Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
chua-phat-anTHÀNH LẬP

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Minnesota được chính thức thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1976.Trụ Sở đầu tiên được đặt tại nhà Vị Hội-Trưởng Sáng Lập ở số 9441 Blaisdell Avenue South, Bloomington, MN 55420.

- Tháng 10 năm 1977, hội mua và biến cải căn nhà ở Dale Street, Saint Paul làm Niệm Phật Đường.

- Tháng 8 năm 1983, Hội mua khuôn viên nhà thờ ở số 475 Minnesota Avenue, Roseville, và biến cải nơi này thành Chùa Phật Ân. Lễ Lạc Thành Chùa Phật Ân được sự chứng minh của Đại-Lão Hòa-Thượng Thích Tâm Châu, Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam trên Thế-Giới.

- Tháng 4 năm 1989, chánh điện của chùa được khởi công xây cất. Ngày 8 tháng 9 năm 1991, đại lễ Lạc Thành được long trọng tổ chức với sự chứng minh của Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Ni từ các nơi đến, và với sự tham dự của các đại diện các Tôn giáo, các Hội Đoàn, Đại Diện Chính Quyền địa phương, các Quan Khách cùng toàn thể Phật Tử.

- 2012 một chánh điện mới cao lớn được xây dựng ngay chính giữa khuôn viên chùa với một kinh phí lớn và do sự đóng góp tịnh tài mạnh me của chư Phật tử Minnesota.


MỤC ĐÍCH

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Minnesota là một tổ chức không vụ lợi, phục vụ cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Minnesota.

Chùa Phật Ân là đạo tràng của Phật tử Việt Nam tại Minnesota phụng thờ Tam Bảo, học hỏi, tu tập, và phát huy Giáo Pháp Giải Thoát của Đức Phật. Chùa Phật Ân cũng là nơi sinh hoạt của cộng đồng Phật tử để gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống và ngôn ngữ Việt Nam.