Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

QUYỂN THỨ CHÍN

11 Tháng Giêng 20172:45 CH(Xem: 2397)
QUYỂN THỨ CHÍN

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

QUYỂN THỨ CHÍN

Đức Phật Vô Biên như biển lớn
Vô hạn báu mầu nhóm ở trong
Nước đức trí tuệ trấn thường đầy
Trăm ngàn định thắng đều sung mãn.
Nam mô Bất Vi Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Thiện Sơn Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Hàng Phục Nhiệt Phật.
Nam mô Hàng Phục Ám Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Phấn Tấn Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Vô Lượng Oai Đức Phật.
Nam mô Tịnh Đức Phật.
Nam mô Đại Diệm Quang Phật.
Nam mô Kiến Đệ Nhất Nghĩa Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Diệu Hạnh Thắng Phật.
Nam mô Diệu Tịch Tịnh Phật.
Nam mô Diệu Thân Phật.
Nam mô Công Đức Phật.
Nam mô Phạm Mạng Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Giáng (Hàng) Tự Tại Phật.
Nam mô Điều Sơn Phật.
Nam mô Nhân Đà La Tài Phật.

Đây là kiếp a tăng kỳ lớn thứ hai có như vậy cả thảy bảy mươi hai ức Phật, thích đáng kỉnh lễ. Xá Lợi Phất! Qui mạng.

Nam mô Đại Lực Phật.
Nam mô Đại Tinh Tấn Phật.
Nam mô Tịnh Đức Phật.
Nam mô Đại Minh Phật.
Nam mô Dương Diệm Phật.
Nam mô Phục Hữu Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đại Long Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Kiên Hành Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Nhân Đà La Tràng Phật.
Nam mô Vô Úy Tác Phật.
Nam mô Phú Lầu Na Phật.
Nam mô Bảo Kế Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Dữ Quang Minh Phật.
Nam mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam mô Ba Tư Đà Phật.
Nam mô Đại Tràng Phật.
Nam mô Phả La Đọa Phật.
Nam mô Tất Sa Phật.
Nam mô Tinh Tú Phật.
Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Thi Khí Phật.
Nam mô Câu Lân Phật.
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.
Nam mô Năng Tác Quang Minh Bất Khả Thắng Phật.
Nam mô Phục Hữu Thi Khí Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Tối Hậu Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trong kiếp a tăng kỳ lớn thứ ba, có như thế cả thảy bảy mươi mốt ức Phật, hãy cần nhất tâm kỉnh lễ. Xá Lợi Phất! Như thế cả thảy quá khứ vô lượng Phật.Như thế cả thảy hãy nhất tâm qui mạng.

Nam mô Hoan Hỉ Tăng Trưởng Phật.
Nam mô Nhơn Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Đại Thánh Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Mãn Túc Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Tinh Tấn Phật.
Nam mô Câu Lân Phật.
Nam mô An Ẩn Phật.
Nam mô Trí Tuệ Phật.
Nam mô Đại Xưng Phật.
Nam mô A Nâu Luật Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Bất Yểm Túc Phật.
Nam mô Đại Quang Diệm Tụ Tập Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Phổ Bảo Cái Phật.
Nam mô Na La Diên Quang Minh Phật.
Nam mô Sư Tử Thừa Quang Minh Phật.
Nam mô Ly Nhất Thiết Ưu Não Quang Minh Phật.
Nam mô Kiên Cố Quang Minh Phật.
Nam mô Vân Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Cấu Tý Quang Minh Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Hộ Quang Minh Phật.
Nam mô Phạm Thắng Thiên Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Như Thị Đẳng Đồng Danh Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết Phật.

Xá Lợi Phất! Các ông hãy nên qui mạng.

Nam mô thế giới An Lạc, nước Phật Vô Lượng Thọ, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đắc Đại Thế dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ Tát, nhưthế cả thảy, chí tâm qui mạng.

Nam mô thế giới Ma Lê Chi, cõi nước Phật Nan Thắng, Bồ Tát Quang Minh Tràng, Bồ Tát Quang Minh Thắng làm thượng thủ và vô lượng vô biên a tăng kỳ chúng Bồ Tát.

Nam mô thế giới Khả Lạc, cõi nước Phật A Sơ (Súc), Bồ Tát Hương Tượng, Bồ Tát Diệu Hương Tượng dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ Tát chúng.

Nam mô thế giới Lô Xá Na, cõi nước Phật Nhựt Nguyệt Bồ Tát Sư Tử, Bồ Tát Sư Tử Tuệ dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ Tát chúng.

Nam mô thế giới Bất Thuấn, đất nước Phật Thiện Nguyệt, Bồ Tát Tá La Thai, Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Đắc Tự Tại dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ Tát chúng.

Nam mô thế giới Quang Minh, đất nước Phật Phổ Chiếu Bồ Tát Nguyệt Luân, Bồ Tát Bảo Cự dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ Tát chúng.

Nam mô thế giới Lạc Thành, đất nước Phật Bảo Diệm Như Lai, Bồ Tát Bất Không Phấn Tấn, Bồ Tát Bất Không Kiến dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ Tát chúng.

Nam mô thế giới Quang (xem) cõi nước Phật Phổ Quan Như Lai, Bồ Tát Vân Vương, Bồ Tát Pháp Vương dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biênchúng Bồ Tát.

Nam mô thế giới Kiến Ái, đất nước Phật Quan Thế Âm Vương(*), Như Lai Bồ Tát Hàng Phục Ma, Bồ Tát Sơn Vương dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên chúng Bồ Tát.

Như thế mười phương thế giới, tất cả cõi nước Phật, tất cả Bồ Tát, thảy đều qui mạng.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Phật.
Nam mô Bảo Công Đức Tập Thắng Vương Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Nhân Đà La Tràng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Vương Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, theo ý chúng sinh hòa vui cùng nói, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây bảy ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Phổ Thắng Sơn Công Đức Phật.
Nam mô Kim Cang Thắng Phật.
Nam mô Thiện Trụ Công Đức Ma Ni Sơn Vương Phật.
Nam mô Phổ Kiến Vương Phật.
Nam mô Phổ Hiền Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Thật Pháp Thắng Quyết Định Phật.
Nam mô Vô Úy Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Ý Công Đức Vương Phật.
Nam mô Địa Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Tận Quang Phật.
Nam mô Ly Trần Công Đức Phật.
Nam mô Nan Tri Phật.
Nam mô Kim Cang Diệu Phật.
Nam mô Vô Cấu Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Nhất Vị Thắng Phật.
Nam mô Bàn Đầu Hoa Phật.
Nam mô Man Hương Thắng Phật.
Nam mô Đa Ma La Bạt Hương Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam mô Trầm Thủy Hương Phật.
Nam mô Thọ Đề Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Vân Tạng Phật.
Nam mô Hải Hương Phật.
Nam mô Long Tạng Phật.
Nam mô Trí Đức Phật.
Nam mô Kim Cang Tạng Phật.
Nam mô Trụ Trì Địa Phật.
Nam mô Hư Không Bình Đẳng Phật.
Nam mô Thắng Tạng Phật.
Nam mô Nhuyễn Ngữ Phật.
Nam mô Hữu Đức Phật.
Nam mô Sơn Tạng Phật.
Nam mô Diệu Cổ Phật.
Nam mô Ái Thắng Phật.
Nam mô Cổ Tăng Thượng Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Tạng Phật.
Nam mô Nhân Tạng Phật.
Nam mô Hành Thắng Phật.
Nam mô Thật Ngữ Phật.
Nam mô Trí Thắng Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Tự Tại Thắng Phật.
Nam mô Thắng Diệu Thắng Phật.
Nam mô Phật Bảo Tràng Phật.
Nam mô Tùy Thuận Giới Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Vô Cấu Ly Phật.
Nam mô Mãn Túc Kim Cang Trụ Trì Phật.
Nam mô Cam Lồ Tràng Phật.
Nam mô Thành Tựu Công Đức Phật.
Nam mô Hương Sơn Phật.
Nam mô Căn Bổn Thắng Tạng Phật.
Nam mô Bất Khả Tri Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Phật.
Nam mô Vô Lượng Phật.
Nam mô Hỏa Quang Minh Phật.
Nam mô Đức Tạng Phật.
Nam mô Căn Bổn Trang Nghiêm Phấn Tấn Phật.
Nam mô Căn Bổn Quang Phật.
Nam mô Nhất Thiết Chúng Sanh Kiến Ái Phấn Tấn Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Nhẫn Vương Phật.
Nam mô Ly Nhất Thiết Phiền Não Phật.
Nam mô Bảo Sắc Thắng Phật.
Nam mô Hương Thắng Vương Phật.
Nam mô Ức Tạng Phật.
Nam mô Kiến Nhất Thiết Phật.
Nam mô Kiến Ái Phật.
Nam mô Bất Khả Kiến Phật.
Nam mô Cam Lồ Công Đức Xưng Phật.
Nam mô Sư Tử Hống Phật.
Nam mô Nhất Thiết Úy Sai Biệt Năng Đoạn Nghi Phật.
Nam mô Tán Hoa Phật.
Nam mô Đại Thắng Phật.
Nam mô Vô Ngại Trí Tác Phật.
Nam mô Nhất Thiết Tác Lạc Phật.
Nam mô Giải Thoát Phật.
Nam mô Thế Gian Thinh Phật.
Nam mô Kiên Phấn Tấn Phật.
Nam mô Kiên Tự Tại Phật.
Nam mô Chiên Đàn Thắng Phật.
Nam mô Bất Sai Biệt Phật.
Nam mô Tôn Thắng Phật.
Nam mô Kiết Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Đạo Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Thắng Tu Di Phật.
Nam mô Tức Công Dụng Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Năng Đoạn Nhất Thiết Nghiệp Phật.
Nam mô Ly Tưởng Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Bảo Luân Phật.
Nam mô Đại Bảo Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lỗ lông ra hơi thơm, con và chúng sinhnguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây bảy ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Xưng Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.
Nam mô Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật.
Nam mô Xuất Hỏa Phật.
Nam mô Vô Úy Quán Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.
Nam mô Bảo Tinh Tấn Nhật Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Công Đức Trí Thinh Vương Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật.
Nam mô Phá Nhất Thiết Ám Thắng Phật.
Nam mô Bảo Diệm Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Đại Bảo Diệm Phật.
Nam mô Hoa Tràng Phật.
Nam mô Phổ Thắng Đế Sa Phật.
Nam mô Mãn Hiền Phật.
Nam mô Tối Lực Tinh Tấn Phấn Tấn Phật.
Nam mô Hương Thắng Phật.
Nam mô Thắng Xưng Phật.
Nam mô Tịnh Kính Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Ly Trần Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Đắc Công Đức Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Nhân Đà La Tài Phật.
Nam mô Lạc Sơn Phật.
Nam mô Năng Hóa Phật.
Nam mô Nhân Đà La Tràng Phật.
Nam mô Vô Úy Tác Phật.
Nam mô Phú Lầu Na Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Pháp Thủy Thanh Tịnh Hư Không Giới Vương Phật.
Nam mô Phổ Trí Quang Minh Thắng Vương Phật.
Nam mô Hương Quang Minh Công Đức Bảo Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Phổ Trí Thinh Vương Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Minh Vô Cấu Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Nhất Thiết Tứ Vô Úy Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật.
Nam mô Thiện Quang Đại Quang Phật.
Nam mô Phổ Môn Trí Chiếu Thinh Phật.
Nam mô Vô Lượng Công Đức Hải Tạng Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Giới Điện Quang Vô Ngại Ngại Công Đức Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Sư Tử Quang Minh Thắng Quang Phật.
Nam mô Quảng Quang Minh Trí Thắng Tràng Phật.
Nam mô Kim Quang Minh Vô Biên Lực Tinh Tấn Phật.
Nam mô Hương Quang Minh Hoan Hỷ(*) Lực Hải Phật.
Nam mô Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Tự Tại Cao Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Đại Hải Tốc Hành Phật.
Nam mô Xưng Tự Tại Quang Phật.
Nam mô Quảng Xưng Trí Phật.
Nam mô Trí Thành Tựu Hải Vương Tràng Phật.
Nam mô Tương Hiển Văn Thù Nguyệt Phật.
Nam mô Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật.
Nam mô Trí Công Đức Pháp Trụ Phật.
Nam mô Phạm Tự Tại Thắng Phật.
Nam mô Quá Pháp Giới Thắng Thinh Phật.
Nam mô Bất Khả Hiềm Lực Phổ Quang Minh Tràng Phật.
Nam mô Vô Cấu Công Đức Nhựt Nhãn Phật.
Nam mô Vô Ngại Trí Phổ Chiếu Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Lượng Thắng Kê Đâu Tràng Phật.
Nam mô Pháp Giới Hư Không Phổ Biến Quang Minh Phật.
Nam mô Phước Đức Tướng Vân Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Chiếu Thắng Đảnh Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Phong Đại Hải Ý Phật.
Nam mô Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Thiện Thành Tựu Quyến Thuộc Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Pháp Tận Tật Tốc Hoan Hỉ Huệ Phật.
Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật.
Nam mô Thiện Trí Lực Thành Tựu Phật.
Nam mô Hư Không Thanh Tịnh Nhãn Nguyệt Phật.
Nam mô Nhiên Kim Sắc Tu Di Đăng Phật.
Nam mô Trí Thắng Bảo Pháp Quang Minh Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Bảo Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Cao Sơn Phật.
Nam mô Hỏa Thắng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thiện Thiên Chiếu Phật.
Nam mô Vô Tận Công Đức Phật.
Nam mô Hoa Oai Đức Phật.
Nam mô Cam Lồ Lực Phật.
Nam mô Thinh Biên Phật.
Nam mô Diệu Pháp Thắng Oai Đức Tành Tựu Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Thinh Hư Không Chiếu Phật.
Nam mô Phổ Môn Kiến Thắng Quang Phật.
Nam mô Vô Biên Công Đức Chiếu Phật.
Nam mô Phổ Quang Công Đức Nhiên Đăng Kính Tượng Phật.
Nam mô Hỉ Lạc Hiện Hoa Hỏa Phật.
Nam mô Bảo Tu Di Nhiên Đăng Vương Phật.
Nam mô Thiện Hóa Pháp Giới Kim Quang Minh Điện Thinh Phật.
Nam mô Khả Hàng Phục Lực Nguyện Phật.
Nam mô Hư Không Thành Tuệ Hống Thinh Phật.
Nam mô Thập Phương Quảng Biến Xưng Trí Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công Đức Hải Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, miệng ra thơm vô thượng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây bảy ngàn năm trăm trăm vị Phật.

Nam mô Trí Phu Hoa Quang Minh Phật.
Nam mô Nguyệt Tràng Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Mãn Túc Pháp Kê Đâu Tràng Phật.
Nam mô Thắng Huệ Thiện Đạo Sư Phật.
Nam mô Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Đông phương Thiện Hộ Tứ Thiên Hạ Danh Kim Cang LươngNhư Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Nam phương Nan Thắng Tứ Thiên Hạ Nhân Đà La Như Lai ViThượng Thủ.

Nam mô Tây phương Thân Ý Tứ Thiên Hạ Bà Lầu Na Như Lai Vi ThượngThủ.

Nam mô Bắc phương Sư Tử Ý Tứ Thiên Hạ Ma Ha Mâu Ni Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Đông Bắc phương Thiện Trạch Tứ Thiên Hạ Hàng Phục Chư Ma Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Đông Nam phương Lạc Tứ Thiên Hạ Tì Sa Môn Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Tây Nam phương Kiên Cố Tứ Thiên Hạ Bất Động Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Tây Bắc phương Thiện Địa Tứ Thiên Hạ Phổ Môn Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Hạ phương Diệm Tứ Thiên Hạ Thiện Tập Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Thượng phương Diệu Tứ Thiên Hạ Đắc Trí Giả Ý Như Lai Vi Thượng Thủ.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Lô Xá Na Thắng Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Pháp Giới Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Thắng Tạng Vương Phật.
Nam mô Trí Đăng Phật.
Nam mô Pháp Giới Hư Không Trí Tràng Chiếu Phật.
Nam mô A Di Lạm Ba Nhãn Phật.
Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Pháp Nguyệt Phổ Trí Quang Vương Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Thắng Di Lưu Vương Phật.
Nam mô Vô Chướng Hư Không Trí Kê Đâu Tràng Vương Phật.
Nam mô Phổ Luân Đáo Thinh Phật.
Nam mô Vô Lượng Tú Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hương Phổ Biến Phật.
Nam mô Di Lưu Nhiên Đăng Vương Phật.
Nam mô A Na La Nhãn Cảnh Giới Phật.
Nam mô Hương Tỳ Đầu La Phật.
Nam mô Chiên Đà Kê Đâu Phật.
Nam mô Nhất Thiết Phật Bảo Thắng Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Thế Gian Trí Luân Kê Đâu Phật.
Nam mô A Tăng Già Trí Kê Đâu Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Mạng Phật.
Nam mô Bất Khả Dụng Phật.
Nam mô Nguyệt Trí Phật.
Nam mô Đại Chiếu Phật.
Nam mô Nhựt Đăng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Phật.
Nam mô Lô Xá Na Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Sơn Thắng Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Phật.
Nam mô Phạm Mạng Phật.
Nam mô Bà Tẩu Thiên Phật.
Nam mô Tối Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Bình Đẳng Pháp Giới Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Lực Quang Minh Phật.
Nam mô Cao Hành Phật.
Nam mô Chiên Đàn Vi Phật.
Nam mô Kim Sắc Ý Phật.
Nam mô Diệu Ẩm Phật.
Nam mô Cao Thinh Phật.
Nam mô Cao Kiến Phật.
Nam mô Kiết Sa Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Cao Xưng Phật.
Nam mô Diệu Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Phổ Công Đức Phật.
Nam mô Tác Đăng Phật.
Nam mô Thiện Mục Phật.
Nam mô Nhất Thiết Pháp Phật Hống Vương Phật.
Nam mô Sơn Tràng Thân Nhãn Thắng Phật.
Nam mô Công Đức Tràng Phật.
Nam mô Bảo Thắng Nhiên Đăng Công Đức Tràng Phật.
Nam mô Phổ Trí Bảo Diệm Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Thắng Luân Phật.
Nam mô Nhân Đà La Tràng Thắng Kê Đâu Phật.
Nam mô Kim Cang Na La Diên Kê Đâu Phật.
Nam mô Đại Bỉ Vân Tràng Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Thắng An Ổn Mãn Túc Phật.
Nam mô Hỏa Diệm Thắng Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật.
Nam mô Bảo Kế Diệm Mãn Túc Đăng Phật.
Nam mô Thâm Pháp Hải Quang Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thập Ức Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Kim Cang Tạng Phật.
Nam mô Thập Ức Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Kim Cang Kê Đâu Phật.
Nam mô Thập Bá Thiên Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Kim Cang Tràng Phật.
Nam mô Thập Bá Thiên Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Thiện Pháp Phật.
Nam mô Thập Bá Thiên Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Xưng Tâm Phật.
Nam mô Nhứt Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Phổ Công Đức Phật.
Nam mô Bất Khả Thuyết Phật Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Bất Khả Thắng Phật.
Nam mô Bất Khả Thuyết Phật Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Thập Phật Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Phổ Tràng Phật.
Nam mô Bát Thập Ức Phật Quốc Độ Vi Trần Số Bất Khả Số Bá Thiên Vạn Ức Na Do Tha Đồng Danh Phổ Hiền Phật.
Nam mô Nhứt Phật Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Giác Thắng Phật.
Nam mô Thập Phật Quốc Độ Vi Trần Số Bá Thiên Vạn Ức Na Do Tha Bất Khả Thuyết Đồng Danh Phổ Xưng Tự Tại Phật.
Nam mô Hiền Thắng Phật.
Nam mô Công Đức Hải Quang Minh Thắng Chiếu Tạng Phật.
Nam mô Pháp Giới Hư Không Mãn Túc Bất Thối Phật.
Nam mô Pháp Giới Hống Phật.
Nam mô Bất Thối Chuyển Luân Pháp Giới Thinh Phật.
Nam mô Pháp Thọ Sơn Oai Đức Phật.
Nam mô Pháp Vân Hống Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Pháp Kiên Cố Hống Vương Phật.
Nam mô Trí Cự Vương Phật.
Nam mô Bảo Quang Nhiên Đăng Tràng Vương Phật.
Nam mô Công Đức Sơn Quang Minh Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Pháp Điển Tràng Vương Thắng Phật.
Nam mô Pháp Đăng Trí Sư Lực Sơn Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Ấn Hống Oai Đức Vương Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, nghi dung như sư tử, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bảy ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Vô Cấu Pháp Sơn Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Pháp Luân Quang Minh Đảnh Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Thắng Vân Phật.
Nam mô Pháp Hải Thuyết Thinh Vương Phật.
Nam mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật.
Nam mô Pháp Diệm Sơn Kê Đâu Vương Phật.
Nam mô Pháp Nhựt Trí Luân Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Thường Trí Tác Hóa Phật.
Nam mô Pháp Trí Phổ Quang Minh Tạng Phật.
Nam mô Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật.
Nam mô Phổ Môn Hiền Di Lưu Pháp Tinh Tấn Tràng Phật.
Nam mô Pháp Bảo Cu Tô Ma Thắng Vân Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Quang Minh Thân Kế Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Từ Kính Tượng Nguyệt Phật.
Nam mô Diệm Thắng Hải Phật.
Nam mô Trí Nhật Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Phổ Luân Phật.
Nam mô Trí Chiếu Đảnh Vương Phật.
Nam mô Trí Sơn Pháp Giới Thập Phương Quang Minh Oai Đức VươngPhật.
Nam mô Công Đức Quang Minh Cu Tô Ma Đăng Phật.
Nam mô Trí Cự Thương Kê Đâu Tràng Vương Phật.
Nam mô Nhật Chiếu Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Tướng Sơn Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Sơn Phật.
Nam mô Nhật Bộ Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Pháp Vương Võng Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Tứ Vô Úy Kim Cang Na La Diên Sư Tử Phật.
Nam mô Phổ Trí Tràng Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Pháp Ba Đầu Ma Phu Thân Phật.
Nam mô Công Đức Cu Tô Ma Thân Trọng Đảm Phật.
Nam mô Phổ Hiền Quang Minh Đảnh Phật.
Nam mô Đạo Tràng Giác Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Xưng Sơn Thắng Vân Phật.
Nam mô Nhiên Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Chiếu Nhất Thiết Vương Phật.
Nam mô Pháp Tràng Kim Cang Kiên Tràng Phật.
Nam mô Chiên Đàn Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Phổ Thắng Cu Tô Ma Oai Đức Bồ Đề Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Tạng Phật.
Nam mô Hương Diệm Chiếu Vương Phật.
Nam mô Nhân Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Tướng Sơn Chiếu Phật.
Nam mô Phổ Xưng Công Đức Vương Phật.
Nam mô Thắng Tướng Phật.
Nam mô Phổ Môn Quang Minh Tu Di Sơn Phật.
Nam mô Pháp Thành Quang Minh Thắng Công Đức Sơn Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Pháp Lực Dõng Mãnh Tràng Phật.
Nam mô Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Thinh Phật.
Nam mô Quang Minh Công Đức Sơn Trí Tuệ Vương Phật.
Nam mô Chuyển Pháp Luân Nguyệt Thắng Ba Đầu Ma Chiếu Phật.
Nam mô Phật Tràng Tự Tại Công Đức Bất Khả Thắng Tràng Phật.
Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Quang Minh Tạng Phật.
Nam mô Quang Minh Phong Vân Đăng Phật.
Nam mô Phổ Giác Cu Tô Ma Phật.
Nam mô Chủng Chủng Quang Minh Thắng Sơn Tạng Phật.
Nam mô Minh Luân Phong Vương Phật.
Nam mô Công Đức Vân Cái Phật.
Nam mô Pháp Phong Vân Tràng Phật.
Nam mô Pháp Nhựt Vân Đăng Vương Phật.
Nam mô Công Đức Sơn Oai Đức Phật.
Nam mô Pháp Vân Thập Phương Xưng Vương Phật.
Nam mô Pháp Luân Cái Vân Phật.
Nam mô Giác Trí Trí Tràng Phật.
Nam mô Trí Oai Đức Phật.
Nam mô Pháp Bảo Vân Phong Phật.
Nam mô Pháp Luân Thanh Tịnh Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Pháp Lực Thắng Sơn Phật.
Nam mô Kim Sơn Oai Đức Hiền Phật.
Nam mô Hiền Thắng Sơn Oai Đức Phật.
Nam mô Phổ Tuệ Vân Thinh Phật.
Nam mô Huong Diệm Thắng Vương Phật.
Nam mô Dà Na Ca Ni Sơn Oai Đức Phật.
Nam mô Tu Di Tạng Nhứt Thiết Pháp Quang Luân Phật.
Nam mô Nhiên Pháp Luân Oai Đức Phật.
Nam mô Sơn Phong Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Tam Muội Hải Đảnh Quan Quang Phật.
Nam mô Nhựt Thắng Diệu Phật.
Nam mô Phổ Tinh Tấn Cự Phật.
Nam mô Bảo Diệu Thắng Vương Phật.
Nam mô Pháp Cự Bảo Trướng Thinh Phật.
Nam mô Tướng Trang Nghiêm Tràng Nguyệt Phật.
Nam mô Pháp Hư Không Vô Biên Quang Sư Tử Phật.
Nam mô Quang Minh Sơn Lôi Điển Vân Phật.
Nam mô Diệu Trí Phu Thân Phật.
Nam mô Pháp Hư Không Vô Ngại Quang Phật.
Nam mô Pháp Tam Muội Quang Phật.
Nam mô Thế Gian Nhân Đà La Diệu Quang Minh Vân Phật.
Nam mô Pháp Thiện Trang Nghiêm Tạng Phật.
Nam mô Pháp Nhiên Đăng Diệm Kiên Cố Thinh Phật.
Nam mô Pháp Luân Phong Quang Minh Phật.
Nam mô Tam Thế Tướng Kính Tượng Oai Đức Phật.
Nam mô Pháp Giới Sư Tử Quang Minh Phật.
Nam mô Lo Xá Na Thắng Tu Di Sơn Tam Muội Kiên Cố Sư Tử Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Thành Đăng Phật.
Nam mô Bảo Cu Tô Ma Tạng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, đi đứng như voi chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bảy ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Chuyển Diệu Pháp Thinh Phật.
Nam mô Hư Không Kiếp Đăng Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô An Ổn Thế Gian Nguyệt Phật.
Nam mô Ma Ha Ca La Na Sư Tử Phật.
Nam mô An Ổn Phật.
Nam mô Khả Lạc Thinh Phật.
Nam mô Tăng Thượng Tín Oai Đức Phật.
Nam mô Pháp Hư Không Thượng Thắng Vương Phật.
Nam mô Y Vương Phật.
Nam mô Chuyển Pháp Luân Quang Hống Vương Phật.
Nam mô Thiên Tạng Phật.
Nam mô Địa Phong Vương Phật.
Nam mô Trí Hư Không Lạc Vương Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Hống Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng phục Phật.
Nam mô Thập Phương Kê Đâu Phật.
Nam mô Cụ Túc Kiên Tụ Phật.
Nam mô Chuyển Pháp Luân Hóa Phổ Quang Minh Thinh Phật.
Nam mô Tướng Thắng Sơn Phật.
Nam mô Vô Cấu Bà Ta Phật.
Nam mô Trụ Trì Tật Hành Phật.
Nam mô Biến Tướng Phật.
Nam mô Vô Cấu Bà Hầu Phật.
Nam mô Sư Tử Bộ Tu Phật.
Nam mô Thiên Tự Tại Đảnh Phật.
Nam mô Pháp Khởi Xưng Phật.
Nam mô Hỏa Vô Ưu Trà Phật.
Nam mô Hư Không Đăng Phật.
Nam mô Vô Cấu Tràng Phật.
Nam mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Hiền Hạnh Phật.
Nam mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Vô Biên Mạng Phật.
Nam mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Bất Động Phật.
Nam mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Nguyệt Trí Phật.
Nam mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Kim Cang Tràng Phật.
Nam mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Nhựt Tạng Phật.
Nam mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Thiện Quang Phật.
Nam mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Kim Cang Phật.
Nam mô Ngũ Bá Đồng Danh Đại Từ Bi Phật.
Nam mô Phổ Trí Diệm Công Đức Tràng Vương Phật.
Nam mô Thiên Thệ Pháp Tràng Thắng Phật.
Nam mô Tu Di Phật.
Nam mô Công Đức Man Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Tịch Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Ái Phật.
Nam mô Bổn Xưng Công Đức Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Như Thị Đẳng Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam mô Hư Không Hành Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Phương Thành Trụ Phật.
Nam mô Thắng Quang Phật.
Nam mô Vân Thắng Phật.
Nam mô Pháp Diệm Sơn Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Sinh Phật.
Nam mô Pháp Giới Hoa Phật.
Nam mô Hải Đăng Phật.
Nam mô Tịch Diệt Phật.
Nam mô Như Thị Đẳng Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam mô Bảo Kê Đâu Vương Phật.
Nam mô Trí Ý Phật.
Nam mô Tư Nghị Phật.
Nam mô Nhân Đà La Thắng Phật.
Nam mô Thiên Trí Phật.
Nam mô Vân Vương Úy Phật.
Nam mô Trí Thắng Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Kê Đâu Phật.
Nam mô Thắng Phấn Tấn Oai Đức Bộ Phật.
Nam mô Hành Quảng Kiến Phật.
Nam mô Pháp Giới Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Bảo Diệm Sơn Phật.
Nam mô Như Thị Đẳng Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam mô Thắng Quang Phật.
Nam mô Bảo Công Đức Phật.
Nam mô Hải Thắng Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Tạng Thắng Phật.
Nam mô Thế Gian Nhãn Phật.
Nam mô Như Thị Đẳng Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam mô Hương Quang Phật.
Nam mô Tu Di Thắng Phật.
Nam mô Nhạc Vương Phật.
Nam mô Thâm Thắng Phật.
Nam mô Thắng Ma Ni Phật.
Nam mô Tạng Vương Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Úy Phật.
Nam mô Tịch Sắc Khứ Phật.
Nam mô Như Thị Đẳng Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam mô Quảng Trí Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Hư Không Vân Thắng Phật.
Nam mô Diệu Tướng Phật.
Nam mô Thắng Tướng Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Hành Luân Phật.
Nam mô Quang Thắng Phật.
Nam mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Như Thị Đẳng Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam mô Na La Diên Hành Phật.
Nam mô Tu Di Thắng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, phép đi như ngỗng chúa, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bảy ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Công Đức Luân Phật.
Nam mô Thắng Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Phật.
Nam mô Sơn Vương Thọ Phật.
Nam mô Như Thế Cả Thảy Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại vương Phật.
Nam mô Thắng Tạng Phật.
Nam mô Thế Gian Tự tại thân Phật.
Nam mô Kính Tượng Quang Minh Phật.
Nam mô Địa Xuất Phật.
Nam mô Quang Minh Công Đức Phật.
Nam mô Kim Cang Sắc Phật.
Nam mô Trụ Trì Oai Đức Thắng Phật.
Nam mô Như Thị Đẳng Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam mô Thâm Pháp Quang Minh Thân Phật.
Nam mô Pháp Hải Hống Thinh Phật.
Nam mô Di Lưu Tràng Thắng Quang Minh Ý Phật.
Nam mô Phạm Quang Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Hư Không Thinh Phật.
Nam mô Pháp Giới Kính Tượng Thắng Phật.
Nam mô Luân Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Quang Cao Kê Đâu Ý Phật.
Nam mô Dà Dà Na Đăng Phật.
Nam mô Lạc Thắng Chiếu Phật.
Nam mô Công Đức Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Tịch Thắng Phật.
Nam mô Đại Bi Tốc Tật Phật.
Nam mô Địa Lực Quang Minh Ý Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Tu Diện Sắc Phật.
Nam mô Thắng Thân Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Thắng Túc Phật.
Nam mô A Ni La Tốc Hành Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Tràng Cái Thắng Phật.
Nam mô Tam Thế Kính Tượng Phật.
Nam mô Nguyện Hải Lạc Thuyết Thắng Phật.
Nam mô Tàm Quí Tu Di Sơn Thắng Phật.
Nam mô Pháp Ý Phật.
Nam mô Niệm Kê Đâu Vương Thắng Phật.
Nam mô Tuệ Đăng Phật.
Nam mô Quang Minh Kê Đâu Thắng Phật.
Nam mô Quảng Trí Thượng Phật.
Nam mô Pháp Giới Hạnh Trí Ý Phật.
Nam mô Pháp Hải Ý Trí Thắng Phật.
Nam mô Pháp Bảo Thắng Phật.
Nam mô Công Đức Luân Phật.
Nam mô Thắng Vân Phật.
Nam mô Nhẫn Nhục Đăng Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Ý Phật.
Nam mô Thế Gian Đăng Phật.
Nam mô Tốc Quang Minh Xa Ma Tha Thinh Phật.
Nam mô Tịch Tràng Phật.
Nam mô Đại Nguyện Thắng Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam mô Trí Diệm Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Vô Ngại Ý Phật.
Nam mô Cụ Túc Ý Phật.
Nam mô Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Hống Quang Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thinh Phân Hống Thắng Tinh Tấn Tự Tại Phật.
Nam mô Chư Phương Thiên Phật.
Nam mô Hiện Diện Thế Gian Phật.
Nam mô Tri Chúng Sinh Tâm Bình Đẳng Thân Phật.
Nam mô Hành Phật Hạnh Phật.
Nam mô Tối Thắng Phật.
Nam mô Hạnh Đẳng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thân Phật.
Nam mô Thắng Hiền Phật.

Nam mô Như Thị Đẳng Thượng Thủ Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết Vô Lượng Vô Biên Phật.

Nam mô Bỉ Phật Diệu Pháp Thân Phật.
Nam mô Bỉ Chư Phật Sở Thuyết Diệu Pháp.

Nam mô Bỉ Phật Tam Thập Nhị Tướng Bát Thập Chủng Hảo vô lượng vô biên công đức.

Nam mô các thứ đạo tràng, cây bồ đề, các thứ hình tượng, các thứ tháp mầu, chỗ đi lại ngồi nằm mầu Phật ấy.

Nam mô Đại Tăng Bồ Tát chẳng thối pháp luân, Tăng Thinh Văn chẳng thối, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Ba Di, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, các thứ trạng mạo tin pháp luân Nhưlai, chuyển pháp luân Như Lai, chẳng thể nghĩ bàn Bồ Tát Ma Ha Tát ấy, thảy đều qui mạng.

Nam mô mười sức, bốn không chỗ sợ, bốn trí vô ngại, giới định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, như thế cả thảy vô lượng vô biên công Đức Phật ấy. Công đức như thế hồi thí tất cả chúng sinh, nguyện đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.

Xá Lợi Phất! Qui Mạng:

Nam mô Thiện Nhãn Kiếp Trung, Thất Thập Na Do Tha Phật Xuất Thế.
Nam mô Thiện Kiến Kiếp Trung, Thất Thập Nhị Ức Phật Xuất Thế.
Nam mô Phạm Tán Thán Kiếp Trung, Nhứt Vạn Bát Thiên Phật Xuất Thế.
Nam mô Quá Khứ Kiếp Trung, Tam Thập Tam Thiên Phật Xuất Thế.
Nam mô Trang Nghiêm Kiếp Trung, Bát Vạn Tứ Thiên Phật Xuất Thế.
Nam mô Như Thị Đẳng Vô Lượng Vô Biên Chư Phật.

Thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn diệt tất cả tội, hãy nên tắm rửa sạch, mặc áo mới sạch, niệm như thế cả thảy hiệu Phật, lễ bái nên nói như vầy: "Tôi từ thế giới vô thỉ đến nay, thân khẩu ý nghiệp, làm hạnh chẳng lành, nhẫn đến báng kinh Kinh Phương Đẳng, năm tội nghịch..v..v.. nguyện đều thành tiêu diệt".

Xá Lợi Phất! Thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn đầy đủ hạnh Ba la mật, muốn hồi hướng Vô thượng Bồ Đề, muốn đầy đủ tất cả Ba la mật chư Bồ Tát, hãy nói như vầy:

"Tôi học Bồ Tát Ma Ha Tát quá khứ, vị lai, hiện tại, tu hành xả lớn, mổ ngực xuất tim thí cho chúng sinh chư Bồ Tát Trí Thắng và vua Ca Thi..v..v..

Xả vợ con cả thảy bố thí kẻ nghèo thiếu, như Bồ Tát Bất Thối và vua A Thí La Na, Tu Đạt Noa và vua Trang Nghiêm..v..v..

Vào trong địa ngục cứu khổ chúng sinh, như Bồ Tát Đại Bi và Thiên Tử Thiện Nhãn..v..v..

Cứu chúng sinh ác hạnh, như Bồ Tát Thiện Hạnh và vua Thắng Hạnh..v..v..

Xả mão trời báu trên đảnh và lột da đầu mà cho, như Bồ Tát Thắng Thượng Thânvà Thiên Tử Bảo Kế..v..v..

Xả mắt bố thí, như Bồ Tát Ái Tác và vua Nguyệt Quang ..v..v..

Xả tai mũi, như Bồ Tát Vô Oán và Thiên Tử Thắng Khứ ..v..v..

Xả răng bố thí, như Bồ Tát Hoa Xỉ va vua tượng sáu ngà ..v..v..

Xả lưỡi bố thí, như Bồ Tát Bất Thối và vua Thiện Diện ..v..v..

Xả tay bố thí, như Bồ Tát Thường Tinh Tấn và vua Kiên Ý ..v..v..

Xả máu không hối, như Bồ Tát Pháp Tác và Thiên Tử Nguyệt Tư ..v..v..

Xả thịt và tủy, như Bồ Tát An Ổn và vua Nhất Thiết Thí ..v..v..

Xả ruột lớn ruột nhỏ, gan phổi tì thận, như Bồ Tát Thiện Đức và vua Tự Viễn Ly Chư Ác ..v..v..

Xả lóng đốt thân, tất cả lớn nhỏ, như Bồ Tát Pháp Tự Tại và Thiên Tử Quang Thắng ..v..v..

Xả da thứa thân (*), như Bồ Tát Thanh Tịnh Tạng và Thiên Tử Kim Sắc nai chúaKim Sắc ..v..v..

Xả ngón tay chân, như Bồ Tát Kiên Tinh Tấn và vua Kim Sắc ..v..v..

Xả móng tay chân, như Bồ Tát Bất Khả Tận và Thiên Tử cầu Pháp Lành ..v..v..

Vì cớ cầu pháp, vào hầm lửa lớn, như Bồ Tát Tinh Tấn và vua cầu pháp mầu Tinh Tấn ..v..v..

Vì cớ cầu pháp, bán thân khoét tâm, chẻ xương, xuất tủy như Bồ Tát Tát Đà Ba ôn và vua Kim Kiên ..v..v..

Chịu tất cả khổ não, như Bồ Tát Cầu Pháp Mầu (cầu diệu pháp) và Đạ Vương Tốc hành..v...v..

Xả đại địa bốn thiên hạ và tất cả trang nghiêm như Bồ Tát Đắc Đại Thế Chí và Thiên Tử Thắng Công Đức Nguyệt ..v..v..

Xả thân như Bồ Tát Ma Ha Tát Đỏa và vua Ma Ha Bà La ..v..v..

Xả thân cho tất cả chúng sinh bần cùng khổ não làm kẻ hầu cấp sử, như vua Thi Tỳ ..v..v..

Tóm lại mà nói: Tất cả hạnh nguyện Ba La Mật chư Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại, con cũng thành tựu như thế..v..v..

Các tràng hoa hương mầu,các kỹ nhạc mầu , mười phương thế giới, tôi mừng theo cúng dường Phật, Pháp, Tăng, lại hồi phước đức ấy các chúng sinh cả thảy chẳng đọa đường dữ, nhân phước đức ấy đầy đủ tám muôn bốn ngàn các hạnh Ba La Mật mau đặng thọ ký A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề mau đặng địa lớn chẳng thối chuyển, mau thành Vô Thượng Bồ Đề.

Xá Lợi Phất! Hãy nên kỉnh lễ mười phương chư Phật.

Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Tận Thánh Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Long Phấn Tấn Phật.
Nam mô Tự Tại Quang Minh Xưng Phật.
Nam mô Thập Quang Phật.
Nam mô Phổ Bảo Phật.
Nam mô Xưng Tự Tại Phật.
Nam mô Thắng Tạng Xưng Phật.
Nam mô Diệm Ý Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Trí Sơn Phật.
Nam mô Nhân Quang Phật.
Nam mô Sinh Thắng Phật.
Nam mô Di Lưu Tạng Phật.
Nam mô Trí Hải Phật.
Nam mô Đại Tinh Tấn Phật.
Nam mô Di Lưu Công Đức Phật.
Nam mô Thắng Tạng Phật.
Nam mô Trí Đức Phật.
Nam mô Năng Dữ Vô Úy Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, đầu như trái ma đà nacon và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bảy ngàn chín trăm vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ CHÍN
HẾT

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.Tướng tốt nguyện nghiêm thân.Nam mô Thiện Tuệ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

---o0o---