Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Quyển thứ tám.

11 Tháng Giêng 201712:58 CH(Xem: 1973)
Quyển thứ tám.
KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI
- Hán dịch: Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư Ba La Pha Mật Đa La - Đời Đường
 - Việt dịch:  Tuệ Khai cư sĩ - Phan Rang
Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh
---o0o---
Quyển thứ tám.

PHẨM THỌ KÝ (TIẾP THEO)

Lúc bấy giờ quyến thuộc của ma Tức Hoa đồng thanh xướng rằng:

- Thưa đức Thế Tôn! Quyến thuộc chúng con tùy thuận tá trợ! Nếu ông thiện nam tử khi được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì sẽ cùng chúng con thọ ký Bồ đề.

Ma Tức Hoa nói rằng:

- Đúng vậy! Này các thiện nam tử!

Quyến thuộc của ma nói rằng:

- Có chúng sinh hạ chủng (dòng giống thấp hèn) ở dưới đất thâu lượm những quả trái mà thọ dụng thì do thiện căn này sẽ khiến cho chúng tôi được an lạc lớn, được lợi ích lớn.

Ma Tức Hoa lại bạch đức Thích Ca Như Lai rằng:

- Chính con hộ trì giáo pháp của đức Thế Tôn! Chính con làm rỡ ràng chánh pháp của đức Thế Tôn! Con ở trong này việc làm đầu tiên là tiêu diệt đói kém. Nguyện xin đức Thế Tôn cho con thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Ma Tức Hoa, năm vóc gieo xuống đất, đầu mặt lễ bái dưới chân đức Thích Ca Như Lai, rồi lui về ngồi một bên. Bấy giờ, đức Thế Tôn liền vì Tức Hoa mà nói kệ rằng:

Ông dũng mãnh làm con Thiện Thệ

Vô cấu thanh tịnh mặt hoa sen

Nay có thể phát nguyện bền chắc

Sẽ được Bồ đề lớn tột cùng:

“Những chúng sinh này lửa đói bức

Ta hay cứu hộ, làm chí thân

Giải thoát cho tất cả sinh chúng

Sẽ làm Phật, khởi đại bi tâm.

Dùng sức Không, Vô tướng, Vô nguyện

Giải thoát chúng sinh khổ sáu đường

Luôn dùng pháp hư không thanh tịnh

Khiến cho chúng sinh được sạch trong (vô cấu)”

Ở cõi Phật này chẳng lâu nữa

Hiệu Thắng Tuệ, giác pháp chứng thành

Ở đời vị lai được làm Phật

Hàng thắng oán thiện trí dũng cường.

Ma Tức Hoa nghe bài kệ đó rồi liền phát sinh niềm hoan hỷ thanh tịnh đệ nhất, dùng hoa trời tung lên trên đức Phật. Bấy giờ, lại có vị Đại Bồ tát tên là Thành Tựu Trí đứng dậy, hướng về các đức Thế Tôn đến từ mười phương kia, trước dùng âm thanh giác ngộ, nói lên như vầy:

- Nguyện xin đức Thế Tôn một lòng nghĩ đến con! Sở dĩ vì sao? Vì nhớ lại, con thuở xưa, lúc mới vào kiếp Hiền, đã từng ở chỗ đức Phật Câu Lưu Tôn, phát đại thệ nguyện, khắp muốn thành tựu tất cả chúng sinh nên thị hiện thọ hình tướng nữ, vì muốn khiến cho bốn trăm linh bốn bệnh của chúng sinh được tiêu diệt. Con lại lấy tinh vị của đại địa lan trải vào đủ thứ rễ của những loài thảo mộc, hòa hợp bốn trăm linh bốn vị. Rồi tùy theo công hiệu của thuốc có thể khiến cho chúng sinh thọ dụng thì bệnh đều tiêu diệt. Con thị hiện cách dùng bốn trăm linh bốn thứ thuốc rễ, thị hiện cách dùng bốn trăm linh bốn thứ thuốc quả (trái), thị hiện bốn trăm linh bốn thứ thuốc chưng nấu, thị hiện bốn trăm linh bốn thứ thuốc dầu chưng cất, thị hiện cách dùng bốn trăm linh bốn thứ tả dược (?), thị hiện dùng những thuốc trị a già đà (?)... cho đến thị hiện dùng thuốc thang, thuốc tán, thuốc hoàn.v.v... Mọi thứ thuốc tổng trị các phần thân thể trong ngoài thông thường có một ngàn bốn trăm chủng loại, con vì thành thục các chúng sinh, vì muốn tiêu diệt các bệnh khổ, cũng vì lợi ích các chúng sinh nên con đều thị hiện hết mọi thứ thuốc như vậy. Thưa đức Thế Tôn! Con vì đức Phật Câu Lưu Tôn và chúng hội của ngài, thường làm đủ thứ việc chạy vạy, sai bảo, cung cấp, hầu hạ. Bản tâm con hy vọng được thọ ký biệt. Lúc đó, đức Phật Câu Lưu Tôn liền bảo con rằng: “Này thiện nam tử! Đời vị lai lúc con người sống lâu một trăm tuổi, bấy giờ, có đức Phật xuất hiện ở đời hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà. Đức Thích Ca Như Lai do bổn nguyện nên tập họp lớn các đức Phật và chúng Bồ tát, ông sẽ ở đó được thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”. Từ đó về sau, đức Như Lai Câu Na Hàm cũng nói như vậy, đức Như Lai Ca Diếp cũng nói như vậy. Con từ xưa đến nay, phát nguyện này lâu lắm rồi, cho đến hằng hà sa số đại kiếp con ở cõi Phật này làm trời đại dược vì chúng sinh trừ tất cả bệnh. Vào thời gian lâu dài đó, con dùng đại địa thấm nồng tinh vị lan trải đủ thứ những rễ, cành, hoa, lá, quả, trái thuốc, khiến cho các chúng sinh khắp nơi được thọ dụng và diệt trừ những bệnh khổ trong, ngoài. Chúng sinh sở hữu, nếu khi thọ dụng hòa họp chơn chánh thì khiến cho họ khởi lên vô thường, khổ, không, vô ngã, tâm phân biệt và chuyển tâm số pháp (?) Do thiện căn này khiến cho con đầy đủ Bát nhã Ba la mật. Con ở cõi Phật này làm việc của bậc đại trượng phu như vậy. Đúng vậy! Đúng vậy! Con đã dùng hình tướng nữ nhân trong các thế giới nhiều như cát sông Hằng ở khắp mười phương. Và vô số kiếp ở mỗi một thế giới nhiều như cát sông Hằng, con đã dùng tướng như vậy, lực như vậy, tinh tấn dũng mãnh như vậy, nhọc nhằn như vậy... cho đến cung cấp, hầu hạ... Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng sinh bịnh khổ làm cho thành thục hết nhiên hậu thân con sẽ được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Và hôm nay con lại ở trước đức Phật tăng tiến bản nguyện, cùng với vị Tức Hoa này tạo tác đại công đức, kiên cố lòng mình, thường vì nhau tá trợ không có nhọc nhằn. Hai người  chúng con chung làm hình tướng nữ, đồng một sắc mạo, vì muốn thành thục những chúng sinh... cho đến thành thục các nữ nhân thêm bội phần. Hôm nay hai người chúng con lấy tinh khí của đất hòa hợp vào đồ ăn thức uống khiến cho những hương vị đều đầy đủ. Chúng sinh già bệnh ăn vị này thì tất cả bệnh hoạn đều được tiêu diệt. Do cái nhân thù thắng này khiến cho con đầy đủ Bát nhã Ba la mật. Nếu con được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì nguyện xin đức Phật Thế Tôn nhiếp thọ chúng con, vì chúng con khen “hay thay!”. Nếu đức Phật Thế Tôn đồng cho chúng con lời ký Bồ đề thì nguyện xin vì chúng con khen ngợi “thiện tai!”

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn khen ngợi Bồ tát Thành Tựu Trí rằng:

- Hay thay! Hay thay! Này thiện nam tử! Ông có thể làm trượng phu đại lợi ích như vậy!

Đức Thế Tôn liền vì Bồ tát Thành Tựu Trí mà nói kệ rằng:

Vì bệnh thế gian, ông làm thuốc

Hay giữ các căn được lạc an

Cõi hoa sen thanh tịnh tối thượng

Tỳ Lô Giá Na được Phật danh.

Đại Bồ tát Trì Địa cũng phát nguyện đó, dùng hình tướng nữ nhân hóa độ chúng sinh, như đất giữ gìn vật, nghĩ mong được thọ ký. Đức Thích Ca Như Lai vì ông nói kệ rằng:

Ông như đại địa giữ tất cả

Niềm nghĩ mong nay sẽ chóng thành

Cõi tên Thắng Nhiếp Công Đức Mãn

Trí Tự Tại là Phật hiệu danh.

Bồ tát Thượng Trí nguyện thọ hình tướng nữ hóa độ tất cả chúng sinh, tác khởi nghĩ mong được thọ ký như vậy. Đức Thích Ca Như Lai vì ông nói kệ rằng:

Trí ông sung túc các chúng sinh

Nhiếp lấy bằng phương tiện hoa quả

Cõi Thượng Thanh Tịnh chưa từng có

Được Phật hiệu là Thượng Thắng Nhân.

Bồ tát Thị Hiên Khôi hóa làm hình tướng nữ nhân dùng việc thọ dụng lửa thành thục chúng sinh, nguyện xin được thọ ký. Đức Thích Ca Như Lai vì ông nói kệ rằng:

Bày vô thường tưởng cho thế gian

Thành thục Bồ đề cho sinh chúng

Cõi tên Sinh Trần rất cát tường

Ở đó làm Phật hiệu Đăng Hỏa.

Bồ tát Động Chúng Sinh Ly Trần nguyện làm hình tướng nữ vì thành thục chúng sinh nên thọ dụng việc gió, nghĩ mong thọ ký. Đức Thích Ca Như Lai vì ông nói kệ rằng:

Lay động chúng sinh khiến hoan hỷ

Khiến cho phiền não diệt rốt cùng

Cõi tên Thanh tịnh hiện bình đẳng

Sẽ được làm Phật hiệu Nguyệt Quang.

Bồ tát Vô Chướng Ngại Đăng nguyện làm hình tướng nữ vì thành thục chúng sinh nên thọ dụng việc hư không, cũng mong thọ ký. Đức Thích Ca Như Lai vì ông nói kệ rằng:

Người được trí Vô Y thanh tịnh

Hay nói đạo Chánh giác không trên (vô thượng)

Cõi tên Điều Chướng không nhiễm trước

Phật hiệu Thượng Trí sẽ được thành.

Bồ tát Diệu Hương Thuyết nguyện làm hình tướng nữ vì thành thục chúng sinh nên thọ dụng việc hoa, vì Bồ đề nên hy vọng thọ ký. Đức Thích Ca Như Lai vì ông nói kệ rằng:

Hiện làm hương hoa khắp cúng dường

Khai thị đạo Vô thượng chư Phật

Cõi Liên Hoa Tạng, đất sạch trong

Phổ Hương Như Lai là Phật hiệu.

Bồ tát Cà Sa Sắc nguyện làm hình tướng nữ, vì thành thục chúng sinh nên thọ dụng đủ thứ nhiễm sắc, nguyện được thọ ký. Đức Thích Ca Như Lai vì ông nói kệ rằng:

Dùng áo cà sa lợi chúng sinh

Tương ứng cúng dường Tam Bảo chủng

Trong cõi Thanh Quang tối vô thượng

Sẽ được làm Phật hiệu Bảo Quang.

Lúc bấy giờ, vô lượng những trời hạt giống, trời rừng, trời quả cho đến sáu mươi bảy câu chỉ nadotha trăm ngàn Đại Bồ tát vì muốn thành thục các chúng sinh, thêm vì độ thoát các nữ nhân, nên hóa làm hình tướng nữ nhân, phát nguyện đồng được thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Đức Thích Ca Như Lai đều nói cho mỗi người một bài kệ, họ đều được ký biệt. Vì sao vậy? Vì chuyển nam làm nữ, việc ấy thì dễ, còn chuyển nữ làm nam, việc ấy thì khó. Lúc đó trăm ngàn câu chỉ những đại long vương và những tiểu long đồng phát lên nguyện đó, nguyện xin hy vọng được thọ ký. Đức Thích Ca Như Lai đều nói một bài kệ thọ ký Bồ đề. Lại có sáu vạn bốn ngàn tần bà và tám mươi câu chỉ a tu la, bảy mươi a súc tỳ câu chỉ na do tha trăm ngàn chư thiên và các thiên nữ, chín mươi chín tần bà câu chỉ trăm ngàn những ma và quyến thuộc của ma... cho đến người và chẳng phải người nhiều như cát sông Hằng và Sát lợi, Bà la môn, Tỳ xá, thủ đà, nam tử, nữ nhân, đồng nam, đồng nữ... cũng đều đồng tâm hy vọng thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Những loài như vậy, mỗi một đều được một bài kệ thọ ký. Quá số lượng trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Bệ lê đà, Tỳ xá già người, chẳng phải người.v.v... người chưa phát tâm thì hôm nay ở trước đức Phật đồng phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Quá số lượng chúng sinh trụ ở A tỳ bạt trí địa, quá số lượng chúng sinh được đủ thứ tam muội nhẫn Đà la ni của Bồ tát, quá số lượng chúng sinh lậu tận ly dục được quả A la hán, cũng quá số lượng chúng sinh, lòng hồi hướng Thanh văn, Bích Chi Phật, trụ ở Phật A tỳ bạt trí địa. Như vậy.v.v... tất cả đồng thanh mà nói lên rằng:

- Chúng con nương theo lời dạy của tất cả chư Phật nên thọ pháp môn này. Nếu có người thọ trì đọc tụng, ghi chép thành sách pháp môn này thì con và quyến thuộc sẽ chung nhau theo đúng như pháp mà cung cấp cúng dường.

 

PHẨM THỨ CHÍN: TỪ MẪN 

Lúc bấy giờ, đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai lại nói rằng:

- Tất cả chư Phật nếu thương xót chúng sinh cõi Phật này đến thăm hỏi nhau thì phải nhất tâm nghĩ đến thiện nam tử Tức Hoa này.v.v... Muốn khiến cho chúng sinh được y phục, ẩm thực và các vật làm thuốc, tùy tâm thọ dụng khiến cho được sung túc mà lại dùng hình tướng nữ nhân, ở trong đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác để thành thục chúng sinh thì tất cả chư Phật nên phải gia hộ ông Tức Hoa đó.v.v... khiến cho nguyện được thỏa mãn. Đúng như sở nguyện của thiện nam tử đó, đúng như sở dục ông ấy, đúng như việc làm ông ấy, tùy theo đủ thứ sự cần dùng của những vị đó như y phục, ẩm thực cùng các dược vật... mà biến hóa bày ra khiến cho đủ đầy để cho sự nhu cầu cung cấp của chúng sinh được tùy ý thọ dụng. Tức là khi phát tâm thì những việc như vậy đều được thành tựu, thiện nam tử đó có thể làm việc sở tác của bậc trượng phu kiến lập như vậy.

Các đức Phật Thế Tôn nương theo Đại Bi công đức, Định Tuệ trang nghiêm nhớ nghĩ chúng sinh mà nói lên rằng:

- Chúng ta đem câu thần chú này cho các ông, sở nguyện tùy ý đều khiến cho đầy đủ, chỗ nương của tất cả thiện căn, điều mà tất cả các đức Phật Thế Tôn ba đời cùng chung thọ trì.

Chư Phật liền nói chú rằng:

Sỉ địa dã tha thọ đê bà bà (1) Địa lý để bà bà (2) Mâu ni bà bà (3) Ta để dã bà bà (4) Phủ nhã lăng ca la bà bà địa dã na (5) La ta ma ha ca lũ nả bà bà (6) Ma ha bà la sỉ bà bà (7) A mộ ha bà bà (8) Lậu để bà bà (9) Si để bà bà (10) Ta lý văn bà bà (11) Kha già bà bà (12) Bà dụ bà bà (13) Phạt sỉ bà bà (14) A địa sở tra na bà bà (15) A ma bà bà (16) A ha na bà bà (17) Sỉ tha đa bà bà (18) Bộ sỉ cú trí bà bà (19) Niết tỵ lý để bà bà (20) Để lý cưu xả kha bà bà (21) Để phác dạ na bà bà (22) Sỉ nghi đà kế ca bà bà (23) Để lý tỳ mộ khứ sở bà bà (24) Để lý thủ ca la bà bà (25) La sở tra la địa sở tra na bà bà (26) Bà bà bà bà bà bà (27) A na nhã bà ma sỉ (29) Tra tra tra tra tra tra tra sở tra tử địa (30) Tát bà cưu xả la địa (31) Sở tra na dã (32) Ta bà ha (33).

Này thiện nam tử! Thần chú Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng này có thể khiến cho tất cả người hy vọng đều được thỏa mãn. Các ông và quyến thuộc nên phải thọ trì để khiến việc thọ dụng tùy theo chúng sinh đều được thành thục, có thể khiến cho các ông đủ đầy hạnh Bồ đề.

Lúc bấy giờ, trời Tức Hoa Thắng, trời Thánh Trí, trời Địa Trì.v.v... đứng đầu cùng với mười ngàn vị Bồ tát vì muốn khiến cho chúng sinh tùy theo sự thọ dụng được thành thục nên dùng hình tướng nữ nhân cần lao hóa độ, nhất thời đồng thanh nói lên rằng:

- Do lực của chú này mà các đức Phật Thế Tôn khiến cho sở nguyện của chúng con đều được đủ đầy. Như vậy thần chú đó có thể cùng chúng con tạo tác sự gia hộ lớn, có thể khiến cho chúng con được trí Vô thượng. Vậy nên chúng con sẽ cùng chung thọ trì Đà la ni này, muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều thành thục, dùng đại cần lao cung cấp sự cần dùng. Hôm nay, ở trước tất cả các đức Như Lai chúng con nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành thục, trụ ở tự giải thoát. Nếu có trời cho đến người, ở chỗ đức Như Lai nói diệu pháp muốn phá hoại diệt tan mà nếu con chẳng dùng phương tiện ngăn chặn để cho diệu pháp trụ thế lâu dài thì chúng con đã lừa dối tất cả ba đời các đức Phật Thế Tôn, cũng chớ khiến cho chúng con được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu có thiện nam tử hoặc trời... cho đến hoặc người muốn não loạn Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di mà nếu chúng con chẳng siêng tạo tác phương tiện ngăn chận khiến cho sự não loạn đó chẳng bị tiêu diệt thì chúng con đã lừa dối tất cả ba đời những đức Phật Thế Tôn, cũng khiến cho chúng con không được Bồ đề. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Vô thượng Bồ đề, có người sắp gặp nước, lửa, đồ độc hại, bệnh nóng, bệnh sốt rét.v.v... đã phát động hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày... những nỗi sợ như vậy, cho đến trời, rồng, dạ xoa, ca tra, phú đơn na, sát lợi, bàlamôn, tỳ xá, thủ đà, sư tử, chó.v.v... tật dịch, đói khát, đủ thứ ách nạn và các tai nạn não hại khác. Người có những nỗi sợ hãi đó đem câu thần chú “Nhất Thiết Chư Phật Sở Trì Nhất Thiết Hy Cầu Mãn Túc Đà la ni” này tụng niệm thì đều được giải thoát, chỉ trừ nghiệp chướng quyết định của đời trước. Nếu chúng con chẳng trừ được những chướng đó tức là lừa dối tất cả ba đời các đức Phật Thế Tôn, cũng chớ cho con được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Tất cả những đức Phật Thế Tôn đồng đến cõi Phật này tập hội kia đều xưng lên rằng:

- Hay thay! Hay thay! Này thiện nam tử! Sở nguyện của các ông rất là thắng diệu mới có thể làm việc sở tác của bậc đại trượng phu như vậy.

Lúc bấy giờ, đức Thích Ca Như Lai liền vì Ma vương mà nói kệ rằng:

Phải khởi niềm tin với chư Phật

Nên sinh lòng tối thượng vui mừng

Vì Bồ đề nên sinh khánh hạnh (may mắn)

Ý lợi người nên phải phát nhanh.

Cõi ma của ông không thân hữu

Cũng không sở dục, người vừa lòng

Ông do vô lực mất ma nghiệp

Mâu Ni của ta sao so bằng.

Đến đây, ác ma lại nói kệ rằng:

Tin Bồ đề ta không một niệm

Lòng cũng chẳng khởi tưởng vui mừng

Nói ông Mâu Ni vả lặng lẽ

Ta cũng tự có những bạn thân.

Do bạn thân đó ta có lực

Ta nay trụ ở cảnh giới mình

Ta có sức uy đức tối thượng

Hết cuộc đời ông, ta chẳng tùng (theo).

 

PHẨM THỨ MƯỜI: ỦNG HỘ 

Bấy giờ, trong hội có đức Phật Thế Tôn hiệu là Mạn Đà La Hương bạch với đức Thích Ca Như Lai rằng:

- Những đức Phật quá khứ kia từ trong đủ thứ đất nước khi đến đại tập hội ở cõi Phật ngũ trược đều chung ủng hộ pháp môn này cũng khiến cho vô lượng câu chỉ ma chúng tự nhiên lui tan. Chư Phật dùng từ bi nhãn nhìn các chúng sinh, người có ác kiến đều khiến cho giải thoát. Đuốc trí rực sáng an trí chúng sinh ở đạo Cát Tường. Khi chư Phật nói pháp môn “Kim Cương Pháp Đẳng Duyên Pháp Tâm Kiến Lập Tồi Toái Đà La Ni Ấn Chương Cú Sai Biệt Môn Ký” là vì khiến cho ác đảng đều lui tan, kiến lập pháp tràng. Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng ta mười phương chư Phật, hôm nay trụ thế cũng vì nuôi dưỡng thương xót các chúng sinh, cũng ở cõi Phật ngũ trược bẩn ác đồng làm cuộc đại tập hội ủng hộ đúng

pháp môn vi diệu này... cho đến kiến lập pháp tràng Vô thượng. Sau ngày diệt độ của đức Phật Thích Ca thì ai có thể ở cõi này sẽ làm người đệ nhất hộ trì diệu pháp? Ai sẽ khiến cho chính pháp rực sáng lưu bố? Ai sẽ khiến cho chúng sinh khắp đều thành thục? Vào số đại tập này, chúng ta đem pháp môn này phú chúc vào tay ai?

Đức Thích Ca Như Lai bạch với đức Mạn Đa La Hương Như Lai rằng:

- Đã có những người trụ lâu ở cõi Phật này, những Bồ tát được nhẫn và Đế thích, Phạm vương, Hộ Thế thiên vương, vua trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Khẩn na la, Ma hầu la già.v.v... siêng năng ủng hộ thêm pháp môn vi diệu này. Và chúng sinh trụ lâu trong bốn thiên hạ của thế giới này đối với pháp môn này sinh niềm tin thanh tịnh thì Đế thích, Phạm vương, Hộ Thế thiên vương... cho đến vua Ma hầu la già.v.v... đem pháp môn Đà la ni Ấn Thanh tịnh này phú chúc vào tay của họ.

Lúc đó, đức Mạn Đa La Hương Như Lai dùng âm thanh vô chướng ngại viên mãn vang khắp cõi Phật này mà nói lên như vầy:

- Này các thiện nam tử! Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Những người đến cõi Phật này hiện hữu, những đức Như Lai A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà khó được gặp lúc hưng thế. Và việc tất cả các đức Phật Thế Tôn, ở trong khoảnh khắc một sát na, tập họp ở một cõi Phật cũng rất là khó. Như tất cả những đức Phật Thế Tôn này thương xót các ông nên đến tập họp ở đây, nhiếp thọ tất cả các chúng sinh, hộ trì đại pháp môn của chư Phật, đặt để đạo Vô thượng. Tất cả số chư Phật vào ba đời, ngày hôm nay hộ trì tất cả địa giới, tất cả thủy giới, tất cả hỏa giới, tất cả phong giới, tất cả không giới khiến cho diệu pháp này trụ thế lâu dài, khiến cho giống Tam Bảo chẳng đoạn tuyệt, thành thục tất cả các chúng sinh, cho đến qua khỏi bờ sinh tử kia.

Lúc bấy giờ, tất cả các đức Phật Thế Tôn và các vị Đại Bồ tát trụ lâu ở các cõi Phật, Đế thích, Phạm vương, Hộ Thế thiên vương, vua trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già.v.v... và trong các tinh khí (?) khác có chúng sinh đại tinh khí (?)... cho đến những người cư trú có trong thế giới của bốn thiên hạ, tất cả chúng nói lên như vầy:

- Này thiện nam tử! Chúng ta đem chánh pháp được chư Phật hộ trì này một lần nữa phú chúc cho ông vì khiến cho chúng sinh đều thành thục. Các ông nên thường làm cho rực sáng như vậy, chẳng làm diệt hoại pháp, chẳng làm rơi mất pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân có tín tâm sẽ cùng chung thọ trì, ghi chép, đại tập pháp môn... cho đến Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di... tất cả những thiện nam tử đó.v.v... thọ trì, tụng niệm pháp môn này thì các ông luôn phải ủng hộ, cung cấp, đem pháp môn này theo đúng như pháp phú chúc cho họ. Nếu pháp sư ưa cầu pháp, ưa thiền định, ưa nghe pháp, ưa trì pháp thì các ông phải nên ủng hộ... cho đến cung cấp. Vì sao vậy? Vì các đức Như Lai A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà có trong quá khứ, tất cả những đức Như Lai đó cũng tập họp ở trong cõi Phật ngũ trược bẩn ác cùng chung dùng diệu pháp phú chúc cho Đế Thích, Phạm vương, Hộ Thế thiên vương nên khiến cho diệu pháp này chẳng ẩn mất, hộ trì cho người truyền pháp vị lai... cho đến thành thục tất cả chúng sinh. Đúng vậy! Đúng vậy! Chư Phật mười phương có trong đời đương lai, ở trong đời ngũ trược, trong khoảnh khắc một sát na, khắp đều vân tập, lợi ích cho chúng sinh, sẽ nói Đà la ni, sẽ ủng hộ diệu pháp, sẽ phú chúc cho Đế thích, Phạm vương, Hộ Thế thiên vương.v.v..., sẽ cung cấp sự cần dùng... Chúng ta hôm nay cũng lại như vậy.

Các ông, những người trụ lâu ở cõi Phật này và Đế thích, Phạm vương, Hộ Thế thiên vương, vua của trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già.v.v... của bốn thiên hạ thêm bội phần phú chúc, đời đương lai thêm bội phẩn ủng hộ, thêm bội phần cung cấp. Các ông cũng nên phải nhớ nghĩ như vậy. Pháp như Kim cương chẳng thể hoại khiến cho rực sáng rộng khắp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân có lòng tin hộ trì pháp này và Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di thọ trì pháp này cho đến chỉ ghi chép, giữ gìn Kinh quyển, đặt yên ở trong nhà, có người hay nói pháp và người ưa nghe pháp, chúng sinh người siêng tu thiền định thọ trì pháp thì các ông đều phải ủng hộ họ, lòng lành cúng dường cung cấp cho họ. Vì sao vậy? Vì tất cả các đức Phật khắp nơi đều thọ trì pháp môn này. Tùy theo xứ sở, hoặc thôn, hoặc thành, hoặc trong nước, hoặc ngoài biên địa, hoặc bên trong cung vua, hoặc chốn a lan nhã... nếu lưu thông pháp môn này hoặc khai thị tuyên nói, hoặc trao cho người hoặc hay ôn tụng... cho đến chỉ ghi chép thành Kinh quyển đặt yên trong nhà. Những chúng sinh đó nhờ pháp lực này nên có thể khiến cho vị đất và tinh khí chúng sinh đều tăng trưởng. Các ông nhờ thấm nhuần ánh sáng tinh khí đó mà tinh tấn dũng kiện đều được tăng trưởng, cũng khiến cho quyến thuộc và điền trạch của họ tăng trưởng giàu thịnh, sẽ khiến cho vua người thường được ủng hộ, thế lực tự tại. Tinh khí đó cũng sẽ ủng hộ sự giáo hóa của vua. Bên trong vua dùng pháp vị đó thường khiến cho sung túc. Những vua người bên trong cõi Diêm Phù Đề sẽ sinh lòng lợi ích hòa hợp nhau, luôn luôn tin nghiệp báo, gieo trồng lòng thiện căn, lòng không san lận, thường đối với tất cả chúng sinh tác khởi lòng lợi ích, thường đối với tất cả chúng sinh phát sinh lòng thương xót, thậm chí khiến cho vua người có thể sinh chánh kiến. Từng vị vua, từng vị vua ở đất nước của mình tự phát sinh hoan hỷ, có thể khiến cho người hành thiện đầy đủ sung mãn. Đất nước ấy giàu thạnh an vui bội phần, tinh vị đất đai tự nhiên hơn gấp bội, hoa quả, vật làm thuốc không thứ nào chẳng ngon ngọt, lúa gạo, của báu cũng bội phần nhiều thêm, nơi tiếp xúc đáng ưa thích, tất cả nhân dân không bệnh khổ, tất cả oán địch phương khác đấu tranh, muỗi mòng, rắn độc, ác quỉ, la sát, ác cầm (loài chim dữ), ác thú, sài lang, sư tử, gió mưa chẳng phải lúc... những việc ác như vậy đều sẽ tiêu diệt. Ngày đêm giữ độ bình thường. Một tháng, nửa tháng, thời tiết, niên tuế đều vận hành đúng đắn. Những chúng sinh ở đất nước đó phần nhiều hành thập thiện, sau khi mạng chung ở đó đều sinh lên trời, trở lại cùng với các ông mà làm quyến thuộc. Rất nhiều công đức vô lượng như vậy đều do xưng dương pháp môn Đại pháp Đà la ni của tất cả chư Phật. Những chúng sinh đó đều qua khỏi bờ này sinh tử, được vào Vô dư tên là “Văn Tăng Trưởng Quả Báo Mãn Túc Sở Chủng Nữ Thân Hiện Sinh Hậu Thọ”. Do pháp lực nên những thân như vậy, tất cả đều hết.

KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI

- Quyển thứ tám - hết.

--- o0o ---