Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
11 Tháng Giêng 20172:19 CH(Xem: 1440)
Một thời đức Thế Tôn ở tại thành Câu Lư, du hành hóa độ làm lợi ích chúng sanh, dần dần đi đến xóm Đổ La cùng đông đủ chúng Đại Bí sô. Bấy giờ ở xóm này có các Bà la môn, trưởng giả v.v... cùng nhau bàn luận rằng:
11 Tháng Giêng 20172:16 CH(Xem: 2809)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Mật Đa Nước Kế Tân - Đời Tống. - Việt dịch: Tuệ Khai cư sĩ - Phan Rang Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh
11 Tháng Giêng 20172:13 CH(Xem: 1441)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận.
11 Tháng Giêng 20172:04 CH(Xem: 1430)
Lúc bấy giờ, Phật bảo các Bí-sô: Thời quá khứ có đại quốc vương tên Mãn-độ-ma. Vua có một Thái tử tên Tỳ-bà-thi. Sống lâu ngày trong thâm cung, Thái tử muốn đi dạo xem công viên[3], nên bảo Du-nga[4], người đánh xe:
11 Tháng Giêng 20171:54 CH(Xem: 1351)
Giải thâm mật là bộ kinh được đại luận Du dà, các cuốn 75-78, trích dẫn toàn văn, trừ phẩm một (Chính 30/713-736). Tháng 3 năm 51 tuổi, dương lịch 646, ngài Huyền tráng khởi dịch Du dà, năm sau dịch Giải thâm mật
11 Tháng Giêng 20171:52 CH(Xem: 1384)
Vào một lúc nọ, đức Bà Già Bà du hoá trong vườn Nai, chỗ các tiên cư trú, thuộc thành Ba La Nại, cùng với đại chúng Tỳ kheo gồm một ngàn vị, lại có chúng Bồ tát năm trăm vị-trong đó có nhiều vị
11 Tháng Giêng 20171:35 CH(Xem: 1398)
Nghe như vầy: Một thời Chúng Hựu (Thế Tôn) du hóa tại núi Kỳ xà quật, thuộc thành La duyệt kỳ (Vương xá). Bấy giờ cư sĩ Thiện Sanh, bệnh tật nguy cấp, bảo con:
11 Tháng Giêng 20171:29 CH(Xem: 1410)
Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ngự trong điện Phổ Biến, ở nước Xá-Vệ, ngồi trên tòa sư tử báu, cùng với đông đủ chúng đại Bí-sô một vạn hai ngàn năm trăm người. Lại có chúng đại Bồ-tát và trăm ngàn người duyên thuần thục đã được độ
11 Tháng Giêng 20171:19 CH(Xem: 1522)
Quyển "Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật" này là một bộ kinh rất có ý nghĩa và lợi lạc vô cùng nếu được thường xuyên tụng đọc, hoặc giảng giải huyền nghĩa đến mọi người tín tâm
11 Tháng Giêng 20171:15 CH(Xem: 1419)
Một thời Phật ngự tại núi Linh Thứu, nơi thành Vương Xá cùng với chúng đại Bí-sô năm vạn năm ngàn ức, nhất tâm hành hạnh Bồ-đề. Bồ-tát Vô Năng Thắng,.v.v.
11 Tháng Giêng 20171:03 CH(Xem: 2192)
Hán dịch: Tam-tạng Pháp sư Huyền Trang - Việt dịch: Thích nữ Huệ Thanh, Chùa Phổ Tế, Nha Trang. Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh, Tỳ-kheo Tâm Hạnh
11 Tháng Giêng 201712:49 CH(Xem: 1536)
Hán dịch: Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư Ba La Pha Mật Đa La - Đời Đường - Việt dịch: Tuệ Khai cư sĩ - Phan Rang Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh
11 Tháng Giêng 201712:45 CH(Xem: 1409)
Một thời Phật ngự trong núi Kỳ Xà Quật, tại La Duyệt Kỳ cùng với chúng Tỳ kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị đều là bậc A-la-hán, các lậu đã sạch, đã dứt sanh tử, việc làm và lời nói như nhau, đạt đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát.
11 Tháng Giêng 201712:29 CH(Xem: 1483)
Nghe như vầy: Một thuở đức Phật ở tại vùng đất du cư của Như Lai với đạo tràng báu nghiêm tịnh lồng lộng. Chính là sự kiến lập của Chánh Giác, đại đức trang nghiêm mà nương theo tích lũy hạnh nghiệp thần diệu
11 Tháng Giêng 201712:27 CH(Xem: 1322)
KINH ÚC GIÀ TRƯỞNG GIẢ [40] Hán dịch: Tào Nguy, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
06 Tháng Giêng 201711:49 CH(Xem: 1271)
Phẩm này có 20 bài kệ. Phẩm này không có trong bản Pháp Cú tiếng Pali. Trong Xuất Diệu Kinh (Đại Chánh 212), phẩm này là phẩm thứ 14, và trong Pháp Tập Yếu Tụng Kinh (Đại Chánh 213) phẩm này là phẩm thứ 13.
02 Tháng Giêng 201712:40 SA(Xem: 1550)
Viên giác là nói về tuệ giác viên mãn của Phật. Nên kinh này rõ ràng duyệt xét khá kỹ về trí thức con người. Điều kỳ dị trong việc này là đối với trí thức ấy không công nhận mà có vẻ công nhận.
21 Tháng Mười Hai 201612:28 CH(Xem: 1527)
Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.
21 Tháng Mười 201610:06 CH(Xem: 1355)
Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật, tại thành Vương Xá, trong núi Linh Thứu, cùng mười hai ngàn vị Đại Tỳ Kheo cùng nhau có mặt tất cả đều là những bậc Đại Thánh thần thông đã đạt. Tên các Ngài là Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất,Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan...đều là thượng thủ
21 Tháng Mười 201610:04 CH(Xem: 1393)
Tạng kinh vân: Niệm thử Phật giả, hiện thế tiêu tai bảo thọ, thử Phật hữu đại thệ nguyện vân: Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, chí tâm tín nhạo, dục sanh ngã quốc, thập thinh niệm ngã danh hiệu