực hóa hiện vô lượng cây hoa chiêm bặc ca. Trăm ngàn chúng sanh cầm hoa thanh tịnh ấy và các thứ hương khác rải lên cúng dường đức Phật.

Chư A Tu La nữ và Ma Hê Thủ La cầm xích chơn châu và bột chiên đàn vui vẻ kính rải trên đức Phật.

Chúng A Tu La và chư Thiên cầm lọng báu bằng hoàng kim bạch ngân đứng trên hư không che cho Như Lai.

Đức Phật lại dùng thần lực hóa hiện vô lượng cây hương chiên đàn, trăm ngàn cây kim cương, bửu khí và y phục. Những cây như vậy vô lượng vô biên trân bửu trang nghiêm, hoa lá rậm rợp. Đó là do quả báo phước đức cuả tất cả chúng sanh chung lại kết thành. Gió nhẹ thổi động, hơi thơm tối thắng vi diệu lan khắp vô lượng Phật độ. Trăm ngàn chúng sanh đồng rải cúng đức Phật.

Vô lượng chúng sanh, hữu tình và phi tình như vậy đều do thần lực của đức Phật hóa hiện.

Nếu có ai mong cấu, do thần lực ấy, đều làm cho đầy đủ theo ý muốn của họ cả.

Lúc đức Phật vào thành, tất cả đại chúng nghe tiếng hay lạ trên hư không. Tiếng ấy diễn xướng chẳng thể nghĩ bàn, cũng chẳng biết từ đâu xuất phát, nói lên trăm ngàn kệ tụng để tuyên diệu pháp.

Lúc đức Thế Tôn mới vào thành 
Hư không có tiếng nói như vầy
Rõ tham tận biên thường không tịch
Chứng thiệt tánh ấy được Bồ đề
Lúc đức Thế Tôn mới vào thành 
Hư không có tiếng nói như vầy
Rõ tham sanh biên thường không tịch
Chứng thiệt tánh ấy được Bồ đề
Lúc đức Thế Tôn mới vào thành 
Hư không có tiếng nói như vầy
Rõ tham biên tế thường không tịch
Chứng thiệt tánh ấy được Bồ đề
Lúc đức Thế Tôn mới vào thành 
Hư không có tiếng nói như vầy
Rõ tham tịch tịnh thường không tịch
Chứng thiệt tánh ấy được Bồ đề
Lúc đức Thế Tôn mới vào thành 
Hư không có tiếng nói như vầy
Rõ tham lưu chuyển thường không tịch
Chứng thiệt tánh ấy được Bồ đề
Lúc đức Thế Tôn mới vào thành 
Hư không có tiếng nói như vầy
Rõ tham không có thường không tịch
Chứng thiệt tánh ấy được Bồ đề
Lúc đức Thế Tôn mới vào thành 
Hư không có tiếng nói như vầy
Rõ tham không sanh thường không tịch
Chứng thiệt tánh ấy được Bồ đề
Lúc đức Thế Tôn mới vào thành 
Hư không có tiếng nói như vầy
Rõ tham tịch diệt thường không tịch
Chứng thiệt tánh ấy được Bồ đề
Sân si phẫn phú cùng tật cuống
Siểm khúc cống cao kiêu mạn ưu
Khổ tập diệt đạo và hữu tình
Đồng nam đồng nữ với phụ nữ
Trượng phu dưỡng dục gồm sáu căn
Sáu trần bốn đại tánh sự vật
Thế gian khổ uẩn giới thế sanh
Âm thanh danh vân vân cũng vậy
Pháp Vương diễn nói tiếng vi diệu
Tất cả chúng sanh đều vui mừng
Chư Thiên thế nhơn cùng nghe rồi 
Thích muốn ở nơi Như Lai thừa
Lúc đức Thế Tôn mới vào thành 
Hư không có tiếng nói như vầy
Nơi sức bố thí Phật rất thích
Do sức bố thí chứng Bố đề
Lúc đức Thế Tôn mới vào thành 
Hư không có tiếng nói như vầy
Nơi thanh tịnh giới Phật rất thích
Do sức tịnh giới chứng Bồ đề
Lúc đức Thế Tôn mới vào thành 
Hư không có tiếng nói như vầy
Nơi hạnh nhẫn nhục Phật rất thích
Do sức nhẫn nhục chứng Bồ đề
Lúc đức Thế Tôn mới vào thành 
Hư không có tiếng nói như vầy
Nơi hạnh tinh tiến Phật rất thích
Do sức tinh tiến chứng Bồ đề
Lúc đức Thế Tôn mới vào thành 
Hư không có tiếng nói như vầy
Nơi hạnh thiền định Phật rất thích
Do sức thiền định chứng Bồ đề
Sức thần thông phước đức trí huệ
Sức phương tiện sắc sức danh xưng
Sức nghiệp nhơn duyên sức tín văn
Sức bố thí và sức tịch tịnh
Sức điều phục thiệt tế đế thiện
Sức vô úy hoan hỉ lợi lạc
Từ bi hỉ xả nhẫn vô não
Không vô tướng vô tác cũng vậy
Đấng thập lực thánh chúa thiên tôn
Công đức danh văn vô đẳng lượng
Đương lúc vào thành mới hạ chưn
Đã làm lợi ích nhiều chúng sanh
Xưa ở ba cõi tu tịnh nghiệp
Thêm lớn hạnh lành cho chư Thiên
Tất cả thế gian đều tôn ngưỡng
Nghe lời Phật nói đều vui mừng
Lúc Phật vào thành mới hạ chưn
Thành ấp đại địa đều chấn động
Đồng thấy tịnh quang minh của Phật
Thảy đều khát ngưỡng sanh vui mừng
Thế Tôn vào thành lợi ích lớn
Nhơn thiên đại chúng lòng vui mừng
Ba cõi từ đất đến không gian
Đều khen Như Lai khéo an lạc
Túc luân của Phật vừa ấn đất
Tịnh quang chiếu khắp chưa từng có
Trong thành Thiện Mã vang tiếng diệu
Trên không các chim cũng vui mừng
Lại có chúng nữ nhơn thanh tịnh
Tay chưn hoàn xuyến và chuỗi ngọc
Nhiều thứ trang sức báu như vậy
Chẳng gõ tự vang tiếng vi diệu
Các nàng cùng đến mừng rỡ nhau
Đồng thanh khen ngợi Thắng Cát Tường
Đui điếc tàn phế được lành lặn
Đều là quả thù thắng của Phật
Thế Tôn vào thành người đều mừng
Troi người rải hoa cúng dường Phật
Khắp trong hư không vang tiếng diệu
Vô lượng chư Thiên rất vui mừng
Còn có những chúng sanh mất trí
Đã hết cuồng loạn lòng vui mừng
Nữ nhơn thai nghén lòng lo sợ
Nhờ ánh sáng Phật được an vui
Hoặc có các nam nữ hổ thẹn
Vì họ nói pháp rời cấu nhiễm
Đều sanh lòng thanh tịnh vui mừng
Đảnh lễ dưới chưn đức Mâu Ni
Hoặc cầu Như Lai đạo vô thượng
Hoặc cầu Bồ Tát Thanh Văn thừa
Như vào thành chiên đàn tối thắng
Chiêm ngưỡng Tôn nhan tự mừng rỡ
Phật huệ thấu rõ hạnh mọi người
Tùy thuận thế gian làm lợi ích
Pháp tài sâu xa cho Bồ Tát
Trân bửu thượng diệu thí chúng sanh.
Lúc Thế Tôn vào thành
Hư không nói như vầy
Nếu thích nhãn tận biên
Thì tôn trọng nơi Phật
Lúc Thế Tôn vào thành
Hư không nói như vầy
Nếu thích nhãn tận biên
Thì tin chắc nơi Phật
Nếu thích nhãn tận biên
Được Phật bất hoại tín
Tịnh tín được nối nhau
Do quán nhãn tận biên
Nếu thích nhãn tận biên
Được pháp bất hoại tín
Tịnh tín được nối nhau
Do quán nhãn tận biên
Nếu thích nhãn tận biên
Được Tăng bất hoại tín
Tịnh tín được nối nhau 
Do quán nhãn tận biên
Nếu thích nhãn tận biên
Được giới không chấp trước
Tịnh giới được nối nhau 
Do quán nhãn tận biên
Nếu thích nhãn tận biên
Rời ác thú tham dục
Rời bỏ tham tương tục
Do quán nhãn tận biên
Nếu thích nhãn tận biên
Rời ác thú sân hận
Rời bỏ sân tương tục
Do quán nhãn tận biên
Nếu thích nhãn tận biên
Rời ác thú ngu si
Rời bỏ si tương tục
Do quán nhãn tận biên
Nếu quán nhãn tận biên
Thì được trí Bồ đề
Trí Bồ đề tương tục
Do quán nhãn tận biên
Nhẫn đến nhãn sanh biên
Biên tế và lưu chuyển
Tịch tịnh cùng không có
Vô sanh với tịch diệt
Các pháp môn như vậy
Nói đồng như nhãn tận
Nếu thích nhãn tận biên
Thì thường không nghi hoặc
Do vì không nghi hoặc
Liền được Phật thần thông
Nếu thích nhãn sanh biên
Thì thường không nghi hoặc
Do vì không nghi hoặc
Liền được Phật thần thông
Nếu thích nhãn biên tế
Thì thường không nghi hoặc
Do vì không nghi hoặc
Liền được Phật thần thông
Nếu thích nhãn lưu chuyển
Thì thường không nghi hoặc
Do vì không nghi hoặc
Liền được Phật thần thông
Nếu thích nhãn tịch tịnh
Thì thường không nghi hoặc
Do vì không nghi hoặc
Liền được Phật thần thông
Nếu thích nhãn vô sanh
Thì thường không nghi hoặc
Do vì không nghi hoặc
Liền được Phật thần thông
Nếu thích nhãn không có
Thì thường không nghi hoặc
Do vì không nghi hoặc
Liền được Phật thần thông
Nếu thích nhãn tịch diệt
Thì thường không nghi hoặc
Do vì không nghi hoặc
Liền được Phật thần thông
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sắc thanh hương vị xúc
Nhẫn đến âm thanh danh
Tất cả đều như vậy
Biết nhãn sanh vô biên
Phát khởi trí vô biên
Do vì trí vô biên
Nói pháp nầy cũng vậy
Biết nhãn tận vô biên
Nơi nhãn không chướng ngại
Do vì không chướng ngại
Được Phật vô ngại trí
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sắc thanh hương vị xúc
Nhẫn đến âm thanh danh
Tất cả đều như vậy
Lúc Thế Tôn vào thành
Trăm ngàn loài chúng sanh
Nghe hư không thuyết pháp
Không nghi Phật công đức
Dầu có khởi tham dục
Chẳng hư Phật trí huệ
Hoặc có khởi tham dục
Thối thất Phật công đức
Hoặc dầu khởi tham dục
Mà cầu vô thượng trí
Siêng tu pháp bất cộng
Chẳng thích Thanh Văn thừa
Người ngu tu tập thiền
Ưa nơi thiền định vui
Bèn sanh tăng thượng mạn
Nói được quả Sa Môn
Người ngu tu tập thiền
Không trí nhãn tận biên
Dầu trải trăm ngàn kiếp
Vẫn không được giải thoát
Với tất cả ái sanh
Đều nghiễm trước trong ấy
Nếu biết sanh tánh không
Chỗ thấy thường thanh tịnh
Nếu người tu tứ thiền
Không trí nhãn tận biên
Dầu trải trăm ngàn kiếp
Nơi thiền chẳng thanh tịnh
Nếu chứng được đẳng dẫn
Không trí chứng tận biên
Vì chẳng biết chứng tận
Thường hành nơi chứng lậu
Nếu chấp trước nơi tưởng
Không trí tưởng tận biên
Vì chẳng biết tưởng tận
Thường hành nơi tưởng lậu
Nếu luyến trước thế gian
Không trí thế tận biên
Vì chẳng biêét thế tận
Thường hành nơi thế lậu
Nếu ở tâm hữu lậu
Không trí tâm tận biên
Vì chẳng biết tâm tận
Thường hành nơi tâm lậu
Nếu ở pháp hữu lậu
Không trí pháp tận biên
Vì chẳng biết pháp tận
Thường hành nơi pháp lậu
Nếu đủ pháp đầu đà
Không trí nhãn tận biên
Vì chẳng biết nhãn tận
Chẳng phải thiệt đầu đà
Dầu mặc y hoại sắc
Không trí nhãn tận biên
Vì chẳng biết nhãn tận
Chẳng phải ứng pháp phục
Dầu sanh nhà quý tộc
Không trí nhãn tận biên
Vì chẳng biết nhãn tận
Chẳng phải nhà thanh tịnh
Dầu quyến thuộc đông nhiều
Không trí nhãn tận biên
Chóng đọa trong ác thú
Quyến thuộc chẳng cứu được
Dầu giỏi thanh minh luận
Không trí nhãn tận biên
Vì chẳng biết nhãn tận
Chẳng đạt được thanh minh
Dầu giỏi các công xảo
Không trí nhãn tận biên
Vì chẳng biết nhãn tận
Chẳng phải giỏi công xảo
Dầu với nhiều gạn hỏi
Rộng giải thích một chữ
Không trí nhãn tận biên
Chẳng phải giải nghĩa đúng
Dầu học với người trí
Chẳng biết mật chẳng mật
Không trí nhãn tận biên
Không có được nơi pháp
Dầu rõ các luận thuyết
Thế luận và các pháp
Không trí nhãn tận biên
Như té vực níu dây
Dầu giỏi nơi thanh minh
Suy đoán tường cát hung
Và văn tự âm vận
Đọc tụng đều rõ suốt
Chẳng biết nhãn tận biên
Người ầy vẫn vô trí
Dầu biết tướng nữ nhơn
Lời tà làm mê hoặc
Cách đấm bóp hết mỏi
Những ảo thuật bí mật
Chẳng biết nhãn tận biên
Người ấy vẫn vô trí
Dầu diễn thuyết trăm tông
Không sót mất một chữ
Chẳng biết nhãn tận biên
Lời nói vẫn vô nghĩa
Sanh biên với biên tế
Lưu chuyển và tịch tịnh
Vô sanh cùng vô hữu
Tịch diệt như tận biên
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sắc thanh hương vị xúc
Nhẫn đến âm thanh danh
Tất cả đều như vậy
Dầu đọc tụng thanh luận
Mà biết hết nghĩa ấy
Chẳng biết nhãn tận biên
Họ vẫn là hạ liệt
Dầu tụng tứ Vi Đà
Thần chú đều thông thuộc
Chẳng biết nhãn tận biên
Họ vẫn là hạ liệt
Như vậy nhãn sanh biên
Biên tế và lưu chuyển
Nhẫn đến nhãn tịch diệt
Phải biết cũng như vậy
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sắc thanh hương vị xúc
Nhẫn đến âm thanh danh
Tất cả đều như vậy
Lúc Thế Tôn vào thành
Vô lượng các chúng sanh 
Nghe tiếng nói hư không
Được trí nhãn tận biên
Lúc Thế Tôn vào thành
Vô lượng các chúng sanh 
Nghe tiếng nói hư không
Biết rõ nhãn tự tánh
Rốt ráo không vô ngã
Đều được nhãn thanh tịnh
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sắc thanh hương vị xúc
Nhẫn đến âm thanh danh
Tất cả đều như vậy
Tham sân si phẫn mạn
Xan tật cuống cống cao
Nhẫn đến nơi phóng dật
Phải biết cũng như vậy
Lúc Thế Tôn vào thành
Vô lượng loài chúng sanh
Nghe tiếng hư không nói
Danh hiệu của chư Phật
Hoặc nghe diệt hoại tham
Danh hiệu không gì bằng
Hoặc nghe diệt hoại sân
Danh hiệu lợi cho đời
Hoặc nghe hết ngu si
Danh hiệu dẹp kiêu mạn
Hoặc nghe dạy thế gian
Tên đạo sư tịch tịnh
Hoặc nghe hiện trí huệ
Tên lợi ích thế gian
Hoặc nghe hiện phương tiện
Tên lợi ích chúng sanh
Hoặc nghe hàng phục ma
Tên không có hận thù
Hoặc nghe đem pháp dạy
Tên thị hiện giải thoát
Hoặc nghe tên rộng độ
Những chúng sanh khốn khổ
Hoặc nghe đấng Nhơn Tôn
Tên cứu tế chúng sanh
Được nghe danh hiệu Phật
Đều được nhãn thanh tịnh
Hư không vá nước biển
Nhẫn đến núi Tu Di
Tất cả đều lường được
Trí Phật không cùng tận.

Nếu nơi nhãn tận quyết định được
Thành tựu pháp thân chẳng có khó
Nếu thành tựu được thắng pháp thân
Sẽ được vô biên trí tổng trì
Nếu được vô biên trí tổng trì
Tỏ ngộ vô lượng những khế kinh
Nếu ngộ vô lượng những khế kinh
Nơi Phật thần thông được chẳng khó
Nếu nơi nhãn sanh quyết định được
Thành tựu pháp thân chẳng có khó
Nếu hay thành tựu thắng pháp thân
Sẽ được vô biên trí tổng trì
Nếu được vô biên trí tổng trì
Tỏ ngộ vô lượng những khế kinh
Nếu ngộ vô lượng những khế kinh
Nơi Phật thần thông được chẳng khó
Như vậy nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sắc thanh hương vị và xúc pháp
Nhẫn đến âm thanh cùng với danh
Phải biết tất cả đều cũng vậy
Lúc ấy đại địa đều chấn động
Biển lớn các núi cũng chấn động
Chúng A tu La và chư Thiên
Tất cả thảy đều sanh hoan hỷ
Ma và ma quân hết siểm khúc
Đều cầu thành tựu Phật trang nghiêm
Chư Thiên các xứ cung điện đẹp
Lòng sạch vui mừng bảo nhau rằng
Đạo Sư nay đã hiện ra đời
Để lợi tất cả chúng Trời người
Chúng Địa Cư Thiên ở cung mình
Cũng đều vui mừng bảo nhau rằng
Lành thay Đạo Sư nay xuất thế
Làm nhơn an lạc khắp thế gian
Chúng Không Cư Thiên nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sanh tịnh tín
Dùng tiếng đẹp dạ khen ngợi Phật
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Chúng Tứ Thiên Vương nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sanh tịnh tín
Dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Chư Thiên Đao Lợi nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sanh tịnh tín
Dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Chư Thiên Dạ Ma nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sanh tịnh tín
Dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Chúng tôi phải phát Bồ đề tâm
Chí cầu Như Lai vô thượng trí
Đấng Tối Thắng Người Tròi nương dựa
Độ thoát tất cả loài chúng sanh
Chư Thiên Đâu Suất nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sanh tịnh tín
Dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Phật trải câu chi vô số kiếp
Tu tập vô biên hạnh thù thắng
Dạy đạo an ổn cho chúng sanh
Khiến siêu sanh tử chứng Niết Bàn
Chư Thiên Hóa Lạc nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sanh tịnh tín
Dùng lời thù thắng kken ngợi Phật
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Chư Thiên Tha Hóa nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sanh tịnh tín
Dùng tiếng vi diệu khen ngợi Phật
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Như Lai đã khỏi hẳn sanh tử
Hàng phục chúng ma và ngoại đạo
Thành tựu vô thượng Phật Bồ đề
Cứu vớt quần sanh lên bờ giác
Các chúng Phạm Thiên nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sanh tịnh tín
Dùng tiếng vi diệu khen ngợi Phật
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Như vậy xoay vần nghe tiếng nhau
Quyến thuộc Phạm Thiên đều mừng rỡ
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Ma quân sợ sệt đều lo khổ
Trên đến chư Thiên Sắc cứu Cánh
Nghe Phật xuất hiện lợi thế gian
Như vậy xoay vần tiếng nghe khắp
Tu La tổn giảm chư Thiên tăng
Cung điện ác ma đều trống vắng
Quyến thuộc chư Thiên đều đông nhiều
Dùng sức vô úy hàng chúng tà
Mau thành tối thắng đại Bồ đề
Trong khoảng sát na trời biết khắp
Thế Tôn xuất thế lợi quần sanh
Lành thay thế gian Đại Đạo Sư
Đem mắt thanh tịnh cho chúng sanh.
Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì tham dục
Nghe nói bất tịnh quán
Tham dục dứt không còn
Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì sân hận
Nghe nói pháp từ bi
Sân hận dứt không còn
Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì ngu si
Nghe nói pháp trí huệ
Ngu si dứt không còn
Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì kiêu mạn
Nghe pháp lìa kiêu mạn
Kiêu mạn dứt không còn
Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì tật đố
Nghe pháp lìa tật đố
Tật đố dứt không còn
Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì xan lẫn
Nghe pháp lìa xan lẫn
Xan lẫn dứt không còn
Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì phẫn nộ
Nghe pháp lìa phẫn nộ
Phẫn nộ dứt không còn
Nếu tu hạnh điều phục
Nghe vô biên pháp nầy
Thì vào biển đa văn
Thành tựu môn tổng trì
Lại nghe tiếng hư không
Đem hoa cúng dường Phật
Thành tựu thắng công đức
Đại bi thần thông thuyết
Lại nghe tiếng hư không
Khen ngợi thân Như Lai
Chỗ sanh và chủng tộc
Tiếng nói đều thù thắng
Như loài chúng sanh ấy
Thần thông tùy loại nói
Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân
Hoặc sắc hoặc thanh thảy
Co duỗi hoặc cúi ngửa
Hiện bày đều thù thằng
Như Lai siêu thế gian
Mà làm đèn thế gian
Thị hiện các sắc tượng
Đều là Phật thần thông
Phàm phu ưa luyến sắc
Vì hiện các thứ thân
Tùy theo loài chúng sanh
Nói sắc không kiên cố
Nếu người nhiều chấp trước
Như Lai hiện thần lực
Tùy họ khí phi khí
Dạy họ pháp đối trị
Chúng sanh từ nhiều đời
Chưa từng cúng dường Phật
Cang cường khó điều phục
Đem địa ngục bảo họ
Nếu người mê nghiệp đạo
Cố chấp ưa hí luận
Đức Phật khiến họ nghe
Pháp dứt chấp hí luận
Lại nghe tiếng hư không
Nhãn tánh quyết định không
Không lai cũng không khứ
Không tướng không sở hữu
Lại trăm ngàn chúng sanh
Nghe hư không diễn thuyết
Nhục nhãn và huệ nhãn
Nhẫn đến nói pháp nhãn
Sức thần biến của Phật
Nghe tiếng nói giới định
Trí huệ và giải thoát
Tiếng giải thoát tri kiến
Chúng sanh có nhiều loài
Hiện thần biến đúng chỗ
Dùng ngôn ngữ tùy loại
Diễn thuyết pháp chơn thiệt
Nếu có các chúng sanh
Thích tu thí giới nhẫn
Thần thông tùy loại nói
Tiếng thí gìới nhẫn nhục
Sức thần biến của Phật
Tùy căn tánh chúng sanh
Vì họ rộng phân biệt
Khiến thọ trì diễn thuyết
Do thần biến cuả Phật
Nghe nói uẩn giới xứ
Phược giải hoặc viễn cận
Tướng địa vị sai biệt
Lại nghe nói các địa
Vô lượng trí chiếu sáng
Lại nghe phiền não tập
Có lìa có chẳng lìa
Do thần biến của Phật
Nghe nói tánh nhơn thiên
Do nghiệp quả chẳng đồng
Thọ sanh có sai biệt
Hoặc nơi chúng nữ nhơn
Hóa thân nữ xinh đẹp
Hư không nói nên chán
Nhgười nghe trừ lòng dục
Nếu nơi Xá lợi Phật
Có lòng sâu tin tưởng
Đức Phật liền ứng hiện
Vì nói pháp vô thượng
Câu Luật Đà Ca Diếp
Kiếp Tân Na Nan Đà
Ma Ha Ca Diếp Ba
Và Kiều Trần Na thảy
Tùy chỗ họ ưa thích
Nghe nói pháp Thanh Văn
Trời và A Tu La
Cùng các chúng Dạ Xoa
Quyến thuộc Tỳ Lũ Ca
Vô lượng Cưu Bàn Trà
Do Phật lực được nghe
Thần chú Đà la ni.

1.Nhứt trí tỉ, 2. Tất trí tỉ, 3. Y ra tô y ra, 4. Ô nang tỉ, 5. Mạn nang tỉ, 6. Ô xí, 7. A nộ xí, 8. A Khất sai la mang nang di, 9. Đà la ni nễ sắc tra nễ danh, 10. Đa ca nễ, 11. Y danh mãn đa ra, 12. Nễ ha ra, 13. A bất rị bộ để, 14. Nễ ra a khứ sát ra, 15. Vi gia khất lí dạ đế, 16. A khứ sát ra phược ra nhĩ đế, 17. Ca ra phạ hê ninh, 18. Tát nhương vi xà ni để nhương nẳng, 19. Bát ra xá tát đế xá tát đa, 20. Bát ra xá tát đa, 21. Đa ra nghiệt đa bộ danh, 22. Ám phạ ra ám phạ ra, 23. Li la phạ nẳng thất giả, 24. Chất đa vi phạ nhĩ đa, 25. Chất đa a nan đa, 26. Ô bế ra ha phạ nhĩ đa bộ danh, 27. Nang nam, 28. Ca na a ca ni vi phạ nhĩ đa, 29. Thất li sắc tra, 30. A ma la ninh ma la, 31. Phất lý để nẳng ra thủy giả, 32. Ha ha lý, 33. Ma ma lý, 34. Phệ ra ni, 35. Để sắc tra, 36. Chước sô ni ha ra, 37. Ô địa ri da phạ chỉ, 38. An tra ri, 39. Cú tra ri, 40. Kế đô, 41. Tô kế đô, 42. Tố phả ra nễ, 43. Ca ra nễ, 44. Cú tố ma nễ duệ, 45. Ca ca lê, 46. Khước khư lê, 47. Ninh bát la mộ lê, 48. Để sắc tra hê, 49. Đà la ni, 50. Na ca ni ha ra, 51. Bát ra la dã để, 52. A để bát ra la dã để, 53. Án đa ra bát đề, 54. An đa ra đa phạ địa thất già, 55. Ha hê ri, 56. Ma khư lý, 57. Y ni tam bà lê, 58. Để sắc tra hê, 59. Đà la ni, 60. Trấm bộ lô nhã đề.

Lại dùng nhiều tiếng hay
Của Tỳ Sa Môn Vương
Đề Đầu Lại Tra thảy
Nói chú pháp chơn thiệt
Vô lượng tiếng như vậy
Phật thần thông tuyên nói
Thần thông đã vô lượng
Sở thuyết cũng vô biên
Hoặc ở cõi không Phật
Sức thần thông biến hóa
Thân Phật và thánh chúng
Như việc thấy hôm nay
Trong bất tư nghị cõi
Hiện vô lượng biến hóa
Mới sanh đi bảy bước
Bỏ ngôi vua xuất gia
Đạo tràng thành chánh giác
Suy gẫm pháp đã được
Vì chúng chuyển pháp luân
Thị hiện nhập Niết Bàn
Và dùng sức thần thông
Diễn thuyết các thứ pháp
Khiến vô lượng chúng sanh
Thành tựu trí thù thắng
Lúc ấy đức Phật hiện
Chúng Phạm Thiên vây quanh
Diễn nói pháp tứ nhiếp
Thêm sáng hạnh tứ nhiếp
Lúc ấy đức Phật hiện
Chúng Long Vương vây quanh
Diễn nói lỗi giận thù
Khiến họ bỏ lòng giận
Bấy giờ đức Phật hiện
Chúng Dạ Xoa vây quanh
Diễn nói lỗi tổn hại
Khiến bỏ lòng tổn hại
Bấy giờ đức Phật hiện
A Tu La vây quanh
Vì nói lỗi đấu tranh
Khen ngợi tu nhẫn nhục
Lúc ấy đức Phật hiện
Ca Lâu La vây quanh
Diễn nói lỗi sai trái
Khen ngợi lòng hòa hợp
Lúc ấy đức Phật hiện
Càn Thát Bà vây quanh
Dùng vô biên ái ngữ
Ca ngợi đức Như Lai
Bấy giờ đức Phật hiện
Ma Hầu La vây quanh
Quở trách pháp ngoại đạo
Khen ngợi lời Phật dạy
Bấy giờ đức Phật hiện
Chúng quỷ thần vây quanh
Cùng ca ngợi Như Lai
Những công đức hi hữu
Đức Phật hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sanh
Nghe nói nhãn tận biên
Rốt ráo hay thông đạt
Thế Tôn hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sanh
Nghe nói nhãn sanh biên
Rốt ráo hay thông đạt
Như Lai hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sanh
Nghe nói nhãn biên tế
Rốt ráo hay thông đạt
Đạo Sư hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sanh
Nghe nói nhãn lưu chuyển
Rốt ráo hay thông đạt
Đại Hùng hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sanh
Nghe nói nhãn tịch tịnh
Rốt ráo hay thông đạt
Đại Lực hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sanh
Nghe nói nhãn vô sanh
Rốt ráo hay thông đạt
Đại Từ hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sanh
Nghe nói nhãn vô hữu
Rốt ráo hay thông đạt
Đại Bi hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sanh
Nghe nói nhãn tịch diệt
Rốt ráo hay thông đạt
Ứng Cúng hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sanh
Nghe nói nhãn vô ngã
Rốt ráo hay thông đạt
Biến Trí hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sanh
Nghe nói nhãn vô nhơn
Lưỡng Túc hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sanh
Nghe nhãn không chúng sanh
Rốt ráo hay thông đạt 
Thiện Thệ hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sanh
Nghe nhãn không thọ mạng
Rốt ráo hay thông đạt
Vô Thượng hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sanh
Nghe nhãn không dưỡng dục
Rốt ráo hay thông đạt
Điều Ngự hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Quở trách nơi thế trí
Chẳng cho ưa mến nó
Thế Đăng hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Quở trách nơi thế lợi
Khen công đức vô vi
Đức Phật hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Quở trách trí hữu lậu
Khen ngợi huệ vô lậu
Như Lai hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Quở trách thế gian thiền
Khen ngợi định xuất thế
Thế Tôn hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Quở trách giới hữu lậu
Khen học xứ vô lậu
Đạo Sư hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Quở trách lỗi tâm nhỏ
Khen ngợi đức tâm lớn
Đại Hùng hiện thần biến
Khen ngợi tu thân giới
Tu tâm và tu huệ
Vô lậu cùng vô y
Đại Lực hiện thần biến
Khen ngợi đạo diệt khổ
Người ham mê hí luận
Bị chư Phật quở trách
Đõi Từ hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Phân biệt nhãn dứt lỗi
Khai thị tướng tịch diệt
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sắc thanh hương vị xúc
Nhẫn đến âm thanh danh
Tất cả đều như vậy
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Người tuổi trẻ khỏe mạnh
Chỉ dạy vô biên lỗi
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Người sanh xứ kiêu dật
Chỉ dạy vô biên lỗi
Chỉ dạy vô biên lỗi
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Người thọ dụng phóng dật
Chỉ dạy vô biên lỗi
Chỉ dạy vô biên lỗi
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Người tự tại phóng dật
Chỉ dạy vô biên lỗi
Chỉ dạy vô biên lỗi
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Người phóng dật nơi sắc
Chỉ dạy vô biên lỗi
Chỉ dạy vô biên lỗi
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Những người nữ phóng dật
Chỉ dạy vô biên lỗi
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Phóng dật nơi y phục
Chỉ dạy vô biên lỗi
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Phóng dật nơi rượu say
Chỉ dạy vô biên lỗi
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Làm vua mà phóng dật
Chỉ dạy vô biên lỗi
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Nơi giới luật phóng dật
Chỉ dạy vô biên lỗi
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sanh
Phóng dật nơi trí huệ
Chỉ dạy vô biên lỗi
Như vậy Phật thần biến
Thiện, xảo, tăng thượng mạn
Giàu, nói giỏi, quyến thuộc
Âm nhạc và ca vịnh
Danh xưng cùng tán thán
Cúng dường với lợi dưỡng
Mỹ diệu, cuống, siểm, kiêu
Vô tàm và vô quý
Cống cao đầy khinh mạn
Phóng dật, tham cũng vậy
Đại Bi hiện thần biến
Khai thị các chúng sanh
Người tâm ý hạ liệt
Dạy họ tưởng thù thắng
Đại Bi hiện thần biến
Khai thị các chúng sanh
Kẻ tự khinh lui bỏ
Dạy họ sức tinh tiến
Đại Bi hiện thần biến
Khai thị các chúng sanh
Kẻ tham chấp của cải
Dạy họ pháp tri túc
Lại hóa cung điện thơm
Cũng hóa cung điện đẹp
Đều có lầu gác tốt
Hóa Phật ngồi trong ấy
Lại hóa các Thiên nữ
Ở điện hoa chiêm bặc
Đều hiện nửa thân mình
Cầm vòng hoa cúng dường
Lại hóa các Thiên nữ
Ở điện hoa bà sư
Đều hiện nửa thân mình
Cầm vòng vàng cúng dường
Lại hóa Tu La nữ
Ở cung hoa ma lợi
Đều hiện nửa thân mình
Cầm vòng hoa cúng dường
Lại hóa các Thiên nữ
Ở điện hoa thanh liêm
Đều hiện nửa thân mình
Ca ngợi Phật công đức
Lại hóa các Phạm Thiên
Ngồi cung điện chơn kim
Mà hiện cả toàn thân
Tiếng từ ca ngợi Phật
Lại hóa các Thiên nữ
Nhiều thứ trang nghiêm thân
Vòng nhọc khua chạm nhau
Vang tiếng khua vi diệu
Nòi các pháp hữu vi
Dời đổi không kiên cố
Người ngu vọng phân biệt
Chẳng biết được như thiệt
Đồ trang sức phát thanh
Chẳng từ thân tâm ra
Không đến cũng không đi
Cũng không có phương sở
Nhẫn đến nơi sắc tâm
Tất cả đều như vậy
Người ngu chẳng suy được
Sanh nghi hoặc nơi ấy
Đồ trang sức như vậy
Phát ra âm thanh hay
Vang đến trăm ngàn cõi
Giải thoát vô lượng chúng
Các người phải quán sát
Trí tự nhiên của Phật
Thân vô biên công đức
Vượt khỏi ái, hí luận
Tịch tịnh không các lỗi
Rời chấp trị tâm lòa
Dùng tướng hảo trang nghiêm
Thân ý đều thanh tịnh
Các người xem đức Phật
Bước như sư tử đi
Như ngỗng chúa voi chúa
Thỏa mãn chúng sanh nguyện
Thành tựu phước thù thắng
Tướng chơn thiệt trang nghiêm
Khiến khắp các chúng sanh
Chiêm ngưỡng không chán đủ
Các người xem đức Phật
Đấng đủ đại từ bi
Dầu đem chút vật thí
Cũng được phước vô lượng
Có thể khiến chúng sanh
Trong trăm ngàn ức kiếp
Nhẫn đến chứng Niết Bàn
Phước quả không cùng tận
Các người xem đức Phật
Thành tựu giới vô lậu
Khiến các loài chúng sanh
Đều cung kính đảnh lễ
Vô lượng chúng chư Thien
Rời bỏ cung điện mình
Chẳng còn ham vui chơi
Đến thân cận Thế Tôn
Các người xem quần ma
Kính tin nơi đức Phật
Hoặc cầm quạt cán vàng
Đứng hầu hai bên Phật
Trăm ngàn ma tử nữ
Đem hoa trời duyệt ý
Rải lên trên đức Phật
Mong cầu huệ vô thượng
Đã từng khen và cúng
Chư Phật thuở quá khứ
Ngày nay gặp Thế Tôn
Tất cả đều mừng rỡ
Cũng dùng vô lượng lời
Ca ngợi đức Như Lai
Bấy giờ có ma tử
Tên gọi là Xả Ái
Đầu tiên ca ngợi Phật
Biết được nhãn tận biên
Cũng rõ nhãn sanh biên
Nhẫn đến nhãn tịch diệt
Lại biết nhãn tận thảy
Vô biên danh nghĩa cú
Dùng ngôn từ thiện xảo
Diễn thuyết cho chúng sanh
Mà ở trong danh nghĩa
Không chấp không nghi hoặc
Biết rõ không khứ lai
Không thủ cũng không xả
Tự tánh thường không tịch
Xa rời nơi văn tự
Cũng không người thọ trì
Đọc tụng vá tu hành
Thuở xưa chư Như Lai
Đã từng chỉ dạy rộng
Chỉ dùng danh tự giả
Mà thiệt không chỗ nói
Tự tánh không như vậy
Vượt khỏi uẩn xứ giới
Không vọng cũng không chơn
Không xứ không phi xứ
Nhẫn đến ngôn ngữ dứt
Tâm hành xứ cũng dứt
Những kẻ ngu chấp tướng
Thấy Phật có vào thành
Đức Phật rời các tướng
Mà người ngu vọng nhận
Lúc Thế Tôn vào thành
Nếu có người vui mừng
Đó là nhận thấy tướng
Tất sẽ phải lo buồn
Nếu rời phân biệt tướng
Thì chẳng thấy vào thành
Chẳng thấy tướng hành động
Được huệ vô phân biệt
Nếu dùng tướng thấy Phật
Thì thấy có vào thành
Chuyển pháp dạy chúng sanh
Đều phân biệt tất cả
Nếu dùng tướng thấy Phật
Nhẫn đến lòng vui mừng
Người nầy ở ma hạnh
Ma cảnh thường hiện tiền
Nếu dùng tướng thấy Phật
Sẽ thấy tướng đổi khác
Người nầy tất lo buồn
Được người trí xót thương
Nơi pháp nếu thấy được
Thì có lo mất pháp
Nơi Phật nếu thấy sanh
Thì có thấy Niết Bàn
Nếu tu hành nhiều kiếp
Biết rõ tất cả tướng
Chẳng phân biệt nhập thành
Cũng không tưởng Niết Bàn
Nếu biết tâm tướng không
Thì ở chỗ Phật đi
Chẳng phân biệt vào thành
Cũng không tưởng Niết Bàn
Nếu người biết như vậy
Thì thấy được chư Phật
Cũng rõ được tánh không
Rốt ráo không sanh diệt
Trải qua vô lượng kiếp
Phật tu tập khổ hạnh
Để chứng nơi tánh không
Người ngu chẳng biết được
Lúc Thế Tôn vào thành
Trăm ngàn chúng vây quanh
Nhơn và phi nhơn thảy
Tịnh tâm mà cúng dường
Nếu trong khoảng sát na
Suy gẫm nhãn tận biên
Thấu rõ các tướng không
Được phước hơn phước trên
Trăm phần đến số phần
Đều không thể bằng được
Như vậy nhãn sanh biên
Biên tế và lưu chuyển
Tịch tịnh vô sanh hữu
Tịch diệt cũng như vậy
Nhĩ tỷ thiệt thân tâm
Sắc thanh hương vị xúc
Nhẫn đến âm thanh danh
Tất cả đều như vậy.

Đương lúc Thế Tôn
Đi vào trong thành
Ngón chưn ấn đất
Khắp nơi chấn động
Các núi đều nghiêng
Hướng về phía Phật
Trời Người vì pháp
Đều đến khính lễ
Đương lúc Thế Tôn
Đi vào trong thành
Thiên Vương Nhơn Vương
Chúng A Tu La
Cùng chúng Dạ Xoa
Đều bỏ bổn thành
Đến chỗ đức Phật
Vui vẻ cúng dường
Đương lúc Thế Tôn
Đi vào trong thành
Lại có vô lượng
Loài chim giống lạ
Anh vũ khổng tước
Ca lăng tần già
Thấy đức thù thắng
Của Phật Như Lai
Vui mừng bay liệng
Trong khoảng hư không
Đều hót những tiếng
Âm thanh vi diệu
Đương lúc Thế Tôn
Đi vào trong thành
Do sức công đức
Oai thần của Phật
Làm cho vô lượng
Trăm ngàn chúng sanh
Người đui được thấy
Kẻ điếc được nghe
Những người tàn phế
Khiến được toàn vẹn
Người chẳng an vui
Khiến được an vui
Đương lúc Thế Tôn
Đi vào trong thành
Ở trong hư không
Nghe nói như vầy
Nếu đem các tường
Để thấy đức Phật
Chẳng gọi là người
Cúng dường đức Phật
Cũng chẳng biết rõ
Tánh nhãn tận biên
Nếu rời các tướng
Để trồng cội đức
Thì biết rõ được
Tánh nhãn tận biên
Vì biết rõ được
Tánh nhãn tận biên
Thì biết rõ được
Công đức chư Phật
Nơi nhãn tận biên
Không có chấp tành
Nơi nhãn sanh biên
Không có y chỉ
Nơi nhãn tịch tịnh
Không có dộng niệm 
Người nầy chính là
Thấy được Như Lai
Nơi nhãn sanh biên
Không có phân biệt
Nơi nhãn biên tế
Không có ý gọi
Nơi nhãn diệt hoại
Không có biểu thị
Người nầy chính là
Thấy được Như Lai
Nơi nhãn vô hữu
Không có nhiễm trước
Nơi nhãn vô sanh
Không có nhiếp thọ
Nơi nhãn tịch diệt
Không có chấp trước
Người nầy chính là
Thấy được Như Lai
Vì biết nhãn tận
Nơi căn tu tập
Vì biết nhãn biên
Nơi căn quyết định
Vì biết nhãn sanh
Nơi căn tự tại
Người nầy chính là
Thấy đức Như Lai
Biết nhãn vô hữu
Nên thông đạt sắc
Biết nhãn diệt hoại
Nên quan sát pháp
Biết nhãn vô sanh
Nên tu tập đạo
Người nầy chính là
Thấy đức Như Lai
Vì biết đúng thiệt
Nhãn tận biên tế
Nên cũng biết rõ
Nơi nghiệp sai biệt
Vì biết rõ được
Nơi nghiệp sai biệt
Người nầy chính là
Thấy đức Như Lai
Vì biết đúng thiệt
Nơi nhãn sanh biên 
Nên cũng biết rõ
Nơi khổ sai biệt
Vì biết rõ được
Nơi khổ sai biệt
Người nầy chính là
Thấy đức Như Lai
Vì biết đúng thiệt
Nơi nhãn diệt hoại 
Nên cũng biết rõ
Nơi khổ diệt hoại
Vì biết rõ được
Nơi khổ diệt hoại
Người nầy chính là
Thấy đức Như Lai
Vì biết đúng thiệt
Nơi nhãn vô hữu 
Nên cũng biết rõ
Nơi rời các tướng
Vì biết rõ được
Rời lìa các tướng
Người nầy chính là
Thấy đức Như Lai
Vì biết đúng thiệt
Nơi nhãn vô sanh 
Nên cũng biết được
Rời lìa tập khí
Vì biết rõ được
Rời lìa tập khí
Người nầy chính là
Thấy đức Như Lai
Lại biết đúng thiệt
Nhãn tánh vô thường 
Nên cũng biết rõ
Nơi rời chướng ngại
Vì biết rõ được
Rời lìa chướng ngại
Người nầy chính là
Thấy đức Như Lai
Lại biết đúng thiệt
Nhãn không văn tự 
Nên cũng biết rõ
Nơi Phật trí lực
Vì biết rõ được
Nơi Phật trí lực
Người nầy chính là
Thấy đức Như Lai
Lại biết đúng thiệt
Nhãn tánh bất lai
Nên cũng biết rõ
Nơi rời các dục
Vì biết rõ được
Rời lìa các dục
Người nầy chính là
Thấy đức Như Lai
Lại biết đúng thiệt
Tu tập thiền định
Nên cũng biết rõ
Nơi rời phiền não
Vì biết rõ được
Nơi rời phiền não
Người nầy chính là
Thấy đức Như Lai
Người nầy cũng được
Thành tựu những trí
Nhãn tiền tế trí
Nhãn vô trụ trí
Nhãn vô sanh trí
Phật thần thông trí
Nhãn hạ liệt trí
Nhãn thù thắng trí
Trí hạ liệt trí
Trí thanh tịnh trí
Giới thanh tịnh trí
Thân luật nghi trí
Thanh thanh tịnh trí
Ngữ luật nghi trí
Tâm thanh tịnh trí
Xứ sai biệt trí
Chư tâm pháp trí
Tâm quá thất trí
Nghiệp thanh tịnh trí
Tâm luật nghi trí
Trí quá thất trí
Thanh thanh tịnh trí
Uẩn sai biệt trí
Uẩn nhơn duyên trí
Nhãn biến tri trí
Khổ xuất sanh trí
Vô lậu giới trí
Giới nhơn duyên trí
Khổ nhơn duyên trí
Khổ nhơn tận trí
Chư hữu vi trí
Tận vô tận trí
Lại biết đúng thiệt
Thập nhị nhơn duyên
Hữu sở hành trí
Vô sở hành trí
Hữu tướng vô tướng
Hữu vi vô vi
Kiến lập nhiếp thọ
Tự tha tâm trí
Lại biết đúng thiệt
Nhãn tận sanh biên
Biên tế lưu chuyển
Tịch tịnh vô sanh
Vô hữu tịch diệt
Đều biết đúng thiệt
Khiến các chúng sanh
Được trí thanh tịnh
Các thế lực trí
Và tinh tiến trí
Lại biết đúng thiệt
Nhứt dị môn trí
Trí biết ý thích
Của các chúng sanh
Lại biết đúng thiệt
Ý thích thù thắng
Của các chúng sanh
Tâm thanh tịnh trí
Nghiệp dị thục trí
Chư căn giới trí
Tâm biến dị trí
Huệ giải thoát trí
Biến giải thoát trí
Thắng biện tài trí
Lại trí biết dúng
Các chúng sanh ác
Người chẳng thích pháp
Khiến họ khát ngưỡng
Lại trí biế đúng
Nơi các lý thú
Biết thời tu tập
Không có giải đãi
Lại trí biết đúng
Các thần thông lực
Phân tích các pháp
Không có chướng ngại
Lại trí biết đúng
Những nghĩa rộng lớn
Cùng với ngôn giáo
Đều liền hiểu rõ
Lại trí biết đúng
Bạn lành cùng ở
Y phục uống ăn
Đều có tiết lượng
Lại trí biết đúng
Nơi các vô tác
Đà la ni pháp
Đều siêng tu tập
Lại trí biết đúng
Thân tâm không lỗi
Xa lìa tăng giảm
Cầu đạo vô thượng
Lại trí biết đúng
Thần thông oai lực
Ở trong hư không
Hiện thân biến hóa
Thành tựu vô lượng
Trăm ngàn chúng sanh
Đều khiến vui mừng
Phát tâm tịnh tín
Nơi chư Như Lai
Trí thích tôn trọng
Nơi pháp ly dục
Trí thích tu tập
Nơi các Thánh chúng
Trí thích cúng dường
Nơi đại Bồ đề
Trí thích hồi hướng
Nơi đà la ni
Trí thích diễn thuyết
Nơi các trí lạc
Trí khéo quan sát
Nơi thánh nhơn định
Trí khéo biết rõ
Nơi các hộ niệm
Trí hay quyết định
Nơi tâm bô biên
Trí khéo xu nhập
Nơi tụng vô biên
Trí hay diễn thuyết
Nơi các dục kiết
Trí hay giác ngộ
Nơi loài hạ liệt
Trí chẳng đọa lạc
Nơi ác tri thức
Trí phải rời bỏ
Nơi thiện tri thức
Trí hay thân cận
Nơi các vấn đáp
Trí hay quyết trạch
Nơi xứ phi xứ
Trí hay hiểu rõ
Nơi địa phi địa
Trí hay biết rõ
Nơi thượng trung hạ
Trí hay phân biệt
Những trí hữu vi
Và trí vô vi
Trí nơi sự vật
Trí phi sự vật
Trí nơi nhiếp thọ
Trí phi nhiếp thọ
Trí nơi tu tập
Trí phi tu tập
Trí nhãn phi nhãn
Trí nhãn cộng tướng
Trí nhãn sai biệt
Trí nhãn tự tánh
Nhĩ tỷ thiệt thân
Nhẫn đến thanh danh
Hai mươi lăm pháp
Cũng đều như vậy
Nếu người suy gẫm
Tánh nhãn nhơn duyên
Chơn thiệt không tịch
Rốt ráo vô ngã
Người nầy có thể
Thành tựu chơn thiệt
Quyết định trí tâm
Chánh định như vậy
Nếu người suy gẫm
Nhãn nhơn duyên khởi
Quyết định biết rõ
Tướng nhãn vô thường
Người nầy có thể
Biết rõ đúng thiệt
Nhãn và nhơn duyên
Rốt ráo không có
Nhĩ tỷ thiệt thân
Nhẫn đến thanh danh
Hai mươi lăm pháp
Cũng đều như vậy
Lúc đức Thế Tôn
Đi vào trong thành
Ngón chưn ấn đất
Hiện sự hi hữu
Nay tôi nói lược
Chút phần công đức
Khiến khắp chúng sanh
Người nghe vui mừng
Thiên Nhơn Đạo Sư
Từ một lỗ lông
Xuất hiện vô lượng
Trăm ngàn quang minh
Mỗi mỗi quang minh
Khắp vô lượng cõi
Vì các chúng sanh
Mà làm Phật sự
Nếu người thuở xưa
Cúng dường chư Phật
Lâu dài tu hành
Bố thí trì giời 
Người ấy được nghe
Lời nói như đây
Về sự thần biến
Vui mừng mến thích
Nếu người biết rõ
Chư Phật thần biến
Chẳng phải sở hành
Của hàng Thanh Văn
Người ầy được nghe
Thần biến như vậy
Sẽ sanh tín giải
Phát tâm hi hữu
Đấng Thiên Nhơn Sư
Sức bất tư nghị
Hiện ra như vậy
Các thứ thần biến
Hay khiến vô lượng
Trăm ngàn chúng sanh
Thân cận cúng dường
Nơi chư Như Lai
Đấng Thiên Nhơn Sư
Sức bất tư nghị
Diễn nói vô lượng
Trăm ngàn khế kinh
Khiến các chúng sanh
Nghe lời đã nói
Sanh lòng tín thọ
Pháp tâm vui mừng
Lúc đức Thế Tôn
Đi vào trong thành
Dúng sức thần thông
Ở trong hư không
Nói lời như vầy
Biết nhãn tận biên
Nhẫn đến tịch diệt
Nhãn tánh sở nhơn
Chẳng khứ chẳng lai
Rốt ráo không tịch
Nhỉ tỷ thiệt thân
Nhẫn đến thanh danh
Hai mươi lăm pháp
Cũng đều như vậy
Lúc đức Thế Tôn
Đi vào trong thành
Ở trong hư không
Phát tiếng vi diệu
Khen ngợi Như Lai
Các thứ danh hiệu
Khiến các đại chúng
Sanh lòng tin hiểu
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô dẹp quân ma
Nếu người nghe được
Danh hiệu như vậy
Thì hàng phục được
Tất cả chúng tà
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô dẹp tham dục
Nếu người nghe được
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả tham dục
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xơ diệt hận thù
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả giận thù
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô diệt ngu si
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả ngu si
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô diệt kiêu mạn
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả kiêu mạn
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô diệt hờn giận
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả giận hờn
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô diệt tật đố
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả tật đố
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô diệt hư cuống
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả hư cuống
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô diệt kiến chấp
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả kiến chấp
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô diệt hý luận
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả hý luận
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Chánh pháp thanh tịnh
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì hiểu rõ được
Chánh pháp thanh tịnh
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Thông đạt các nghiệp
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì hiểu rõ được
Tất cả các nghiệp
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Thông dạt các nghiệp
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì hiểu rõ được
Tất cả các nghiệp
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Đầy đủ thần thông
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Oai đức thần thông
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Đủ Ba la Mật
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Sáu Ba la mật
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Rõ thấu các hạnh
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rõ thấu được
Tất cả các hạnh
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Hiệu Sanh Tổng Trì
Quang minh thanh tịnh
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Thọ sanh thù thắng
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Hiệu Tổng Trì Sắc
Quang minh thanh tịnh
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Diệu sắc thù thắng
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Hiệu Tổng Trì Thân
Quang minh thanh tịnh
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Sắc thân thù thắng
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Hiệu Tổng Trì Tánh
Quang minh thanh tịnh
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Chủng tộc thù thắng
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Gọi là tổng trì
Danh xưng quang minh
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Danh xưng rộng lớn
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Hiệu la bố thí
Trì giới nhãn nhục
Tinh tiến thiền định
Trí huệ tổng trì
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Bố thí trì giới
Nhẫn đến trí huệ
Đà la ni môn
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Hiệu là Pháp Vương
Thành tựu không tánh
Nếu người thọ trì
Danh hiệu như vậy
Thì diễn thuyết được
Nghĩa chư pháp không
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Hiệu là Pháp Vương
Thành tựu vô ngã
Nếu người thọ trì
Danh hiệu như vậy
Thì diễn thuyết được
Nghĩa vô sanh diệt
Đấng Thiên Nhơn Sư
Đời hiện tại nay
Hiệu là Pháp Vương
Nhãn định tổng trì
Nếu người thọ trì
Danh hiệu như vậy
Thì diễn thuyết được
Nghĩa nhãn tận biên
Nhĩ tỷ thiệt thân
Nhẫn đến thanh danh
Hai mươi lăm pháp
Và những hoa hương
Đèn lọng y phục
Thảy đều như vậy
Lúc đức Thế Tôn
Đi vào trong thành
Dùng sức thần thông
Bất khả tư nghì
Ở trong hư không
Vang tiếng vi diệu
Diễn nói các thứ
Hạnh đà la ni
Khiền các đại chúng
Nghe lời như vậy
Đà la ni ấy
Nơi nhãn tận biên
Sanh biên biên tế
Lưu chuyển tịch tịnh
Vô sanh vô hữu
Tịch diệt các pháp
Đều hay thông đạt
Rốt ráo an trụ
Dùng sức bố thí
Rốt ráo nhiếp lấy
Dúng sức trì giới
Rốt ráo thành tựu
Dùng sức nhẫn nhục
Rất ráo trang nghiêm
Dùng sức tinh tiến
Rốt ráo phát khởi
Dùng sức trí huệ
Rốt ráo tuyên thuyết
Rời các văn tự
Ngữ ngôn âm thanh
Nhẫn đến sắc tâm
Rốt ráo thanh tịnh
Hữu lậu vô lậu
Hoặc nghĩa hoặc lợi
Thảy đều không tịch
Rốt ráo thanh tịnh
Cũng chẳng y chỉ
Tất cả các cõi
Rốt ráo an trụ
Tổng trì tam muội
Không khứ không lai
Chẳng thiện chẳng ác
Nhẫn đến vô ký
Tự lợi lợi tha
Các tướng như vậy
Rốt ráo thanh tịnh
Cũng chẳng an trụ
Oai đức tự tại
Thanh Văn phàm phu
Pháp của chư Phật
Cũng chẳng an trụ
Nơi nhãn tận biên
Sanh biên biên tế
Nhẫn đến tịch diệt
Các hạnh như vậy
Rốt ráo tịch tịnh
Hoặc sanh chẳng sanh
Là khổ là lạc
Hoặc khen hoặc chê
Thảy đều rời lìa
Rốt ráo thanh tịnh
Rốt ráo chiếu minh
Không đà la ni
Hiểu rõ như vậy
Đây là an trụ
Chỗ đi của Phật
Đây là an trụ
Chỗ làm của Phật
Đây là an trụ
Thần thông của Phật
Đây là an trụ
Trí huệ của Phật
An trụ nhãn tận
Biên lực như vậy
An trụ nhãn sanh
Nhãn lực như vậy
An trụ biên tế
Nhãn lực như vậy
An trụ lưu chuyển
Nhãn lực như vậy
An trụ tịch tịnh
Nhãn lực như vậy
An trụ vo sanh
Nhãn lực như vậy
An trụ vo hữu
Nhãn lực như vậy
An trụ tịch diệt
Nhãn lực như vậy
Nhĩ tỷ thiệt thân
Nhẫn đến thanh danh
Hai mươi lăm pháp
Cũng lại như vậy
Đà la ni ầy
Thành sức thù thắng
Của Phật Như Lai
Đà la ni ấy
Nên sức oai đức
Của Phật Như Lai
Vào trọn hành xứ
Của Phật Như Lai
Trụ trọn cảnh giới
Của Phật Như Lai
Khiến các thế gian
Nơi chúng Tu La
Rời tâm chấp chặt
Trụ hạnh Phạm Thiên
Hay khiến vô lượng
Trăm ngàn Dạ Xoa
Và Cưu Bàn Trà
Thảy đều vui mừng
Cũng khiến vô lượng
Chúng Càn Thát Bà
Và các La Sát
Mến ưa điều phục
Giả sử Phạm chúng
Dùng âm thanh diệu
Nơi cú nghĩa ấy
Chẳng tuyên nói được
Chẳng phải tâm pháp
Mà tính biết được
Chẳng phải tâm pháp
Mà thọ trì được
Đà la ni ấy
Mắt chẳng thấy được
Đà la ni ấy
Cũng chẳng đến thân
Đà la ni ấy
Mắt chẳng thấy được
Cũng chẳng đến nơi
Hành xứ của nhãn
Nhĩ tỷ thiệt thân
Nhẫn đến thanh danh
Hai mươi lăm pháp
Cũng lại như vậy
Lại nói nơi nhãn
Tận biên sanh biên
Biên tế lưu chuyển
Nhẫn đến tịch diệt
Không có ngã nhơn
Chúng sanh thọ giả
Nhẫn đến không có
Bổ đặc già la
Vô tướng vô vi
Chẳng lai chẳng khứ
Các tướng như vậy
Thảy đều biết rõ
Lại nói biết rõ
Nhãn của pháp tánh
Lại nói biết rõ
Pháp thành tựu nhãn
Trí nhãn Huệ nhãn
Phạm nhãn Thiên nhãn
Phạm sanh đắc nhãn
Thiên sanh đắc nhãn
Phạm dị thục nhãn
Thiên dị thục nhãn
Phạm nhơn sanh nhãn
Thiên nhơn sanh nhãn
Thiên thần biến nhãn
Thiên tinh tiến nhãn
Hạ liệt sanh nhãn
Thù thắng sanh nhãn
Rời lìa con mắt
Diêm La sanh ra
Lìa mắt Dạ Xoa
Long, Cưu Bàn Trà
Những mắt nhiệt não
Mắt phi nhiệt não
Con mắt thanh tịnh
Mắt phi thanh tịnh
Mắt rộng mắt hẹp
Mắt Thanh Văn thừa
Mắt của thiền định
Mắt tam ma địa
Mắt của cảnh giới
Mắt của tham sanh
Mắt rời tham sanh
Mắt từ nhơn sanh
Mắt phi nhơn sanh
Mắt của tương ưng
Mắt phi tương ưng
Mắt y môn sanh
Mắt phi môn sanh
Mắt nhơn duyên sanh
Mắt nhơn môn sanh
Mắt chẳng phải thịt
Mắt trí thanh tịnh
Mắt vô sơ hữu
Mắt bất khả đắc
Nhĩ tỷ thiệt thân
Nhẫn đến thanh danh
Hai mươi lăm pháp
Cũng lại như vậy.
Bấy giờ Thế Tôn
Ở trên hư không
Lại phát vô lượng
Âm thanh vi diệu
Diễn nói những pháp
Thắng đà la ni
Đều là của Phật
Biến hóa ra cả. 

Đà la ni rằng:

 1.Hê lệ, 2.Ma lệ ma lệ, 3.Tứ đệ, 4.Y nê, 5.Nhĩ nê, 6.Cú lộ nễ canh, 7.Cú lộ nễ canh, 8.Cú lệ, 9.Ma lệ, 10.Cú noa đế, 11.A ra nghệ, 12.A hê lệ, 13.Nhĩ nhĩ lệ đế, 14.Tố nhĩ lệ, 15.Nhĩ lệ nhĩ lệ, 16.Biền tỷ lệ, 17.A tỷ lệ, 18.Tố đế thế, 19.Đà nễ, 20.Ma nễ, 21.Già nễ, 22.Già rị đế, 23.Tố già lê, 24.Bát rị dã nhiên nẳng nê, 25.A nỗ lô nhĩ kế, 26.Vi lộ mê, 27.Tố bà niết lý thế, 28.A đà rị lệ, 29.Tát ma bát ra bổn đế, 30.Bát ra vĩ hê, 31.Đà la ni, 32.Để sắc sỉ ha, 33.Tố để a thế, 34.Bộ nhượng già già nẵng, 35.Cung bàn noa, 36.A phạ sa phạ nẳng, 37.Bá rị đố lý dã ninh, 38.Bát rị già noa ninh, 39.Ma nẳng sa, 40.Tố lộ chỉ đa, 41.Bát na, 42.Ác sát ra, 43.A tì la tỷ dã, 44.Bát ra để sắc tra ha, 45.Đà la ni, 46.A nhĩ đa, 47.Ngu nê tì.

Đà la ni như vậy
Của chư Phật đã được
Đầy đủ đại thần thông
Trí huệ vô biên lượng
Rời lìa các chấp trước
Niệm xứ đều thanh tịnh
Không sắc không khứ lai
Chẳng phải phương phương sở
Không tướng không ngôn thuyết
Vượt quá những hí luận
Bồ Tát siêng năng tu
Rốt ráo được thanh tịnh
Giả sử dùng trăm ngàn
Na do tha kệ tụng
Diễn nói chừng một câu
Chẳng hết được biên tế
Chư Thánh chỗ tán thán
Thanh tịnh không nhiễm trước
Tất cả các chúng hội
Thảy đều sanh tôn trọng
Đà la ni như vậy
Thiện pháp oai thần lực
Hay xô dẹp phiền não
Khiết được những thắng lợi
Công đức và trí huệ
Rộng lớn như biển cả
Thành tựu nhẫn nhục lực
Tâm an trụ chẳng động
Bồ Tát thường tu tập
Người trì thường khen ngợi
Bỏ rời sự nghèo cùng
Sẽ được của báu lớn
Đà la ni như vậy
Thêm lớn các công đức
Thường dùng câu không tánh
Chơn thiệt để trang nghiêm
Do bỏ những văn tự
Gọi đó là không tánh
Để bỏ nơi tâm thức
Gọi đó là pháp tánh
Đà la ni như vậy
Rời cấu thường thanh tịnh
An trụ nơi thiệt trí
Hiện các thứ lợi ích
Làm cho các chúng sanh
Vui mừng phát tịnh tâm
Vô lượng chúng Dạ Xoa
Và chúng Cưu Bàn Trà
Chư Quỷ Vương như vậy
Lòng họ rất vui mừng
Đà la ni như vậy
Tịch tịnh không hí luận
Mến ưa các chúng sanh
Đều khắp ban an vui
Trong nhiều trăm ngàn kiếp
Thường ở trong các loài
Làm vô lượng lợi ich
Thanh tịnh không ô nhiễm
Hoặc dùng trăm ngàn kệ
Diễn nói pháp cam lộ
Khiến vô lượng chúng sanh
Đều sanh lòng vui mừng
Thưở xưa vô lượng Phật
Dùng ý lạc thanh tịnh
Nơi đà la ni nầy
Thường tư duy pháp tánh
Thích Phạm chư Thiên chúng
Long Vương và Tu La
Nghe đà la ni nầy
Lòng họ rất vui mừng
Đà la ni như vậy
Trải qua các quốc độ
Thường không cò tai nạn
Bịnh khổ và ưu não
Tất cả các chúng sanh
Mọi loài đều vui thích
Nguyện đà la ni nầy
Thường ở nơi tăm tối
Đà la ni như vậy
Tùy thân tâm ở đâu
Cổ họng và môi lưỡi
Sanh vô lượng công đức
Nếu thường thọ trì được
Được vô lượng công đức
Lợi ích nhiều chúng sanh
Đều làm cho vui mừng
Đà la ni như vầy
Rời lìa những tội ác
Diễn thuyết pháp vi diệu
Đều dứt trừ nghi hoặc
Xô phá các kiên mạn
Được vô lượng công đức
Đà la ni như vậy
Pháp rất sâu vi mật
Người trí thường suy nghĩ
Dũng mãnh siêng tu tập
Mặc áo giáp trí huệ
Xô diệt các phiền não
Thêm lớn tâm công đức
Mến thích không nhàm đủ
Đà la ni như vậy
Đủ danh gọi rộng lớn
Rõ được tận vô tận
Sanh biên vô sanh biên
Dùng trí huệ như vậy
Các thứ tự trang nghiêm
Trăm ngàn các Như Lai
Tôn trọng mà cúng dường
Đà la ni như vậy
Đủ hai thứ minh hạnh
Y chỉ nơi thắng định
Xu hướng đạo Bồ đề
Tùy thuận nơi chỉ quán
Thông đạt huệ vô lậu
Dùng tịnh tín căn lực
Thành tựu nơi hai tay
Dùng tịnh tiến nhẫn nhục
Thành tựu nơi hai vú
Trí huệ Ba la mật
Mà dùng làm đảnh tướng
Tu đa la làm tuyến
Xâu vòng hoa tứ biện
Thuở xưa đã tu hành
Các thứ công đức lành
Và vô lượng thí dụ
Tất cả đều trang nghiêm
Đà la ni như vậy
Đủ vô lượng công đức
Nơi nhãn tiền hậu tế
Tận biên vô tận biên
Hoặc sanh hoặc vô sanh
Biên tế phi biên tế
Tịch tịnh chẳng tịch tịnh
Lưu chuyển phi lưu chuyển
Vô hữu và vô sanh
Tịch diệt cùng vô ngã
Không nhơn không thọ giả
Nhẫn đến không chúng sanh
Vô lượng môn như vậy
Tất cả đều hiểu rõ
Nhĩ tỷ thiệt thân tâm
Sáu trần và tứ đại
Nhẫn đến thế sanh danh
Tất cả đều như vậy
Như trên đã ca ngợi
Đà lan ni vi diệu
Tịch tịnh thắng công đức
Cảnh giới của chư Phật
Thiệt nghĩa đà la ni
Văn tự chẳng tỏ được
Vì thuận theo thế gian
Chỉ dùng giả danh nói.

 Lúc ấy đức Thế Tôn và đại chúng đến nhà Nguyệt Quang Đồng Tử trải tòa mà ngồi. Đồng Tử biết đức Phật ngồi xong, đích thân mang đồ cúng dường vi diệu dâng lên đức Như Lai và hàng đại chúng. Đồ cúng dường ấy thuần do sức bất tư nghì của thiền định phước đức thiện căn thù thắng làm thành. Lúc cúng dường như vậy cũng chẳng vì mình mà khắp khiến vô lượng chúng sanh phát tâm xu hướng Bồ dề được lợi lành to lớn. Đồng Tử cúng dường đầy đủ khắp tất cả.

 Đức Thế Tôn thọ trai xong ở giữa đại chúng bảo Nguyệt Quang Đồng Tử rằng: ỘNầy thiện nam tử! Nếu có thiện nam thiện nữ an trụ nơi Đại thừa mà thật hành công hạnh bố thí cúng dường thì có tám mươi thứ công đức thù thắng.

 Những gì là tám mươi thứ? Đó là thành thục chúng sanh. Dùng lời khéo để nhiếp thọ. Viên mãn tướng vi diệu. Các căn chẳng kém thiếu. Bỏ rời sanh tử. Chứng nhập Niết bàn. Hết các kiết sử. Được thắng tự tại. Đầy đủ công đức. Trang nghiêm Phật độ. Quyến thuộc thanh tịnh. Có oai đức lớn. Đầy đủ trí huệ. Thành tựu công hạnh tối thượng thù thắng. Viên mãn công hạnh vô thượng vô đẳng đẳng. Trừ diệt tập khí. Tăng trưởng tất cả trí hạnh Như Lai. Thân và Xá lợi được các thế gian và hàng Thanh Văn, Duyên Giác cúng dường. Dẹp phá người ác. Có thể khiến Thiên, Long Bát Bộ Thần Vương và Phạm Thiên Vương đều sanh lòng tín ngưỡng. Có oai đức lớn. Tuyên nói khế kinh, ứng tụng, thọ ký, tự thuyết, phúng tụng, thí dụ, nhơn duyên, bổn sự, bổn sanh, phương quảng, vị tằng hữu, nhẫn đến luận nghĩa, thọ trì diễn thuyết. Lòng không biếng mỏi. Nơi pháp không lẫn tiếc. An trụ Phật đạo. Quốc độ tối thắng. Danh sắc thanh tịnh. Chứng pháp thân. Được vô sở úy. Thành tựu phước đức. Che khuất các ngoại đạo. Đủ pháp bực thiện nhơn. Bỏ việc làm kẻ ác. Tin nhơn phước trí. Hòa hiệp Phật pháp. Hàng phục chúng ma. Không có mê hoặc đối với pháp an lạc của đức Phật dạy. Phá diệt ác dục. Đủ oai đức lớn. Tu Bồ Tát hạnh. Được thắng thần thông. Bỏ rời sanh tử. Thành tựu chúng sanh. Khen vô biên hạnh. Nhiếp thọ công đức. Ủy dụ chúng sanh. Thọ dụng pháp lạc. Tu hành huệ thí. Nhập môn đại trí. Trụ nơi noãn pháp. Chủng tánh quyết định. Tu hành pháp nhẫn. An trụ Phật đạo.

 Nầy Đồng Tử! Nếu các thiện nam thiện nữ tu tập công hạnh bố thí thì thành tựu đầy đủ tám mươi thứ công đức thù thắng như vậy.

 Bấy giờ đức Thế Tôn nói kệ rằng:

 Chư Bồ Tát đại trí
Đầy đủ hạnh bố thí
Được tám mươi công đức
Ta đã lược giảng nói
Lại có các công đức
Vô lượng khó nghĩ bàn
Đều từ bố thí sanh
Nay sẽ nói phần ít
Ông bình đẳng bố thí
Khắp đủ cả đại hội
Công hạnh bố thí ấy
Người trí phải tu tập
Bố thí ấy chứa được
Khối phước chẳng nghĩ bàn
Thân tướng hảo trang nghiêm
Tất cả đều viên mãn
Sanh xứ và chủng tộc
Quốc độ và cư gia
Danh xưng cùng sắc tâm
Tất cả đều thanh tịnh
Chư Thiên sự thần biến
Và cung điện thể nữ
Thanh tịnh vô ngại biện
Đều từ bố thí sanh
Bố thí thắng tư lương
Chư Phật đều khen ngợi
Đây là cội an trụ
Tối sơ của Bồ đề
Chư Bồ Tát tinh tiến
Không nghi hoặc bố thí
An trụ tâm quyết định
Siêng tu hạnh bố thí
Tâm bố thí như vậy
Thành tựu phước thù thắng
Bồ Tát siêng tu tập
Sẽ chứng Phật Bồ đề
Do oai lực bố thí
Thành tựu thắng thần thông
Chấn động muôn ức cõi
Chẳng tổn hại chúng sanh
Do bố thí dẫn được
Tịnh giới và đa văn
Chánh tín cùng tinh tiến
Tam muội huệ vô lậu
Do bồ thí dẫn được
Căn lực Bồ đề phần
Chánh đoạn và thần túc
Rời xa các tập khí
Do bố thí dẫn được
Âm thanh diệu thanh tịnh
Trong trăm muôn ức cõi
Khai thị vô biên pháp
Do tịnh tín hành thí
Mau được các thần thông
Vì thành tựu thần thông
Phải siêng tu bố thí
Vô lượng hàng Thiên chúng
Trăm ngàn A Tu La
Long Thần và Dạ Xoa
Cùng quyến thuộc vây quanh
Đều ngồi lầu các đẹp
Mà du hí tự tại
Các Thần Vương như vậy
Thấy người siêng bố thí
Đều đứng dậy tiếp rước
Trải tọa mời cúng dường
Người bố thí như vậy
Đầy đủ oai đức lớn
Sức thần thông tự tại
Nhiếp thọ các Thiên Vương
Cưu Bàn Trà Dạ Xoa
Thảy đều đến quy phục
Và chúng Càn Thát Bà
Cũng hiến các âm nhạc
Kẻ giặc sanh lòng lành
Người ác sẽ xa lìa
Của báu không tổn giảm
Khố tàng đều đầy đủ
Do vì tu bố thí
Thành tựu thắng tư lương
Nhẫn đến trí huệ Phật
Chẳng hành pháp ngoại đạo
Người ấy không bịnh não
Thủ hộ đà la ni
Được những sức thù thắng
Đều do bố thí sanh
Người bố thí như vậy
Tu tập đạo Bồ đề
Chẳng gặp ác tri thức
Được bạn lành đồng đạo
Còn có các Bồ Tát
Tu tập hạnh bố thí
Thành tựu bất tư nghị
Đà la ni trí huệ
Dùng vô lượng kệ tụng
Diễn thuyết các tổng trì
Tất cả không chướng ngại
Chẳng mất nơi bổn nghĩa
Tâm Bồ đề rộng lớn
Chí nguyện thường kiên cố
Đầy đủ các tịnh giới
Rời bỏ các ma nghiệp
Chẳng ham vui ngũ dục
Chuyên siêng cầu chánh niệm
Lòng thường không mê hoặc
Cũng chẳng sanh tham ái
Sân hận các phiền não
Đều biết rõ đúng thiệt
Nơi tất cả cảnh giới
Chẳng chấp chẳng mê hoặc
Người ấy khéo biết rõ
Các phiền não như vậy
Do nhơn duyên hòa hiệp
Hay sanh những lỗi lầm
Nhẫn đến nơi Phật pháp
Hoặc nhơn hoặc nhơn nhơn
Tác dụng nhơn như vậy
Tất cả đều rõ được
Người ấy hay biết rõ
Nhãn tận biên nhơn tánh
Rời xa các mê lầm
Nơi nhãn không hề nhiễm
Người ấy biết rõ được
Nhãn sanh biên biên tế
Lưu chuyển và tịch tịnh
Vô hữu với vô sanh
Nhẫn đến nhãn tịch diệt
Các nhơn tánh như vậy
Rời xa các mê hoặc
Nơi nhãn không ô nhiễm
Người ấy biết rõ được
Nhãn tiền tế ngôn thuyết
Tùy thế tục giả lập
Trong ấy không có thiệt
Người ấy hay biết rõ
Nhãn hậu tế ngôn thuyết
Tùy thế tục giả lập
Trong ấy không có thiệt
Người ấy hay biết rõ
Nhãn sanh biên biên tế
Lưu chuyển và tịch tịnh
Vô hữu với vô sanh
Nhẫn đến nhãn tịch diệt
Các ngôn thuyết như vậy
Tùy thế tục giả lập
Trong ấy không có thiệt
Người ấy hay biết rõ
Nhãn tiền tế ngôn thuyết
Chỉ nhơn duyên hòa hiệp
Trong ấy không chấp trước
Người ấy hay biết rõ
Nhãn hậu tế ngôn thuyết
Chỉ nhơn duyên hòa hiệp
Trong ấy không chấp trước
Người ấy hay biết rõ
Nhãn sanh biên biên tế
Lưu chuyển và tịch tịnh
Vô hữu với vô sanh
Nhẫn đến nhãn tịch diệt
Các ngôn thuyết như vậy
Chỉ nhơn duyên hòa hiệp
Trong ấy không chấp trước
Người ấy hay biết rõ
Nhãn tiền tế ngôn thuyết
Tự tánh không biểu thị
Trong ấy không ô nhiễm
Người ấy hay biết rõ
Nhãn hậu tế ngôn thuyết
Tự tánh không biểu thị
Trong ấy không ô nhiễm
Người ấy hay biết rõ
Nhãn sanh biên biên tế
Lưu chuyển và tịch tịnh
Vô hữu với vô sanh
Nhẫn đến nhãn tịch diệt
Các ngôn thuyết như vậy
Tự tánh không biểu thị
Trong ấy không ô nhiễm
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sáu trần và bốn đại
Nhẫn đến thế sanh danh
Tất cả đều như vậy
Người ấy hay biết rõ
Tham dục tức Phật đạo
Tự tánh vô sai biệt
Nơi tham không bị nhiễm
Tất cả các Phật đạo
Phải cầu nơi phiền não
Biết tánh vô sai biệt
Là nhập môn tổng trì
Nói tham là tổng trì
Tổng trì tức là tham
Biết tánh vô sai biệt
Là học môn tổng trì
Cúng dường tham như vậy
Tức là cúng dường Phật
Vì cúng dường nơi Phật
Mà thành tựu tổng trì
Người ấy hay biết rõ
Sân hận tức Phật đạo
Tự tánh vô sai biệt
Nơi sân không bị nhiễm
Sân tức là tổng trì
Tổng trì tức là sân
Biết tánh vô sai biệt
Là học môn tổng trì
Cúng dường sân như vậy
Cũng là cúng dường Phật
Do cúng dường nơi Phật
Thành tựu môn tổng trì
Người ấy hay biết rõ
Ngu si tức Phật đạo
Tự tánh vô sai biệt
Nơi si không bị nhiễm
Nếu biết rõ đúng thiệt
Biên tế của tánh si
Thì là tu Phật đạo
Thành tựu môn tổng trì
Si tức là tổng trì
Tổng trì tức là si
Biết tánh vô sai biệt
Là học môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Tức là cúng dường Phật
Do cúng dường nơi Phật
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Tức là cúng dường Pháp
Do cúng dường nơi Pháp
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Tức là cúng dường Tăng
Do cúng dường nơi Tăng
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Tức là cúng dường giới
Do cúng dường nơi giới
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường tinh tiến
Vì cúng dường tinh tiến
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường tán thán
Vì cúng dường tán thán
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường Phật pháp
Do cúng dường Phật pháp
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường pháp tánh
Do cúng dường pháp tánh
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường chơn như
Do cúng dường chơn như
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường vô sanh
Do cúng dường vô sanh
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường vô diệt
Do cúng dường vô diệt
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường vô tận
Do cúng dường vô tận
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường vô hữu
Do cúng dường vô hữu
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường vô biên
Do cúng dường vô biên
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường tam hữu
Do cúng dường tam hữu
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường tịch tịnh
Do cúng dường tịch tịnh
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường lưu chuyển
Do cúng dường lưu chuyển
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường vô chuyển
Do cúng dường vô chuyển
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường vô hữu
Do cúng dường vô hữu
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường vô sanh
Do cúng dường vô sanh
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường tịch diệt
Do cúng dường tịch diệt
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường bất lai
Do cúng dường bất lai
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường vô hành
Do cúng dường vô hành
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường vô vi
Do cúng dường vô vi
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường khổ thảy
Do cúng dường khổ thảy
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường khổ trí
Do cúng dường khổ trí
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường tập trí
Do cúng dường tập trí
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường diệt trí
Do cúng dường diệt trí
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường đạo trí
Do cúng dường đạo trí
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường pháp trí
Do cúng dường pháp trí
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường loại trí
Do cúng dường loại trí
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng vô sanh trí
Do cúng vô sanh trí
Thành tựu môn tổng trì
Cúng dường si như vậy
Là cúng dường tận trí
Do cúng dường tận trí
Thành tựu môn tổng trì
Như vậy nơi chánh đoạn
Niệm trụ và thần túc
Ngũ căn và ngũ lực
Thất giác bát chánh đạo
Gồm xa ma tha kia
Tì bát xá na thảy
Nơi chín pháp nầy
Tất cả đều như vậy.

 Bấy giờ đức Thế Tôn bảo Nguyệt Quang Đồng Tử rằng: Nầy thiện nam tử! Nếu có chúng sanh an trụ nơi Đại thừa thành tựu môn đà la ni như đã nói ở trên thì phải xa rời tám mươi hạng người. Những ai là tám mươi hạng người ấy?

 Đó là những kẻ giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, có tâm nghĩ giết hại mà làm thân Phật ra máu, phá hòa hiệp Tăng, tặc trụ xuất gia, không có căn, hai căn, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tiến, tà niệm, tà định, chẳng biết chỗ, chẳng biết lúc, chẳng biết pháp, chẳng biết đạo, chẳng biết lượng, chẳng biết tự tha, đối với Phật PhápTăng và các học xứ chẳng biết tôn trọng, đối với hạnhchẳng phóng dật và cảnh giới thù thắng cũng chẳng tôn ngưỡng, chẳng biết pháp, chẳng biết luật, chẳng biết học xứ, chẳng biết tội ấy là trọng là khinh, chẳng biết giới ấy là hư là khuyết, cũng chẳng biết hạnh tu ấy là tế là thô, cũng chẳng biết nghiệp là vị lai là hiện tại, với sự hạ liệt cũng chẳng biết rõ, khen Thanh Văn thừa, phá chê pháp Như Lai, khuyến thị khai đạo Bích Chi Phật thừa, xa rời nhàm bỏ chánh đạo vô thượng, phá giới, phá kiến, phá các oai nghi, đi nơi phi đạo, nói có ngã nhơn, nói có chúng sanh, nói có thọ giả, nói có bổ đặc già la, chí ý hạ liệt, khởi tham sân si, đoạn kiến, thường kiến, không kiến vô nhơn kiến, chẳng thấy có, chẳng thấy không, chẳng thấy nghiệp, chẳng thấy tinh tiến, chẳng biết nghiệp, chẳng biết nghiệp nhơn, chẳng biết dị thục nhơn, chẳng biết các căn, chẳng biết các căn nhơn, chẳng biết giới, chẳng biết giới nhơn, chẳng biết giải thoát, chẳng biết giải thoát nhơn, chẳng biết đạo, chẳng biết đạo nhơn, chẳng biết phiền não, chẳng biết phiền não nhơn, chẳng biết thí, chẳng biết thí nhơn, chẳng biết tiền tế và hậu tế, chẳng biết tiền tế nhơn và hậu tế nhơn, chẳng biết sanh tử, chẳng biết sanh tử nhơn, chẳng biết hữu lậu, chẳng biết hữu lậu nhơn, chẳng biết tận phi tận, chẳng biết hữu phi hữu, chẳng biết biên tế phi biên tế, chẳng biết tịch tịnh phi tịch tịnh, chẳng chuyển phi chuyển, chẳng biết tánh phi tánh, chẳng biết sanh phi sanh, chẳng biết diệt phi diệt.

 Nầy Đồng Tử! Nếu thiện nam thiện nữ muốn thành tựu môn đà la ni đã được nói ở trên, thì phải bỏ rời tám mươi hạng người phi pháp ấy.

 Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng:

 Nếu người chẳng biết rõ
Nhãn sanh tận biên tế
Người ấy mê tổng trì
Trí giả phải rời xa
Nếu người biết được nhãn
Không ngã không chúng sanh
Người ấy trụ tổng trì
Trí giả phải thân cận
Nếu người biết được nhãn
Sanh tận lìa văn tự
Người ấy trụ tổng trì
Trí giả phải thân cận
Nếu người biết được nhãn
Tịch tịnh vô sở trụ
Người ấy trụ tổng trì
Trí giả phải thân cận
Nếu người biết được nhãn
Tự tánh vô sở trụ
Người ấy trụ tổng trì
Trí giả phải thân cận
Nếu người biết được nhãn
Không chuyển không sắc tướng
Người ấy trụ tổng trì
Trí giả phải thân cận
Nếu người biết được nhãn
Vô sanh tánh tịch diệt
Người ấy trụ tổng trì
Trí giả phải thân cận
Nếu người biết được nhãn
Tự tánh rời danh tướng
Chư Phật không nói được
Không khen nêu bày được
Người ấy trụ tổng trì
Trí giả phải thân cận
Nếu người biết được nhãn
Tự tánh lìa danh tướng
Không ai tư duy được
Thọ trì diễn thuyết được
Người ấy trụ tổng trì
Trí giả phải thân cận
Tánh tổng trì như vậy
Văn tự chẳng nói được
Không có các phương sở
Tâm sở cũng chẳng đến
Pháp ấy không hoan hỉ
Cũng chẳng ở sân hận
Bất dộng như Sơn Vương
Dầu nói nhưng không được
Tổng trì thiệt không có 
Nhẫn đến ngã cũng vậy
Ngã đã không tự tánh
Tổng trì cũng không có 
Tổng trì không tự tánh
Kẻ ngu cho là có
Do đây vọng phân biệt
Chẳng tỏ sanh ưu não
Nếu biết rõ tánh tham
Nhẫn đến tổng trì không
Hai thứ phân biệt ấy
Rốt ráo bất khả đắc
Nếu biết không tánh không
Tổng trì cũng chẳng có
Nhẫn đến Bồ đề phần
Tam ma địa cũng không
Nếu người biết rõ được
Tổng trì và không tánh
Nhẫn đến tam ma địa
Thì cũng biết được nhãn
Nếu với nhãn tận biên
Khéo biết rõ như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo nhãn sanh biên
Nếu với nhãn sanh biên
Khéo biết rõ như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn biên tế
Khéo biết rõ như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn tịch tịnh
Biết rõ được như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn lưu chuyển
Biết rõ được như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn vo hữu
Biết rõ được như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn vo sanh
Biết rõ được như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn tịch diệt
Biết rõ được như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn biến dị
Biết tận biên như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn biến dị
Biết sanh biên như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn biến dị
Biết biên tế như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn biến dị
Biết tịch tịnh như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn biến dị
Biết lưu chuyển như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn biến dị
Biết vô hữu như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn biến dị
Biết vô sanh như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nếu với nhãn biến dị
Biết tịch diệt như thiệt
Thì ở môn tổng trì
Rốt ráo thành tựu được
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Lục trần và từ đại
Nhẫn đến thế sanh danh
Tất cả đều như vậy
Nếu nơi nhãn tiền tế
Không tướng biến tướng dị
Không thủ không phân biệt
Là trụ môn tổng trì
Nếu nơi nhãn tận biên
Không tướng biến tướng dị
Không thủ không phân biệt
Là trụ môn tổng trì
Nếu nơi nhãn sanh biên
Không tướng biến tướng dị
Không thủ không phân biệt
Là trụ môn tổng trì
Nếu nơi nhãn biên tế
Không tướng biến tướng dị
Không thủ không phân biệt
Thì trụ môn tổng trì
Nếu nơi nhãn tịch tịnh
Không tướng biến tướng dị
Không thủ không phân biệt
Thì trụ môn tổng trì
Nếu nơi nhãn lưu chuyển
Không tướng biến tướng dị
Không thủ không phân biệt
Thì trụ môn tổng trì
Nếu nơi nhãn vô hữu
Không tướng biến tướng dị
Không thủ không phân biệt
Thì trụ môn tổng trì
Nếu nơi nhãn vô sanh
Không tướng biến tướng dị
Không thủ không phân biệt
Thì trụ môn tổng trì
Nếu nơi nhãn tịch diệt
Không tướng biến tướng dị
Không thủ không phân biệt
Thì trụ môn tổng trì
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sáu trần và bốn đại
Nhẫn đến thế sanh danh
Tất cả đều như vậy
Tham, sân, si, phẫn, mạn
Tật, cuống, xan, ưu, não
Quá thất, cấu, độc tiển
Bạo lưu, hắc bạch nghiệp
Bất sanh cũng bất diệt
Bất khứ cũng bất lai
Bất động cũng bất dị
Phi tác cũng phi hành
Phi minh cũng phi ám
Phi lưu bỏ bạo lưu
Vô tận và vô trụ
Phi hành phi bất hành
Phi văn tự, phan duyên
Phi xuất cũng phi nhập
Phân biệt vọng tưởng thảy
Cả sáu mươi hai môn
Đều riêng theo nghĩa lý
Tất cả đều như vậy
Nếu biết nhãn tiền tế
Nhẫn đến nơi thượng hạ
Không thủ không phân biệt
Là trụ môn tổng trì
Nếu biết nhãn tận biên
Nhẫn đến nơi thượng hạ
Không thủ không phân biệt
Là trụ môn tổng trì
Nếu biết nhãn sanh biên
Nhẫn đến nơi thượng hạ
Không thủ không phân biệt
Là trụ môn tổng trì
Nếu biết nhãn biên tế
Nhẫn đến nơi thượng hạ
Không thủ không phân biệt
Là trụ môn tổng trì
Nếu biết nhãn tịch tịnh
Nhẫn đến nơi thượng hạ
Không thủ không phân biệt
Là trụ môn tổng trì
Nếu biết nhãn lưu chuyển
Nhẫn đến nơi thượng hạ
Không thủ không phân biệt
Là trụ môn tổng trì
Nếu biết nhãn vô hữu
Nhẫn đến nơi thượng hạ
Không thủ không phân biệt
Là trụ môn tổng trì
Nếu biết nhãn vô sanh
Nhẫn đến nơi thượng hạ
Không thủ không phân biệt
Là trụ môn tổng trì
Nếu biết nhãn tịch diệt
Nhẫn đến nơi thượng hạ
Không thủ không phân biệt
Là trụ môn tổng trì
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sáu trần và bốn đại
Nhẫn đến thế sanh danh
Tất cả đều như vậy.
Nơi tướng bất biến của địa đại
Không có thủ trước không phân biệt
Người biết rõ ràng được như vậy
Thì thành tựu được môn tổng trì
Nơi tướng vô sanh của địa đại
Không có thủ trước không phân biệt
Người biết rõ ràng được như vậy
Thì thành tựu được môn tổng trì
Nơi tướng vô diệt của địa đại
Không có thủ trước không phân biệt
Người biết rõ ràng được như vậy
Thì thành tựu được môn tổng trì
Nơi tướng chứng nhập của địa đại
Không có thủ trước không phân biệt
Người biết rõ ràng được như vậy
Thì thành tựu được môn tổng trì
Nơi tướng xuất ly của địa đại
Không có thủ trước không phân biệt
Người biết rõ ràng được như vậy
Thì thành tựu được môn tổng trì
Nơi tướng vô nguyện của địa đại
Không có thủ trước không phân biệt
Người biết rõ ràng được như vậy
Thì thành tựu được môn tổng trì
Nơi tướng vô trụ của địa đại
Cùng các tướng bất lai bất khứ
Tướng vô biên và tướng vô tận
Tướng tương ưng tướng chẳng tương ưng
Tướng rời lìa danh tự kế đạt
Tướng quan sát và tướng lưu chuyển
Tướng vô hữu và tướng tu trị
Tướng không có ngôn thuyết biểu thị
Tướng tịch tịnh tướng vô sở y
Tướng niệm trụ và tướng chánh đoạn
Tướng thần túc và tướng căn lực 
Tướng thất giác chi đạo vô úy
Ác tướng của địa đại như vậy
Không có thủ trước không phân biệt
Người biết rõ ràng được như vậy
Thì thành tựu được môn tổng trì
Nều nơi tướng vô xuất của ngã
Nơi tướng vô tướng tướng vô nguyện
Tướng vô trụ và tướng vô sanh
Cùng nơi tướng vô diệt của ngã
Nơi các tướng của ngã như vậy
Không có thủ trước không phân biệt
Người biết rõ ràng dược như vậy
Thì thành tựu được môn tổng trì
Nơi tướng rời văn tự của ngã
Không có thủ trước không phân biệt
Người biết rõ ràng được như vậy
Thì thành tựu được môn tổng trì
Biết nhãn tiền và hậu tế
Rời xa nơi tướng thường tướng đoạn
Nhơn duyên tự tánh đều rỗng không
Đấng Đại Đạo Sư phương tiện nói.
Nếu lúc diễn thuyết pháp
Mà phân biệt tướng nhãn
Người ấy vọng phân biệt
Chẳng gọi chơn thuyết pháp
Nếu lúc tư duy pháp
Mà phân biệt tướng nhãn
Người ấy vọng phân biệt
Chẳng gọi chánh tư duy
Nếu lúc tu tập pháp
Mà phân biệt tướng nhãn
Người ấy vọng phân biệt
Chẳng gọi chơn tu tập
Nếu biết nhãn tánh không
Thì chẳng xu Bồ đề
Chư Phật nơi người ấy
Thường hiện tiền thuyết pháp
Nếu chẳng biết được nhãn
Thì cũng chẳng biết sắc
Nếu người biết được nhãn
Thì cũng biết được sắc
Nếu người biết được sắc
Thì cũng biết được nhãn
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Tất cả đều như vậy
Nếu lúc diện thuyết pháp
Phân biệt nơi nhơn tướng
Người ấy vọng phân biệt
Chẳng gọi là thuyết pháp
Nếu lúc diễn thuyết pháp
Phân biệt tướng tịch tịnh
Người ấy vọng phân biệt
Chẳng gọi là thuyết pháp
Nếu lúc diễn thuyết pháp
Phân biệt nơi tướng đạo
Người ấy vọng phân biệt
Chẳng gọi là thuyết pháp
Nếu lúc diễn thuyết pháp
Phân biệt nơi tướng không
Người ấy vọng phân biệt
Chẳng gọi là thuyết pháp
Nếu lúc diễn thuyết pháp
Phân biệt nơi tích tập
Người ấy vọng phân biệt
Chẳng gọi là thuyết pháp
Nếu lúc diễn thuyết pháp
Phân biệt nơi sự vật
Người ấy vọng phân biệt
Chẳng gọi là thuyết pháp
Nếu lúc diễn thuyết pháp
Phân biệt nhãn nhiếp thủ
Người ấy vọng phân biệt
Chẳng gọi là thuyết pháp
Chẳng biết rõ nơi nhãn
Thì sanh lòng tham dục
Nếu biết rõ được nhãn
Thì tham dục chẳng sanh
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sáu trần và bốn đại
Nhẫn đến thế sanh danh
Tất cả đều như vậy
Nếu lúc diễn thuyết pháp
Phân biệt mười tám giới
Người ấy vọng phân biệt
Chẳng gọi là thuyết pháp
Nơi chí nguyện chẳng thối
Rõ thấu nơi tánh không
Được các môn tam muội
Người ấy khéo thuyết pháp
Nơi chí nguyện chẳng thối
Rời phân biệt nơi nhãn
Do vì không phân biệt
Người ấy khéo thuyết pháp
Chẳng rõ nhãn tánh không
Cũng mê nhãn tự tánh
Do vì chẳng biết rõ
Thì chẳng nên thuyết pháp
Nếu biết nhãn tánh không
Thì biết nhãn tự tánh
Do vì biết rõ nhãn
Người ấy nên thuyết pháp
Chẳng biết nhãn tánh không
Cũng mê cú tự tánh
Do vì chẳng biết rõ
Thì chẳng nên thuyết pháp
Nếy biết nhãn tánh không
Thì biết cú tự tánh
Do vì biết được rõ
Người ấy nên thuyết pháp
Chẳng biết nhãn tánh không
Cũng mê văn tự tánh
Do vì chẳng biết rõ
Thì chẳng nên thuyết pháp
Nếu biết nhãn tánh không
Thì biết văn tự tánh
Do vì biết được rõ
Người ấy nên thuyết pháp
Chẳng biết nhãn tánh không
Cũng mê danh tự tánh
Do vì chẳng biết rõ
Thì chẳng nên thuyết pháp
Nếu biết nhãn tánh không
Thì biết danh tự tánh
Do vì biết được rõ
Người ấy nên thuyết pháp
Chẳng biết nhãn tánh không
Cũng mê sắc tự tánh
Do vì chẳng biết rõ
Thì chẳng nên thuyết pháp
Nếu biết nhãn tánh không
Thì biết sắc tự tánh
Do vì biết được rõ
Người ấy nên thuyết pháp
Chẳng biết nhãn tánh không
Y thế tướng phân biệt
Chẳng khéo tùy thuận được
Điều phục các chúng sanh
Nếu biết nhãn tánh không
Chẳng y tướng phân biệt
Thì khéo tùy thuận được
Điều phục các chúng sanh
Chẳng rõ nhãn có không
Mà thuyết pháp giữa chúng
Người ấy tham lợi dưỡng
Mọi người chẳng tín thọ
Nếu biết nhãn có không
Mà thuyết pháp giữa chúng
Người ấy chẳng tham trước
Mọi người đều tín thọ
Chẳng rõ nhãn tánh không
Mà ngồi trên pháp tọa
Dầu nói nhiều thí dụ
Mọi người chẳng tín thọ
Nếu biết nhãn tánh không
Mà ngồi trên pháp tòa
Những thí dụ được nói
Mọi người đều tín thọ
Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Sáu trần và bốn đại
Nhẫn đến thế sanh danh
Tất cả đều như vậy”.

Lúc đức Thế Tôn nói kinh Xuất Hiện Quang Minh nầy rồi, Nguyệt Quang Đồng Tử và các đại chúng,tất cả thế gian Trời,Người, A Tu La v.v… nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.
 

PHÁP HỘI
XUẤT HIỆN QUANG MINH
THỨ MƯỜI MỘT HẾT

HẾT TẬP 2