Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

26 Điều Duyên Khởi

07 Tháng Tám 201612:46 SA(Xem: 1290)
26 Điều Duyên Khởi
Sau đây dịch giả trích dịch 26 lời phụ lục duyên khởi của "Phật giáo Thánh kinh" do Huỳnh Mạnh Lâm trước tác: Ông là người đã từng trợ biên quyển kinh này với ba Dương Tú Hạc:

Nay tôi có mấy điều ý kiến về phương diện vĩ đại của quyển kinh này, xin liệt kê như sau: 
 
 

Biên tập lấy những đoạn dễ hiểu, nghĩa lý rõ ràng tinh yếu của ba tạng: Kinh, Luật, Luận 

Tuyệt nhiên chẳng thêm bớt một câu nào theo ý kiến riêng của mình 

Quyển kinh này là mở đầu cho việc làm mà xưa nay chưa từng có 

Có thể khiến cho những ai có ý chí muốn nghiên cứu Phật học, để học Phật, chỉ đọc quyển kinh này có thể rút ngắn khỏi phải mất thời gian 10 năm nghiên cứu 

Chẳng có một phần, một chương hay một bài nào mà giáo lý chẳng thích hợp việc nhu cầu thiết yếu cho Đời và Đạo 

Các vị Nguyên thủ mà được Kinh này. Thời khiến họ có thể càng phát huy thêm việc trị nước an dân cho đại cuộc quốc gia. 

Những bậc phụ tá Công thần mà được Kinh này, thời khiến họ có thể trung can thêm với Tổ quốc, mà phục vụ đắc lực cho quốc gia dân tộc 

Là người con mà được Kinh này, thời hiếu đạo chẳng đến nỗi suy vong 

Kẻ làm cha mà được Kinh này, thời khiến họ có thể phát huy thêm lòng từ ái 

Người làm mẹ mà được Kinh này, thời khiến họ có thể mở rộng thêm lòng thương bao la 

Kẻ giàu sang mà được Kinh này, thời khiến họ có thể càng giàu sang thêm 

Người nghèo cùng mà được Kinh này, thời khiến họ có thể diệt trừ hột giống nghèo hèn 

Kẻ hiền lành mà được Kinh này, thời khiến họ có thể từ chỗ lành mà đi đến chỗ lành 

Kẻ ác mà được Kinh này, thời khiến họ có thể chừa lỗi làm lành tức khắc 

Kẻ nam nhi mà được Kinh này, thời khiến họ có thể dứt trừ lòng tà dâm, quay về chánh đạo 

Kẻ nữ nhi mà được Kinh này, thời khiến họ có thể trọn vẹn nhiệm vụ giúp chồng dạy con 

Những người đã tin Phật pháp mà được Kinh này, thời khiến họ có thể phát lòng đại dũng mãnh tinh tiến 

Những người chẳng tin Phật pháp mà được Kinh này, thời khiến họ có thể phát sanh lòng Chánh tín tức thì 

Người tu hành được Kinh này, thời khiến họ chẳng đến nỗi sai đường lạc lối 

Các thầy Kinh sư mà được Kinh này, thời rất có tài biện luận, không bị ngăn ngại 

Các thầy Luật sư mà được Kinh này, thời Luật hạnh càng thêm trang nghiêm 

Những người tu pháp môn niệm Phật mà được Kinh này thời khiến họ mau vào cảnh giới niệm Phật chánh định 

Những kẻ tu thiền định mà được Kinh này, thời khiến họ mau chứng được Bản thể Chơn như Thật tướng 

Những kẻ học Mật Tông mà được Kinh này, thời khiến họ được dung hòa Mật giáo và Hiển giáo 

Kẻ hoa niên mà được Kinh này, thời khiến họ mau thành gia lập nghiệp 

Những người già cả mà được Kinh này, thời càng thêm phước thọ 

Tóm lại, tuy nhiên Phật Pháp sâu rộng mênh mông như bể cả, nếu ai thật lòng có thể đối với những lúc đi, đứng, ngồi, nằm mà chăm lòng tinh cứu, rồi nương theo giáo pháp mà tu trì, thời nhất định có thể khiến họ được vui sướng là hiểu rõ chơn nghĩa Phật Pháp dể như thể chẻ tre. Là có những điều này xin thưa rõ:

Phật Pháp chẳng những chẳng mê tín mà là phá trừ mê tín nữa là khác.

Phật Pháp chẳng những chẳng tiêu cực mà chính là tích cực nữa là khác.

Phật Pháp chẳng những chẳng tránh trốn cuộc đời hiện thật, mà chánh xác quên mình cứu người là khác. 
 

Phật Pháp chẳng dạy người bỏ đời mà còn dạy người phát nguyện vào đời độ sanh nữa là khác.

Viết tại Đài Bắc ngày 14 tháng 3 năm Đinh Dậu, Năm Dân Quốc thứ 46 (1957).

Ngửa mong Đức Phật Thế Tôn,

Khắp vì Thế gian ra đời;

Xin ngài rủ lòng thương xót,

Quyết khiến tôi được thấy hình,

Rủ lòng che hộ cho tôi,

Khiến giống Pháp ngày thêm lớn;

Đời này và các đời sau,

Xin Phật thường nhiếp thọ cho.

Kinh Thắng Mang 
 

Cúi xin các Phật thường gia hộ,

Hay dứt tất cả tâm điên đảo.

Nguyện tối sớm ngộ nguồn chơn tánh,

Mau chứng Như Lai Đạo Vô thượng.

 Kinh Tâm Địa Quán 
 

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả

Chúng tôi và chúng sanh

Đều trọn nên Phật đạo. 
 

Kinh Pháp Hoa