Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Những Bài Pháp Thoại (mp3) Trong Khóa Tu Tập Mùa Hè 2018 - Sư Tâm Pháp

08 Tháng Bảy 20187:08 CH(Xem: 746)
Những Bài Pháp Thoại (mp3) Trong Khóa Tu Tập Mùa Hè 2018 - Sư Tâm Pháp
Bài Pháp ngày thứ Hai - 7/2/2018:

Bài Pháp ngày thứ Ba - 7/3/2018:
Bài Pháp ngày thứ Tư - 7/4/2018:

Bài Pháp ngày thứ Năm - 7/5/2018:

Bài Pháp ngày thứ Sáu - 7/6/2018:

Bài Pháp ngày thứ Bảy - 7/7/2018 - Lễ Mãn Khóa: