Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
16 Tháng Ba 20185:40 CH(Xem: 1107)
Thiền Minh Sát, hay còn gọi là Vipassana hay Insight, là một phương pháp quán sát các hiện tượng vật chất và tâm đang xảy ra trong giây phút hiện tại trên bốn trú xứ (thân, cảm thọ, tâm và pháp), để thấy cái “thật” như chúng đang là. Con đường thanh lọc tâm duy nhất nầy đặc biệt ở chổ rất đơn giản và hữu hiệu. Phương pháp này do Đức Phật Thích Ca, với lòng từ bi bao la, đã dạy lại cho chúng ta luyện tập để phát sinh trí tuệ, hiểu được sự khổ ở đời, hiểu được nguyên nhân của khổ, sự đoạn diệt của khổ và con đường đi đến tận diệt khổ.
28 Tháng Năm 20164:30 SA(Xem: 1375)
Với tôn chỉ của chùa: “Chùa Phật Ân là đạo tràng của Phật tử Việt Nam tại Minnesota phụng thờ Tam Bảo, học hỏi, tu tập, và phát huy Giáo Pháp Giải Thoát của Đức Phật. Chùa Phật Ân cũng là nơi sinh hoạt của cộng đồng Phật tử để gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống và ngôn ngữ Việt Nam.”, cùng với phương tiện trang nghiêm và rộng rãi, kính mời các Phật tử đến cùng chúng tôi kinh nghiệm Pháp Giải Thoát của Đức Phật.