Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

CHÙA PHẬT-ÂN

28 Tháng Năm 20161:20 SA(Xem: 7351)
CHÙA PHẬT-ÂN
Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất - Hoa-Kỳ

Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Minnesota

CHÙA PHẬT-ÂN


Lãnh-Đạo Tinh-Thần:

Hòa Thượng Thích Nguyên-Siêu, Tổng Thư-Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Hoa-Kỳ, Viện-Chủ chùa Phật-Đà và Tu-Viện Pháp-Vương, San Diego, California.

Thầy Tri Sự:
Thượng Tọa Thích Hạnh Kiên
Chư Tăng Bổn Tự:
TT Thích Hạnh-Nghĩa
ĐĐ Thích Khánh Nhân 

Hội-Đồng Hộ-Trì Tam-Bảo:

Thanh-Hương Bùi-Thị-Yến (nhiệm kỳ 2014-2020)
Lalito Nguyễn Thành Lộc (nhiệm kỳ 2014-2020)
Tâm-Thành Lê-Cảnh-Di (nhiệm kỳ 2016-2022)
Quảng-Thọ Hoàng Thế Diên (nhiệm kỳ 2016-2022)
Nguyên-Đức Đàm Quang Hiển (nhiệm kỳ 2018-2024)
Quảng-Nghiệp Trịnh Văn Nông (nhiệm kỳ 2018-2024)
Chủ Tịch Ban Trị Sự: Minh-Pháp Trương Thiện Minh (nhiệm kỳ 2018-2020)Ban Trị-Sự nhiệm kỳ 2018-2020:

Chủ-Tịch: Minh-Pháp Trương Thiện Minh
Phó Chủ-Tịch:
Minh-Hiếu Hồ Ngô Hiếu
Nguyên Thu - Quyên Phan
Tổng Thư-Ký: Nguyên Diệu - Lê Kim
Phó Tổng Thư-Ký: Nguyên Quang - Trần Minh
Chánh Thủ-Quỹ: Hải Phước - Nguyễn Nữ
Phó Thủ-Quỹ: Vĩnh Thu - Quảng Hạnh
Kiểm-Soát-Viên:
Nguyên Trang - Nguyễn Mỹ Chi
Thanh-Hòa Phạm Anh Tuấn