Mọi nhu cầu về nghi lễ như:
Cầu Cúng, Tang Lễ, hay Lễ Cưới và ký giấy hôn-thú (Marriage Certificate), Phật tử vui lòng liên lạc:
Thầy Trú trì: Thượng tọa Thích Hạnh Kiên qua điện thoại số (623) 313 6757.

Những quyến thuộc hoặc tang gia nào cần sự giúp đỡ hộ niệm cũng như ma chay. Qúy thầy cũng như ban hộ niệm sẽ đến các tư gia, bệnh viện, nhà quàn để hộ niệm hoặc mai táng.
Số điện thoại liên lạc:
- Thầy Trú trì TT. Thích Hạnh Kiên (623) 313 6757
- Đạo Hữu Diệu Hạnh: (651) 270 9491

CHÙA PHẬT ÂN
475 Minnesota Ave,
Roseville, MN 55113
Tel: (651) 482-7990
Email: chua_phatan@yahoo.com
Youtube: www.youtube.com/@phatanMN
FB Page: www.facebook.com/phatan.mn