Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Các Bài Kinh Tụng Buổi Sáng

25 Tháng Ba 20177:49 CH(Xem: 21414)
Các Bài Kinh Tụng Buổi Sáng

Nghi Thức Thọ Tam Quy, Ngũ Giới, Hồi Hướng và Các Bài Kệ Khác

 

LẠY PHẬT:
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức “Phá-Gá-Qua” đó, Ngài là bậc “Á-Rá-Hăn” cao thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (3 lần)

 

QUY Y TAM BẢO:
 1. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.
 2. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp.
 3. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. (3 lần)

GIỮ NGŨ GIỚI:
 1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

 2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

 3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh.

 4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời nói dữ, chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích.

 5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và dùng các chất say.

GIỮ HẠNH TỪ BI:
 1. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong hành động.
 2. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong lời nói.
 3. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong ý nghĩ.

 

SÁM HỐI:
 1. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sinh khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi.

 2. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi.

 3. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi, và nguyện từ nay làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch.

 

LỜI PHÁT NGUYỆN:
 1. Nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại.

 2. Nguyện cho Thầy Tổ tôi và các bậc ân nhân của tôi có đầy đủ sức khoẻ, an vui, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại.

 3. Nguyện cho những người trong gia đình tôi và tất cả chúng sanh hữu hình cũng như vô hình, có đầy đủ sức khỏe, an vui hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại.

NIỆM SỰ CHẾT:
Mạng sống thật bấp bênh
Cái chết là điều chắc chắn
Ai cũng phải chết
Ta chưa biết lúc nào chết đây
Hãy tinh tấn hôm nay
Kẻo ngày mai không kịp
Cái chết đến bất ngờ

Không thể nào mặc cả (3 lần)

DÂNG HOA:
Dâng hoa cúng đến Phật Đà
Nguyện mau giải thoát sanh, già, khổ, đau
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn

NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG: 
Thế Tôn lời dạy tỏ tường
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra:

Ta đây phải có sự già
Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn.

Ta đây bệnh tật phải mang
Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành.

Ta đây sự chết sẵn dành
Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ.

Ta đây phải chịu phân ly
Nhân vật quý mến ta đi miệt mà.

Ta đi với nghiệp của ta
Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình
Theo ta như bóng theo hình
Ta thọ quả báo phân minh kết thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (lạy)


HỒI HƯỚNG PHƯỚC ĐẾN CHƯ THIÊN: (sau buổi hành thiền)
Chư Thiên ngự trên hư không,
Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. 
Long Vương thần lực có nhiều,
Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con.
Hộ trì Phật giáo tăng bồi,
Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài.
Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai,
Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu.
Chúng con vui thú đạo mầu, 
Tu hành tin tấn ngõ hầu vô sanh. 

Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây,
hãy là món duyên lành,
để dứt khỏi những điều ô nhiễm,
ngủ ngầm trong tâm và sớm thấy đạo quả Niết Bàn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (lạy)