Chương-Trình Sinh-Hoạt
Chùa PHẬT-ÂN


Khóa lễ hàng Tuần:

10 giờ 30 sáng mỗi Chủ-nhật. Phật-Tử có thể xin cầu-an hoặc cầu-siêu cho thân nhân trong các khóa lễ hàng tuần. Nếu muốn xin cầu an, cầu siêu xin đến trước. Các Phật tử nạp giấy cầu an, cầu siêu sau 10 Giờ 30 sáng sẽ làm lễ tuần sau.

Xin lưu ý đây là khóa lễ chung hàng tuần cho Phật-tử. Các Phật-tử theo Tịnh Tông xin xem phần Niệm Phật và Bát Quan Trai ở dưới. Hoặc coi phần Niệm Phật/Bát Quan Trai dưới phần HỌAT ĐỘNG ---->


Khóa Hồng Danh Sám-Hối và Bố-Tát:

7 giờ tối ngày 14 và 30 (hoặc 29 nếu tháng thiếu) âm lịch. Sau khóa lễ Sám Hối là lễ Tụng giới cho các Phật-tử đã thọ Tại gia Bồ-Tát giới.


Khóa Tu Niệm Phật:

Khóa Tu Niệm Phật Cầu Vãng Sanh được tổ chức vào ngày Thứ Bảy thứ nhất mỗi tháng từ 9 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều. Muốn biết chi tiết về khóa tu này xin liên lạc thầy Tri Sự - ĐĐ Thích Hạnh Kiên qua điện thoại số (623) 313-6757 hoặc qua điện-thư (email) chua_phatan@yahoo.com. (Xin coi lịch Tu Niệm Phật dưới phần HỌAT ĐỘNG bên phải ---->)


Chương Trình Thiền tập:

Mỗi Thứ Bảy từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, Thứ Bẩy cuối tháng từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Xin liên lạc đạo-hữu Nguyễn Đ. Đại Lộc qua điện-thư (e-mail) BanThienChuaPhatAn@outlook.com


Khóa Tu Bát Quan Trai:

Khóa tu Bát Quan Trai được tổ chức vào ngày Thứ Bảy thứ ba mỗi tháng. Khóa tu khởi sự từ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu đến 7 giờ chiều Thứ Bảy (ngọai trừ trường hợp trùng hợp với các sinh họat khác giờ xả giới có thể được thay đổi). Muốn biết chi tiết về khóa tu này xin liên lạc thầy Tri Sự - ĐĐ Thích Hạnh Kiên qua điện thoại số (623) 313-6757 hoặc qua điện-thư (email) chua_phatan@yahoo.com. (Xin coi lịch Tu Bát Quan Trai dưới phần HỌAT ĐỘNG ---->)


Tang lễ:

Thể theo yêu cầu của các tang gia, Ban Hộ-Niệm chùa Phật-Ân sẽ đến các nhà quàn và nghĩa trang để tụng niệm cho các hương linh quá vãng. Xin liên lạc thầy Tri Sự - ĐĐ Thích Hạnh Kiên qua điện thoại số (623) 313-6757. (Xin coi thêm phần Tang Lễ ------> )


Hôn lễ:

Các Phật-Tử muốn xin làm lễ cưới và ký giấy hôn-thú (Marriage Certificate) xin liên lạc thầy Tri Sự - ĐĐ Thích Hạnh Kiên qua điện thoại số (623) 313-6757 Ít nhất một tháng trước ngày lễ.

Mọi thắc mắc khác xin liên lạc qua điện-thư (email) chua_phatan@yahoo.com