16.03. Phẩm A Tu La Vương Thọ Ký

27 Tháng Bảy 20164:29 CH(Xem: 2459)
16.03. Phẩm A Tu La Vương Thọ Ký
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999


XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm A Tu la Vương Thọ Ký
Thứ Ba


 Bấy giờ đức Thế Tôn hiện thoại tướng. Do thoại tướng ấy nên A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa nghĩ rằng : Nay tôi cúng dường Phật trước nhứt. 

 A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa cùng đồ chúng sáu mươi na do tha, quyến thuộc, phụ nữ cũng sáu mươi na do tha, đồng đem bửu châu vô giá và các vật quí trong biển dâng cúng đức Phật. 

 A Tu La Vương ấy hóa làm sáu mươi na do tha xe thất bửu. Các bửu xa ấy lại hóa làm sáu mươi na do tha ngựa điều thuận, trên ngựa lại hóa lưới linh thất bửu để trang sức, chưn ngựa đeo linh xuyến bằng chơn kim, bờm và đuôi ngựa đều bao kết bằng thất bửu, dây cương bằng chơn kim, trên xe báu đều trang nghiêm với thất bửu, càng lọng đều bằng thất bửu. Các lọng thất bửu ấy ở trên hư không bay theo xe, dây linh treo trong lọng cũng bằng thất bửu, có lưới thất bửu giăng trùm lên trên lọng. Gió nhẹ thổi động xe ngựa và lọng thất bửu ấy phát ra tiếng vang vi diệu như trăm thứ nhạc do nhạc công giỏi đồng hòa tấu khiến ngưòi nghe vui vẻ, đoạt thị thính người, đoạt tâm ý người. 

 Các xe ngựa thất bửu ấy ở trên không cách mặt đất sáu mươi do tuần, sau xe tấu âm nhạc, trên xe đều có A Tu La nữ trang sức rất đẹp. Các A Tu La nữ ấy, hoặc đứng vũ, hoặc ngồi vũ, hoặc xướng ca, hoặc thân động chuyển, hoặc rắc hương bột, hoặc rưới nước thơm, hoặc mưa các thứ hương mưa các thứ hoa mưa mạt vàng, hoặc rải hoa vàng hoa bạc hoa lưu ly hoa pha lê hoa xích chơn châu hoa mã não hoa xa cừ, hoặc cầm thất bửu rải, hoặc rải trang sức, tất cả đều để cúng dường đức Thế Tôn. Hoặc có A Tu La nữ rung động linh xuyến cho reo thành tiếng, hoặc đội vòng hoa thất bửu trang nghiêm với chơn kim, hoặc đội vòng hoa chơn kim trang nghiêm với thất bửu, hoặc cầm lưới chơn kim, hoặc cầm phan thất bửu,hoặc cầm lọng thất bửu, hoặc cầm tràng thất bửu, đều để cúng dường đức Thế Tôn. 

 Lại có các A Tu la nữ chắp tay nói kệ tán thán rằng : 

 Quy mạng Trượng Phu Điều Ngự Sư
 Quy mạng đấng Trượng Phu Tối Thắng
 Quy mạng Trượng Phu Lưỡng Túc Tôn
 Quy mạng Trượng Phu không ai sánh
 Quy mạng đấng soi sáng thế gian
 Quy mạng biển trí lớn tối thượng
 Quy mạng rừng đầy đủ công đức
 Quy mạng núi tối thắng vi diệu
 Quy mạng khối đầy đủ công đức
 Quy mạng người dứt sạch phiền não
 Quy mạng thầy tu các tịnh hạnh
 Quy mạng tịnh hạnh không đoạn tuyệt 
 Quy mạng vô y không khiếp nhược 
 Quy mạng không lười không tán điệu 
 Quy mạng quyết định phát tinh tấn 
 Quy mạng đấng quyết định đầy đủ.

 A Tu La Vương lại hóa làm sáu mươi na do tha màn trướng thất bửu vi diệu rất lạ nhiều màu trang nghiêm. Dưới mỗi màn trướng báu bay lững lờ ấy lại hóa sáu mươi na do tha đại địa thất bửu. Trên đại địa ấy đều hóa sáu mươi na do tha tường thành thất bửu. Trong mỗi tường thành hóa sáu mươi na do tha lâu đài cung điện thất bửu. Mỗi điện đường có sáu mươi na do tha cửa lớn cửa sổ thất bửu xen lẫn trang nghiêm. Trong mỗi điện đường có sáu mươi na do tha tòa sư tử thất bửu trải bửu y. Hai đầu sư tử tọa để gối đỏ, trước tọa có chiếc kỷ thất bửu trên để sáu ức bửu y của A Tu La Vương. Trên mỗi tòa sư tử đều có hai A Tu La nữ trang sức thất bửu đều cầm lá cây đa la thất bửu làm quạt hầu hai bên một hóa A Tu La tử ngồi trên ấy. Các điện đường ấy đều có sáu mươi na do tha tràng lọng thất bửu. 
 Các màn trướng và điện đường thất bửu ấy ở trên không bay nhiễu bên hữu đức Phật ba vòng, rải các thứ hương, mưa các thứ hoa cúng dường đức Phật. 
 Lúc ấy ngoài bốn cửa thành Ca Tỳ La đều rộng sáu mươi do tuần, do sức oai thần của A Tu La Vương phóng ánh sáng chiếu khắp sáu mươi do tuần, chiếu lên sáu vạn do tuần chu vi đầy khắp những đồ cúng dường. Các màn trướng lững lờ bay nhiễu quanh Phật rồi dừng lại. 

 Lúc ấy trong thành Ca Tỳ La chứa hoa trời mạn đà la cao bảy trượng, nước thiên hương thành bùn. Do thần lực của Phật làm cho hơi thơm ấy khắp tam thiên Đại Thiên Đại thừa nghe hơi thơm ấy, người mới phát Bồ đề tâm cũng còn được bất thối chuyển huống là người đã tu lâu.

 A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa ngồi xe thất bửu nhiễu quanh Phật ba vòng dùng bột hương chiên đàn cõi trời rải lên trên đức Phật mà nói kệ rằng: 

 "Nay tôi quy y Bà Già Bà
 Đấng ban Trời Người đức vô úy
 Quy y đấng tối thắng bất động
 Hi vọng vô thượng đại Bồ đề
 Nay tôi quy y Bà Già Bà
 Lòng mừng chẳng đọa ba ác đạo
 Thế nên nay tôi quy y Phật 
 Mong cầu vô thượng đại Bồ đề
 Nay tôi quy y Bà Già Bà
 Đấng trừ sanh tử biển khổ lớn 
 
 Hay dứt đồng hoang lìa phiền não
 Bực thầy hay dẫn đạo chúng sanh 
 Nay tôi quy y Bà Già Bà
 Quy y Phật rồi chẳng cầu sanh 
 Biển rất khổ bị già chết bức
 Thế Tôn là thầy của Trời Người". 
 Nói kệ tán thán Phật rồi A Tu La Vương nhiễu Phật ba vòng. 
 Các ngựa báu anh lạc trang nghiêm, các xe báu, các A Tu La, các A Tu La nữ, các tràng phan lọng báu linh lưới thất bửu bị gió thổi động vang ra tiếng vi diệu vui lòng đẹp dạ như cả trăm thứ nhạc hòa tấu rất hay.
 A Tu La Vương lại nhiễu Phật ba vòng, mưa hương bột chiên đàn cõi trời, hương bột ưu bát la, hương bột trầm thủy, hương bột đa ma la, các thứ hương bột a tu la từ trên không rơi xuống. Lại mưa các hoa trời mạn đà la, ma ha mạn đà la, mạn thù sa, ma ha mạn thù sa, ba lô sa ca, ma ha ba lô sa ca, ca ca la bà, ma ha ca sa la bà, ba tra lê, ma ha ba tra lê, chất đa la ba ra trê, ma ha chất đa la ba tra lê. Lại có các thứ hoa biến hóa, hoa vàng, hoa bạc, hoa lưu ly, hoa pha lê, hoa xích chơn châu, hoa xa cừ, hoa mã não từ trên không mưa xuống.
 Lại mưa nước thơm cõi trời, nước thơm A Tu La. Do vì nước thơm ấy nên thành Ca Tỳ La trong ngoài sáu mươi do tuần đều thành bùn thơm, hơi thơm ấy khắp tam thiên Đại Thiên thế giới. Bồ Tát được nghe hơi thơm ấy được chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề. 
 A Tu La Vương nhiễu Phật ba vòng, do thần lực đức Phật ở trong hư không trỗi âm nhạc trời và âm nhạc A Tu La. Các âm nhạc ấy do thần lực Phật nên vang khắp tam thiên Đại Thiên thế giới. Người tu Đại thừa nghe tiếng âm nhạc ấy được bất thối chuyển Vô thượng Bồ đề. 
 Vô lượng trăm ngàn A Tu La nữ, hoặc ca, hoặc vũ, hoặc tấu nhạc, hoặc thân chuyển động. 
 Các A Tu La nữ lại rải các thứ hương bột, cõi trời và các thứ hoa trời, hoa biến hóa, hoa thất bửu để cúng dường đức Phật. Lại rải những y phục báu và những đồ trang sức thất bửu, các thứ hương bột, các thứ chơn châu để cúng dường Phật. 
 
 A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa cùng các quyến thuộc đồng thanh nói kệ rằng: 
 "Tâm tôi thường như vậy
 Gặp gỡ Phật Thế Tôn
 Vì qui y Như Lai
 Vị lai thường cúng dường". 
 A Tu La Vương Ba La Đà bố thí cúng dường Phật cũng như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng rồi nói kệ rằng:
 "Tôi lạy đấng được thiệt thập lực 
 Cũng lạy đấng vô úy tự tại
 Quyết định được những pháp bất cộng 
 Quy mạng Đạo Sư các thế gian
 Tôi lạy đấng dứt trừ kiết sử
 Cũng lạy xuất ly đường sanh tử
 Đạo Sư dẫn dắt chúng sanh nghèo 
 Tôi lạy trí sâu chẳng nghĩ bàn
 Cùng chúng hòa hiệp chẳng lay động
 Ở trong các loài tâm giải thoát
 Như hoa sen kia chẳng dính nước 
 Thế Tôn vốn tu các pháp không
 
 Rời lìa lựa chọn được vô tướng
 Nơi tất cả chỗ không nguyện cầu 
 Tôi lạy như không không chỗ nương". 
 A Tu La Vương Thiện Tý trần thiết cúng dường quảng đại vô lượng như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng rải những lúa vàng chơn kim và nói kệ tán thán: 
 "Đấng Đại Mâu Ni không ai sánh 
 Trên trời dưới trời cũng vô tỉ
 Phật biết chúng sanh như dương diệm
 Chẳng phải thiệt chỉ là ý tưởng
 Nơi đây không người làm người thọ
 Cũng không sĩ phu không vô ngã
 Rời lìa tạo tác không thể tánh 
 Tuyên nói tất cả pháp tịch địch 
 Tin hiểu được nơi pháp Như Lai 
 Quán tất cả pháp đều bình đẳng 
 Người ấy sẽ được làm Phật tử
 Thuận lời Phật dạy như cha mẹ
 Nay tôi khen ngợi phước đã được 
 Tôi đem phước đức của tôi có 
 Hồi thí chúng sanh đều làm Phật". 
 
 A Tu La Vương Bạt Trì Tỳ Lô Giá Na trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng dùng hoa chất da la ba tra lê rải cúng dường Phật rồi nói kệ tán thán rằng: 
 "Đại Tiên Như Lai thân thần diệu 
 Vượt hơn tất cả các Trời Người 
 Đã như Tu Di so hột cải 
 Lại giống biển lớn sánh dấu trâu
 Nhan dung Như Lai rất đoan chánh 
 Nhiều tướng trang nghiêm tối đệ nhứt 
 Vượt hơn tất cả các màu sắc 
 Như mặt nhựt mọc lửa đóm lu 
 Thế Tôn khối vô lượng oai đức 
 Khiến các oai đức chẳng hiện được 
 Như mặt nhựt mọc sáng đóm mờ
 Đại Thánh Thế Tôn biển trí lớn 
 Vượt hơn trùm khắp cả ba cõi
 Che các ngoại đạo khiến chẳng hiện
 Như mặt trời sáng khuất ánh trăng". 
 

 A Tu La Vương Diệm Bà Lợi trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng, dùng hoa ma ha ba tra lê rải cúng Phật rồi nói kệ tán thán rằng: 
 "Bực trí huệ thích xa ma tha 
 Trừ được ba độc tham sân si 
 Dẫn dắt chúng sanh xuất thế gian
 Như mưa rào tắt lửa lắng bụi
 Thế Tôn hừng hực mắt chánh pháp
 Cũng như dầu tô tưới lửa hừng 
 Hay dứt phiền não lưới nghi hết 
 Cũng như lửa đốt đồng hoang lớn 
 Nhan dung đoan chánh rất vi diệu 
 Các tướng trang nghiêm tối đệ nhất 
 Vượt hơn tất cả các diệu sắc 
 Như mặt nhựt mọc sáng đóm mờ 
 Như Lai nắm cầm các thiện căn
 Vô lượng ức vạn na do tha 
 Hay trừ phiền não và nghiệp ác 
 Như ăn cam lộ trừ thân độc 
 Thổi trừ tất cả tối vô minh 
 Như đêm đuốc sáng soi hắc ám
 
 Như Lai thị hiện mắt chánh pháp
 Dường như thợ ngọc rõ giá ngọc".
 A Tu La Vương Lạc Chiến trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng rải những hoa báu nói kệ tán thán rằng: 
 "Ác tâm khó điều Phật điều được 
 Như dũng sĩ mạnh hàng giặc dữ 
 Khéo được nhu nhuyến tâm tự tại
 Tôi lạy đấng vô úy tâm điều 
 Ủiều được các căn lìa oán thù 
 Rời úy vô úy được an ổn 
 Thế Tôn phiền não chẳng còn phát 
 Trừ dứt độc hại đều không thừa 
 Sức na la diên khéo tu từ
 Ở trong yêu ghét lòng bình đẳng 
 Như Lai biết ý tưởng chúng sanh 
 Chẳng bị sáu đường nắm giữ được 
 Rời lìa tâm tưởng hết tham ái 
 Phóng sáng trí huệ phá tối tăm
 Ở trong các pháp lòng chẳng chấp 
 Thế Tôn siêu quá không ai sánh".
 
 A Tu La Vương Thiện Nhựt trần thiết cúng dường như Tỳ Ma Chất Đa A Tu La Vương, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng dâng các bửu tạng lên Phật nói kệ tán thán rằng: 

 "Đại Hùng biết từ lâu 
 Thiệt tướng của các pháp 
 Đó là tên các pháp
 Đều riêng hòa hiệp giả
 Thể của tất cả pháp 
 Các cách cầu chẳng được 
 Nói rằng là pháp nầy 
 Nói đều là giả danh 
 Lìa danh gọi thể tánh 
 Các tướng cũng như vậy 
 Không tướng cũng không danh 
 Đã lìa ba thứ pháp 
 Nói rằng là giải thoát 
 Thiệt thì không chỉ được 
 Người nói nói cũng không 
 Người hiểu cũng là không 
 Biết các pháp như vậy 
 Đấng Mâu Ni vô thượng 
 Chẳng chấp nơi các pháp 
 Tu hành danh xưng lớn".
 
 A Tu La Vương Phục Tam Giới trần thiết cúng dường như Tỳ Ma Chất Đa A Tu La Vương, ngồi xe thất bửu nhiễu quanh Phật ba vòng dâng chơn châu anh lạc lên Phật nói kệ tán thán rằng: 

 "Nay tôi khen Phật lìa oán địch 
 Dung nhan đoan chánh sức giới trí 
 Tất cả thế gian không như Phật 
 Dùng thân vô tỉ phục thù địch 
 Sắc lực quang minh chiếu ba cõi 
 Tu các nghiệp lành được tướng tốt 
 Tám mươi tùy hảo đều nghiêm tịnh 
 Sức trì tịnh giới không bị động 
 Người trí suy lường chẳng biết được 
 Vì Phật trì giới tâm thanh tịnh 
 Nên được thành đấng Phật Thế Tôn 
 Trí lực của Phật không còn sánh 
 Vì không bố úy hơn ba cõi 
 Như vua sư tử rống giữa rừng 
 Vượt hơn tất cả các ngoại đạo".
 

 A Tu La Vương Tỳ Lô Giá Na trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng tay cầm các báu rải trên Phật mà tán thán rằng:
 "Đại chúng đều họp chỗ Mâu Ni
 Tịnh tâm chiêm ngưỡng mặt Như Lai
 Tất cả hiện tiền thấy Thế Tôn
 Đây là tướng bất cộng của Phật
 Phật dùng một âm diễn thuyết pháp
 Mọi loài tùy tâm đều được hiểu 
 Phật thuyết pháp đúng cơ chúng sanh 
 Đây là tướng bất cộng của Phật 
 Phật dùng một âm diễn thuyết pháp
 Chúng sanh tùy loài đều được hiểu 
 Xứng ý mong muốn biết rõ nghĩa 
 Đây là tướng bất cộng của Phật 
 Phật dùng một âm diễn thuyết pháp 
 Hoặc có tu tấn hoặc điều phục
 Hoặc có chứng được quả vô học 
 Đây là tướng bất cộng của Phật". 
 A Tu La Vương Mục Chơn Lân Đà trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng tay cầm xích chơn châu rải lên Phật nói kệ tán thán rằng: 
 "Tâm tịnh vui mừng kính tin Phật
 Rời lìa ngạo mạn không tà kiến 
 Thuận Phật A Hàm chẳng phóng dật 
 Đây là bực tu hành vô tỷ 
 Các pháp tự tánh bất khả khả đắc 
 Như mộng hành dục thảy đều hư
 Chỉ theo ý tưởng chẳng thiệt có
 Thế Tôn biết pháp cũng như vậy 
 Như mây mùa thu trăng trong nước 
 Mê hoặc chúng sanh ngu vô trí 
 Chẳng mê hoặc được người mắt sáng 
 Tinh tấn rất ưa Phật chánh pháp 
 Người diệu rất diệu chẳng sai lầm 
 Ở trong Phật pháp chẳng phóng dật 
 Phân biệt các pháp đều như mộng
 Được thấy như thiệt diệu tam muội". 
 Bấy giờ các A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa v.v... có sáu mươi na do tha A Tu La trần thiết cúng dường rồi, thảy đều chắp tay làm lễ đứng yên, mừng vui hớn hở tình ý tràn đầy vui mừng vừa lòng, tâm nguyện Bồ Đề nối tiếp chẳng tuyệt. 
 Đức Thế Tôn biết các A Tu La tín tâm cúng dường rồi, theo pháp chư Phật mà thị hiện tướng mỉm cười. Từ diện môn của Phật phóng ra vô lượng tia sáng màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng tía pha lê vàng bạc và màu lẫn lộn. Từ miệng phóng ra rồi, các tia sáng màu ấy nhiễu Phật ba vòng trở về nhập vào đảnh Phật. 
 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo đứng dậy trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất chắp tay làm lễ rồi nói kệ hỏi Phật rằng:
 "Hùng mãnh Mâu Ni hiện thoại tướng 
 Thương thế gian chẳng phải không nhơn 
 Thế Tôn tối thắng xin nói cho 
 Nhơn duyên gì Đại Tiên hiện tướng 
 Thương xót chúng sanh hiện thoại ứng 
 Thấy các Tu la cúng dường lớn 
 Muốn thọ ký cho A Tu La
 Khiến đại chúng tôi được vui vẻ
 Nay có thắng tâm tin chẳng nghi 
 Trong chúng đây có người phát tâm 
 
 Thế Tôn biết tín căn họ rồi 
 Thiền Nhơn Đạo Sư hiện tướng ấy 
 Ngày nay ai phát tâm thanh tịnh 
 Trong đại chúng ai sanh thắng tín 
 Thế Tôn biết tín căn họ rồi 
 Hiện thoại tướng mỉm cười tối diệu 
 Nay đại chúng đây muốn biết rõ
 Đều thấy Như Lai hiện mỉm cười
 Hôm nay ai lại hàng ma oán
 Phật hiện mỉm cười vì người ấy 
 Lành thay Đại Tiên hàng ma oán
 Mong dứt lòng nghi của đại chúng 
 Nguyện Phật nói mau chớ chần chờ 
 Cho đại chúng đây được biết rõ". 
 Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng: 
 "Lành thay nghĩa hỏi của Tỳ Kheo 
 Phật hiện thoại tướng lợi thế gian 
 Phật nói quả báo không có thừa 
 Nay ông nhứt tâm khéo lắng nghe 
 Các A Tu La cúng dường Phật 
 Để cầu Vô thượng thắng Bồ Đề 
 Tâm ý Tu La không chỗ nương 
 
 Như tay tại hư không chẳng chướng 
 Tu La cúng dường Thế Tôn rồi 
 Tâm ý chúng ấy đều thanh tịnh 
 Đại trí đều bỏ đạo Tu La 
 Với Trời Người từ lâu đã thích 
 Chúng ấy ở đời vị lai sau 
 Gặp gỡ hằng sa đại Đạo Sư 
 Ở kiếp Thiện Danh được thành Phật 
 Chư Phật ấy đồng hiệu Thiện Danh 
 Số đúng sáu mươi na do tha 
 Danh chấn mười phương soi thế gian 
 Diễn nói pháp vô y vô trước 
 Hay rộng độ thoát chúng Nhơn Thiên 
 Các Phật độ ấy rất nghiêm tịnh 
 Phật biết thế gian rời ngũ trược 
 Tịnh Phật quốc độ ba ngàn cõi 
 Số đúng sáu mươi na do tha 
 Nước kia chẳng có ba ác đạo 
 Do lòng mừng vui đất ruộng sạch 
 Phật kia hùng mãnh Vô thượng Đại thừa 
 Chư Như Lai kia được thọ mạng 
 Ở đời sáu mươi do tha kiếp 
 Diễn nói pháp không nơi y chỉ 
 Mỗi mỗi Như Lai đều cũng vậy 
 Sau khi Như Lai kia diệt độ 
 Thế gian người trí đều cũng diệt 
 Đủ số sáu mươi do tha kiếp 
 Chánh pháp Phật ấy còn tại thế 
 Chư Như Lai ấy đều riêng độ 
 Số chúng sanh đông như hằng sa 
 Chư Như Lai ấy số vô lượng 
 Cõi thọ chánh pháp trụ cũng vậy 
 Chư Như Lai kia hay thành thục 
 Sáu mươi do tha số chúng sanh 
 Đều khiến an trụ trong Đại thừa 
 Thảy đều nối tiếp giống Tam bảo 
 Hôm nay thọ ký cho Tu La 
 Đấng Đại Tiên độ đời tuyên nói 
 Trời Người nghe thọ ký nầy rồi 
 Thâm tâm hớn hở được tịnh tín"