07 Tháng Ba 201711:26 CH(Xem: 4526)
Trong thiền môn, bức tranh vẽ “Tây Phương Tam Thánh” Bồ Tát Đại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải Đức Phật A Di Đà, bên tay trái là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy.
07 Tháng Ba 201711:05 CH(Xem: 4733)
Một mùa Vu Lan lại qua trong tiếng mưa cuối mùa dần dần im bặt, mỗi niềm thương nhớ rồi cũng như mây chiều đọng lại cuối trời tây
07 Tháng Ba 201710:57 CH(Xem: 6841)
Hôm nay đủ duyên chúng ta hội ngộ tại đây, trước hết tôi có lời thăm viếng tất cả Tăng Ni và Phật tử. Đối với các Phật tử lớn tuổi, đi chùa học đạo nhiều năm, bây giờ có dịp gặp lại thăm viếng nhau
07 Tháng Ba 201710:47 CH(Xem: 4159)
Đức Quan Âm Nam Hải cư trú ở biển Nam Hải. Ngài thường thường có mặt ở miền duyên hải Việt Nam. Ngài xuất thân là một cô công chúa, tên là Diệu Thiện
11 Tháng Giêng 20179:51 CH(Xem: 4311)
Đức Quan Thế âm Bồ Tát, khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm con đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyến Thái Tử.
11 Tháng Giêng 20179:42 CH(Xem: 3681)
Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu Ngài chưa độ hết chúng sanh, thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì Ngài thề không chịu thành Phật.
11 Tháng Giêng 20179:40 CH(Xem: 3636)
Đức Đại Thế Chí khi chưa xuất gia học đạo, thì Ngài chính là con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm tên là Ni Ma Thái Tử.
11 Tháng Giêng 20176:53 CH(Xem: 3912)
Đức Chuẩn Đề vốn là Thất Cu Chi Phật Mẫu. Ngài thường thuyết Kinh Đà La Ni, nguyện cầu cho tất cả trong Thế gian và Xuất thế gian đều thành tựu những sự nghiệp tu tập
22 Tháng Mười Hai 20161:14 CH(Xem: 5419)
Văn-thù-sư-lợi (文殊師利) là tên dịch theo âm, thường được gọi tắt là Văn-thù, dịch nghĩa là Diệu Đức (妙德), Diệu Cát Tường (妙吉祥), cũng có lúc được gọi là Diệu Âm (妙音), dịch từ tên tiếng Phạn là Mañjughoṣa
21 Tháng Mười 20169:30 CH(Xem: 4961)
Danh hiệu Bồ-tát QUÁN-THẾ-ÂM trong nhân loại ai cũng đều biết đến, cũng đều niệm khi có tai nạn hiểm nguy và ách nạn khủng khiếp. Ngoại trừ hạng người sanh ra nơi biên địa, hoặc căn trí quá tối tăm, hoặc tín ngưỡng tà đạo
30 Tháng Tám 20165:14 CH(Xem: 5571)
ừ hai giáo lý được giảng vào Tháng Năm 1987 tại Tu viện Kopan và Viện Himalayan Yogic, Nepal. Nhà Xuất bản Wisdom xuất bản lần đầu tiên năm 1993 như một Bản Ghi chép Trí tuệ.
12 Tháng Sáu 201610:21 CH(Xem: 5942)
Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, còn làm con thứ tư của vua vô Tránh Niệm, tên là Năng Đà Nô.
12 Tháng Sáu 201610:08 CH(Xem: 5859)
Ngài có lời đại nguyện rằng: nếu chưa độ hết chúng sanh , thì không chứng quả Bồ đề , và nếu sự thọ khổ trong Địa nguc hãy còn , thì thề không chịu thành Phật
31 Tháng Năm 201610:27 CH(Xem: 3702)
Qua kinh sách thuộc truyền thống Đại thừa ta được biết mỗi vị Phật thường có hai vị Bồ tát làm thị giả. Nếu như Đức Phật A Di Đà có Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí làm thị giả thì một trong hai vị thị giả chính của Đức Phật Thích Ca là Văn Thù Sư Lợi, đại biểu cho trí tuệ siêu việt.