Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

QUYỂN THỨ NHẤT

11 Tháng Giêng 20172:40 CH(Xem: 3242)
QUYỂN THỨ NHẤT

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

 

QUYỂN THỨ NHẤT

Tôi nghe như vầy: Một thuở Phật ở thành Xá Bà Đề, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, cùng chúng Đại Tỳ Khưu một ngàn hai trăm năm chục vị hội họp. Khi ấy Thế Tôn bốn chúng vây quanh, và Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Người, Phi nhân..v...v...

Khi ấy Thế Tôn bảo chư đại chúng, ông hãy lóng nghe! Tôi vì ông nói danh hiệu chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng danh hiệu chư Phật, người ấy hiện đời an ổn, xa lìa các nạn, và tiêu diệt các tội, về sau sẽ đặng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề (*). Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân muốn tiêu diệt các tội, hãy tắm rửa sạch, mặc áo mới sạch, quỳ dài chấp tay mà nói như vầy:

TÁN

Bao nhiêu tất cả nhân sư tử.
Ba đời trong thế mười phương
Tôi đem thân ngữ ý thanh tịnh.
Tất cả lạy khắp không còn sót.
Nam mô Đông Phương, A Sơ (Súc) Phật
Nam mô Hỏa Quang Phật.
Nam mô Linh Mục Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam mô Đăng Vương Phật
Nam mô Phóng Quang Phật.
Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Đại Thắng Phật.
Nam mô Thành Tựu Đại Sự Phật.
Nam mô Thật Kiến Phật.
Nam mô Kiên Vương Hoa Phật Phật.

Qui mạng phương Đông như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Nam Phương, Phổ Mãn Phật.
Nam mô Oai Vương Phật.
Nam mô Trụ Trì Tật Hành Phật.
Nam mô Hạt Huệ Phật.
Nam mô Xưng Thinh Phật.
Nam mô Bất Yểm Kiến Thân Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Khởi Hành Phật.
Nam mô Nhất Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Đại Sơn Vương Phật.

Qui mạng phương Đông như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Tây Phương, Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Hương Tích Vương Phật.
Nam mô Hương Thủ Phật.
Nam mô Phấn Tấn Phật.
Nam mô Hư Không Tạng Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Quang Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Xuất Quang Phật.

Qui mạng phương Tây như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Bắc Phương, Nan Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Kim Sắc Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Sắc Chiên Đàn Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Kiến Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật.
Nam mô Luân Thủ Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.

Qui mạng phương Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Đông Nam phương, Trị Địa Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Pháp Huệ Phật.
Nam mô Pháp Tư Phật.
Nam mô Thường Pháp Huệ Phật.
Nam mô Thường Lạc Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Thiện Túy Phật.

Qui mạng phương Đông Nam như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Tây Nam phương, Na La Diên Phật.
Nam mô Long Vương Đức Phật.
Nam mô Bảo Thinh Phật.
Nam mô Địa Tự tại Phật.
Nam mô Nhân Vương Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Hạc Tuệ Phật.
Nam mô Diệu Hương Hoa Phật.
Nam mô Thiên Vương Phật.
Nam mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Qui mạng phương Tây Nam như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Tây Bắc phương, Nguyệt Quang Diện Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Tràng Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Nhựt Quang Diện Phật.
Nam mô Nhựt Tạng Phật.
Nam mô Nhựt Quang Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Hoa Thân Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Tu Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Ý Phật.

Qui mạng phương Tây Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Đông Bắc phương, Tịch Chư Căn Phật.
Nam mô Tịch Diệt Phật.
Nam mô Đại Tướng Phật.
Nam mô Tịnh Thắng Phật.
Nam mô Tịnh Diệu Thinh Phật.
Nam mô Tịnh Thiên Cúng Dường Phật.
Nam mô Thiện Hóa Phật.
Nam mô Hóa Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.
Nam mô Thiện Ý Trụ Trì Phật.

Qui mạng phương Đông Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Hạ phương, Thật Hành Phật.
Nam mô Tật Hành Phật.
Nam mô Hạc Tuệ Phật.
Nam mô Kiên Cố Vương Phật.
Nam mô Kim Cang Tề Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Phấn Tấn Phật.
Nam mô Như Thật Trụ Phật.
Nam mô Thành Công Đức Phật.
Nam mô Công Đức Đắc Phật.
Nam mô Thiện An Lạc Phật.
Nam mô Thiên Kim Cang Phật.

Qui mạng phương dưới như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêmcủa trăm phước tướng tốt tròn đầy (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng dưới chân bằng đầy như đáy hộp, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu.(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần, 1 lạy. Các lạy sau đều xem theo đây).

Trên đây một trăm vị Phật

Nam mô Thượng phương, Vô Lượng Thắng Phật.
Nam mô Vân Vương Phật.
Nam mô Văn Công Đức Phật.
Nam mô Đại Công Đức Phật.
Nam mô Đại Tu Di Phật.
Nam mô Hàng Phục Ma Vương Phật.

Qui mạng phương trên như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Quán Thế Tự Tại Phật.
Nam mô Đắc Đại Thế Chí Phật.
Nam mô Hư Không Tạng Phật.
Nam mô Vô Cấu Xưng Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam mô Thật Thinh Phật.
Nam mô Đại Hải Phật.
Nam mô Vô Tận Ý Phật.

Qui mạng vị lai như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, thọ trì đọc tụng danh hiệu chư Phật này, hiện đời an ổn,xa lìa các nạn, và tiêu diệt các tội vị lai: (về sau rốt ráo đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề)

Nam mô Thiên Kim Cang Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Lạc Trang Nghiêm Tư Duy Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Hỏa Quang Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.
Nam mô Vô Úy Quang Phật.
Nam mô Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.
Nam mô Kim Quang Minh Vương Phật.

Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, mười ngày đọc tụng ngẫm nghĩ danh Phật này ắt xa lìa tất cả nghiệp chướng:

Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Phật.
Nam mô Nhật Long Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Nhật Long Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Sáu Mươi Công Đức Bảo Phật.
Nam mô Tất Cả Đồng Danh Công Đức Bảo Phật.
Nam mô Sáu Mươi Hai Tỳ Lưu La Phật.
Nam mô Tất Cả Đồng Danh Tỳ Lưu La Phật.
Nam mô Tám Muôn Bốn Ngàn Danh Tự Tại Tràng Phật.
Nam mô Tất Cả Đồng Danh Tự Tại Tràng Phật.
Nam mô Ba Trăm Tràng Lớn Phật.
Nam mô Tất Cả Đồng Danh Tràng Lớn Phật.
Nam mô Năm Trăm Tiếng Sạch Vua Phật.
Nam mô Tất Cả Đồng Danh Tiếng Sạch Vua Phật.
Nam mô Năm Trăm Ba Đầu Ma Vua Phật. (Hoa sen Đỏ).
Nam mô Tất Cả Đồng Danh Ba Đầu Ma Vua Phật.
Nam mô Năm Trăm Tiếng Mặt Trời Phật.
Nam mô Tất Cả Đồng Danh Tiếng Mặt Trời Phật.
Nam mô Năm Trăm Tiếng Vui Tự Tại Phật.
Nam mô Tất Cả Đồng Danh Tiếng Vui Tự Tại Phật.
Nam mô Năm Trăm Mặt Trời Phật.
Nam mô Tất Cả Đồng Danh Mặt Trời Phật.
Nam mô Năm Trăm Ánh Sáng Khắp Phật.
Nam mô Tất Cả Đồng Danh Ánh Sáng Khắp Phật.
Nam mô Năm Trăm Ba Đầu Ma Thượng Vương Phật.
Nam mô Tất Cả Đồng Danh Ba Đầu Ma Thượng Vương Phật.
Nam mô Bảy Trăm Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tất Cả Đồng Danh Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Ngàn Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Tất Cả Đồng Danh Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Bá Ức Vi Trần Kim Cang Tạng Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Kim Cang Tạng Phật.
Nam mô Thiên Bát Bá Xưng Thinh Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Xưng Thinh Vương Phật.
Nam mô Tam Vạn Tán Hoa Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Tán Hoa Vương Phật.
Nam mô Tam Vạn Tam Bá Xưng Thinh Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Xưng Thinh Vương Phật.
Nam mô Bát Vạn Tứ Thiên A Nan Đà Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh A Nan Đà Phật.
Nam mô Thiên Bát Bá Tịch Diệt Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Tịch Diệt Phật.
Nam mô Ngũ Bá Hoan Hỷ Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Hoan Hỷ Phật.
Nam mô Ngũ Bá Oai Đức Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Oai Đức Phật.
Nam mô Ngũ Bá Thượng Oai Đức Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Thượng Oai Đức Phật.
Nam mô Ngũ Bá Nhật Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Nhật Vương Phật.
Nam mô Thiên Vân Lôi Thinh Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Vân Lôi Thinh Vương Phật.
Nam mô Thiên Nhật Xí Tự Tại Thinh Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Nhật Xí Tự Tại Thinh Phật.
Nam mô Thiên Ly Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Ly Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thiên Thế Tự Tại Thinh Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Thế Tự Tại Thinh Phật.
Nam mô Thiên Công Đức Cái Tràng An Ổn Tự Tại vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Công Đức Cái Tràng An Ổn Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thiên Diêm Thù Tràng Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Diêm Thù Tràng Phật.
Nam mô Thiên Vô Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Vô Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thiên Viễn Ly Chư Bố Thinh Tự Tại Vương Phật.
 Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Viễn Ly Chư Bố Thinh Tự Tại vương Phật.
Nam mô Nhị Thiên Câu Lân Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Câu Lân Phật.
Nam mô Nhị Thiên Bảo Tràng Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Bảo Tràng Phật.
Nam mô Bát Thiên Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Kiên Tinh Tấn Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng dưới chân bánh xe ngàn chấu, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu.(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần, 1 lạy)

Trên đây hai trăm vị Phật.

Nam mô Bát Thiên Oai Đức Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Oai Đức Phật.
Nam mô Bát Thiên Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Thập Thiên Ca Diếp Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Ca Diếp Phật.
Nam mô Thập Thiên Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích Phật.
Nam mô Nhị Thiên Vạn Ức Oai Âm Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Oai Âm Vương Phật.
Nam mô Thập Thiên Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Thập Thiên Tinh Tú Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Tinh Tú Phật.
Nam mô Vạn Bát Thiên Ta La Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Ta La Vương Phật.
Nam mô Nhất Vạn Bát Thiên Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Nhất Vạn Bát Thiên Phổ Hộ Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Phổ Hộ Phật.
Nam mô Tứ Vạn Nguyện Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Nguyện Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tam Thiên Tỳ Lô Xá Na Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Tỳ Lô Xá Na Phật.
Nam mô Tam Thiên Phóng Quang Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Phóng Quang Phật.
Nam mô Tam Thiên Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tam Vạn Nhật Nguyệt Thái Bạch Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Nhật Nguyệt Thái Bạch Phật.
Nam mô Lục Vạn Ba Đầu Ma Thượng Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Ba Đầu Ma Thượng Vương Phật.
 Nam mô Lục Vạn Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến Phật.
Nam mô Lục Thập Bá Thiên Vạn Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.
Nam mô Vô Lượng Bá Thiên Vạn Bất Khả(1)Thắng Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Bất Khả Thắng Phật.
Nam mô Nhị Ức Câu Lân Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Câu Lân Phật.
Nam mô Tam Ức Phất Sa Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Phất Sa Phật.
Nam mô Lục Thập Ức Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bát Thập Ức Thật Thể Pháp Quyết Định Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Thật Thể Pháp Quyết Định Phật.
Nam mô Lục Thập Ức Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thập Bát Ức Thật Thể Pháp Quyết Định Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Thật Thể Pháp Quyết Định Phật.
Nam mô Thập Bác Ức Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Nhựt Nguyệt Đăng Minh Phật.
Nam mô Bá Ức Quyết Định Quang Minh Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Quyết Định Quang Minh Phật.
Nam mô Nhị Thập Ức Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật.
Nam mô Nhị Thập Ức Diệu Thinh Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Diệu Thinh Vương Phật.
Nam mô Nhị Thập Bá Ức Vân Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Vân Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Tam Thập Ức Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Nhị Thập Ức Thiên Bố Úy Thinh Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Bố Úy Thinh Vương Phật.
Nam mô Tứ Thập Ức na Do Tha Diệu Thinh Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Diệu Thinh Phật.
Nam mô Ức Thiên Lạc Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Lạc Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Ức Na Do Tha Bá Thiên Giác Hoa Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Giác Hoa Phật.
Nam mô Lục Thập Tần Bà La Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Tần Bà La Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.
Nam mô Nhất Thiết Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Vi Trần Số Nhất Thiết Công Đức Sơn Vương Thắng Danh Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Công Đức Sơn Vương Thắng Danh Phật.
Nam mô Thập Phật Quốc Độ Bất Khả Thuyết Ức Na Do Tha Vi Trần Số Phổ Hiền Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Phổ Hiền Phật.
Nam mô Quá Khứ Vị Lai Hiện Tại Chư Phật.
Nam mô Chiên Đàn Viễn Ly Chư Phiền Não Tạng Phật.
Nam mô Công Đức Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thắng Phấn Tấn Phật.
Nam mô Tu Tịch Tịnh Phật.
Nam mô Thượng Tịch Tịnh Phật.
Nam mô Trụ Hư Không Phật.
Nam mô Hàng Phục Chư Ma Oán Phật.
Nam mô Bá Bảo Phật.
Nam mô Nan Thắng Quang Phật.
Nam mô Tự Tại Tác Phật.
Nam mô Nhật Tác Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Tự Tại Quang Phật.
Nam mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam mô Vô Cấu Oai Đức Phật.
Nam mô Quang Tự Tại Vương Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng ngón tay chân dài hơn ngườikhác, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu.(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần 1 lạy)

Trên đây ba trăm vị Phật

Nam mô Kim Quang Phổ Diệu Phật.
Nam mô Nhất Thiết Pháp Vô Úy Đăng Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thiện Tịnh Vương Phật.
Nam mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Thượng Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Tích Thượng Công Đức Vương Phật.
Nam mô Phổ Hiện Kiến Phật.
Nam mô Kim Cang Công Đức Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Phổ Hiền Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Thật Pháp Thượng Quyết Định Phật.
Nam mô Vô Úy Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.
Nam mô Câu Tô Ma Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật.
Nam mô Xuất Hỏa Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.
Nam mô Vô Úy Quan Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.
Nam mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Xưng Phật.
Nam mô Kim Cang Mâu Ni Phật.
Nam mô Ẩm Cam Lồ Phật.
Nam mô Kim Cang Quang Vương Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Thi Khí Phật.
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô A Súc (Sơ) Phật.
Nam mô Lô Xá Na Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Ni Di Phật.
Nam mô Bảo Quang Diêm Phật.
Nam mô Di Lưu Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Bảo Tinh Tấn Nguyệt QuangTrang Nghiêm Oai Đức Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Viễn Ly Nhất Thiết Chư Úy Phiền Não Thượng Công Đức Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nghi Phát Giải Đoạn Phiền Não Phật.
Nam mô Đoạn Chư Phiền Não Ám Tam Muội Thượng Vương Phật.
Nam mô Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Phật.
Nam mô Bảo Viêm Phật.
Nam mô Đại Diệm Tích Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Thủ Thượng Vương Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.
Nam mô Thiện Trụ Trí Huệ Vương Vô Chướng Phật.
Nam mô Hỏa Quang Huệ Diệt Hôn Ám Phật.
Nam mô Tượng Tăng Thượng Phật.
Nam mô Triệt Kim Cang Phật.
Nam mô Thiên Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thượng Vương Phật.
Nam mô Tam Muội Dụ Phật.
Nam mô Niệm Vương Phật.
Nam mô Quang Minh Quan Phật.
Nam mô Nhất Thiết Sở Y Vương Phật.
Nam mô Thiện Hộ Tràng Vương Phật.
Nam mô Phát Thu Tốc Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Viêm Phật.
Nam mô Tích Đại Diệm Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Thủ Thượng Vương Phật.
Nam mô Bảo Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Huệ Vương Vô Chướng Phật.
Nam mô Đại Trí Ý Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Phóng Diệm Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Đa La Trụ Phật.
Nam mô Trí Lai Phật.
Nam mô Năng Thánh Phật.
Nam mô Quá Nhất Thiết Ưu Não Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật.
Nam mô Vô Úy Nghĩa Phật.
Nam mô Nhất Thiết Chúng Sanh Đạo Sư Phật.
Nam mô Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Vương Phật.
Nam mô Bất Động Quang Quan Tự Tại Phật.
Nam mô Vô Lượng Mạng Ni Di Phật.
Nam mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Bảo Diệm Di Lưu Kim Cang Phật.
Nam mô Thiện Tịch Huệ Nguyệt Phật.
Nam mô Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Tát Bà Tỳ Phù Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật.
Nam mô Trụ A Tăng Kỳ Tinh Tấn Công Đức Phật.
Nam mô Vô Tận Ý Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Quang Minh Vô Cấu Tạng Phật.
Nam mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Vân Phổ Hộ Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Di Lưu Thượng Vương Phật.
Nam mô Trí Huệ Lai Phật.
Nam mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật.
Nam mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Thân Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Hoa Thân Phật.
Nam mô Đắc Vô Ngại Phật.
Nam mô Đắc mãn Túc Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tay chân mềm dịu hơn thân phần khác, tôi và chúng sanh nguyện đều thành tựu.(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát(3 lần, 1 lạy)

Trên đây bốn trăm vị Phật

Nam mô Phổ Chiếu Tích Thượng Công Đức Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Như Ý Tích Vương Phật.
Nam mô Phổ Hiện Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam mô Phóng Diệm Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Vô Cấu Huệ Thâm Thinh Vương Phật.
Nam mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam mô Tác Công Đức Phật.
Nam mô Phổ Hương Thượng Phật.
Nam mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thinh Vương Phật.
Nam mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.
Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Thi Khí Phật.
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật.
Nam mô Năng Tác Vô Úy Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Vương Phật.
Nam mô A Sơ (Súc) Phật.
Nam mô Lô Chí Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Ni Di Phật.
Nam mô Trụ Pháp Phật.
Nam mô Bảo Diệm Phật.
Nam mô Di Lưu Phật.
Nam mô Kim Cang Phật.
Nam mô Trì Pháp Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Pháp Phật.
Nam mô Diệu Pháp Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Nguyệt Diện Phật.
Nam mô An Trụ Pháp Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Pháp Oai Đức Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Thiện Trụ Pháp Phật.
Nam mô Pháp Tịch Phật.
Nam mô Thiện Trí Lực Phật.
Nam mô Di Lặc Đẳng Vô Lượng Phật.
Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Thi Khí Phật.
Nam mô Tỳ Xa Phù Phật.
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Quang Chiếu Vương Phật.
Nam mô Thắng Sắc Phật.
Nam mô Lạc Ý Phật.
Nam mô Đại Đạo Sư Phật.
Nam mô Đại Thánh Thiên Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Thọ Đề Phật.
Nam mô Từ Địa Phật.
Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Cụ Túc Phật.
Nam mô Hóa Hiện Phật.
Nam mô Thiện Hóa Phật.
Nam mô Thế Tự Tại Phật.
Nam mô Nhân Tự Tại Phật.
Nam mô Ma Hê Na Tự Tại Phật.
Nam mô Thắng Tự Tại Phật.
Nam mô Thập Lục Tự Tại Phật.
Nam mô Tỳ Đầu La Phật.
Nam mô Ly Chư Úy Phật.
Nam mô Ly Chư Ưu Phật.
Nam mô Năng Phá Chư Tà Phật.
Nam mô Tán Chư Tà Phật.
Nam mô Phá Dị Ý Phật.
Nam mô Trí Huệ Nhạc Phật.
Nam mô Bảo Nhạc Phật.
Nam mô Di Lưu Nhạc Phật.
Nam mô Hàng Ma Phật.
Nam mô Thiện Tài Đức Phật.
Nam mô Kiên Tài Phật.
Nam mô Kiên Phấn Tấn Phật.
Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Kiên Ta La Phật.
Nam mô Kiên Tịnh Tâm Phật.
Nam mô Kiên Dõng Mãnh Phá Trận Phật.
Nam mô Phá Tránh Phật.
Nam mô Thật Thể Phật.
Nam mô Đàm Vô Kiệt Phật.
Nam mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Ni Thi Đà Phật.
Nam mô Ba La Kiên Phật.
Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Phổ Hiền Phật.
Nam mô Thắng Hải Phật.
Nam mô Công Đức Hải Phật.
Nam mô Pháp Hải Phật.
Nam mô Hư Không Tịch Phật.
Nam mô Hư Không Công Đức Phật.
Nam mô Hư Không Khố Tạng Phật.
Nam mô Hư Không Tâm Phật.
Nam mô Hư Không Đa La Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng ngón tay chân lưới hiệp liền hơn người khác, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 1 lạy)

Trên đây năm trăm vị Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Công Đức Lâm Phật.

Nam Mô Hư Không Thắng, Ly Trần Vô Cấu Trần, Bình Đẳng Nhãn, Thanh Tịnh Công Đức Tràng Quang Minh Hoa Ba Đầu Ma, Lưu Ly Quang Bảo Hương Tượng Thân Thắng Diệu La Võng Trang Nghiêm Đảnh Vô Lượng Nhật Nguyệt Quang Minh Chiếu Trang Nghiêm Nguyện Thượng Trang Nghiêm Pháp Giới,Thiện Hóa Vô Chướng Ngại Vương Phật, trong thế giới Phóng Quang, hiện tại nói pháp.

Trong thế giới Phật đó có Bồ Tát tên Vô Tỷ, Phật đó thọ ký chẳng lâu đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề, Hiện Chủng Chủng Quang Hoa Bảo Ma Đầu Ma Kim Sắc Thân Phổ Chiếu Trang Nghiêm Bất Trụ Nhãn Phóng Quang Chiếu thập phương thế giới Tràng Vương Phật. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân lòng tin thọ trì đọc tụng danh Phật và Bồ Tát đó. Thiện nam tử, Thiện nữ nhân đó siêu vượt cõi Diêm Phù bụi nhỏ số kiếp, đặng Đà La Ni, tất cả các bệnh dữ chẳng đến thân người đó.

Nam mô Thanh Tịnh Bảo Quang Phật.
Nam mô Vô Lượng Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Lạc Tự Tại Phật.
Nam mô Kim Quang Minh Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Điện Quang Phật.
Nam mô Thiện Lạc Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Công Đức Bảo Tập Lạc Thị Hiện Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thinh Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Giác bảo Hoa Phật.
Nam mô Bất Đoạn Quang Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Trí Phật.
Nam mô Công Đức Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Trí Thanh Tịnh Thượng Vương Phật.
Nam mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật.
Nam mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Câu Tô Ma Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Hoa Phật.
Nam mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật.
Nam mô Pháp Tràng Không Cu Tô Ma Vương Phật.
Nam mô Ta La Hoa Thượng Quang Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Ý Sơn Thượng Vương Phật.
Nam mô Chủng Chủng Lạc Tuyết Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Vô Ngại Dược Vương Thành Tựu Thắng Vương Phật.
Nam mô Thiên Vân Lôi Thinh Vương Phật.
Nam mô Kim Cang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Thiện Tịch Trí Tuệ Nguyệt Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Ma Ni Sơn Vương Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Tạng Thắng Sơn Vương Phật.
Nam mô Phổ Quang Thượng Thắng Công Đức Sơn Vương Phật.
Nam mô Công Đức Tạng Tăng Thượng Sơn Vương Phật.
Nam mô Động Sơn Nhạc Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Triều Công Đức Vương Phật.
Nam mô Xưng Công Đức Sơn Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Ngân Tràng Cái Vương Phật.
Nam mô Vân Đăng Tràng Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Ma Ni Quang Vương Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Hương Thượng Vương Phật.
Nam mô Giác Vương Phật.
Nam mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật.
Nam mô Tát La Hoa Thượng Vương Phật.
Nam mô Nhân Đà La Tràng Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Vương Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Sinh Vương Phật.
Nam mô Vi Tế Hoa Phật.
Nam mô Thuyết Nghĩa Phật.
Nam mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.
Nam mô Vô Biên Di Lưu Phật.
Nam mô Ly Cấu Phật.
Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam mô Vô Lượng Phát Hành Phật.
Nam mô Phát Hành Nan Thắng Phật.
Nam mô Vô Sở Phát Hành Phật.
Nam mô Vô Lượng Phát Hành Phật.
Nam mô Đoạn Chư Nạn Phật.
Nam mô Bất Định Nguyện Phật.
Nam mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật.
Nam mô Vô Niệm Thị Hiện Phật.
Nam mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật.
Nam mô Vô Cấu Phấn Tấn Phật.
Nam mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật.
Nam mô Diệu Sắc Phật.
Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.
Nam mô Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Vương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Thất Phật.
Nam mô Lạc ý Phật.
Nam mô Thiện Hành Phật.
Nam mô Cảnh Giới Tự Tại Phật.
Nam mô Lạc Hành Phật.
Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.
Nam mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Tinh Tấn Tịch Tịnh Phật.
Nam mô Thế Gian (1) Khả Lạc Phật. [(1) Hoặc đọc Thế Nhàn - Chữ dưới cũng vậy)]
Nam mô Tùy Thế Gian (1) Ý Phật.
Nam mô Tùy Thế Môn Nhãn Phật.
Nam mô Bảo Vương Phật.
Nam mô Bảo Ái Phật.
Nam mô La Hầu La Phật.
Nam mô La Hầu La Thiên Phật.
Nam mô La Hầu La Tịnh Phật.
Nam mô Bảo Tuệ Phật.
Nam mô Bảo Man Phật.
Nam mô Bảo Hình Phật.
Nam mô La Võng Thủ Phật.
Nam mô Ma Ni Luân Phật.
Nam mô Giải Thoát Oai Đức Phật.
Nam mô Thiện Hành Phật.
Nam mô Đại Ái Phật.
Nam mô Nhân Diện Phật.
Nam mô Thiện Kiết Phật.
Nam mô Mạn Đà La Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.(1 lạy)

Pháp thân chư phật, tướng gót chân khẳm đủ tròn tốt, tôi và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần 1 lạy)

Trên đây sáu trăm vị Phật

Nam mô Tịnh Thánh Phật.
Nam mô Tịnh Túc Phật.
Nam mô Ly Thai Phật.
Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Công Hải Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam mô Tập Công Đức Phật.
Nam mô Ma Ni Công Đức Phật.
Nam mô Quảng Công Đức Phật.
Nam mô Xưng Thành Phật.
Nam mô Đại Như Ý Luân Phật.
Nam mô Vô Úy Thượng Vương Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Quốc Độ Phật.
Nam mô Công Đức Tràng Phật.
Nam mô Oai Đức Phật.
Nam mô Hoa Nhãn Phật.
Nam mô Hỉ Thân Phật.
Nam mô Tuệ Quốc Độ Phật.
Nam mô Hỉ Oai Đức Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Đà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật.
Nam mô Công Đức Tụ Phật.
Nam mô Tịch Duyệt Tuệ Phật.
Nam mô Hàng Ma Phật.
Nam mô Vô Thượng Quang Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Đắc Thế Gian Công Đức Phật.
Nam mô Thật Đế Xưng Phật.
Nam mô Trí Thắng Phật.
Nam mô Trí Ái Phật
Nam mô Đắc Trí Phật.
Nam mô Trí Tràng Phật.
Nam mô La Võng Quang Tràng Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân cho đến tất cả chúng sinh muốn an ổn vui như chư Phật, thì hãy đọc tụng danh chư Phật này. Lại nói như vầy:

Nam mô Ly Chư Vô Trí Phật.
Nam mô Hư Không Bình Đẳng Tâm Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Vô Cấu Phật.
Nam mô Hỏa Viêm Tích Phật.
Nam mô Kiên Cố Hạnh Phật.
Nam mô Tinh Tấn Thinh Phật.
Nam mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Sinh Môn Phật.
Nam mô Đoạn Chư Quá Phật.
Nam mô Thành Tựu Quan Phật.
Nam mô Bình Đẳng Tu Di Diện Phật.
Nam mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật.
Nam mô Tá La Hoa Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Công Đức Vương Phật.
Nam mô Di Lưu Đăng Vương Phật.
Nam mô Dược Vương Diệu Thinh Vương Phật.
Nam mô Phạm Thinh Vương Phật.
Nam mô Diệu Cổ Thinh Vương Phật.
Nam mô Vân Thinh Vương Phật.
Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thâm Vương Phật.
Nam mô Trị Chư Bịnh Vương Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô Tượng Vương Phật.
Nam mô Đăng Vương Phật.
Nam mô Thọ Đề Vương Phật.
Nam mô Hỉ Vương Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Vân Vương Phật.
Nam mô Lôi Vương Phật.
Nam mô Tá La Vương Phật.
Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Công Đức Tụ Phật.
Nam mô Hoa Tụ Phật.
Nam mô Bảo Tụ Phật.
Nam mô Bảo Trụ Trì Đình Liệu Pháp Phật.
Nam mô Trụ Trì Công Đức Phật.
Nam mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật.
Nam mô Trụ Trì Địa Lục Tấn Phật.
Nam mô Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật.
Nam mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật.
Nam mô Tự Tại Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật.
Nam mô Chuyển Pháp Luân Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Tịnh Oai Đức Phật.
Nam mô Thánh Oai Đức Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Oai Đức Phật.
Nam mô Ta La Oai Đức Phật.
Nam mô Đại Bi Oai Đức Phật.
Nam mô Địa Trì Oai Đức Phật.
Nam mô Vô Cấu Oai Đức Phật.
Nam mô Vô Cấu Lưu Ly Phật.
Nam mô Vô Cấu Tý Phật.
Nam mô Vô Cấu Nhãn Phật.
Nam mô Vô Cấu Diện Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Diện Phật.
Nam mô Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Nhật Diện Phật.
Nam mô Nhật Oai Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Kim Sắc Phật.
Nam mô Kim Sắc Hình Phật.
Nam mô Khả Lạc (Nhạo) Sắc Phật.
Nam mô Chiêm Bà Dà Sắc Phật.
Nam mô Năng Dữ Lạc Phật.
Nam mô Năng Dữ Nhãn Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lưng bàn chân cao tốt với gót xứng nhau, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát(3 lần 1 lạy)

Trên đây bảy trăm vị Phật

Nam mô Nan Hàng Phục Phật.
Nam mô Nan Thành Phật.
Nam mô Nan Lượng Phật.
Nam mô Đoạn Chư Ác Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Thành Phật.
Nam mô Cam Lồ Thành Phật.
Nam mô Bảo Thành Tựu Phật.
Nam mô Công Đức Thành Tựu Phật.
Nam mô Nhật Thành Tựu Phật.
Nam mô Hoa Thành Tựu Phật.
Nam mô Thành Tựu Lạc Hữu Phật.
Nam mô Thành Tựu Công Đức Phật.
Nam mô Đại Thắng Phật.
Nam mô Thượng Diệu Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Ly Chư Chướng Phật.
Nam mô Bà Lầu Na Phật.
Nam mô Bà Lầu Na Thiên Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Tiên Phật.
Nam mô Tinh Tấn Tiên Phật.
Nam mô Vô Cấu Tiên Phật.
Nam mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam mô Quan Nhãn Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Phật.
Nam mô Trụ Hư Không Phật.
Nam mô Trụ Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bảo Phật.
Nam mô Thiện Tích Phật.
Nam mô Thiện Tư Nghĩa Phật.
Nam mô Thiện Hóa Phật.
Nam mô Thiện Ái Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Thiện Thân Phật.
Nam mô Thiện Hành Phật.
Nam mô Thiện Sinh Phật.
Nam mô Thiện Hoa Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Thiện Hương Phật.
Nam mô Thiện Thinh Phật.
Nam mô Thiện Tý Phật.
Nam mô Thiện Quang Phật.
Nam mô Thiện Sơn Phật.
Nam mô Công Đức Sơn Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Trí Sơn Phật.
Nam mô Thắng Sơn Phật.
Nam mô Thượng Sơn Phật.
Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thật Trung Phật.
Nam mô Kim Cang Hiệp Phật.
Nam mô Kim Cang Tề Phật.
Nam mô Toái Kim Cang Phật.
Nam mô Toái Kim Cang Kiên Phật.
Nam mô Hàng Phục Ma Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Ái Kiến Phật.
Nam mô Hiện Kiến Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Đại Thiện Kiến Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Vô Cấu Kiến Phật.
Nam mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật.
Nam mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật.
Nam mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật.
Nam mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Bịnh Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Kiến Phật.
Nam mô Thượng Diệu Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Nhất Thiết Tam Muội Phật.
Nam mô Độ Nhất Thiết Nghi Phật.
Nam mô Độ Nhất Thiết Pháp Phật.
Nam mô Bất Thủ Chư Pháp Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thông Phật.
Nam mô Hoa Thông Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thọ Đề Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Thông Phật.
Nam mô Thâm Vương Thông Phật.
Nam mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Đa Ma La Diệp Chiên Đàn Hương Thông Phật.
Nam mô Thường Quan Phật.
Nam mô Thường Vi Nhiễu Phật.
Nam mô Thường Bất Khinh Phật.
Nam mô Thường Ưu Phật.
Nam mô Thường Hỉ Phật.
Nam mô Thường Tiếu Hoan Hỉ Căn Phật.
Nam mô Thường Mãn Túc Thủ Phật.
Nam mô Thường Cử Thủ Phật.
Nam mô Thường Hạc Tuệ Phật.
Nam mô Thường Tu Hành Phật.
Nam mô Thường Tinh Tấn Phật.
Nam mô Ni Câu Luật Phật.
Nam mô A Thúc Ca Phật.
Nam mô Kim Sắc Phật.
Nam mô Hoa Khai Phật.
Nam mô Thiện Quyết Định Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..... (1 lạy)

Pháp thân chư phật, tướng bắp tay nai chúa Y Ni Diên nhọn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần 1 lạy)

Trên đây tám trăm vị Phật

Nam mô Ba Đầu Ma Quang Phật.
Nam mô Hoa Thân Phật.
Nam mô Thủ Khước Nhu Nhuyễn Xúc Thân Phật.
Nam mô Nhật Luân Phật.
Nam mô Ám Mãn Túc Phật.
Nam mô Tướng Thân Thân Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Vô Cấu Thân Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Hoa Thân Phật.
Nam mô Đắc Vô Ngại Phật.
Nam mô Đắc Nguyện Mãn Túc Phật.
Nam mô Đắc Phổ Chiếu Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Đắc Đại Vô Úy Phật.
Nam mô Chí Đại Phật.
Nam mô Chí Đại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật.
Nam mô Đại Cảnh Giới Phật.
Nam mô Đại Hải Phật.
Nam mô Đại Dược Vương Phật.
Nam mô Đại Công Đức Phật.
Nam mô Đại Nhạo (Lạc) Thuyết Phật.
Nam mô Vô Lượng Hương Phật.
Nam mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.
Nam mô Vô Lượng Hạnh Phật.
Nam mô Vô Lượng Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Sinh Phật.
Nam mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Phật.
Nam mô Pháp Tác Phật.
Nam mô Kim Sắc Tác Phật.
Nam mô Thắng Tác Phật.
Nam mô Tự Tại Tác Phật.
Nam mô Nhật Tác Phật.
Nam mô Quang Tác Phật.
Nam mô Hỏa Tác Phật.
Nam mô Vô Úy Tác Phật.
Nam mô Nhạo (Lạc) Tác Phật.
Nam mô Đăng Tác Phật.
Nam mô Hiền Tác Phật.
Nam mô Giác Tác Phật.
Nam mô Hoa Tác Phật.
Nam mô Hoa Thắng Tạng Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Thắng Tạng Phật.
Nam mô Ưu Ba La Thắng Tạng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Tạng Phật.
Nam mô Công Đức Thắng Tạng Phật.
Nam mô Khoái Thắng Tạng Phật.
Nam mô Phước Đức Thắng Tạng Phật.
Nam mô Thiên Thắng Tạng Phật.
Nam mô Hương Thắng Tạng Phật.
Nam mô Hoa Thắng Tạng Phật.
Nam mô Đại Vân Tạng Phật.
Nam mô Na La Diên Tạng Phật.
Nam mô Như Lai Tạng Phật.
Nam mô Công Đức Tạng Phật.
Nam mô Căn Tạng Phật.
Nam mô Như Ý Tạng Phật.
Nam mô Kim Cang Tạng Phật.
Nam mô Đắc Tạng Phật.
Nam mô Thế La Tạng Phật.
Nam mô Sơn Tạng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Tạng Phật.
Nam mô Hương Tạng Phật.
Nam mô Ma Ni Tạng Phật.
Nam mô Hiền Tạng Phật.
Nam mô Phổ Tạng Phật.
Nam mô Nguyệt Vô Cấu Tạng Phật.
Nam mô Nhật Tạng Phật.
Nam mô Chiếu Tạng Phật.
Nam mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam mô Nguyệt Tràng Phật.
Nam mô Công Đức Tràng Phật.
Nam mô Ly Thế Gian Tràng Phật.
Nam mô Hoa Tràng Phật.
Nam mô Hoa Tràng Phật.
Nam mô Thật Tràng Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Vô Cấu Tràng Phật.
Nam mô Đại Tràng Phật.
Nam mô Nguyệt vô Cấu Tràng Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Tràng Phật.
Nam mô Di Lưu Tràng Phật.
Nam mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Tràng Phật.
 Nam mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Chiếu Tràng Phật.
Nam mô Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Tràng Phật.
Nam mô Thiện Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Hư Không Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Hỏa Quang Minh Phật.
Nam mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Hỏa Luân Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Chiếu Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Nhất Thiết Đại Nguyện Quang Phật.

Đen nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng hai cánh tay no dài như mũi voi chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần 1 lạy)

Trên đây là chín trăm vị Phật

Nam mô Kim Quang Quang Minh Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Tràng Phật.
Nam mô Chủng Chủng Đa Oai Đức Vương Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Hư Không Thanh Tịnh Kim Sắc Trang Nghiêm Oai Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Nhất Thiết Pháp Huyễn Phấn Tấn Oai Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Phước Tạng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.
Nam mô Công Đức Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Kim Quang Minh Phật.
Nam mô Cao Quang Minh Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Cam Lồ Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật.
Nam mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Di Lưu Quang Minh Phật.
Nam mô Tụ Tập Nhật Luân Phật.
Nam mô Vân Quang Minh Phật.
Nam mô Ban Đầu Kỳ Bà Dà Hoa Phật.
Nam mô Vô Úy Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Lực Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam mô Thọ Đề Quang Minh Phật.
Nam mô Nhiên Hỏa Quang Minh Phật.
Nam mô Phần Thiêu Quang Minh Phật.
Nam mô La Võng Quang Mnh Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Xưng Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Sắc Quang Minh Thinh Phật.
Nam mô Hư Không Thinh Phật.
Nam mô Diệu Cổ Thinh Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Vân Thinh Phật.
Nam mô Thiên Thinh Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.
Nam mô Pháp Cổ Thinh Phật.
Nam mô Pháp Cổ Xuất Thinh Phật.
Nam mô Thinh Mãn Pháp Giới Thinh Phật.
Nam mô Địa Hẩu Thinh Phật.
Nam mô Phổ Biến Thinh Phật.
Nam mô Sư Tử Hẩu Thinh Phật.
Nam mô Vô Lượng Hẩu Thinh Phật.
Nam mô Vô Phân Biệt Hẩu Thinh Phật.
Nam mô Kinh Bố Nhất Thiết Ma Luân Thinh Phật.
Nam mô Hàng Phục Nhất Thiết Thinh Thinh Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Tuệ Nguyệt Phật.
Nam mô Pháp Vô Cấu Nguyệt Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Nguyệt Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Nguyệt Phật.
Nam mô Lô Xá Na Nguyệt Phật.
Nam mô Giải Thoát Nguyệt Phật.
Nam mô Xưng Nguyệt Phật.
Nam mô Công Đức Nguyệt Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam mô Mãn Nguyệt Phật.
Nam mô Đại Nguyệt Phật.
Nam mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Phật.
Nam mô Nguyệt Tuệ Phật.
Nam mô Vô Cấu Tuệ Phật.
Nam mô Thâm Tuệ Phật.
Nam mô Giới Tuệ Phật.
Nam mô Nan Thắng Tuệ Phật.
Nam mô A Tăng Kỳ Kiếp Tu Tập Tuệ Phật.
Nam mô Vô Lượng Lạc Công Đức Trang Nghiêm Hành Tuệ Phật.
Nam mô Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Ly Kiếp Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Vương Trang Nghiêm Oai Đức Vương KiếpPhật.
Nam mô Tự Tại Diệt Kiếp Phật.
Nam mô Di Lưu Kiếp Phật.
Nam mô Tu Di Lưu Kiếp Phật.
Nam mô Bất Khả Thuyết Kiếp Phật.
Nam mô Kim Quang Minh Sắc Quang Thượng Phật.
Nam mô Long Tịch Thượng Phật.
Nam mô Ái Thượng Phật.
Nam mô Độ Thượng Phật.
Nam mô Pháp Thượng Phật.
Nam mô Kim Cang Thượng Phật.
Nam mô Oai Đức Thượng Phật.
Nam mô Vô Cấu Thượng Phật.
Nam mô Long Tịch Thượng Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.
Nam mô Thắng Bảo Thượng Phật.
Nam mô Tá Lợi La Thượng Phật.
Nam mô Thiên Thượng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Phật.
Nam mô Hương Thượng Phật.
Nam mô Phóng Hương Phật.
Nam mô Lạc Hương Phật.
Nam mô Hương Phấn Tấn Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...  (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng âm tàng ẩn mật như ngựa chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát .(3 lần 1 lạy)

Trên đây một ngàn vị Phật

Nam mô Hương Tượng Phấn Tấn Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Đại Hương Tượng Phật.
Nam mô Đa La Bạt Hương Phật.
Nam mô Giới Hương Phật.
Nam mô Vô Biên Hương Phật.
Nam mô Phổ Biến Hương Phật.
Nam mô Huân Hương Phật.
Nam mô Đa Dà La Hương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Mạn Đà La Hương Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Hương Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thủ Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Nhãn Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Khởi Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Thân Thắng Phật.
Nam mô Kinh Bố Thắng Phật.
Nam mô Man Thắng Vân Phật.
Nam mô Công Đức Thành Tựu Vân Phật.
Nam mô Bảo Vân Phật.
Nam mô Công Đức Vân Phật.
Nam mô Vân Hộ Phật.
Nam mô Phổ Hộ Phật.
Nam mô Thánh Hộ Phật.
Nam mô Công Đức Hộ Phật.
Nam mô Phổ Biến Hộ Phật.
Nam mô Tinh Tấn Hộ Phật.
Nam mô Tinh Tấn Hỉ Phật.
Nam mô Thượng Hỉ Phật.
Nam mô Thật Hỉ Phật.
Nam mô Sư Tử Hỉ Phật.
Nam mô Long Hỉ Phật.
Nam mô Bảo Hỉ Phật.
Nam mô Thật Trí Phật.
Nam mô Hỉ Khứ Phật.
Nam mô Thiện Tri Tịch Tịnh Khứ Phật.
Nam mô Đại Thế Phật.
Nam mô Cam Lộ Thế Phật.
Nam mô Kim Cang Xử Thế Phật.
Nam mô Vô Cấu Xứ Thế Phật.
Nam mô Khai Ngộ Bồ Đề Trí Quang Phật.
Nam mô Quá Tam Giới Xứ Thế Phật.
Nam mô Tam Muội Xứ Thế Phật.
Nam mô Định Xứ Thế Phật.
Nam mô Bất Động Xứ Thế Phật.
Nam mô Cao Khứ Phật.
Nam mô Tịch Diệt khứ Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.
Nam mô Thiện Bộ Khứ Phật.
Nam mô Vô Tận Tuệ Phật.
Nam mô Hải Tuệ Phật.
Nam mô Trụ Tuệ Phật.
Nam mô Thắng Tuệ Phật.
Nam mô Diệt Chư Ác Huệ Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Tuệ Phật.
Nam mô Tu Hành Huệ Phật.
Nam mô Mật Tuệ Phật.
Nam mô Kiên Tuệ Phật.
Nam mô Thiện Thanh Tịnh Tuệ Phật.
Nam mô Đại Tuệ Phật.
Nam mô Phổ Tuệ Phật.
Nam mô Vô Biên Tuệ Phật.
Nam mô Oai Đức Tuệ Phật.
Nam mô Thế Tuệ Phật.
Nam mô Thượng Tuệ Phật.
Nam mô Diệu Tuệ Phật.
Nam mô Khoái Tuệ Phật.
Nam mô Vô Quan Tuệ Phật.
Nam mô Xưng Tuệ Phật.
Nam mô Quảng Tuệ Phật.
Nam mô Chiên Đàn Mãn Tuệ Phật.
Nam mô Kim Cang Tuệ Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Tuệ Phật.
Nam mô Giác Tuệ Phật.
Nam mô Pháp Tuệ Phật.
Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam mô Hổ Tuệ Phật.
Nam mô Thiện Tuệ Phật.
Nam mô Bảo Tuệ Phật.
Nam mô Thắng Tuệ Phật.
Nam mô Thắng Tích Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Tích Phật.
Nam mô Bát Nhã Tích Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Tích Phật.
Nam mô Hương Tích Phật.
Nam mô Bảo Tích Phật.
Nam mô Bảo Kế Phật.
Nam mô Thiên Kế Phật.
Nam mô Long Kế Phật.
Nam mô Công Đức Kế Phật.
Nam mô Đại Kế Phật.
Nam mô Di Lưu Tụ Phật.
Nam mô Đại Tụ Phật.
Nam mô Đại Viêm Tụ Phật.
Nam mô Bảo Tụ Phật.
Nam mô Bảo Thủ Phật.
Nam mô Bảo Thủ Nhu Nhuyến Phật.
Nam mô Bảo Ấn Thủ Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.  (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thân vuông rộng (vuông vức) bằng  nhau, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần 1 lạy)

Trên đây một ngàn một trăm vị Phật

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ NHẤT
HẾT

TÁN

Thập phương thế giới. Tam thế năng nhân
Bi thinh tế vật diễn hồng danh
Trường dạ giác mê tình. Tam nghiệp đầu thành
Tướng hảo nguyện nghiêm thân.
Nam mô Hoan Hỉ Địa Bồ Tát ma Ha Tát (3 lần)

Dịch nôm:

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.
Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.
Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.
Nam mô Hoan Hỉ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát  (3 lần)

 

 

---o0o---