Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất - Hoa-Kỳ

Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Minnesota

CHÙA PHẬT-ÂN


Lãnh-Đạo Tinh-Thần:

Hòa Thượng PT Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Hoa-Kỳ, Viện-Chủ Chùa Phật-Đà và Tu-Viện Pháp-Vương, San Diego, California.

Thầy Trụ Trì:
Thượng Tọa Thích Hạnh Kiên
Chư Tăng Bổn Tự:
Đại Đức Thích Khánh Nhân 

Hội-Đồng Hộ-Trì Tam-Bảo:
Quảng Nghiệp - Trịnh Văn Nông (nhiệm kỳ 2018-2024)
Nguyên Đức - Đàm Quang Hiển (nhiệm kỳ 2018-2024)
Thanh Hương - Bùi-Thị-Yến (nhiệm kỳ 2020-2026)
Tâm Thành - Lê Cảnh-Di (nhiệm kỳ 2022-2028)
Quảng Thọ - Hoàng Thế Diên (nhiệm kỳ 2022-2028)
Thư ký: Minh Pháp - Trương Thiện Minh (nhiệm kỳ 2022-2024)

Ban Trị-Sự nhiệm kỳ 2024-2026:
Chủ Tịch: Minh Pháp - Trương Thiện Minh              Tổng Thư Ký: Nguyên Quang - Trần Minh
Phó Chủ Tịch:
Nguyên Thu - Quyên Phan
Nguyên Trang - Nguyễn Mỹ Chi
Minh Hiếu - Hồ Ngô Hiếu
Phó Tổng Thư Ký: Nguyên LạcKiểm Soát Viên:
Thanh Hòa - Phạm Anh Tuấn
Quảng Khánh - Lê Hùng Khanh
Quảng Phát - Trương Tiến Dũng
Chánh Thủ Quỹ: Quảng Hạnh - Vĩnh Thu
Phó Thủ Quỹ: Trung