Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 560)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quý Phật tử những hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại chùa Phật Ân 2018. Nhiếp ảnh: Ptử: Nghĩa Nguyên, Nguyên Đức, Quảng Nghiệp
(Xem: 1038)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật tử những hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2018
(Xem: 723)
Kính gởi Chư Tôn Đức và qúi đồng hương Phật Tử những hình ảnh của hội chợ hè An Lạc 2018
23 Tháng Mười 201610:04 SA(Xem: 748)
Thích Hạnh Tuệ
23 Tháng Mười 201610:02 SA(Xem: 730)
Thích Nguyên Siêu
23 Tháng Mười 20169:57 SA(Xem: 694)
Thích Thông Triết
03 Tháng Chín 20164:44 CH(Xem: 798)
Thích Đồng Thành
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 725)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 785)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 804)
Thích Nhất Hạnh
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 721)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 767)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 753)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 922)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 862)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 862)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 816)
Thích Thiện Thuận
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 773)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 792)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 862)
Thích Viên Trí
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 775)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 800)
Thích Pháp Hòa