Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

QUYỂN IV

11 Tháng Giêng 20173:38 CH(Xem: 2292)
QUYỂN IV

Kinh Hoa Thủ
(hay Nhiếp Chư Thiện Căn)
Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu quyển 16, số 657
Đời Hậu Tần, nước Quy Tư
Pháp Sư Cưu Ma La Thập 
Phụng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán
Tỳ Kheo Thích Bảo Lạc dịch ra chữ Việt
Pháp Bảo ấn hành 1990

---o0o--- 
 

QUYỂN IV

15- Phẩm Thượng Thanh Tịnh thứ mười lăm

Từ cõi Nguyệt Xuất đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thượng Thanh Tịnh, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Tướng Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đa Tinh Tấn Đại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi Thượng Thanh Tịnh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Minh Đức Tụ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thượng Hạnh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Cao Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Nhân Ý hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tịnh Nhãn Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Cao Tướng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hoan Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Na La Diên hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Điều Ngự Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hoan Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Cấu, ở đó có đức Phật hiệu là Ly Cấu Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Trì Minh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Cấu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Bảo, ở đó có đức Phật hiệu là Kim Cang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Phá Nghi Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Bảo đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhứt Thiết Lạc, ở đó có đức Phật hiệu là Tịnh Ý hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Lượng Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhứt Thiết Lạc đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ưu Não Sở Triền, ở đó có đức Phật hiệu là Cầu Lợi An hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thế Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ưu Não Sở Triền đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Biên Đức Sung, ở đó có đức Phật hiệu là Thiện Tư Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thượng Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Biên Đức Sung đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bình Đẳng, ở đó có đức Phật hiệu là Hoại Tặc hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Ngại Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bình Đẳng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là An Ổn, ở đó có đức Phật hiệu là Ưu Bát Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thường Phát Tinh Tấn Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi An Ổn đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phương Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Lưu Bố Lực Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đế Vương Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phương Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Chiếu Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Minh Vân Hương Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Trí Tượng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thường Chiếu Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Trang Nghiêm, ở đó có đức Phật hiệu là Tạp Hoa hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Xướng Cam Lồ Vị Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thường Trang Nghiêm đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bạch Cái, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bất Hưu Tức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bạch Cái đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Nghiêm, ở đó có đức Phật hiệu là Chuyển Nam Nữ Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Biên Âm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thường Nghiêm đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là A Kiệt Lưu Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Hương Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hương Tượng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi A Kiệt Lưu Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chiên Đàn Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Cao Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Lượng Quang Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chiên Đàn Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Hương Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bảo Di Lâu Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Lạc, ở đó có đức Phật hiệu là Tri Kiến Nhứt Thiết Chúng Tâm Sở Lạc hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đại Đạo Sư Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Lạc đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Tướng Âm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Ly Nhứt Thiết Pháp Hạnh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Tướng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phật Hoa Nghiêm, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Trí Quang Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phật Hoa Nghiêm đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Ngại Âm Thanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Diệu Nhãn Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nguyệt, ở đó có đức Phật hiệu là Thuần Bảo Tạng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Nhất Cái Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Nguyệt đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kiên Cố, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Động Lực hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thiện Ý Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kiên Cố đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kiên Lao, ở đó có đức Phật hiệu là Ca Diếp hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Minh Đăng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kiên Lao đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhất Liên Hoa Cái, ở đó có đức Phật hiệu là Thị Nhất Thiết Duyên hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hoa Thâm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhất Liên Hoa Cái đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chiên Đàn, ở đó có đức Phật hiệu là Điều Ngự hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Trí Huệ Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chiên Đàn đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chân Đế, ở đó có đức Phật hiệu là Thành Lợi hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hiện Để Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chân Đế đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Nguyệt, ở đó có đức Phật hiệu là Sanh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Biên Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Nguyệt đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Suy Não, ở đó có đức Phật hiệu là Danh Xưng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hoa Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Suy Não đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Hoại Chúng Nghi hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hỷ Tự Tại Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là LyTrần Cấu, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Quán Hoa Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Trần Cấu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Sanh, ở đó có đức Phật hiệu là Đức Vị hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hoại Chư Luận Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Sanh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tạp Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Tú Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thiện Trạch Đại Bồ Tát, như trên đã nói.Từ cõi Tạp Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Cực Quảng, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Lượng Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bảo Tướng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Cực Quảng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Khủng Bố, ở đó có đức Phật hiệu là Chiên Đàn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Nguyệt Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Khủng Bố đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Võng, ở đó có đức Phật hiệu là Võng Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Úy Âm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Võng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Úy, ở đó có đức Phật hiệu là Phạm Âm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Phạm Thanh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Úy đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Khả Quy , ở đó có đức Phật hiệu là Vô Lượng Tánh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Lượng Thanh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Khả Quy  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Chư Duyên, ở đó có đức Phật hiệu là Bất Duyên Nhất Thiết Pháp hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Ngại Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Chư Duyên đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Xưng, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Năng Đoạn Thanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Biên Biện Tài Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thường Xưng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Tự Tại hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bất Đoạn Biện Tài Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thường Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Hiện, ở đó có đức Phật hiệu là Thị Nhất Thiết Pháp hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Tướng Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Hiện đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Kiến, ở đó có đức Phật hiệu là Phổ Hiện Chư Pháp hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Nhãn Danh Văn Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Kiến  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Sanh Chư Công Đức, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Đức Sanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tịnh Nhãn Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Sanh Chư Công Đức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Cấu , ở đó có đức Phật hiệu là Trí Xuất Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô pháp Hành Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Cấu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thanh Liên Hoa Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Thượng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Xích Liên Hoa Tướng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Thanh Liên Hoa Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Xích Liên Hoa Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Phương Sanh  hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Phương Di Lâu Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Xích Liên Hoa Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hoa Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Sanh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hoại Chư Pháp Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hoa Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiên Thế, ở đó có đức Phật hiệu là Chúng Kiên Cố hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Cấu Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiên Thế  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Diệu Sanh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Lạc Đức , ở đó có đức Phật hiệu là Trí Chúng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thượng Chúng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Lạc Đức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Lạc, ở đó có đức Phật hiệu là Ly Thai hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Chuyển Chư Nạn Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Lạc  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Trược, ở đó có đức Phật hiệu là Y  Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thi Khí Đại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi Vô Trược đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Lượng, ở đó có đức Phật hiệu là Hoại Chư Phiền Não hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Sai Biệt Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Lượng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Tán, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Trí Tán hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Biên Công Đức Sanh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Tán đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Kiên, ở đó có đức Phật hiệu là Chiên Đàn Quật Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Trí Quật Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Kiên đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Cụ Oai Đức, ở đó có đức Phật hiệu là Cụ Phật Hoa Sanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Cao Sanh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Cụ Oai Đức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Bảo, ở đó có đức Phật hiệu là Ta La Vương An Lập hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho An Trụ Luật Nghi Đại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi Chúng Bảo đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phương Chủ, ở đó có đức Phật hiệu là Nguyệt Xuất Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Nguyệt Đại Bồ Tát, như trên đã nói.Từ cõi Phương Chủ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Đại Hải, ở đó có đức Phật hiệu là Điều Ngự hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Ưu Ý Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Đại Hải đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là An Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Tu Di Kiên hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Chỉ Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi An Trụ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Bố Úy, ở đó có đức Phật hiệu là Thí Danh Văn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Cự Do Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Bố Úy đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ái Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Chuyển Chư Nạn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Xưng Danh Ly Kết Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ái Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chư Công Đức Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Danh Thân hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Trí Thân Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chư Công Đức Trụ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhất Thiết Phước Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Kiên Cố hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Pháp Thượng Đại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi  Nhất Thiết Phước Trụ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Ưu Ý, ở đó có đức Phật hiệu là Ly Ưu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bửu Hỏa Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Ưu Ý đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Danh Văn, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Sanh Đức Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hoa Vương Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Danh Văn  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hoa Bố, ở đó có đức Phật hiệu là Diễn Hoa Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hương Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hoa Bố đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Lưu Bố Thập Phương, ở đó có đức Phật hiệu là Phổ Phóng Hương Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tất Thành Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Lưu Bố Thập Phương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Phương, ở đó có đức Phật hiệu là Thanh Nhãn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đại Thanh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Phương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Diệm, ở đó có đức Phật hiệu là Phóng Diễm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Diễm Xí Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Diệm đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Đại Âm, ở đó có đức Phật hiệu là Lưu Thập Phương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đại Âm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Đại Âm đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Cao Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tu Di Sơn Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bảo Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Chiếu Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bảo Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bảo Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Huân Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Hỏa Nhiên hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hỏa Minh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thường Huân Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hữu Cát, ở đó có đức Phật hiệu là Tam Giới Tự Tại Lực hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề choTam Hữu Cát Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hữu Cát đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Úy, ở đó có đức Phật hiệu là Minh Luân hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề choVô Úy Thí Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Úy đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Huyền, ở đó có đức Phật hiệu là Không Tán Tự Tại hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tượng Đại Bồ Tát, như trên đã nói.Từ cõi Thường Huyền đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là An Vương, ở đó có đức Phật hiệu là Tận Tự Tại Lực hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Sanh Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi An Vương  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Ly, ở đó có đức Phật hiệu là Cổ Âm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Diễn Hương Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Ly đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là An Ổn, ở đó có đức Phật hiệu là Phổ Tự Tại hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Hành Hạnh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  An Ổn đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phương Lưu Bố, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Lưu Bố hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Bịnh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phương Lưu Bố đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Đà La Ni, ở đó có đức Phật hiệu là Sơn Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đà La Ni Tự Tại Vương Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Đà La Ni đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Đà La Ni, ở đó có đức Phật hiệu là Minh Lực Cao Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tự Tại Lực Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Diệu Đà La Ni đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Đẳng, ở đó có đức Phật hiệu là An Lập hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Ba La Diên Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Đẳng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhất Nghiêm, ở đó có đức Phật hiệu là Phật Tự Tại Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Cụ Túc Ý Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhất Nghiêm đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ỷ Tức, ở đó có đức Phật hiệu là Tích Chư Công Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Tướng Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ỷ Tức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ái, ở đó có đức Phật hiệu là  Bảo Đức Thành Tựu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thiện Tư Hạnh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ái đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liệt Tú, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Sanh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hoan Hỷ Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Liệt Tú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liệt Tú Nghiêm, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Sanh Minh Đức Tụ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Diệu Tú Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liệt Tú Nghiêm  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liên Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Sanh Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Phật Pháp Sanh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liên Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Pháp Tự Tại hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Trí Chuyển Nạn Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bạch Liên Hoa Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Bán Nguyệt Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tu Di Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bạch Liên Hoa Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Quảng, ở đó có đức Phật hiệu là Hương Tượng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bất Động Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Quảng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thượng Diệu, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Lượng Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Ngại Âm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thượng Diệu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Liên Hoa Tụ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Phất Sa Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Hoa , ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Sanh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đãnh Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Đài Bồ Chúng, ở đó có đức Phật hiệu là Chiên Đàn Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Diệu Nhãn Đại Bồ Tát, như trên đã nói.Từ cõi Đài Bồ Chúng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bảo Tạng, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Tụ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hỷ Kiến Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bảo Tạng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Minh Huệ, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Minh Huệ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thiện Giác Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Minh Huệ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thượng An, ở đó có đức Phật hiệu là Tác An hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho An Vương Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thượng An  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Đức Sanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho An Lập Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Trụ  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Đa, ở đó có đức Phật hiệu là Minh Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Phổ Minh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Đa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ái Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Đức Tích hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đức Sanh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ái Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ái Tích, ở đó có đức Phật hiệu là Chúng Đức Sanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tất Cánh Công Đức Thành Tựu Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ái Tích đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Khả Ái, ở đó có đức Phật hiệu là Nhất Thiết Công Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tịnh Công Đức Tất Cánh Thành Tựu Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Khả Ái đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Liên Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Sanh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Nhạo Thí Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Liên Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kim Cang Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Trì Cự hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Tham Thủ Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kim Cang Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bảo Cương Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Sanh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bảo Tích Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Bảo Cương Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Úy, ở đó có đức Phật hiệu là Cực Cao Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Chuyển Chư Nạn Đại Bồ Tát, như trên đã nói.Từ cõi Ly Úy đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhất Cái, ở đó có đức Phật hiệu là Tú Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Liệt Tú Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhất Cái  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Tạp, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bảo Di Lâu Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Tạp đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Hư Tịnh Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bất Tư Nghì Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Khả Nghinh, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Lượng Âm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Ưu Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Khả Nghinh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Âm Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Lượng Minh hiện đang thọ ký đạo Vô Thượng Bồ Đề cho Vô Ưu Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Âm Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thượng Thanh Tịnh, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Biên Âm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thượng Thanh Tịnh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chiếu Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Tạp Bảo Hoa Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Biên Âm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chiếu Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thế Đức, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Chúng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Chúng Hương Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thế Đức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bảo Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Ly Cấu Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tác Minh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bảo Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kim Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Kim Hoa hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Chiếu Minh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kim Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kim Quang, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Quật hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho An Trụ Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kim Quang  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Kiên Cố, ở đó có đức Phật hiệu là Tạp Hoa Sanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Dũng Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Kiên Cố đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Giải Thoát, ở đó có đức Phật hiệu là Phóng Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Di Lặc Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Giải Thoát  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phóng Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Sanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Diệu Hoa Cái Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phóng Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Cái hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho  Kim Cái Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Liên Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Bất Hư Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Cấu Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Chúng Liên Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Diệu Liên Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Lưu Bố Lực Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Lạc Trí Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Chúng Diệu Liên Hoa  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phạm Đức, ở đó có đức Phật hiệu là Phạm Âm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Diệu Âm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phạm Đức  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tràng Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Tự Tại Lực hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tịnh Mục Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Tràng Tướng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Chúng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Biên Tánh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Tướng  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu, ở đó có đức Phật hiệu là Điều Ngự hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Diệu Chúng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Trụ Xứ, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Ngại Nhãn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Quá Hành Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Trụ Xứ  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Hữu, ở đó có đức Phật hiệu là Hoại Chư Đạo hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thiện Tư Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Hữu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nghi Hối, ở đó có đức Phật hiệu là Phá Nghi hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hoại Chư Kiến Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nghi Hối đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Thiền, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Tướng Âm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Lượng Minh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Thiền đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Đức Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Công Đức Thành Tựu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bảo Bộ Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Đức Trụ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bảo Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Bửu Sanh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Kim Cang Hạnh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bảo Trụ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Liên Hoa Sanh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bảo Hoa Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liên Hoa Sanh, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Thượng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Phạm Thượng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liên Hoa Sanh  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Sanh, ở đó có đức Phật hiệu là Tam Thế Vô Ngại Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Dũng Chúng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Sanh  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Lạc Xuất Yếu Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Giác, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đại Di Lâu Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Giác đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nguyệt Đăng, ở đó có đức Phật hiệu là Đăng Cao Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Quang Luân Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nguyệt Đăng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tinh Tú Đức, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Sanh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tịnh Sanh Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Tinh Tú Đức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Cự, ở đó có đức Phật hiệu là Cự Đăng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tăng Ý Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Cự đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Trí Tích, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Thượng Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đức Tích Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Trí Tích đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Xuất Sanh, ở đó có đức Phật hiệu là Đức Vương Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đề Xá Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Xuất Sanh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liên Hoa Cái, ở đó có đức Phật hiệu là Phất Sa hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Cổ Âm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liên Hoa Cái  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhất Cái, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Nhãn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Phạm Âm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhất Cái  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện, ở đó có đức Phật hiệu là Đức Vị hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hữu Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phương, ở đó có đức Phật hiệu là Phương Đẳng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Chiếu Phương Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Đức Tích, ở đó có đức Phật hiệu là Phật Hoa Sanh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tú Vương Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Đức Tích  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ta La, ở đó có đức Phật hiệu là Ta La Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề choVũ Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ta La đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Sư Tử hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề choVô Kinh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Trụ  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Khuyến Trợ, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Da Xá Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Khuyến Trợ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liên Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Tần Bà Thi hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Âm Vân Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liên Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhiếp Xứ, ở đó có đức Phật hiệu là Y  Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Dược Vương Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhiếp Xứ  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ta Ha, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Chúng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Chiếu Minh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ta Ha đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Đức, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Thiện Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Diệu Thiện Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Đức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Xứ, ở đó có đức Phật hiệu là Tự Tại Lực hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hằng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Xứ  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Hương Đức  hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hương Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hương Đức, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Hương Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Hoa Tạng Đại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi Hương Đức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chiên Đàn, ở đó có đức Phật hiệu là Chiên Đàn Quật hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đức Thủ Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chiên Đàn  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bảo Cương Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Biên Ý Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bảo Cương Phú  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kim Cương Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Tăng Thập Quang Phật Hoa Xuất hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bảo Đức  Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kim Cương Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liên Hoa Cương Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Tự Lực hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề choVô Biên Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liên Hoa Cương Phú  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là  Chúng Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Oai Hoa Sanh Cao Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Biên Âm Thanh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chiếu Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Cương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Dũng Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chiếu Minh   đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nguyệt Đăng, ở đó có đức Phật hiệu là An Lập hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bất Vong Niệm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nguyệt Đăng  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chiên Đàn Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Hương Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Phú Túc Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chiên Đàn Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Lâu Các, ở đó có đức Phật hiệu là Thí Nhứt Thiết Lạc hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Cầu Lợi Thế Đại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi Lâu Các đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tạp Quật, ở đó có đức Phật hiệu là Kiến Nhứt Thiết Duyên hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Biên Nguyện Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Tạp Quật đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tạp Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Bất Hư Xưng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Biên Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Tạp Tướng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Khả Kính, ở đó có đức Phật hiệu là Hoại Chư Kinh Úy hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Sư Tử Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Khả Kính đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tịnh, ở đó có đức Phật hiệu là An Lập Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Châu Cát Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Tịnh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kim Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bảo Tạng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kim Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thượng Tịnh, ở đó có đức Phật hiệu là Lợi Nhứt Thiết Chúng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Ưu Ý Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thượng Tịnh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Lạc, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Không Nghiêm Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Chúng Sanh Vô Ngại Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Lạc đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhất Hoa Cái, ở đó có đức Phật hiệu là Thiện Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bửu Tướng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhất Hoa Cái  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Cấu, ở đó có đức Phật hiệu là Không Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Không Nghiêm Hành Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Cấu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Quảng Đại, ở đó có đức Phật hiệu là Oai Hoa Sanh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tuyển Trạch Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Quảng Đại đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Tích, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Thiện Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thượng Âm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Tích đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Trụ Phương, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Tự Tại Tích hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đại Tự Tại Lực Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Trụ Phương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Hoa Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Tịnh Nhãn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Diệu Nhãn Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Hoa Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Đại Điều Ngự hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đại Hải Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Trụ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Lượng Vô Biên, ở đó có đức Phật hiệu là Tối Cao Đức Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Lượng Ý Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Lượng Vô Biên  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hỷ Sanh, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Thắng Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tối Thắng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hỷ Sanh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Trần, ở đó có đức Phật hiệu là Chúng Quy hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Úy Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Trần đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là A Kiệt Lưu Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Hương Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thượng Hương Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi A Kiệt Lưu Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Đa Già Lưu Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Nguyệt Gian Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Trì Cự Thiện Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Đa Già Lưu Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thượng Diệu, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thiện Trụ Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thượng Diệu  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Bửu Sanh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thứ Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Văn Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Bảo Di Lâu Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Minh  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhuyến Mỹ, ở đó có đức Phật hiệu là Mỹ Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đại Mỹ Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Nhuyến Mỹ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Bổn, ở đó có đức Phật hiệu là Phạm Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Phạm Âm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Bổn đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Đế Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Ngại Nhãn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đế Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Đế Tướng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Xứ, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Đức Tích hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đắc Công Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Xứ  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bất Tư Nghì Đức, ở đó có đức Phật hiệu là  Oai Đức Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Trí Cao Bồ La Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bất Tư Nghì Đức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Thiện Tư Nguyện Thành hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Vô Biên Nguyện Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Tướng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tinh Tú Vương, ở đó có đức Phật hiệu là Tịnh Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Gián Di Lâu Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Tinh Tú Vương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Trí Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Xuất hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Trí Xuất Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Trí Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kim Cang, ở đó có đức Phật hiệu là Dũng Chúng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Trí Trạch Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kim Cang đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Trí Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Tụ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Trí Sanh Đức Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Trí Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phương Di Lâu, ở đó có đức Phật hiệu là Tác Phương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Phương Lưu Bố Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Phương Di Lâu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Đức Xứ, ở đó có đức Phật hiệu là Ta Ha Chủ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Pháp Đăng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Đức Xứ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ái, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Ly hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Ta Ha Chủ Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ái  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ái Thú, ở đó có đức Phật hiệu là Điều Ngự hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Ái Thú Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ái Thú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Tư, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Thủ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thượng Trí Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Tư đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liên Hoa Xuất, ở đó có đức Phật hiệu là Tối Cao Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Ly Cấu Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liên Hoa Xuất  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Biên Đức Sanh, ở đó có đức Phật hiệu là Thị Chúng Sanh Thâm Tâm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Tự Đăng Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Biên Đức Sanh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hoan Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Đức Bảo hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Dũng Kiện Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hoan Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ỷ Tức, ở đó có đức Phật hiệu là Diệt Chư Thọ Tự Tại hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Thường Phát Thanh Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ỷ Tức  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhạo Lạc, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Ngại Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Diệu Nhãn Đại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi  Nhạo Lạc trãi qua hằng hà sa các quốc độ trung gian có một thế giới tên là Thiện Thành, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Ngại Quang Phật Hoa Tối Cao Sanh Đức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho Đà La Ni Tự Tại Vương Đại Bồ Tát, như trên đã nói.

16- Phẩm TÁN HOA thứ mười sáu

Từ cõi  Thiện Thành qua đến hằng hà sa số các quốc độ trung gian  có một thế giới tên là Phổ Đức Thành Tựu, ở đó có đức Phật hiệu là Nhất Thiết Duyên Trung Tự Tại Hiện Phật Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho Quán Phật Định Thiện Căn Trang Nghiêm Đại Bồ Tát, như trên đã nói. Lúc bấy giờ vị Bồ Tát này thấy ánh sáng rực rỡ, nghe âm thanh rõ ràng, bèn hỏi Phật Nhất Thiết Duyên Trung Tự Tại Hiện Phật Tướng Như Lai rằng, thưa Thế Tôn: đây là quang minh và âm thanh gì của Phật thế ? Phật đáp: thiện nam tử ! Ở phương Tây cách dây hơn một vạn hai nghìn a tăng kỳ cõi có một thế giới tên là Ta Bà, ở đó có đức Phật hiệu là Thích Ca Văn hiện đang vì chư Bồ Tát mà thuyết pháp trừ nghi chúng sanh, làm cho chúng sanh hoan hỷ trong kinh tạng Đại Thừa. Đó là quang minh và âm thanh của Phật Thích Ca vậy.

Lúc đó Bồ Tát Quán Phật Định Thiện Căn Trang Nghiêm tay cầm hoa rãi xuống cõi Ta Bà. Nhờ nguyện lực nhân duyên của Ngài nên đi đến các quốc độ một cách tự tại, đi thẳng tới cõi Ta Bà, vào thành Vương Xá, trực chỉ Trúc Viên; lúc gặp lại Ngài bốn chúng hết sức kinh ngạc. Bồ Tát cầm hoa sen đi nhiễu Phật ba vòng rồi dừng lại ở trước, và nói một bài kệ xưng tán đức Phật, cùng chư Bồ Tát như sau:

Thế Tôn bậc trí huệ khó lường

thấu triệt các pháp mầu vô lượng

Thần thông thị hiện tướng vô biên

chiếu khắp mười phương trong thế giới

Bồ Tát bậc trí huệ mãn viên.

Khéo hay hỏi đáp không e sợ

danh Phật vang lừng ở mọi miền.

Vận sức thần thông đến chốn này

quyết chí trọn đời hành việc thiện

dũng mãnh phi thường đại trang nghiêm

danh thơm vang dội khắp mười phương

Ta Bà vân tập về  dầy đủ

hiện từ tâm độ sanh vô lượng

phát nguyện không sợ hãi vững bền.

Con nay thưa hỏi lên Thế Tôn:

chứng đạo vô thượng phải thế nào?

Tu tập Phật pháp phải làm sao?

Trừ diệt ma quân Phật đạo vào?

Bấy giờ Thế Tôn Thích Ca Văn cầm hoa điểm hóa hậu lai rằng:

trong hoa thấy Phật thân khó sánh

Nghe thuyết chân ngôn pháp thường hằng

tâm tư hoan hỷ như phơi phới

kính lễ cúi dầu đứng một bên.

Nhìn trong không giới ai trông thấy

đại chúng sanh nghi hỏi lời rằng:

ấy là ai vốn từ đâu lại?

hỏi Thế Tôn rồi liền biến dạng?

Bốn chúng nhìn nhau khiếp oai nhan

không dám hỏi thêm chỗ nghi nàn

Phật hóa hiện hình tướng A Nan.

Trông ra giống hệt tỳ kheo chúng

Vị ấy là ai hỏi Thế Tôn?

Lời thưa chưa dứt lời khuất biến

mong mỏi Thế Tôn giải đáp liền.

Đây hẳn nguyên do từ đâu đến?

Phật đáp hoa này hiện phương Đông

Trãi qua vô số nhiều phương cõi

Hãy xét cho tường dõi mắt trông

Duyên do Bồ Tát hiện thần thông

Tu tập thực hành đạo thậm thâm

phát nguyện trang nghiêm tâm tự khởi.

Có ai mong muốn cầu Phật đạo

khéo nên suy nghĩ tâm an định

khiến người trông thấy càng hăng chí

tin tưởng sâu xa pháp thiện lành

không ưa biếng trể, thường trì giới

học rộng nhiều tựa biển xanh

Chuyên tâm tu tập quyền phương tiện

trọn chẳng thọ thai hiện hóa sanh

Đời đời qua lại trong tử sanh.

Thường chuyên niệm pháp chánh suy tư

sanh ra gặp Phật chốn thiện từ

đồng một thể giống chư hiền thánh

xa lìa tham dục tâm ác tránh

Tin pháp mầu chứng thánh gần ngôi

thấy rõ an vui với lợi lành

Bao nhiêu thiện ích phát sanh vô số

Bậc đại sĩ  công đức xưng danh.

Như muốn tán dương khó thể cùng

Nếu người tín nữ sẵn tín tâm

nghe uy Bồ Tát phát lòng thành

trọn không thọ lại thân phụ nữ

hóa độ chúng sanh dự sẵn sàng

Như có người nam kẻ nữ nào

nghe danh Phật hiệu hoan hỷ sao !

Phát nguyện hành trì đạo nhiệm mầu

lâm chung mạng tận vào Phật đạo.

Nếu như nam nữ thảy chúng sanh

chư Bồ Tát nghe danh công đức

sẵn có tịnh tâm kẻ tín thành

Đạo Bồ Đề luôn luôn bất thối

cùng chúng sanh y pháp thực hành

Ấy Bồ Tát xưng danh tán thán

dù chưa trọn vẹn Phật đạo thành

Công đức vô lượng sánh khó bằng

như được trông thấy tên cỏ thuốc

trị lành trăm bịnh trạng chúng sanh

xoay vần đến tận một do tuần

Hỏa tai bừng bốc cũng khó đốt.

Lẫn lộn bên trong bao trùng độc

Nhất thời ác khí chốc hoại tan

mùi cây cỏ thuốc hương thơm phức

Tâm hết phiền lo, thân phục liền.

Gốc rể, lá cành, trái lẫn hoa

sinh sản tự nhiên không ai trỉa

mà bao công dụng khắp mọi nhà

Làm tiêu hết sạch bao độc hại

cây thần trị liệu bao chứng bịnh

huống gì lấy rể, thân uống dùng.

Chư đại Bồ Tát cũng thế ấy

Phật sự vang lừng thảy mười phương

huống gì được thấy lại cúng dường

gần gủi lại tỏ tường nghi vấn

Phật hiện A Nan tướng đường đường

Liền bạch lễ kính hỏi Thế Tôn:

Phật nói đại Bồ Tát hiện thân

Danh thơm vang khắp nhân Phật sự

Ta Bà thế giới có hay không?

Vì con thuyết, ngưỡng mong Thế Tôn

Phật rằng, ta thọ chẳng bao lâu

nay thấy chúng sanh hầu phước mỏng

Đạo quả Bồ Đề khó tin sâu

Như Lai nói pháp mầu vô lượng

A Nan biết, Bồ Tát tin tưởng

Nay đại hội tuyên dương giáo pháp

chư Bồ Tát công đức trang nghiêm

Mười phương chư Phật thảy tán dương

A Nan xét kỹ Bạt Đà Bà

và xem Bửu Tích pháp Phật Đà

Đạo Sư dẫn đạo như  sao sáng

Bà La Môn chúng, Na La Đạt

Lại quán Đế Đức bậc tỳ kheo

Trời Bà Lâu Na, Bà La Na

cũng quán Thiện Lực đại tỳ kheo

Các hạnh nguyện khó theo khó nghĩ

Chư Bồ Tát chân thật bất hư

Chân bất hư ấy sự trang nghiêm

Như người thấy được liền lợi lạc

huống nữa cận kề học giáo lời

Nếu có chúng sanh trông thấy hình

hoặc chỉ nghe qua biết đại danh

Ở trong Phật đạo dứt nghi tình

không còn đọa lạc đường ác thú

Thường phải tập hạnh cần chuyên tinh

Khéo hay tu tập chân trí huệ

thường luôn giữ giới được tịnh thanh

Thấu đạt chí nguyện tối thượng thừa.

A Nan nên biết mười phương cõi

Chư Phật Thế Tôn trong hiện tại

Nhất loạt tán dương chư Bồ Tát

Sở phát nguyện trang nghiêm cao đại

Xưng tán các Ngài chẳng tiếc lời

Khiến chư Bồ Tát sanh tâm trọng

đều mong được gặp Thích Ca Tôn

cùng đầy đủ chư Đại Đức Tăng

Ngay lúc đó chư Phật ngợi khen

Mỗi vị lễ Phật lòng kính ngưỡng

khuất dạng liền không ai thấy rõ

đồng đến Ta Bà một lúc thảy

nghe nguyện lực Bồ Tát đầy đủ

Chuyên tu tinh tấn đạo vô thượng

Như Lai thọ ký sau thành Phật

Quốc độ, tuổi thọ không nghĩ lường

và trong bao số kiếp vô lượng

Như gặp bất thiện nghiệp nhân duyên

do nghiệp nhân duyên tạo đời trước

cùng ta sanh trong đời ác trược

Ta nay tuy đắc đạo vô thượng

mà chẳng vui chi thấy vị lai

Chúng tỳ kheo phá giới phạm trai

tánh hung, miệng dữ nói lời thô

Bồ Tát nghe qua việc chẳng lành

trang nghiêm tinh tấn chuyên cần hành

Trong đói khổ sẵn dành bố thí

Mạt pháp thời (1) cố chí giảng kinh

đối trước Phật phát thinh thệ nguyện

pháp nhiệm mầu vô thượng rộng tuyên.

Đời ác sau lo sợ nhiễu phiền

Chớ tiếc thân vì lợi chúng sanh

phát nguyện suông âu việc khó thành

Chi bằng theo nguyện hạnh chuyên tinh

Đời tệ ác chúng khinh xem nhẹ

những kinh văn và kẻ tu trì...

A Nan hãy quán đời điên đảo

nghe kinh pháp chỉ giáo khó nghì

sanh tâm tưởng thị phi, phi pháp

Dẫu có buông lời, phi Phật thuyết

Đạo vô thuợng muốn được cúng dường

mà tạo phương tiện phá pháp duyên.

Trong đời quá đổi bao ác loạn

kham nhẫn ai hay chịu nổi đây?

Ấy kẻ nghe ta nói lời này

nước mắt chan hòa thay tắt nghẹn

Tu trì muôn kiếp niệm Phật danh

Giáo pháp cũng khó thành tiêu diệt

Nghe xong kẻ trí biết chán nhàm

pháp hữu vi vô định tướng hình

cứu lửa cháy đầu cần tấn tinh

Lậu hết vô dư, chứng Niết Bàn

Thiên thần thấy ác gian đời trược

chánh pháp bị hủy diệt, ưu tư

Đời này bỏ mạng chẳng chối từ

Cứu nguy Phật pháp giữ khỏi vong

Nay ta trông thấy đức Thế Tôn

Bậc đại pháp thí không khiếp hãi

được giáp mặt lễ bái ngưỡng cầu

Pháp uyên thâm nhiệm mầu tuyên thuyết

chúng tỳ kheo mài miệt tu thiền

định, huệ, thần thông lực vô biên

Đời ác sau lúc pháp hoại vong

chư hiền thánh, tăng rất khó gặp.

Bọn ác tăng kia chúng thạnh hành.

người tu hạnh tịnh thanh thua kém

chẳng được ở chùa tháp miếu thanh.

Nghe việc xong thiên thần lo ngại

đồng thán lời rằng: đại họa sanh !

Phật pháp hủy hoại thật đáng buồn

Phật vì những kẻ khổ hạnh tâm

Biến làm người ác bị khinh hủy

Kết thành bằng đảng và bạn thân

Phỉ báng người hiền tạo lỗi lầm

Tự nói Phật là Thầy bọn ta

Làm sai ý Phật là hủy pháp

Kết nhân duyên với tín nữ tà

thệ ước cùng nhau xây sự nghiệp

Phật pháp rắp tâm tận hủy diệt

Đối trong giáo pháp không tôn kính

Bọc ác kia hủy khinh Tam Bảo

chư Thánh hiền tuyên cáo lánh xa

như trâu dữ vươn ra sừng bén

Thấy nó rồi nên hẳn tránh đi

Lúc bấy giờ bọn ác tỳ kheo

lại nhạo cười người tu pháp thiện

chắc đời sau đảo điên quấy loạn

Chớ buông lung nhàm chán não phiền

Phật pháp cần tinh chuyên tu tập

Chớ đua chen đời loạn mà lầm

chớ cùng bọn ác tâm giao thiệp

để xa lìa khổ não trầm luân...

Chú thích:

(1)   Mạt pháp thời: thời kỳ Phật pháp suy đồi, sau khi đức Phật Thích Ca diệt độ độ 1000 năm trở đi. Chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp; người tu chứng quả không bao nhiêu, kẻ lợi dụng đạo lại quá nhiều, nên gây lắm tệ hại, tai tiếng cho đạo. Nhiều kẻ muốn phá tháp, hủy chùa, giam nhốt hành hạ Tăng, Ni... không cho hành đạo; cấm đoán người đi lễ bái. Những nơi thờ tự trang nghiêm bị biến thành kho chứa, nhà thương, hảng, xưởng v.v...Như Phật Giáo đang bị bức hại đàn áp tại các nước Cộng Sản ngày nay