37-pháp Hội A Xà Thế Vương Tử

27 Tháng Bảy 20166:06 CH(Xem: 2241)
37-pháp Hội A Xà Thế Vương Tử

KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh 
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XXXVII 
PHÁP HỘI
 
A XÀ THẾ VƯƠNG TỬ
 
THỨ BA MƯƠi BẢY
 
Hán dịch : Nhà Đường Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi 
Việt dịch: Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

 Như vậy tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương Xá trong núi Kỳ Đà Quật cùng đại Tỳ Kheo ngàn hai trăm năm mươi người câu hội.

 Bấy giờ con trai yêu quí của vua A Xà Thế là Vương Tử Sư Tử cùng chung đồng bạn năm trăm người đều đã hướng đếnVô thượng Bồ đề, mỗi người cầm tràng phan bửu cái xuất thành Vương Xá qua núi Kỳ Xà Quật đến chỗ đức Như Lai lễ lạy cúng dường.

 Vương Tử Sư Tử bạch Phật : “ Ngưỡng mong đức Thế Tôn vì tôi mà tuyên nói các hạnh Bồ Tát”.

Vương Tử liền nói kệ rằng :

“ Thế nào được đoan chánh 
Hóa sanh trong hoa sen 
Thế nào biết túc mạng 
Nguyện Phật tuyên dạy cho 
Thế nào được thành tựu 
Tam muội đà la ni 
Khi có nói lời gì 
Mọi người đều kính thọ 
Thế nào được chánh niệm 
Đầy đủ sanh trí huệ 
Như pháp mà tu hành 
Kiên cố chẳng hư hoại 
Thế nào thành diệu tướng 
Đầy đủ ba mươi hai 
Tám mươi tùy hình hảo 
Người nhìn vui chẳng chán 
Thế nào được phạm âm 
Tiếng ca lăng tầng già 
Thế nào khiến thế gian 
Người thấy đều vui mừng 
Do đâu được hạnh nghiệp 
Được sanh trước chư Phật 
Hay thỉnh nghĩa vi diệu 
Ngưỡng mong Như Lai dạy 
Thế nào rời các nạn 
Mà sanh nơi thiện đạo 
Thế nào tất cả đời 
Tánh siêng không phóng dật 
Thế nào được thần thông 
Và chứng túc mạng trí 
Hãy sạch hết các lậu 
Nguyện Phật khai diễn cho 
Thế nào tịnh nghiệp thành 
Lưới ma chẳng trục được 
Mà trong tất cả đời 
Được mọi ngưòi kính yêu 
Thế nào được trường thọ 
Thân ít sanh bịnh tật 
Được quyến thuộc vững bền 
Nguyện Mâu Ni tuyên nói ». 
Đức Thế Tôn nói kệ đáp Vương Tử : 
Nhẫn nhục được đoan chánh 
Bố thí xen hóa sanh 
Pháp thí biết túc mạng 
Ông nên hiểu như vậy 
Tu tâm được tam muội 
Nhẫn được đà la ni 
Kính trọng các chúng sanh 
Pháp môn người kính thọ 
Chẳng siểm được chánh định 
Quán khéo sanh trí huệ 
Tôn trọng chỗ tu hành 
Đắc pháp tâm kiên cố 
Do thí được tướng tốt 
Hành từ được tùy hình 
Với chúng sanh bình đẳng 
Người nhìn không chán đủ 
Thành ngôn được phạm âm 
Ca lăng do nhuyến ngữ 
Lìa ỷ ngôn lưỡi thiệt 
Người thấy đều vui mừng 
Ở trong các pháp thí 
Chẳng từng bị chướng ngại 
Do đây nên thường được 
Gặp gỡ các Như Lai 
Tịnh tín lìa các nạn 
Trì giới sanh thiện đạo 
Do tu tập pháp không 
Đời đời không phóng dật 
Thí xe được thần thông 
Giáo thọ thành túc mạng 
Bỏ rời cả hai bên 
Do đấy hết các lậu 
Thắng giải thành tịnh nghiệp 
Tinh tiền xô dẹp ma 
Như thuyết mà tu hành 
Đời đời được người yêu 
Chẳng hại được trường thọ 
Trừ khổ lo cho người 
Thân tráng kiện ít bịnh 
Hòa giải quyến thuộc vững”. 
Vương Tử Sư tử lại bạch hỏi : 
“Thế nào được của giàu 
Đồ dùng không tổn giảm 
Đời đời sanh chỗ nào 
Thành tựu oai đức lớn 
Thế nào được đại lực 
Chúng ma chẳng hại được 
Oai thế thường siêu thắng 
Duy nguyện Thế Tôn dạy 
Thế nào được thành tựu 
Thiên nhãn và thiên nhĩ 
Thế nào biết rõ được 
Các tâm của chúng sanh 
Thế nào được tịnh độ 
Và pháp chúng viên mãn 
Được tùy thân viên quang 
Đấng trọn đức xin dạy 
Thế nào chỗ sanh ra 
Tâm Bồ đề chẳng hư 
Nhẫn đến trong mộng mơ 
Cũng vẫn không quên mất 
Thế nào Đại Mâu Ni 
Được đại chúng kính yêu 
Nhiếp thủ tất cả pháp 
Duy nguyện Thế Tôn dạy ». 
Đức Thế Tôn đáp rằng : 
«Chẳng ganh được của giàu 
Chẳng xan đồ dùng tăng 
Khiêm hạ thành tôn quí 
Có oai đức tự tại 
Hằng thí món ăn ngon 
Kẻ sợ khiến an ổn 
Do đây được đại lực 
Oai thế thường siêu thắng 
Thí đèn cảm thiên nhãn 
Cúng nhạc thành thiên nhĩ 
Xa rời chấp hai bên 
Nên được tha tâm trí 
Tịnh nguyện được tịnh độ 
Nhẫn lực pháp chúng thành 
Thí các tướng báu đẹp 
Được viên quang chiếu khắp 
Có du hành xứ nào 
Trong thành ấp tụ lạc 
Dạy người phát đại tâm 
Bồ đề tâm chẳng hư 
Thắng chí nguyện đầy đủ 
Chẳng thối tâm Bồ đề 
Do đây nhiếp các pháp 
Được đại chúng kính yêu”.

Vương Tử và đại chúng nghe đức Phật nói kệ xong, đồng bạch đức Phật rằng : 
“Như lời đức Thế Tôn dạy các hạnh vi diệu ấy, từ nay chúng tôi đều sẽ tu học hết”.

Đức Thế Tôn liền hiện mỉm cười phóng đại quang minh chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới.

Di Lặc Bồ Tát bạch Phật : “ Bạch đức Thế Tôn ! Do nhơn duyên gì mà đức Thế Tôn hiện mỉm cười, duy nguyện tuyên nói trừ nghi hoặc cho chúng tôi”. 

Đức Phật phán : “ Nầy Di Lặc ! Vương Tử Sư Tử đây cùng đồng bạn năm trăm người thuở xưa vì cầu Vô thượng bồ đề nên đã cúng dường mười na do tha tám mươi ức chư Phật, thời kỳ Phật Nhiên Đăng ta làm Bà La Môn Tử thành thục cho họ. Các người ấy ở thời vị lai ở chỗ Di Lặc Phật và chư Thế Tôn hằng thọ hóa sanh thân thừa cúng dường. Các người ấy phụng sự mười ức Như Lai như vậy mãn ba trăm kiếp, Phật tối hậu ấy hiệu Vô Biên Tri Như Lai biết tâm nguyện của họ nên tùy sở ưng đều thọ ký Vô thượng Bồ đề đồng ở trong Kiếp An Lạc Quang Nghiêm thành Đẳng chánh Giác đều đồng hiệu là Trí Huệ Tràng Tướng, Phật độ trang nghiêm như nước Cực Lạc của Vô Lượng Thọ Như Lai ở Tây phương.

Nầy Di Lặc ! Nếu có chúng sanh nghe lời nói nầy mà tin hiểu phát nguyện sẽ thành đại Bồ đề, thì phải biết người nầy được công đức không gì sánh bằng.

Nầy Di Lặc ! Nếu có người trong sáu trăm kiếp thường có thể đem các châu báu đến khắp các Phật độ cúng thí chư Như Lai, lại nếu có người nghe kinh điển nầy phát sanh thiện căn hơn công đức người trước, toán số so tính chẳng bằng được. 

Lúc đức Phật nói kinh pháp nầy, trong chúng có tám mươi ức chúng sanh đồng thời xu hướng Vô thượng Bồ đề. Tam thiên Đại Thiên thế giới đều chấn động, trời mưa hoa đẹp.

Được nghe đức Phật thọ ký rồi, Vương Tử Sư Tử và năm trăm đồng bọn vui mừng hớn hở đều nghĩ rằng : Chúng ta quyết định thành Vô thượng Giác.

Vương Tử và đồng bạn đã cúng dường xong được ngũ thần thông liền ở trước Phật biến hiện nhiều cách rồi đồng xuất gia tu hành.

Chư đại Bồ Tát và chúng chư Thiên xu hướng đại Bồ đề thấy Vương Tử và đồng bạn tùy chỗ thích của đại chúng mà hiện thần biến đều rất vui mừng mà đồng nói rằng : “Vương Tử Sư Tử hỏi các điều nghi, đức Như Lai Thế Tôn đều giải quyết hết. Như vậy, đức Thế Tôn bất khả tư nghì, chánh pháp của Như Lai và người tín thọ quả báo bất khả tư nghị, công đức Như Lai vô lượng vô biên nơi tất cả pháp không gì chẳng thấu tỏ, là Đạo Sư của đời độ người chưa độ, khắp mười phương thế giới đều rõ biết cả các pháp ba đời.

Ai là người có trí được nghe khối công đức sanh xứ an lạc như vậy mà chẳng phát khởi tin ưa mãnh lợi xu hướng cầu Vô thượng Bồ đề”.

Đức Phật nói kinh nầy rồi, Vương Tử Sư Tử cùng đồng bạn năm trăm người, tất cả đại chúng đều vui mừng phụng hành.

Pháp hội A Xà Thế Vương Tử 
Thứ Ba mươi bảy ( HẾT)