Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

CHÙA PHẬT-ÂN

28 Tháng Năm 20161:20 SA(Xem: 2007)
CHÙA PHẬT-ÂN
Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất - Hoa-Kỳ

Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Minnesota

CHÙA PHẬT-ÂN


Lãnh-Đạo Tinh-Thần:

Hòa Thượng Thích Nguyên-Siêu, Tổng Thư-Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Hoa-Kỳ, Viện-Chủ chùa Phật-Đà và Tu-Viện Pháp-Vương, San Diego, California.

Trụ-Trì:
Đại-Đức Thích Thông-Từ
Chư Tăng Bổn Tự:
TT Thích Hạnh-Nghĩa
ĐĐ Thích Viên-Định

Hội-Đồng Hộ-Trì Tam-Bảo:

Nguyên-Đức Đàm Quang Hiển (nhiệm kỳ 2012-2018)
Quảng-Nghiệp Trịnh-Văn-Nông (nhiệm kỳ 2012-2018)
Thanh-Hương Bùi-Thị-Yến (nhiệm kỳ 2014-2020)
Lalito Nguyễn Thành Lộc (nhiệm kỳ 2014-2020)
Tâm-Thành Lê-Cảnh-Di (nhiệm kỳ 2016-2022)
Quảng-Thọ Hòang Thế Diên (nhiệm kỳ 2016-2022)
Chánh Thư-Ký: Trí-Viên Phạm-Anh-Toàn (nhiệm kỳ 2016-2018)Ban Trị-Sự nhiệm kỳ 2016-2018:

Chủ-Tịch: Trí-Viên Phạm-Anh-Toàn
Phó Chủ-Tịch:
Diệu-Lan Vũ Nguyễn Ngọc Chi
Minh-Phát Trương Thiện Minh
Hải Phứơc Nguyễn Nữ
Tổng Thư-Ký: Nguyên-Diệu Lê Kim (Hồng)
Phó Tổng Thư-Ký: Nguyên Quang Trần Minh
Chánh Thủ-Quỹ: Đồng Trực Phạm Xuân Cường
Phó Thủ-Quỹ: Nguyên-Thu Phan Ngọc Quyên
Kiểm-Soát-Viên:
Đồng-Minh Hồ Đình Sang
Nguyên-Trang Nguyễn Mỹ Chi
Thanh-Hòa Phạm Anh Tuấn