Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
28 Tháng Năm 20164:28 SA(Xem: 1519)
Khóa Tu Huân Tu Tịnh Nghiệp Niệm Phật Cầu Vãng Sanh được tổ chức vào ngày Thứ Bảy thứ nhất mỗi tháng từ 9 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều. Muốn biết chi tiết về khóa tu này xin liên lạc thầy Tri Sự - ĐĐ Thích Hạnh Kiên qua điện thoại số (623) 313-6757 hoặc email: chua_phatan@yahoo.com.