Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

QUYỂN THỨ BẢY

11 Tháng Giêng 20172:44 CH(Xem: 2456)
QUYỂN THỨ BẢY


KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

QUYỂN THỨ  BẢY

 

Mặt Phật dường như trăng sạch đầy (tròn)
Cũng như ngàn nhựt phóng quang minh
Sáng tròn chiếu khắp nơi mười phương
Hỉ xả từ bi đều khẳm đủ.
Nam mô Phổ Công Đức Vân Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Thắng Tuệ Hải Phật.
Nam mô Trí Nguyệt Hoa Vân Phật.
Nam mô Hương Quang Oai Đức Phật.
Nam mô Kiên Vương Tràng Phật.
Nam mô Phổ Môn Kiến Vô Chướng Ngại Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Pháp Tự Tại Tuệ Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Quang Minh Phu Vương Phật.
Nam mô Đại Tinh Tấn Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam mô Tinh Tấn Đức Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Diệu Oai Đức Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Công Đức Thắng Tâm Vương Phật.
Nam mô Thiện Thành Tựu Vô Biên Công Đức Vương Phật.
Nam mô Đoạn Chư Nghi Quảng Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Diệu Công Đức Thắng Tuệ Phật.
Nam mô Quá Chư Quang Minh Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Vô Tận Hóa Thiện Vân Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Hóa Vương Phật.
Nam mô Tự Trí Phạm Hạnh Phật.
Nam mô Sư Tử Nhãn Diệm Vân Phật.
Nam mô Đại Hải Thiên Diệm Môn Phật.
Nam mô Giác Thủ Phật.
Nam mô Trí Thắng Phật.
Nam mô Vô Lượng Vị Đại Thánh Thiên Phật.
Nam mô Vô Cấu Tốc Vân Văn Phật.
Nam mô Mãn Pháp Giới Lô Xá Na Phật.
Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.
Nam mô Đại Công Đức Hoa Phu Vô Cấu Phật.
Nam mô Chiếu Thắng Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Bất Trụ Nhãn Vô Cấu Phật.
Nam mô Vô Ngại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Pháp Trí Sai Biệt Phật.
Nam mô Chuyển Đăng Luân Tràng Phật.
Nam mô Pháp Giới Luân Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Phật.
Nam mô Bảo Thắng Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Đăng Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Trí Luân Tràng Phật.
Nam mô Vô Trước Trí Tràng Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Nguyệt Trí Phật.
Nam mô Nhựt Chiếu Phật.
Nam mô Thường Phóng Phổ Quang Minh Thiệt Công Đức Hải VươngPhật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Pháp Giới Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Trường Tý Phật.
Nam mô Cao Kiến Phật.

Nam mô Vô Cấu Địa Bình Đẳng Quang Minh Thế Giới, Phổ Chiếu Thập  Phương Quang Minh Thinh Hống Hư Không Lô Xá Na Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Hoa Trì Trang Nghiêm Thế Giới, Phổ Môn Kiến Diệu Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Công Đức Trụ Trì Thế Giới, Vô Biên Công Đức Phổ Quang Phật.

Nam mô Di Lưu Thắng Nhiên Đăng Thế giới, Phổ Quang Minh Hư Không Cảnh Tượng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Diệu Thinh Thiện Ái Văn Thế Giới, Hỉ Lạc Kiến HoaHỏa Phật.

Nam mô Diệu Thinh Trang Nghiêm Thế Giới, Bảo Tu Di Sơn Nhiên Đăng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Bảo Sắc Trang Nghiêm Quang Minh Chiếu Thế Giới, Thiện Hóa Pháp Giới Thinh Tràng Phật.

Nam mô Hương Tạng Kim Cang Trang Nghiêm Thế Giới, Kim Cang  Quang Minh Điển Thinh Hống Phật.

Nam mô Diệm Thinh Thế Giới, Bất Khả Hàng Phục Lực Nguyệt Phật.

Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Gián Thố Trang Nghiêm Vô Cấu Thế Giới, Pháp Thành Tuệ Hống Thinh Phật.

Nam mô Năng Dữ Lạc Thế Giới, Thập Phương Thế Giới Quảng Xưng Danh Trí Đăng Phật.

Nam mô Thủ Vô Cấu Thiện Vô Cấu La Võng Thế Giới, Sư Tử QuangMinh Mãn Túc Công Đức Đại Hải Phật.

Nam mô Diệu Hoa Tràng Chiếu Thế giới, Đại Trí Phu Hoa Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Trang Nghiêm Gián Thố Thế giới, Cao Trí Chủng Chủng Hoa Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Thế Giới, Phổ Mãn Pháp Giới Tràng Mãn Phật.

Nam mô Bảo Trú Phổ Quang Trang Nghiêm Thế Giới, Diệu Tuệ ThượngThủ Phật.

Nam mô Tu Vương Thế Giới, Tác Nguyệt Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Vô Cấu Tạng Trang Nghiêm Thế Giới, Thiện Giác Phạm Oai Đức Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Thân Thế Giới, Nhứt Thiết Chủng Lực Hư Không Nhiên Đăng Phật.

Nam mô Bảo Thủ Anh Lạc Thành Tựu Thế Giới, Nhứt Thiết Chư Ba La  Mật Tướng Đại Hải Oai Đức Phật.

Nam mô Luân Trần Phổ Cái Thế Giới, Đoạn Nhứt Thiết Trước Hỉ Tác Phật.

Nam mô Bảo Man Diệu Tràng Thế Giới, Đại Xưng Quảng Công Đức  Hống Chiếu Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Trang Nghiêm Phổ Trang Nghiêm Quang  Minh Thế Giới, Vô Sai Biệt Trí Quang Minh Công Đức Hải Phật.

Nam mô Vô Tận Quang Minh Trạch Tràng Thế Giới, Vô Biên Pháp GiớiVô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Bảo Diệm Hoa Thế Giới, Thanh Tịnh Bảo Cảnh Tượng Phật.

Nam mô Oai Đức Diệm Tạng Thế Giới, Vô Chướng Ngại Phấn Tấn Quang Minh Hống Phật.

Nam mô Bảo Luân Bình Đẳng Quang Trang Nghiêm Thế Giới, Phổ Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Chiên Đàn Thọ Tu Tràng Thế Giới, Thanh Tịnh Nhứt ThiếtNiệm Vô Ngại Quang Minh Phật.

Nam mô Phật Quốc Độ Sắc Luân Thiện Tu Trang Nghiêm Thế Giới, Quảng Hỉ Kiến Quang Minh Trí Tuệ Phật.

Nam mô Vi Tế Quang Minh Trang Nghiêm Chiếu Thế Giới, Pháp Giới  Phấn Tấn Thiện Quan Phật.

Nam mô Vô Biên Sắc Hình Tướng Thế Giới, Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật.

Nam mô Phổ Diệm Vân Hỏa Nhiên Thế Giới, Bất Thối Chuyển Pháp Luân Hống Phật.

Nam mô Chủng Chủng Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân Thế Giới, Thanh Tịnh Sắc Tướng Hoa Oai Đức Phật.

Nam mô Cứu Cánh Thiện Tu Thế Giới, Vô Chướng Ngại Nhựt Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Tác Kiên Cố Kim Cang Tòa Thành Tựu Thắng Thế Giới, Quá Khứ Giới Trí Thân Quang Minh Phật.

Nam mô Thập Phương Trang Nghiêm Vô Chướng Ngại Thế Giới, BảoQuang Cự Phật.

Nam mô Sai Biệt Sắc Quang Minh Thế Giới, Phổ Quang Minh Hoa Vân Vương Phật.

Nam mô Bảo Môn Chủng Chủng Tràng Thế Giới, Phổ Kiến Diệu Công Đức Quang Minh Phật.

Nam mô Ma Ni Đảnh Tác Tu Quang Minh Thế Giới, Phổ Thập Phương Thinh Vân Phật.

Nam mô Tự Tại Ma Ni Kim Cang Tạng Thế Giới, Trí Thắng Tu Di Vương Phật.

Nam mô Ma Ni Y Tọa Thành Tựu Thắng Thế Giới, Phóng Hương QuangMinh Công Đức Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Hoa Ưu Ba La Trang Nghiêm Thế Giới, Phổ Trí Tràng Thinh Vương Phật.

Nam mô Bảo Trang Nghiêm Chủng Chủng Tạng Thế Giới, Nhứt Thiết Pháp Vô Úy Nhiên Đăng Phật.

Nam mô Hương Thắng Vô Cấu Quang Minh Thế Giới, Phổ Hỉ Tốc Thắng Vương Phật.

Nam mô Nhựt Tràng Lạc Tạng Thế Giới, Phổ Môn Trí Lô Xá Na HốngPhật.

Nam mô Hương Trang Nghiêm Khoái Tạng Thế Giới, Vô Lượng CôngĐức Hải Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Sư Tử Hỏa Quang Minh Thế Giới, Pháp Vân Điển QuangPhật.

Nam mô Tướng Khoái Chiếu Thế Giới, Vô Chướng Ngại Công Đức XưngGiải Thoát Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Công Đức Thành Tựu Quang Minh Chiếu Thế Giới, Thanh Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên Đăng Phật.

Nam mô Chủng Chủng Hương Hoa Thắng Trang Nghiêm Thế Giới, Sư Tử   Quang Minh Thắng Quang Phật.

Nam mô Bảo Trang Nghiêm Bình Đẳng Quang Minh Thế Giới, Quảng  Quang Minh Trí Thắng Tràng Phật.

Nam mô Chủng Chủng Quang Minh Tu Khoái Thế Giới, Kim Quang Minh Vô Lượng Lực Nhựt Thành Tựu Phật.

Nam mô Phóng Quang Câu Tô Ma Trầm Luân Thế Giới, Hương Quang Minh Hỉ Lực Kiên Cố Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt đủ, đầy đủ, con và chúng sinh  nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy) 

Trên đây sáu ngàn vị Phật.

Nam mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác Thế Giới, QuangMinh Lực Kiên Cố Phật.

Nam mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác Thế Giới, Phổ Quang Minh Đại Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Câu Tô Di Đa Viêm Luân Trang Nghiêm Thế Giới, Hỉ Hải Trang Nghiêm Công Đức Xưng Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Địa Thành Tựu Oai Đức Thế Giới, Quảng Xưng Trí Hải Tràng Phật.

Nam mô Phóng Thinh Hống Thế Giới, Tướng Quang Minh Nguyệt Phật.

Nam mô Kim Cang Tràng Thế Giới, Nhứt Thiết Pháp Hải Thắng Vương  Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm Thế Giới, Vô Lượng Chúng Sanh Công Đức Pháp Trụ Phật.

Nam mô Quang Minh Chiếu Thế Giới, Phạm Tự Tại Thắng Phật.

Nam mô Sanh Vô Cấu Quang Minh Thế Giới, Diệu Pháp Giới Thắng  Hống Phật.

Nam mô Chủng Chủng Quang Minh Chiếu Nhiên Đăng Thế Giới, BấtKhả Hiềm Lực Phổ Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Chiếu Bình Đẳng Quang Minh Thế Giới, Vô Cấu Công Đức  Nhựt Nhãn Phật.

Nam mô Bảo Tác Trang Nghiêm Tạng Thế Giới, Vô Chướng Ngại Trí Phổ Chiếu Thập Phương Phật.

Nam mô Vô Trần Thế Giới, Vô Lượng Thắng Hạnh Tràng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Thế Giới, Pháp Giới Hư Không Bình Đẳng Quang Minh Chiếu Phật.

Nam mô Bảo Tạng Ba Lãng Thắng Thành Tựu Thế Giới, Công Đức Tướng Vân Thắng Oai Đức Phật.

Nam mô Cung Điện Trang Nghiêm Tràng Thế Giới, Lô Xá Na Thắng Đảnh Quang Minh Phật.

Nam mô Tu Thắng Tạng Thế Giới, Nhứt Thiết Pháp Vô Biên Hải Tuệ  Phật.

Nam mô Thiện Hóa Hương Thắng Thế Giới, Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Phật.

Nam mô Khoái Địa Sắc Quang Thế Giới, Thiện Quyến Thuộc Lô Xá Na Phật.

Nam mô Thiện Tác Phu Thế Giới, Pháp Hạnh Hỉ Vô Tận Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Phước Đức Oai Đức Luân Thế Giới, Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Ma Ni Bảo Ba Đầu Ma Trang Nghiêm Thế Giới, Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật.

Nam mô Diệm Địa Thành Tu Thế Giới, Vô Lượng Lực Thành Tựu Tuệ Phật.

Nam mô Phạm Chiếu Thế Giới, Hư Không Quảng Nhãn Nguyệt Phật.

Nam mô Thinh Trần Bình Đẳng Thế Giới, Kim Sắc Nhiên Di Lâu Nhiên Đăng Phật.

Nam mô Bảo Sắc Trang Nghiêm Thế Giới, Trí Thắng Diệu Pháp Giới  Quang Minh Phật.

Nam mô Kim Sắc Thiện Quang Minh Thế Giới, Bảo Nhiên Đăng Phổ Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Lô Xá Na Quang Minh Thế giới, Hỏa Thắng Hoa Phấn TấnThiện Chiếu Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Tác Tạng Thế Giới, Vô Tận Công Đức Hoa Oai Đức Phật.

Nam mô Cảnh Quang Minh Chiếu Thế Giới, Hạnh Lực Cam Lồ Hống Thinh Phật.

Nam mô Diệu Chiên Đàn Khoái Nguyệt Trang Nghiêm Thế Giới, Diệu Pháp Trí Tuệ Thắng Oai Đức Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Công Đức Tụ Tập Thế Giới, Vô Biên Tinh Tấn Quang Minh Công Đức Thắng Vương Phật.

Nam mô Đại Trang Nghiêm Thành Tựu Thế Giới, Nhựt Đăng Vương  Phật.

Nam mô Ba Đầu Ma Bạt Đề Thế Giới, Phổ Hoa Phật.
Nam mô Ma Lê Chi Thế Giới, Lô Xá Na Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Thế Giới, Na La Diên Hoa Tràng Phật.
Nam mô Hữu Hoa Thế Giới, Ba Đầu Ma Oai Đức Phật.
Nam mô Hữu Vân Thế Giới, Vân Thinh Vương Phật.
Nam mô Bất Kả Hạnh Thế Giới, Chiêm Bặc Sắc Phật.
Nam mô Liên Hoa Thế Giới, Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Quang Tràng Thế Giới, Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Vô Biên Công Đức Trang Nghiêm Quang Minh Thế Giới, Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Thị Hiện An Lạc Thế Giới, Vô BiênCông Đức Bảo Tập Thị Hiện An Lạc Kim Sắc Quang Minh Sư TửPhấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Phổ Bảo Gián Thác (1) Thế Giới, Phổ Quang Minh Diệu Thắng Sơn Vương Phật.  (1): Hoặc đọc: Gián Thố

Nam mô Phổ Vô Cấu Thế Giới, Vô Cấu Xưng Vương Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Thế Giới, Phổ Hoa Phật.

Thiện nam tử, như thế chư Phật trong các thế giới, tất cả qui mạng. Và Bồ Tát  Ma Ha Tát tất cả đại chúng ở đó cũng đều qui mạng.

Bấy giờ các Tỳ Khưu, bạch Phật rằng: " Thế Tôn! Thế Tôn như thế chư PhậtNhư Lai bao nhiêu thọ mạng dài vắn đồng không?"

Phật đáp các Tỳ Khưu: "Các ông lóng nghe, sẽ vì ông nói. Tỳ Khưu, kiếp Hiền thế giới Ta Bà này chúng ta, cõi nước Phật Thích Ca Mâu Ni một kiếp, ở thế giới An Lạc là một ngày một đêm. Nếu thế giới An Lạc đất nước Phật A Di Đà một kiếp, nơi thế giới Ca Sa Tràng, đất nước Phật Toái Kim Cang là một ngày một đêm. Nếu thế giới Ca Sa Tràng đất nước Phật Toái Kim Cang là một kiếp, nơi thế giới Bất Thối Luân Hống, đất nước Phật Thiện Khoái Quang Minh Ba Đầu Ma Phu Thân Như Lai là một ngày một đêm.

Nếu thế giới Bất Thối Luân Hống một kiếp, nơi thế giới Vô Cấu đất nước Phật Pháp Tràng Như Lai là một ngày một đêm. Nếu thế giới Vô Cấu một kiếp, nơi thế giới Thiện Nhiên Đăng đất nước Phật Sư Tử Như Lai là một ngày một đêm. Nếu thế giới Thiện Nhiên Đăng một kiếp, nơi thế giới Thiện Quang Minh đất nước Phật Lô Xá Na Tạng Như Lai là một ngày một đêm.

Nếu thế giới Thiện Quang Minh một kiếp, nơi thế giới Nan Quá đất nước Phật Pháp Quang Minh Ba Đầu Ma Phu Thân Như Lai là một ngày một đêm. Nếu thế giới Nan Quá một kiếp, nơi thế giới Trang Nghiêm Tuệ đất nước Phật Nhất Thiết Thông Quang Như Lai là một ngày một đêm. Nếu đất nước Trang Nghiêm Tuệ một kiếp, nơi thế giới Kính Luân Quang đất nước Phật Nguyệt Trí Như Lai là một ngày một đêm.

Tỳ Khưu! Vào số như vậy đầy đủ qua muời a tăng kỳ trăm ngàn muôn thê giới, sau rốt thế giới Ba Đầu Ma Thắng nơi đất nước Phật Hiền Thắng Như Lai là một ngày một đêm. Tỳ Khưu! Như thế cả thảy thế giới vô lượng vô biên dài vắn chẳng bằng, Chư Phật Như Lai mạng sống ở đời cũng lại như vậy. Chư Tỳ Khư! Các ông nên hãy niệm danh chư Phật này nói như vầy:

Nam mô như thế cả thảy chư Phật Như Lai.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Toái Kim Cang Phật.
Nam mô Thiện Khoái Quang Minh Ba Đầu Ma Phu Thân Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Lô Xá Na Tạng Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Ba Đầu Ma Phu Thân Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thông Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Trí Phật.
Nam mô Hỉ Thân Phật.
Nam mô Vô Cầu Lợi Phật.
Nam mô Du Hí Phật.
Nam mô Ly Ám Phật.
Nam mô Đa Thiện Phật.
Nam mô Di Lưu Tướng Phật.
Nam mô Chúng Minh Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Cực Cao Hạnh Phật.
Nam mô Hiền Thắng Phật.
Nam mô Bất Động Trí Phật.
Nam mô A Ni La Trí Phật.
Nam mô A Tư Đà Trí Phật.
Nam mô Hạnh Trí Phật.
Nam mô A Lầu Na Trí Phật.
Nam mô Thường Trí Phật.
Nam mô Diệu Trí Phật.
Nam mô Lạc Tự Tại Thiên Phật.
Nam mô Phạm Thiên Phật.
Nam mô Thắng Trí Thiên Phật.
Nam mô Am Ma La Nguyệt Phật.
Nam mô Bất Thối Nguyệt Phật.
Nam mô Bất Động Nguyệt Phật.
Nam mô A Ni La Nguyệt Phật.
Nam mô Bà Lưu Na Nguyệt Phật.
Nam mô A Tư Nguyệt Phật.
Nam mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô A Lầu Na Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Phật.
Nam mô Thắng Trí Nguyệt Phật.
Nam mô Bất Thối Nhãn Phật.
Nam mô Đệ Nhứt Nhãn Phật.
Nam mô A Ni La Nhãn Phật.
Nam mô Bất Động Nhãn Phật.
Nam mô A Tư Đà Nhãn Phật.
Nam mô Hạnh Nhãn Phật.
Nam mô Bà Lưu Na Nhãn Phật.
Nam mô Thắng Nhãn Phật.
Nam mô Vi Diệu Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Bất Thối Tràng Phật.
Nam mô A Ni La Tràng Phật.
Nam mô A Tư Đà Tràng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, môi màu như trái tần bà, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát...(3 lạy)

Trên đây sáu ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Hạnh Tràng Phật.
Nam mô A Lầu Na Tràng Phật.
Nam mô Thường Tràng Tràng Phật.
Nam mô Diệu Tràng Tràng Phật.
Nam mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam mô Phạm Tràng Phật.
Nam mô Thắng Tràng Phật.
Nam mô Di Lưu Thắng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Tạng Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Phật.
Nam mô Phạm Mạng Phật.
Nam mô Kim Cang Thinh Phật.
Nam mô Bà Tẩu Thiên Phật.
Nam mô Thiện Trạch Nguyện Khởi Thắng Ta La Vương Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Quyết Định Vương Phật.
Nam mô Di Lưu Tràng Tịch Nhãn Thắng Phật.
Nam mô Trí Sa Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Hỏa Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Ý Phật.
Nam mô Thiện Pháp Phật.
Nam mô Xưng Thắng Phật.
Nam mô Bảo Tuệ Phật.
Nam mô Vi Diệu Thắng Phật.
Nam mô Đăng Phật.
Nam mô Trạch Nghĩa Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Bà Tẩu Thiên Phật.
Nam mô Bất Khứ Phật.
Nam mô Trạch Thắng Phật.
Nam mô Diệu Hạnh Phật.
Nam mô Vô Ngại Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Thượng Thủ Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Phật.
Nam mô Hậu Ba Ta La Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Phổ Công Đức Quan Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Công Đức Phật.
Nam mô Kim Cang Tràng Phật.
Nam mô Nhân Đà Là Tràng Thắng Tràng Phật.
Nam mô Phổ Trí Bảo Diệm Thắng Công Đức Tràng Phật.
Nam mô Phổ Trí Bảo Diệm Thắng Công Đức Kê Đô Phật.
Nam mô Vô Cấu Luân Đại Bi Vân Tràng Phật.
Nam mô Kim Cang Na La Diên Tràng Phật.
Nam mô Vô Ngại Thắng Hạnh Phật.
Nam mô Hỏa Diệm Phật.
Nam mô Sơn Thắng Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Hải Thượng Trang Nghiêm Tốc Trụ Phật.
Nam mô Thâm Pháp Hải Diệu Quang Phật.
Nam mô Bảo Diệm Vi Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Công Đức Hải Quang Minh Luân Thắng Phật.
Nam mô Lô Xá Na Thắng Tạng Phật.
Nam mô Mãn Hư Không Pháp Giới Thi Khư La Thắng Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Bất Thối Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Pháp Giới Hống Phật.
Nam mô Diệu Pháp Thọ Sơn Vương Oai Đức Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Hải Hống Vương Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Nhiên Đăng Tràng Phật.
Nam mô Tu Di Công Đức Quang Oai Đức Phật.
Nam mô Pháp Vân Hống Vương Phật.
Nam mô Trí Cự Nhiên Đăng Vương Phật.
Nam mô Pháp Điển Tốc Tràng Thắng Phật.
Nam mô Pháp Nhiên Đăng Phấn Tấn Sư Tử Phật.
Nam mô Bất Thối Pháp Giới Hống Phật.
Nam mô Trí Lực Oai Đức Sơn Vương Phật.

Nam mô Điển Quang Minh Kiếp, Thiện Tạo Thế Giới, Sơ Phóng Chiên Đàn Hương Quang Minh Chiếu Phật.

Nam mô Thiện Quyết Định Thanh Tịnh Kiếp, Vô Cấu Thế Giới, Sơ Lô XáNa Phật.

Nam mô Cam Lồ Trang Nghiêm Kiếp, Thiện Thanh Tịnh Thế Giới, SơChiên Đàn Nhiên Đăng Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Kiếp Diệu Hương Thế Giới, Sơ Tu Di Quang Minh  Thắng Vương Phật.

Nam mô Thiện Kiến Kiếp, Trang Nghiêm Thế Giới, Sơ Vô Biên Công Đức Chủng Chủng Bảo Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Diệm Thanh Tịnh Kiếp, Thanh Tịnh Thế Giới, Sơ Kim Cang Phấn Tấn Phật.

Nam mô Bất Khả Hiềm Kiếp, Bất Khả Hiềm Thế Giới, Sơ Tỳ Sa Môn Phật.

Nam mô Bất Khả Hiềm Kiếp, Bất Khả Hiềm Xưng Thế Giới, Sơ Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Bất Khả Ha Kiếp, Xưng Tài Thế Giới, Sơ Bất Khả Tư Nghị  Quang Minh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Kiếp, Lạc Thanh Tịnh Thế Giới, Sơ Quan Thế vương Phật.

Nam mô Chơn Trần Kiếp, Quang Minh Ma Thế Giới, Sơ Hỏa QuangMinh Phật.

Nam mô Phạm Tán Thán Kiếp, Thanh Tịnh Thế Giới, Sơ  (1) Lực TrangNghiêm Vương Phật.(1) Sơ: Là đầu kiếp ấy, Phật Này sơ khởi.

Nam mô Đức Quang Minh Trang Nghiêm Kiếp, Nguyệt Tràng Thế Giới, Sơ Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Chiên Đàn Hương Hạnh Bình Đẳng Thắng Thành Tựu Phật.
Nam mô Pháp Hải Hống Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Chuyển Pháp Luân Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Hư Không Kiếp Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Thiên Tự Tại Tạng Phật.
Nam mô Nhựt La Tràng Kê Đô Vương Phật.
Nam mô Tín Oai Đức Phật.
Nam mô Bảo Hoa Tạng Phật.
Nam mô Diệu Nhựt Tân Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thân Trí Quang Minh Nguyệt Phật.
Nam mô Bất Trược Thân Phật.
Nam mô Diêm Phù Đàn Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Tướng Trang Nghiêm Thân Phật.
Nam mô Chủng Chủng Quang Minh Hỏa Nguyệt Phật.
Nam mô Thiện Quang Trí Kê Đô Phật.
Nam mô Vô Cấu Trí Quang Minh Vương Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lời tiếng sâu xa, con và chúng sinhnguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát...(3 lạy) 

Trên đây sáu ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Kim Cang Na La Diên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Trí Xứ Phật.
Nam mô Sư Tử Trí Phật.
Nam mô Phổ Vô Cấu Trí Thông Phật.
Nam mô Vô Cấu Nhãn Thắng Vân Phật.
Nam mô Kim Cang Bồ Đề Quang Phật.
Nam mô Quang Đăng Hỏa Kế Phật.
Nam mô Trí Nhựt Kê Đô Phật.
Nam mô Đắc Công Đức Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Vân Quang Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Nguyệt Phật.
Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Phu Thân Phật.
Nam mô Vô Chướng Cái Hống Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Sư Tử Phật.
Nam mô Pháp Giới Cảnh Giới Tuệ Nguyệt Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Hư Không Lạc Thuyết Giác Phật.
Nam mô Sơ Hương Thiện Danh Phật.
Nam mô Phổ Thinh Tịch Tịnh Hống Phật.
Nam mô Cam Lồ Sơn Oai Đức Phật.
Nam mô Pháp Hải Hống Thinh Phật.
Nam mô Thiện Kiên La Võng Kiên Phật.
Nam mô Quang Minh Nguyệt Vi Trần Phật.
Nam mô Hư Không Cảnh Tượng Đầu Kế Phật.
Nam mô Thiện Trí Mãn Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Trí Hoa Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Diệm Sơn Thắng Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Công Đức Hỏa Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Tràng Phật.
Nam mô Bảo Thắng Quang Minh Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Phổ Trí Hạnh Phật.
Nam mô Diệm Hải Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Pháp Vô Cấu Hống Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Tỷ Công Đức Xưng Tràng Phật.
Nam mô Tam Muội Luân Thân Phật.
Nam mô Trường Tý Bổn Nguyện Vô Cấu Nguyệt Phật.
Nam mô Tướng Trí Nghĩa Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Pháp Khởi Bảo Tề Thinh Phật.
Nam mô Thắng Chiếu Tạng Vương Phật.
Nam mô Thừa Tràng Phật.
Nam mô Phổ Bất Nhị Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Pháp Hải Ba Đầu Ma Quảng Tín Vô Úy Thiên Phật.
Nam mô Pháp Hải Hống Quang Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Pháp Sơn Phật.
Nam mô Pháp Luân Quang Minh Kế Phật.
Nam mô Pháp Nhựt Thắng Vân Phật.
Nam mô Pháp Hải Thuyết Thinh Vương Phật.
Nam mô Pháp Nhựt Trí Luân Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Pháp Hoa Kê Đô Tràng Vân Phật.
Nam mô Pháp Diệm Sơn Kê Đô Vương Phật.
Nam mô Pháp Hạnh Thâm Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Pháp Trí Phổ Cảnh Phật.
Nam mô Tạng Phổ Trí Tác Chiếu Phật.
Nam mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật.
Nam mô Phổ Môn Hiền Chiếu Phật.
Nam mô Liên Nhứt Thiết Pháp Tinh Tấn Tràng Phật.
Nam mô Pháp Bảo Hoa Thắng Vân Phật.
Nam mô Tịch Quang Minh Thâm Kế Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Từ Lạc Thuyết Quang Minh Nguyệt Phật.
Nam mô Diệm Hải Phật.
Nam mô Trí Nhựt Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ luân Đảnh Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Phước Đức Quang Hoa Đăng Phật.
Nam mô Nhựt Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Trí Sư Tử Kê Đô Tràng Vương Phật.
Nam mô Bảo Tướng Sơn Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Sơn Phật.
Nam mô Nhựt Bộ Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Pháp La Võng Giác Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Úy Na La Diên Sư Tử Phật.
Nam mô Phổ Trí Đăng Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Pháp Ba Đầu Ma Phu Thân Phật.
Nam mô Công Đức Hoa Thắng Hải Phật.
Nam mô Nhiên Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Bồ Đề Luân Thiện Giác Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Phổ Hiền Cảnh Tượng Kế Phật.
Nam mô Pháp Tràng Nhiên Đăng Hạnh Phật.
Nam mô Kim Cang Hải Tràng Vương Phật.
Nam mô Xưng Sơn Thắng Vân Phật.
Nam mô Chiên Đàn Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Chiếu Chúng Sanh Vương Phật.
Nam mô Phổ Công Đức Hoa Oai Đức Quang Phật.
Nam mô Thắng Ba Đầu Ma Hoa Tạng Phật.
Nam mô Nhân Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Hương Diệm Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Tướng Sơn Lô Xá Na Phật.
Nam mô Phổ Văn Danh Xưng Tràng Phật.
Nam mô Pháp Thành Quang Thắng Phật.
Nam mô Phổ Môn Quang Minh Tu Di Phật.
Nam mô Công Đức Oai Đức Phật.
Nam mô Tướng Thắng Pháp Lực Dõng Mãnh Tràng Phật.
Nam mô Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Phật.
Nam mô Quang Minh Công Đức Sơn Bát Nhã Chiếu Phật.
Nam mô Chuyển Pháp Luân Nguyệt Diệu Thắng Phật.
Nam mô Tự Tại Trang Nghiêm Trụ Trì Oai Đức Phật.
Nam mô Pháp Hoa Lô Xá Na Thanh Tịnh Kê Đô Phật.
Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Quang Minh Tạng Phật.
Nam mô Phổ Giác Hoa Phật.
Nam mô Bảo Sơn Vân Đăng Phật.
Nam mô Chủng Chủng Quang Minh Thắng Di Lưu Tạng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, rốn sâu tròn tốt, con và chúng sinh  nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát...(3 lạy)

Trên đây sáu ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Phong Vương Phật.
Nam mô Phước Đức Vân Cái Phật.
Nam mô Pháp Phong Vân Tràng Phật.
Nam mô Công Đức Sơn Oai Đức Phật.
Nam mô Pháp Nhựt Vân Đăng Vương Phật.
Nam mô Pháp Vân Xưng Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Pháp Luân Lực Vân Phật.
Nam mô Hương Giải Tràng Trí Oai Đức Phật.
Nam mô Pháp Luân Thanh Tịnh Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Kim Sơn Oai Đức Hiền Phật.
Nam mô Hiền Thủ Di Lưu Oai Đức Phật.
Nam mô Phổ Tuệ Vân Hống Phật.
Nam mô Pháp Lực Thắng Sơn Phật.
Nam mô Hương Diệm Thắng Vương Phật.
Nam mô Già Na Ca Ma Ni Sơn Thinh Phật.
Nam mô Đảnh Tạng Nhứt Thiết Pháp Quang Minh Luân Phật.
Nam mô Nhiên Pháp Luân Oai Đức Phật.
Nam mô Sơn Phong Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Phổ Tinh Tấn Cự Quang Minh Vân Phật.
Nam mô Tam Muội Hiền Bảo Thiên Quan Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Bảo Quang Phật.
Nam mô Pháp Cự Bảo Trướng Thinh Phật.
Nam mô Lạc Pháp Quang Minh Sư Tử Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Tướng Nguyệt Tràng Phật.
Nam mô Quang Minh Sơn Lôi Điển Vân Phật.
Nam mô Vô Cấu Tràng Phật.
Nam mô Vô Ngại Pháp Hư Không Quang Minh Phật.
Nam mô Khoái Trí Hoa Phu Thân Phật.
Nam mô Thế Gian Diệu Quang Minh Thinh Phật.
Nam mô Pháp Tam Muội Quang Minh Thinh Phật.
Nam mô Pháp Thinh Đa Tạng Phật.
Nam mô Pháp Hỏa Diệm Hải thinh Phật.
Nam mô Cao Pháp Luân Quang Minh Phật.
Nam mô Tam Thế Tướng Cảnh Tượng Oai Đức Phật.
Nam mô Pháp Giới Sư Tử Quang Phật.
Nam mô Pháp Hỏa Diệm Quang Minh Phật.
Nam mô Lô Xá Na Thắng Tu Di Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Tam Muội Hải Sư Tử Phật.
Nam mô Phổ Quang Tuệ Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Pháp Giới Thành Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Phổ Môn Hống Quang Vương Phật.
Nam mô Hiền Thủ Phật.
Nam mô Phổ Quang Thủ Phật.
Nam mô Thai Vương Phật.
Nam mô Pháp Giới Đăng Phật.
Nam mô Hư Không Sơn Chiếu Phật.
Nam mô A Ni La Hữu Nhãn Phật.
Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Thắng Tu Di Vương Phật.
Nam mô Vô Ngại Hư Không Trí Kê Đô Tràng Vương Phật.
Nam mô Phổ Trí Quang Minh Chiếu Thập Phương Hống Phật.
Nam mô Vân Vương Hống Thinh Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Thiệt Thinh Phật.
Nam mô Kim Sắc Bảo Tác Giới Diệu Sơn Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Kim Diêm Phù Tràng Thiên Giá Na Quang Minh Phật.
Nam mô Kim Sắc Bá Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Xưng Phật.
Nam mô Bất Không Xưng Phật.
Nam mô Nhựt Ái Phật.
Nam mô Thành Tựu Trí Nghĩa Phật.
Nam mô Phổ Hiền Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Kê Đô Vương Phật.
Nam mô Bảo Diệm Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.
Nam mô Hải Thắng Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Vô Biên Công Đức Vương Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Vô Cấu Diện Phật.
Nam mô Vô Lượng Thọ Hoa Phật.
Nam mô Bảo Tụ Phật.
Nam mô Trí Khởi Phật.
Nam mô Phổ Hộ Phật.
Nam mô Tát Bà Tỳ Phù Phật.
Nam mô Đại Diệm Phật.

Khi ấy Tỳ Khưu Ưu Ba Ma Na từ tòa đứng dậy, trịch bày vai hữu, gối hữu đặt đất, bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Mấy Phật quá khứ?" Phật bảo Tỳ Khưu Ưu Ba Ma Na: "Tỳ Khưu! Ví như cát sông Hằng thế giới dưới đến chớn nước, trên tột hữu đảnh, đầy trong đó bụi nhỏ.

Tỳ Khưu! Có người ở trong lấy bao nhiêu bụi nhỏ đó, qua cát sông Hằng thế giới, lại để xuống một bụi, cứ như vậy hết bao nhiêu bụi nhỏ đó. Tỳ Khưu! Trong ý thế nào? Hoặc thế giới có để bụi nhỏ, hoặc chẳng để bụi nhỏ, số bụi nhỏ trong các thế giới ấy, có thể biết số hay không ?"

Tỳ Khưu nói: "Bạch không, Thế Tôn! Phật bảo Tỳ Khưu: Tỳ Khưu! Bụi nhỏ ấy có thể biết số, mà Phật Thích Ca Mâu Ni đồng danh quá khứ kia, vị đã nhập Niết Bàn chẳng khá đếm biết. Tỳ Khưu ! Tôi biết chư Phật quá khứ ấy như thấy trước mắt, mẹ chư Phật ấy đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên vua Du Đầu Đàn, thành đồng tên Ca Tì La, đệ tử Thinh Văn đệ nhứt của chư Phật ấy đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên; dệ tử thị giả (người hầu) đồng tên A Nan. Huống chi các vị mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên! Tỳ Khưu! Bao nhiêu thế giới kia, người ấy nơi thế gian nào đặt bụi nhỏ, thế giới nào chẳng đặt bụi nhỏ, các thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ hoặc chẳng đặt bụi nhỏ, dưới đến chớn nước trên đến Hữu Đảnh, Tỳ Khưu! Lại có người thứ hai, lấy một bụi nhỏ, qua bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy, bao nhiêu đất nước Phật ấy, a tăng kỳ ức trăm ngàn muôn na do tha thế giới, làm một bước. Tỳ Khưu ! Người ấy lại qua bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy làm một bước, người ấy như thế qua trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp đi, mới đặt xuống một bụi, như thế hết các bụi nhỏ.

Tỳ Khưu! Như thế bao nhiêu thế giới đó đầy trong đó bụi nhỏ, lại đặt nơi mười phương thế giới nữa. Tỳ Khư! Lại qua thế giới ấy đặt bụi nhỏ, các thế giới ấy, dưới đến chớn nước trên đến Hữu Đảnh, đầy trong đó bụi nhỏ. Tỳ Khưu! Nơi ý thế nào? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Tỳ Khư thưa: "Bạch không, Thế Tôn!".

Phật bảo Tỳ Khưu: "Các bụi nhỏ ấy có thể biết số, chư Phật đồng tên mẹ, đồng tên cha, đồng tên thành, đồng tên đệ tử, đồng tên thị giả, đồng tên Phật Thích Ca Mâu Ni, chẳng thể biết số."

Như Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Bất Thắng Tràng, cũng như vậy. Phật Lô Xá Na cũng như vậy, Phật Vô Cấu Thắng Nhãn cũng như vậy, Phật Quang Minh Thanh Tịnh Vương cũng như vậy, Phật Vô Cấu Quang Minh Nhãn cũng như vậy, Phật Thiện Vô Cấu Thanh tịnh cũng như vậy, Phật Thành Tựu Vô Biên Công Đức Thắng Vương cũng như vậy, Phật Bảo Quang Minh cũng như vậy, Phật Tịch Tu cũng như vậy, Phật Thinh Đức cũng như vậy, Phật Ba Đầu Ma Thắng cũng như vậy, Phật Nhật Nguyệt cũng như vậy, Phật Phổ Bảo Cái cũng như vậy.

Tỳ Khưu! Ông hãy qui mạng như thế cả thảy a tăng kỳ Phật đồng danh.

Nam mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô Di Lưu Đăng Vương Phật.
Nam mô Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Trí Thành Tựu Phật.
Nam mô Bảo Cái Phật.
Nam mô Phóng Diệm Phật.
Nam mô Vật Thành Tựu Phật.
Nam mô Xưng Trí Phật.
Nam mô Tam Muội Thắng Phật.
Nam mô Bảo Quan Phật.
Nam mô Bảo Kê Đô Phật.
Nam mô Thi La Thí Phật.
Nam mô Ta La Vương Phật.
Nam mô Thật Ý Sơn Kê Đâu Vương Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Kiến Nghĩa Phật.
Nam mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam mô Đại Di Lưu Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lông mình quắn phía hữu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát...  (3 lạy)

Trên đây sáu ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Vô Quang Thắng Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Đại Trí Tràng Phật.
Nam mô Nhựt Tạng Phật.
Nam mô Phạm Tự Tại Phật.
Nam mô Vô Úy Thượng Thắng Sơn Vương Phật.
Nam mô Trí Kê Đâu Phật.
Nam mô Dư Y Chỉ Hiệt Thinh Vương Phật.
Nam mô Trí Cự Trụ Trì Phật.
Nam mô Quá Nhứt Thiết Thế Gian Phật.
Nam mô Pháp Chiếu Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Diệu Thinh Phật.
Nam mô Phổ Thắng Phật.
Nam mô Thắng Sơn Vương Sư Tử Phấn Tấn Cảnh Giới Thinh Phật.
Nam mô Địa Trụ Trì Phật.
Nam mô Công Đức Vương Quang Phật.
Nam mô Trụ Trì Trí Đình Liệu Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Thắng Vương Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Kim Sắc Ba Đầu Ma Thành Vương Phật.
Nam mô Bảo Tác Phật.
Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.
Nam mô Thân Quang Phật.
Nam mô Long Thiên Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Ly Tránh Quang Phật.
Nam mô Thế Thiên Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Vương Trang Nghiêm Oai Đức Vương KiếpPhật.
Nam mô Thắng Tích Phật.
Nam mô Nhơn Vương Phật.
Nam mô Hoa Vương Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Phát Tinh Tấn Phật.
Nam mô Nhân Đa La Kê Đâu Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Bồ Đề Bảo Hoa bất Đoạn Tuyệt Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Chiêm Bặc Thượng Phật.
Nam mô Ý Phước Đức Tự Tại Phật.
Nam mô Quan Thinh Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Oai Đức Phật.
Nam mô Công Đức Bảo Tập Hống Phật.
Nam mô Thành Tựu Đức Phật.
Nam mô Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Tu Hà Phật.
Nam mô Oai Đức Phật.
Nam mô A Thâu Ca Thế Giới Hiền Diệu Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn thọ trì danh Phật này ắt đặng chẳng thối Bồ Đề.

Nam mô Nan Đà Thế Giới Chiên Đàn Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn thọ trì danh Phật này rốt ráo đặng tâm thanh tịnh.

Nam mô Bạt Đà Thế Giới Tịch Nhiễm Phật.
Nam mô Ý Trí Kê Đâu Thế Giới Phá Ma Lực Phật.
Nam mô Mãn Nguyệt Thế Giới Vô Ưu Phật.
Nam mô Kê Đâu Ý Thắng Thế Giới Bảo Trượng Phật.
Nam mô Ngũ Hống Thinh Thắng Thế Giới Hoa Thắng Phật.
Nam mô Sai Ma Thế Giới Tam Phấn Tấn Phật.
Nam mô Quảng Thế Giới Thọ Đề Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Thế Giới Kim Cang Công Đức Thân Phật.
Nam mô Quá Khứ Vô Lượng Vô Biên Hải Thắng Phật.
Nếu thiện nam tử xưng danh Phật ấy, đặng rốt ráo chẳng thối tâm Bồ Đề.
Nam mô Di Lưu Thắng Vương Phật.

Phật ấy mới thành Phật, hội thư nhất 80 ức trăm ngàn muôn na do tha  chúng Thinh Văn. Hội thứ hai, 70 ức trăm ngàn muôn na do tha. Hội thứ ba, 60 ức trăm ngàn muôn na do tha. Hội thứ tư, 25 ức trăm ngàn muôn na do tha.

Như thế Bồ Tát vô lượng vô biên, trăm ngàn muôn ức na do tha.

Nam mô Sư Tử Diệu Thinh Vương Phật.

Như Lai ấy hội đầu có 99 ức Thinh Văn. Hội thứ hai, 90 ức. Hội thứ ba, 93 ức. Hội thứ tư, 99 ức. Như thế, chúng Bồ Tát Ma Ha Tát vô lượng vô biên.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Phật ấy hội đầu 80 ức Thinh Văn Tăng, Bồ Tát cũng như vậy.

Nam mô Diệu Hạnh Phật.

Phật ấy hội đầu 80 ức Thinh Văn Tăng, Bồ Tát cũng như vậy.

Nam mô Vô Lượng Đại Trang Nghiêm Phật.

Phật ấy hội đầu 80 ức Thinh Văng. Hội thứ hai 70 ức, nhẫn đến hội thứ 10 cũng vậy. Bồ Tát Tăng cũng như vậy vô lượng vô biên.

Nam mô Phóng Diệm Phật.

Phật ấy hội đầu có 90 ức Thinh Văn. Như thế thứ hai cho đến thứ mườicũng như vậy. Tăng Bồ Tát Ma Ha Tát vô lượng vô biên.

Nam mô Nhứt Thiết Quang Minh Phật.

Phật ấy hội đầu có na do tha ức Thinh Văn Tăng, Bồ Tát cũng như thế.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Phật ấy hội đầu, Thinh Văn có 80 ức, hội thứ hai 70 ức, hội thứba 60  ức. Bồ Tát Tăng cũng như thế. Hãy nên qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật, Bồ Tát.

Nam mô Thinh Đức Phật.

Phật ấy hội đầu, Thinh Văn có 80 ức, hội thứ hai 70 ức, hội thứ ba 60 ức. Bồ Tát Tăng cũng như thế.  Hãy nên qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật, Bồ Tát.

Lại nữa Tỳ Khưu! Hãy nên kính lễ Bồ Tát Phật, thế giới thanh tịnh vô cấu phương Nam,là Văn Thù Sư Lợi, hiện ở trong đất nước Phật Phổ Kiến Như Lai. Lại nữa Tỳ Khưu! Hãy kỉnh lễ bốn Đại sĩ Bồ Tát, thứ nhất tên Quang Minh Tràng, hiện ở hướng Đông, trong đất nước Phật Vô Úy Như Lai ; thứ nhì tên Trí Thắng, hiện ở phương Nam, trong đất nước Phật Trí Tụ Như Lai ; thứ ba tên Tịch Căn, hiện ở phương Tây, trong đất nước Phật Trí Sơn Như Lai ; thứ tư tên Nguyện Ý Thành Tựu, hiện ở phương Bắc, trong đất nước Phật Na La Diên Như Lai.

Lại kế, Tỳ Khưu Ma Ha Nam hỏi lại Như Lai: "Thế Tôn! Quá Khứ mấy Phật nhập Niết Bàn?"

Phật bảo Ma Ha Nam! Ông nay lóng nghe, sẽ vì ông nói. Tỳ Khưu, hướng Đông hằng hà sa thế giới, hướng Nam hằng hà sa thế giới, hướng Tây hằng hà sa thế giới, hướng Bắc hằng ha sa thế giới, trên dưới bốn góc hằng hà sa thế giới, tất cả thế giới ấy, dưới đến chớn nước, trên tột Hữu Đảnh đầy trong đó bụi nhỏ. Tỳ Khưu! Nơi ý thế nào? Bụi nhỏ như thế có thể biết số không?

Tỳ Khưu thưa: "Bạch không, Thế Tôn!"

Phật bảo Tỳ Khưu! Như thế đồng tên Phật Thích Ca Mâu Ni, vị quá khứ vào Niết Bàn, chẳng khá biết số. Tỳ Khưu! Tôi biết chư Phật quá khứ ấy như hiện tại trước mặt, chư Phật ấy mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên vua Du Đầu Đàn, thành đồng tên Ca Tỳ La , đệ tử Thinh Văn thứ nhất Phật ấy đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đệ tử thị giả đồng tên A Nan Đà, huống chi các vị mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên. Tỳ Khưu! Bao nhiêu thế giới ấy, người ấy, nơi thế giới nào đặt bụi nhỏ, thế giới nào chẳng đặt bụi nhỏ, các thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ, hoặc chẳng đặt, dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Đảnh. Tỳ Khưu! Lại có người thứ hai lấy bụi nhỏ ấy, bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy, bấy nhiêu đất nước Phật, a tăng kỳ ức trăm ngàn muôn na do tha thế giới, qua bấy nhiêu thế giới làm một bước. Tỳ Khưu! Người ấy lại qua bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới làm một bước, người ấy như thế qua trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp đi, mới để một bụi, như thế hết các bụi nhỏ.

Tỳ Khưu! Như thế bao nhiêu thế giới, hoặc đặt bụi nhỏ, và thế giới chẳng đặt, đầy trong đó bụi nhỏ. Lại đặt thêm mười phương thế giới. Tỳ Khưu! Lại qua thế giới ấy, hoặc giới đặt bụi nhỏ và giới chẳng đặt, các thế giới ấy dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Tỳ Khưu! Nơi ý thế nào? Các bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Tỳ Khưu thưa: "Bạch không, Thế Tôn!"

Phật bảo Tỳ Khưu! Các bụi nhỏ ấy có thể biết số, Phật đồng tên Thích Ca Mâu Ni ấy, mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da , cha đồng tên vua Du Đầu Đàn, thành đồng tên Ca Tỳ La, đệ tử thứ nhất đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đệ tử thị giả đồng tên A Nan Đà, chẳng thể biết số. Lại nữa Tỳ Khưu! Lại có người thứ ba, lấy bụi nhỏ bao nhiêu thế giới ấy, qua bấy nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy, làm một bước, qua bấy nhiêu trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp đi, mới để một bụi, như thế hết các bụi nhỏ, lại có người thứ tư, bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy, hoặc đặt hoặc chẳng đặt, duới đến chớn nhước, trên đến Hữu Đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Tỳ Khưu ! Nơi ý thế nào? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Tỳ Khưu thưa: "Bạch không, Thế Tôn!"

Phật bảo Tỳ Khưu: Bao nhiêu buị nhỏ ấy, có thể biết số, song Phật Thích Ca Mâu Ni đồng tên ấy, mẹ đồng tên, cha đồng tên, thế giới đồng tên, đệ tử đồng tên, thị giả đồng tên, Phật chẳng thể biết số.

Tỳ Khưu! Như thế, người thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, người thứ mười.

Lại nữa Tỳ Khưu! Lại có người thứ mười một người này trong bao nhiêu bụi nhỏ ấy, lấy một bụi nhỏ, phá làm mười phần số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần ; như một bụi nhỏ phá làm bao nhiêu phần, như thế, bụi nhỏ khác cũng đều phá làm số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần. Tỳ Khưu! Nơi ý thế nào? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Tỳ Khưu thưa: "Bạch không, Thế Tôn".

Phật bảo Tỳ Khưu! Lại có người lấy đất nước Phật số bụi nhỏ bao nhiêu ấy, làm qua một bước, như thế thần thông mau lẹ, đi thế giới hướng Đông, vô lượng vô biên kiếp đi, đi thế giới hướng Đông như thế, để xuống một bụi nhỏ, hướng Đông hết bụi nhỏ, như thế hoặc cõi đặt bụi nhỏ, và cõi chẳng đặt dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Đảnh, đầy trong đó bụi nhỏ. Như vậy hướng Nam nhẫn đến mười hướng, dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Tỳ Khưu! Nơi ý thế nào? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Tỳ Khưu thưa: "Bạch không, Thế Tôn!".

Phật bảo Tỳ Khưu! Phần bụi nhỏ bao nhiêu đó có thể biết số, nhưng hiện nay ở đời, đồng tên Phật Thích Ca Mâu Ni vào Niết Bàn, chẳng khá biết số, mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên vua Du Đầu Đàn, thành đồng tên Ca Tỳ La, đệ tử đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, thị giả đệ tử đồng tên A Nan Đà huống chi các vị khác tên. Tỳ Khưu! Tôi số bao nhiêu bụi nhỏ ấy kiếp trụ đời, nói một Phật Thích Ca Mâu Ni đồng tên, chẳng thể cùng tận. Như thế đồng tên Phật Nhiên Đăng, đồng tên Phật Đề Ba Diên, đồng tên Phật Đăng Quang Minh, đồng tên Phật Nhất Thiết Thắng, đồng tên Phật Xưng Vương, đồng tên Phật Ba Đầu Ma Thắng, đồng tên Phật Tỳ Bà Thi, đồng tên Phật Thi Khí, đồng tên Phật Tỳ Xá Phù, đồng tên Phật Câu Lưu Tôn, đồng tên Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, đồng tên Phật Ca Diếp, như thế cả thảy, mẹ khác tên, cho đến thị giả khác tên, vào Niết Bàn, tôi biết Phật ấy như hiện truớc mắt. Hãy nên kỉnh lễ như thế cả thảy chư Phật.

Bấy giờ Tỳ Khưu Ưu Ba Ma Na bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Thế Tôn! Vị lai bao nhiêu Phật?

Phật bảo Tỳ Khưu Ưu Ba Ma Na: "Ông nay lắng nghe, sẽ vì ông nói. Tỳ Khưu! Vị lai trong số kiếp Tinh Tú có 300 Phật ra đời, đồng tên Phật Đại Kê Đâu. Lại có mười ngàn Phật đồng tên Trang Nghiêm Vương. Trong kiếp Hoa Tác có một ức trăm ngàn muôn Phật ra đời, đồng tên Phật Bồ Đề Giác Hoa, lại có tám tầng bà la Phật ra đời đồng tên Phật Ly Ái. Trong kiếp Đa Lô Ba Ma có sáu ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Tản Hoa. Trong Kiếp Thắng Thinh, thế giới Ta La Tự Tại Cao Tràng mười ngàn Phật ra đời, đồng danh Phật Thanh Tịnh Ưu Ba La Hương Sơn. Trong kiếp số Phổ Hoa có tám trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Ly Ái. Lại có một ngàn ba trăm Phật ra đời đồng tên Phật Phạm Thinh. Lại có trong kiếp, ba mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Thích Ca Mâu Ni. Lại có trong kiếp, tám ngàn Phật đồng tên Nhiên Đăng ra đời. Lại có trong kiếp, sáu mươi ngàn Phật đồng tên Hoan Hỉ ra đời. Lại có trong kiếp, ba ức Phật ra đời đồng tên Phật Phất Sa. Lại có trong kiếp, mười tám ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Phật Ta La Tự Tại Vương. Lại có trong kiế, ba trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Ba Đầu Ma Thắng. Lại có trong kiếp, năm trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Ba Đa Bà. Lại có trong kiếp, ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Diêm Phù Đàn. Lại có trong kiếp, mười hai tám ngàn muôn Phật ra đời, đồng tên Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa. Lại có trong kiếp, ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Cu Lân. Lại có trong kiếp, chín ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Ca Diếp. Lại có trong kiếp, mười tám Phật ra đời đồng tên Phật Nhân Đà La Tràng. Lại có trong kiếp, mười lăm Phật ra đời đồng tên Phật Nhật Quang. Lại có trong kiếp, sáu mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Đại Trang Nghiêm. Lại có trong kiếp, sáu mươi Phật ra đời, đồng tên Phật Nhân Đà Tràng. Lại có trong kiếp, năm trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Nhật. Lại có trong kiếp, sáu chục ức Phật ra đời, đồng tên Phật Đại Trang Nghiêm. Lại có trong kiếp, sáu mươi hai trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Tịch Hạnh. Lại có trong kiếp, sáu mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Ta La Tự tại Vương. Lại có trong kiếp, tám ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Kiên Tinh Tấn. Lại có trong kiếp, trăm ức Phật ra đời, đồng tên Phật Quyết Định Quang Minh. Lại có trong kiếp, tám mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Thật Pháp Quyết Định. Lại có trong kiếp, sáu mươi hai ức Phật ra đời, đồng tên Phật Tỳ Lưu La. Lại có trong kiếp, sáu mươi ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Diệu Ba Đầu Ma. Lại có trong kiếp, bốn mươi ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Nguyện Trang Nghiêm. Lại có trong kiếp, năm trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Hoa Thắng Vương. Lại có trong kiếp, bốn mươi ức na do tha Phật ra đời, đồng tên Phật Diệu Thinh. Lại có trong kiếp, ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Công Đức Cái An Ổn Tự Tại Vương. Lại có trong kiếp, sáu mươi ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Kiên Tu Nhu Nhuyễn. Lại có trong kiếp, số bụi nhỏ ngàn cõi nước Phật, trăm ngàn muôn chẳng khá nói, khá chẳng nói, Phật ra đời, đồng tên Phật Phổ Hiền. Lại có trong kiếp, bảy ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Pháp Trang Nghiêm Vương. Tỳ Khưu! Tóm lại mà nói, chư Phật vị lai vô lượng vô biên, chẳng khá nói, chẳng khá nói, chẳng khá cùng tận. Tỳ Khưu! Ông hãy nên một lòng qui mạng như thế cả thảy chư Phật.

Bấy giờ Xá Lợi Phất, từ tòa đứng dậy trịch bày vai hữu, gối hữu đặt đất, hồ quì chấp tay bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Mấy Phật hiện tại?"

Phật đáp Xá Lợi Phất:" Ông thấy thân tôi hiện tại không?"

Xá Lợi Phất thưa: "Như vậy Thế Tôn, tôi nay thật thấy thân Phật".

Phật bảo Xá Lợi Phất: "Tôi nay thấy mười phương vô lượng vô biên chẳng khá nói chẳng khá nói thế giới, đồng tên tôi Phật Thích Ca Mâu Ni ở đời ấy, như ông thấy tôi không khác, như thế đồng danh Phật Nhiên Đăng, đồng danh Phật Tỳ Bà Thi, đồng danh Phật Thi Khí, đồng danh Phật Tỳ Xá Phù, đồng danh Phật Câu Lưu Tôn, đồng danh Phật Câu Na Hàm, đồng danh Phật Ca Diếp. Xá Lợi Phất! Tóm lại mà nói, tôi nếu một kiếp hoặc trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp nói chư Phật đồng tên, chẳng thể cùng tận. Huống chi Phật khác tên. Chư Phật như thế cả thảy ấy, đều là Văn Thù Sư Lợi ban sơ dạy pháp tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Xá Lợi Phất! Ông hãy nên nhất tâm qui mạng như thế cả thảy chư Phật.

Xa Lợi Phất! Hiện tại năm trăm Phật đồng tên Trí Tràng. Lại có kiếp năm trăm Phật đồng tên Pháp Tràng. Lại có kiếp sáu mươi hai Phật đồng tên Nhiên Đăng. Lại có kiếp  sáu mươi hai Phật đồng tên Thi Khí. Lại có kiếp ngàn Phật đồng tên Nhiên Hỏa Đơn Trà Tự Tại Vương Thinh.  Lại có kiếp, hai ngàn Phật chẳng đồng tên, hoặc tên Trí Thắng, hoặc tên Phật Cự Đăng Vương, hoặc tên Phật Pháp Thắng, hoặc tên Phật Phạm Thắng.

Xá Lợi Phất! Ông hãy nên nhất tâm qui mạng như thế cả thảy chư Phật. Xá Lợi Phất ! Lại có Phật tên Diệu Thinh Phần Thinh. Xá Lợi Phất! Phật Diệu Thinh Phần Thinh ấy mạng sống sáu mươi trăm năm, qua hướng Đông này, tên Trí Tự Tại Lưỡng Túc Tôn, Phật Trí Tự Tại Như Lai ấy mạng sống muời hai ngàn năm. Qua vị Trí Tự Tại Thế Tôn, lại có Phật Oai Đức Tự Tại Lưỡng Túc Tôn, Phật Oai Đức Tự Tại ấy mạng sống bảy mươi sáu ngàn năm. Qua Thế Tôn Oai Đức Tự Tại lại có Phật tên Ma Hê Thủ La, Phật Ma Hê Thủ La này mạng sống đầy một ức năm. Qua Phật Ma Hê Thủ La, lại có Phật tên Phạm Thinh. Phật Phạm Thinh này mạng sống đầy đủ mười ức năm, qua Thế Tôn Phạm Thinh, lại có Phật tên Đại Chúng Tự Tại, Phật Đại Chúng Tự Tại này mạng sống đầy đủ sáu mươi ngàn năm. Qua Thế Tôn Đại Chúng Tự Tại lại có Phật tên Phật Thinh Tự Tại, Phật Thinh Tự Tại kia mạng sống đầy đủ một ức năm. Qua Thế Tôn Thinh Tự Tại lại có Phật tên Thắng Thinh, Phật Thắng Thinh kia mạng sống đầy đủ trăm ức năm. Qua Thế Tôn Thắng Thinh ấy, lại có Phật tên Nguyệt Diện, Phật Nguyệt Diện kia mạng sống một ngày một đêm. Qua Thế Tôn Nguyệt Diện lại có Phật tên Nhật Diện, Phật Nhật Diện kia mạng sống đầy đủ ngàn tám trăm năm. Qua Thế Tôn Nhật Diện lại có Phật tên Phạm Diện, Phật Phạm Diện kia mạng sống đầy đủ ba mươi ba ngàn năm. Qua Thế Tôn Phạm Diện lại có Phật tên Phạm A Ta Bà, Phật Phạm A Ta Bà kia mạng sống đầy đủ ngàn tám trăm năm.

Xá Lợi Phất! Ông hãy nên một lòng qui mạng như thế cả thảy chư Phật. Xá Lợi Phất ! Lại qua trong một kiếp hai trăm Phật ra đời, tôi nói tên Phật ấy, ông hãy qui mạng.

Nam mô Bất Khả Hiềm Thân Phật.
Nam mô Xưng Danh Phật.
Nam mô Oai Đức Phật.
Nam mô Xưng Hống Phật.
Nam mô Xưng Thinh Phật.
Nam mô Thinh Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Trí Thắng Phật.
Nam mô Trí Giải Phật.
Nam mô Hiệt Tuệ Phật.
Nam mô Trí Thông Phật.
Nam mô Trí Thành Tựu Phật.
Nam mô Trí Cúng Dường Phật.
Nam mô Trí Diệu Phật.
Nam mô Trí Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Trí Diệm Phật.
Nam mô Tịnh Thượng Phật.
Nam mô Pháp Bảo Phật.
Nam mô Trí Quang Phật.
Nam mô Phạm Thiên Phật.
Nam mô Thiện Phạm Thiên Phật.
Nam mô Tịnh Bà Tẩu Phật.
Nam mô Diệu Phạm Thinh Phật.
Nam mô Phạm Tự Tại Phật.
Nam mô Phạm Thiên Tự Tại Phật.
Nam mô Nhân Na Đà Phật.
Nam mô Phạm Hống Phật.
Nam mô Phạm Đức Phật.
Nam mô Oai Đức Lực Phật.
Nam mô Oai Đức Tự Tại Phật.
Nam mô Thiện Oai Đức Phật.
Nam mô Oai Đức Tuyệt Luân Vô Năng Điều Phục Phật.
Nam mô Oai Đức Khởi Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân bằng đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây sáu ngàn tám trăm vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ BẢY
HẾT

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.
Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.
Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.
Nam mô Viễn Hành Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

 

---o0o---