Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Thiên Thứ Nhất

17 Tháng Sáu 20163:51 CH(Xem: 2838)
Thiên Thứ Nhất

Thiên thứ nhất

Chương 1 - Xã hội Ấn Độ trước khi đức Phật ra đời

Chương 2 - Nền học thuyết Ấn Độ trước Phật giáo

Chương 3 - Dòng dõi đức Phật

Chương 4 - Đức Thích Tôn trước khi thành đạo

Chương 5 - Đức Thích Tôn sau khi thành đạo

Chương 6 - Bốn kỳ kết tập

Chương 7 - Kinh điển đạo Phật

Chương 8 - Sự phân phái của đạo Phật

Chương 9 - Giáo nghĩa các bộ phái

Chương 10- Tiểu thừa và Đại thừa

Chương 11- Sự phát triển của Tiểu thừa

Chương 12- Sự phát triển của Đại thừa